Розділ 4 / List 4 Видання обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. ВернадськогоСкачати 299.95 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір299.95 Kb.
Розділ 4 / List 4

Видання обмінного фонду Національної бібліотеки

України імені В. І. Вернадського (1950–2010) / V. Vernadsky National Library of Ukraine book exchange publications (1950–2010)

В Фізико-математичні науки

 1. Баранський П. І. Фізичні властивості кристалів кремнію та германію в полях ефективного зовнішнього впливу / П. І. Баранський, Ф. В. Федоров, Г. П. Гайдар. – Луцьк : Надстир'я, 2000. – 278 с. : іл.

 2. Володимир Семенович Королюк : [біобібліографія] / Ін-т математики НАН України ; [упоряд.: Д. В. Гусак, М. С. Братійчук]. – Київ : [Ін-т математики НАН України], 2005. – 33, [1] с.

 3. Дзядык В. К. Апроксимационные методы решения дифференциальных и интегральных уравнений / В. К. Дзядык ; АН УССР, Ин-т математики. – Киев : Наук. думка, 1988. – 304 с.

 4. Довідник з елементарної математики, механіки та фізики : [учб. посіб.] – Київ : Наук. думка, 1996. – 191, [1] с.

 5. Колчинский И. Г. Астрономы : биогр. справ. / И. Г. Колчинский, А. А. Корсунь, М. Г. Родригес. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Киев : Наук. думка, 1986. – 509, [3] с.

 6. Лисовик Л. П. Теория трансдьюсеров / Л. П. Лисовик. – Киев : Феникс, 2005– . – (Математическое мышление).

Т. 1 , гл. 1–4 , кн. 1 : Типы языков и машин. – 2005. – 270, [2] с.

Т. 1 , гл. 5–12 , кн. 2 : Алгебра и автоматы. І. – 2005. – 265, [7] с.

Т. 1 , гл. 13–17 , кн. 3 : Алгебра и автоматы. ІІ. – 2005. – 261, [3] с.

Т. 2 , кн. 4 : Размеченные деревья. – 2006. – 350, [2] с.

Т. 3 , кн. 5 : Типы функций. Интерполяция. Фрактальность. – 2006. – 318, [2] с.

 1. Павловський М. А. Теоретична механіка : [підруч. для студентів вищ. навч. закл.] / М. А. Павловський. – Київ : Техніка, 2002. – 510, [2] с.: рис.

 2. Пека Г. П. Варизонные полупроводники / Г. П. Пека, В. Ф. Коваленко, А. Н. Смоляр. – Киев : Вища шк., 1989. – 251 с.

 3. Тарасенко О. П. Основи математики / О. П. Тарасенко. – Вид. 3-є з допов. і випр. – Київ : ТОВ "Заруга", 2004. – 140, [4] с.


Г Хімічні науки


 1. Антонова М. М. Свойства гидридов: справочник / М. М. Антонова ; под ред. Г. В. Самсонова. – Киев : Наук. думка, 1965. – 59, [5] с. : ил.

 2. Починок В. Я. Триазены / В. Я. Починок. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1968. – 225 с.

 3. Шокол В. А. Изоцианаты фосфора / В. А. Шокол, Б. Н. Кожушко. – Киев : Наук. думка, 1992. – 238 с.


Д Науки про Землю


 1. Алексеенко Е. А. Автоматизация обработки данных в океанографических исследованиях / Е. А. Алексеенко, А. И. Никитин, Б. А. Платонов ; АН УССР, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – Киев : Наук. думка, 1989. – 136 с.

 2. Алмазоносные формации и структуры юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы. Опыт минерагении алмаза / Г. М. Яценко [и др.] ; Львов. нац. ун-т им. И. Франко. – Киев : УкрГГРИ, 2002. – 331 с. : рис.

 3. Багрій І. Д. Прогнозування розломних зон підвищеної проникності гірських порід для вирішення геоекологічних та пошукових задач / І. Д. Багрій ; НАН України, Ін-т геол. наук. – Київ : ІГН НАН України, 2003. – 150 с. : іл.

 4. Булкин Г. А. Геохимическая миграция и рудообразование / Григорий Булкин. – Киев : Наук. думка, 2002. – 358, [2] с.

 5. Вулканизм и седиментогенез зеленокаменного этапа раннедокембрийской истории Кривбасса / Е. А. Кулиш [и др.] ; НАН Украины, Ин-т геохимии окружающей среды НАН и МЧС Украины. – Киев : [б. и.], 2008. – 145 с.

 6. Іванік О. М. Геолого-геоморфологічні дослідження східноантарктичних морів Південного океану : [монография] / О. М. Іванік, П. Ф. Гожик ; Ін-т геол. наук НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [б. в.], 2002. – 140, [4] с.

 7. Комов И. Л. Радиационная минералогия и геохимия / И. Л. Комов ; НАН Украины, Ин-т геохимии окружающей среды. – Киев : Наук. думка, 2006. – 439 с. : рис. – (Проект "Наукова книга").

 8. Латыш И. К. Серебро в природе : геохимия и минералогия / И. К. Латыш ; НАН Украины, Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования. – Киев : АртЭк, 1997. – 136 с. + 24 л. ил.

 9. Романив А. М. Известковый нанопланктон меловых и палеогеновых отложений Украинских Карпат / А. М. Романив ; АН УССР, Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых. – Киев : Наук. думка, 1991. – 146 с. + 8 л. табл.


Е Біологічні науки


 1. Гордина А. Д. Ихтиопланктон океанических поднятий Атлантического и Индийского океанов / А. Д. Гордина ; АН УССР, Ин-т биологии юж. морей им. А. О. Ковалевського. – Киев : Наук. думка, 1991. – 116 с.

 2. Дикань Н. І. Неоген-четвертинні остракоди Прикарпаття = Neogene-Quaternary ostracodes of the Carpathians foot-hills / Н. І. Дикань ; НАН України; Ін-т геол. наук. – Київ : Четверта хвиля, 2008. – 88 c. : табл., мал.

 3. Кулаковская О. П. Паразитофауна рыб бассейна Дуная / О. П. Кулаковская, В. П. Коваль ; АН УССР, Гос. природовед. музей. – Киев : Наук. думка, 1973. – 208, [4] с. : рис.

 4. Лебеда А. П. Інвентаризація флори України. (Лікарські рослини – носії каротиноїдів) / А. П. Лебеда ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. Гришка. – Київ : Академперіодика, 2008. – 128 с.

 5. Мельничук Г. Л. Живлення молоді осетрових риб у пониззях Дунаю, Дніпра і в Дніпропетровському лимані / Г. Л. Мельничук ; АН УРСР, Ін-т гідробіології. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – 112 с.

 6. Шнюков Е. Ф. Оолиты / Е. Ф. Шнюков, Г. Н. Орловский ; НАН Украины, Нац. науч.-природовед. музей, Отд-ние мор. геологии и осадоч. рудообразования, Литолог. ком. Украины. – Киев : [б.и.], 2008. – 216 c.


Ж Техніка і технічні науки в цілому


 1. Каталог вітчизняних засобів індивідуального захисту працівників / [В. Д. Воробйов та ін.] ; під заг. ред. М. О. Лисюка ; Фонд соц. страхування від нещасних випадків на вир-ві та проф. захворювань України [та ін.]. – Дніпропетровськ : ВАТ «Вид-во «Зоря», 2004. – 166, [2] с.


З Енергетика. Радіоелектроніка


 1. Анатычук Л. И. Термоэлектричество : [монография] / Л. И. Анатычук. – Киев ; Черновцы : Ин-т термоэлектричества.

Т. 2 : Термоэлектрические преобразователи энергии : термоэлементы. Элементная база термоэлектричества. – 2003. – 376 с. : рис.

 1. Белецкий А. Я. Детерминированные сигналы и спектры : [учеб. пособие] / А. Я. Белецкий, В. П. Бабак. – Киев : [КИТ], 2002. – 501, [1] с.

 2. «Відновлювана енергетика ХХІ століття», міжнародна конференція (6 ; 2005 ; смт. Миколаївка). Міжнародна конференція «Відновлювана енергетика XXI століття» : матеріали VI Міжнар. конф. (АР Крим, смт. Миколаївка, 19–23 верес. 2005 р.) / ред. рада: Н. М. Мхітарян [та ін.]. – [Б. м.] : [б. в.], 2005. – 242 с. : іл.

 3. Высокопроизводительные преобразователи формы информации / А. И. Кондалев [и др.] ; АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев : Наук. думка, 1987. – 280 с.

 4. Гафт Л. Ш. Автоматизация управления созданием и освоением новой техники / Л. Ш. Гафт. – Киев : Наук. думка, 1978. – 151 с.

 5. Зайченко Ю. П. Структурная оптимизация сетей ЭВМ / Ю. П. Зайченко, Ю. В. Гонта. – Київ : Техніка, 1986. – 168 с.

 6. Морозов А. А. Ситуационные центры. Информационные технологии будущего : новая информ. технология : [монография] / А. А. Морозов, В. А. Ященко ; Ин-т проблем мат. машин и систем НАН Украины. – Киев : [Интертехнодрук], 2008. – 332 с.

 7. Португал В. М. Пятое поколение / В. М. Португал. – Киев : Тэхника, 1989. – 166 с.

 8. Программные комплексы моделирования процессов эксплуатации сложных технических систем / Е. В. Дубровина [и др.] ; АН Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – Киев : Наук. думка, 1994. – 244 с. : ил.

 9. Регулируемые асинхронные двигатели : [сб. науч. тр.] / Ин-т электродинамики АН Украины ; [редкол.: А. А. Войтек (отв. ред.) [и др.]]. – Киев : [Ин-т электродинамики АН Украины], 1992. – 190, [2] с.

 10. Файнзильберг Л. С. Информационные технологии обработки сигналов сложной формы. Теория и практика / Л. С. Файнзильберг. – Киев : Наук. думка, 2008. – 333 с.

 11. Gookin D. Troubleshooting your PC for Dummies / Dan Gookin. – 2nd ed. – [Hoboken, NJ] : Wiley Publ., [2005]. – 392 p.

 12. Love R. Linux Kernel Development : a thorough guide to the design and implementation of the Linux kernel / Robert Love. – 3th. ed. – Upper Saddle River, NJ ; Boston ; Indianapolis [etc.] : Addison-Wesley, [2010]. – XXVI, 440 p. : tab., fig. – (Developer's Library).

 13. Murdock K. L. 3ds max 7 Bible / Kelly L. Murdock. – Hoboken : Wiley Publ., 2005. – XLII, 1254 p.: fig., tab.

 14. Reinhardt R. Macromedia Flash 8 Bible / Robert Reinhardt, Snow Dowd. – Hoboken : Wiley Publ., 2006. – 1274 p.


И Гірнича справа


 1. Сукач М. К. Рабочие процессы глубоководных машин

: [монография] / М. К. Сукач. – Киев : Наук. думка, 2004. – 363, [1] с.
К Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування


 1. Циклические деформации и усталость металлов : в 2 т. / Под ред. В. Т. Трощенко. – Киев : Наук. думка, 1985– .

Т. 1 : Малоцикловая и многоцикловая усталость металлов / В. Т. Трощенко [и др.]. – 1985. – 214, [2] с.
Л Хімічна технологія.

Хімічні та харчові виробництва


 1. Проблемы катализа в углехимии : сб. науч. тр. / редкол.: В. И. Саранчук (отв. ред.) [и др.] ; АН Украины, Ин-т физ.-орган. химии и углехимии. – Киев : Наук. думка, 1992. – 294 с.

 2. Структура и свойства углей в ряду метаморфизма : сб. науч. тр. / АН УССР, Ин-т физ.-орган. химии и углехимии ; [редкол.: С. Н. Баранов (отв. ред.) [и др.]]. – Киев : Наук. думка, 1985. – 131, [1] с.

Н Будівництво


 1. Мікробна корозія підземних споруд / [К. І. Андреюк [та ін.] ; НАН України, Ін-т мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного ; відп. ред. В. С. Підгорський]. – Київ : Наук. думка, 2005. – 258, [2] с. – (Проект «Наукова книга»).О Транспорт

 1. Антонов О. К. Планеры. Самолеты / О. К. Антонов. – Киев : Наук. думка, 1990. – 504 с.

 2. Сологуб Д. М. Грузовые автомобильные перевозки / Д. М. Сологуб. – Киев : [б. и.], 1997– .

Ч. 1 : Основы теории транспортного процесса. – 256 с.

 1. Україна в сузір'ї космічних держав світу / Б. Є. Патон [та ін.] ; НАН України, Рада з косм. дослідж. НАН України. – Київ : [б. в.], 2001. – 94 с. : іл.


П Сільське і лісове господарство


 1. Гревцова Г. Т. Кизильники. Cotoneaster (Medic.) Bauhin : атлас / Г. Т. Гревцова ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, Ботан. сад ім. О. В. Фоміна. – Київ : Дім, сад, город, 1999. – 372 с.

 2. Экология и фауна почвенных беспозвоночных западного Волыно-Подолья / Ю. Н. Чорнобай [и др.] ; НАН Украины, Гос. природовед. музей. – Киев : Наук. думка, 2003. – 387, [5] с.


Р Охорона здоров’я. Медичні науки


 1. Гужва З. Г. История глазами санитарного врача : ист. очерки / З. Г. Гужва. – Днепропетровск : УкО ИМА-пресс, 1998. – 208 с.

 2. На работу и стажировку в США : пособие для мед. работников / Я. М .Ена [и др.]. – Киев : Наук. думка, 1994. – 248, [4] с.

 3. Потебня ГП. Клиническая и экспериментальная иридология / Г. П. Потебня, Г. С. Лисовенко, В. В. Кривенко ; НАН Украины, Ин-т эксперим. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р. Е. Кавецкого. – Киев : Наук. думка, 1995. – 264 с.

 4. Усатенко О. К. Російсько-український словник медичної термінології / О. К. Усатенко. – Київ : Наук. думка, 1996. – 463 с.


Т Історія. Історичні науки


 1. Антонович Д. Київ : репр. вид. з 1921 р. / Дмитро Антонович. – Київ : Бібл. вісн., 1995. – 44 с. – (Бібліотечна серія журналу «Бібліотечний вісник»)

 2. Антонович О. М. Спогади / Омелян Антонович. – Київ ; Вашінгтон : АО «АВГУСТ», 1999. – 389 с., 24 л. фото. – (Сімейний архів).

 3. Багалій Д. І. Автобіографія : 50 літ на стороні української культури / Д. І. Багалій ; вступ. ст., прим. та комент. А. П. Ярещенка. – Харків : Прапор, 2002. – 192 с.

 4. Бруз В. С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів : [навч. посіб.] / В. С. Бруз. – Київ : Либідь, 1995. – 110, [2] с.

 5. Було чи не було : весела історична енциклопедія / Уклад. В. М. Шевченко. – Київ : Наук. думка, 1999. – 136 с. – (Бібліотека школяра).

 6. Бурлаков С. Р. Криворізькі горизонти : іст.-краєзнав. нарис до 225-річчя міста Кривого Рогу / Сергій Бурлаков. – Дніпропетровськ : Пороги, 2000. – 128 с.: іл., 22 с. фото.

 7. Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : зб. ст. / НАН України; Ін-т політ. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; редкол.: О. О. Рафальський (голов. ред) [та ін.]. – Київ : ТОВ УВКП «ЕксОб», 2006– .

Т. 2. – 2006. – 580 с.

 1. Журба О. І. Київська археографічна комісія 1843–1921 : нарис історії і діяльн. / О. І. Журба ; АН України, Археогр. коміс., Ін-т укр. археографії. – Київ : Наук. думка, 1993. – 186 с. – (Проблеми едиційної і камеральної археографії : історія, теорія, методика).

 2. Задорожній О. В. Україна – Угорщина: міст до наступного тисячоліття / Олександр Задорожній. – Київ : Парламент. вид-во, 2001. – 334, [2] с.

 3. Колективiзацiя i голод на Українi 1929–1933 : зб. док. i матерiалiв / упоряд.: Г. М. Михайличенко, Е. П. Шаталiна ; АН України, Iн-т iсторiї України, Археогр. комiс. – Київ : Наук. думка, 1992. – 734 с.

 4. Коринный Н. Н. Переяславская земля Х – первая половина ХIII века / Н. Н. Коринный ; АН Украины, Ин-т истории Украины. – Киев : Наук. думка, 1992. – 312 с.

 5. Лобач К. В. Непмани на споживчому ринку України : 20-ті роки / К. В. Лобач ; АН України, Ін-т історії України. – Київ : [б. в.]., 1994. – 42 с. – (Історичні зошити).

 6. Лук'яненко ЛГ. Не дам загинуть Україні / Л. Г. Лук'яненко. – Київ : Софія, 1994. – 510 с.

 7. Описи Лівобережної України кінця XVIII початку XIX ст. / упоряд. Т. Б. Ананьєва ; редкол.: П. С. Сохань (відп. ред.) [та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ : Наук. думка, 1997. – 324 с. – (Описово-статистичні джерела).

 8. Ткаченко В. М. Україна: історіософія самоорганізації / В. М. Ткаченко ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : [б. в.], 1994. – 41 с. – (Історичні зошити).

 9. Толочко О. П. Русь : держава і образ держави / О. П. Толочко ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 1994. – 37 с. – (Історичні зошити).

 10. Толочко П. П. Володимир Святий. Ярослав Мудрий / Петро Толочко. – Киев : АртЕк, 1996. – 213, [3] с.

У Економіка. Економічні науки


 1. Актуальні проблеми і напрямки бюджетної політики України : матеріали наук. дискусії / Фонд інтелект. співпраці «Україна – ХХІ століття». – Київ : Укр. пропілеї, 2001. – 32 с.

 2. Белінська Я. В. Валютний курс та інфляція у трансформаційній економіці / Я. В. Белінська ; Ін-т економіки НАН України. – Київ : [б. в.], 2002. – 183 с.

 3. Вахненко Т. П. Державний борг України та його економічні наслідки / Т. П. Вахненко ; НАН України, Ін-т екон. прогнозування. – Київ : Альтерпрес, 2000. – 152 с.

 4. Відтворення основних і оборотних фондів / М. Герасимчук [та ін.] ; НАН України, Ін-т економіки. – Київ : Ін-т економіки НАН України, 2001. – 206 с.

 5. Геєць В. М. Нестабільність та економічне зростання / НАН України, Ін-т екон. прогнозування. – Київ : [б. в.], 2000. – 342 с.

 6. Завгородний В. П. Бухгалтерский учет в Украине : учеб. пособие для вузов / В. П. Завгородний. – 4-е изд., доп. и перераб. – Киев : А.С.К., 1999. – 864 с. – (Экономика. Финансы. Право).

 7. Промышленное предприятие и его люди: проблемы социал.-экон. поведения / НАН Украины, Ин-т социологии ; [В. М. Ворона и др.]. – Киев : [Ин–т социологии НАН Украины], 2001. – 351, [1] с.

 8. Соколенко С. И. Производственные системы глобализации: Сети. Альянсы. Партнерства. Кластеры : укр. контекст / Станислав Соколенко. – Киев : Логос, 2002. – 645, [2] с. : рис., табл.

 9. Соколенко С. И. Современные мировые рынки и Украина / С. И. Соколенко. – Киев : Демос, 1995. – 355 с.

 10. Туган-Барановський М. І. Політична економія : курс попул. / М. І. Туган-Барановський ; АН України, Ін-т економіки. – Київ : Наук. думка, 1994. – 264 с.

 11. Цайнінгер К. Х. Оптимізація бізнес-процесу для глобальної конкурентоспроможності : інавгурац. лекція почес. проф. Нац. ун-ту «Києво-Могилян. акад.», 1 верес. 2003 р. / Карл Х. Цайнінгер. – Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 37, [3] с.

 12. Якушик І. Д. Податки в країнах світу : довідник / І. Д. Якушик, Я. В. Литвиненко. – Київ : «МП Леся», 2004. – 479, [1] с.Ф Політика. Політичні науки

 1. Айхлер В. Етичний реалізм. Вибрані праці з питань соціал-демократичної теорії / Віллі Айхлер. – Київ : Основні цінності, 2001. – 188 с. – (Серія «Спадщина» ; кн.13).

 2. Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі? / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ; редкол.: І. Ф. Курас (голова) [та ін.] – Київ. : ІПіЕНД, 2002. – 295 с.

 3. Україна в сучасному геополітичному просторі : теорет. і прикл. аспекти : монографія / Ф. М. Рудич (керівник авт. кол.) [та ін.] ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України ; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 487 с.Х Держава і право. Юридичні науки

 1. Адміністративна реформа для людини : наук.-практ. нарис / Коліушко І. Б. [та ін.] ; за заг. ред. Ігоря Коліушка ; Центр політ.-прав. реформ. – Київ : Факт, 2001. – 72 с.

 2. Андрійко О. Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади / О. Ф. Андрійко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Наук. думка, 2004. – 304 с. – (Проект «Наукова книга»).

 3. Аннан К. А. Ми, народи: роль Організації Об'єднаних Націй у ХХI ст. : доп. Ген. секретаря ООН / Кофі А. Аннан ; пер. з англ. Н. В. Стрішенець. – Київ : [б. в.], 2000. – 90 с.

 4. Бірюков І. А. Цивільне право України : загальна частина : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / І. А. Бірюков, Ю. О. Заїка, В. М. Співак. – Київ : Наук. думка, 2000. – 304 с.

 5. Бойко М. Д. Цивільно-правові документи : зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань / М. Д. Бойко, В. М. Співак, М. А. Хазін. – 4-е вид. – Київ : Наук. думка, 2001. – 319 с.

 6. Грошевий Ю. М. Органи судової влади в Україні / Ю. М. Грошевий, І. Є. Марочкін ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1997. – 20 с. – (Бібліотечка «Нова Конституція України»).

 7. Зібрання чинних міжнародних договорів України : офіц. вид. / М-во закордон. справ України. – Київ : Вид. Дім «Ін Юре».

Т. 2, кн. 1 : січень – липень 1992 р. / ред. рада: А. М. Зленко (голова) [та ін.]. – 2002. – 657, [3] с.

Т. 5, кн. 1 : січень – червень 1995 р. / ред. рада: Б. І. Тарасюк (голова) [та ін.]. – 2006. – 783, [1] с.

Т. 7, кн. 1 : січень – червень 1997 р. / ред. рада: В. С. Огризко (голова) [та ін.]. – 2008. – 679, [1] с.

 1. Кампо В. М. Місцеве самоврядування в Україні / В. М. Кампо ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Ін Юре, 1997. – 36 с. – (Бібліотечка «Нова Конституція України»).

 2. Коржанський М. Й. Популярний коментар кримінального кодексу України / М. Й. Коржанський. – Київ : Наук. думка, 1997. – 696 с.

 3. Неліп М. І. Силовий захист прав людини : питання легітимності в сучасному міжнародному праві : навч. посіб. / М. І. Неліп, О. О. Мережко. – 2-е вид. – Київ : Наук. думка, 1998. – 189 с.

 4. Погорілко В. Ф. Основи конституційного ладу України / В. Ф. Погорілко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Ін Юре, 1997. – 40 с. – (Бібліотечка «Нова Конституція України»).

 5. Семенов В. С. Міжнародно-правові аспекти Конституції України / В. С. Семенов, О. Я. Прагнюк ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Ін Юре, 1997. – 32 с. – (Бібліотечка «Нова Конституція України»).

 6. Шемшученко Ю. С. Конституційний суд України / Ю. С. Шемшученко, Г. О. Мурашин ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Ін Юре, 1997. – 24 с. – (Бібліотечка «Нова Конституція України»).


Ч Культура. Наука. Освіта


 1. Академік Борис Євгенович Патон / [текст: І. К. Походня] ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. – [Київ] : Академперіодика, [2008]. – 36 с. : портр.

 2. Алексєєв Ю. М. Україна : освіта і держава (1987–1997) / Ю. М. Алексєєв. – Київ : Експрес-об’ява, 1998. – 110 с.

 3. История Академии наук Украинской ССР / редкол.: Б. Е. Патон [и др.] ; АН УССР. – Киев : Наук. думка, 1979. – 834 с.

 4. Правовий статус Академії наук України. Історія та сучасність / АН України, Ін-т держави і права ім. В. Корецького ; [відп. ред Ю. С. Шемшученко]. – Київ : Наук. думка, 1993. – 299, [3] с.

 5. Ректор третього тисячоліття : довід.-біогр. вид. / авт.-упоряд. В. Болгов. – Київ : Вид. центр «Bolgov». Вип. 1. – 2002. – 147 с.

 6. Zanders O. Tipografs Mollins un vina laiks : pirmas Riga iespiestas gramatas 1588–1625 / O. Zanders ; Latvijas PSR. Zinatnu Akad., Fundamentala bibl. – Riga : Zinatne, 1988. – 173 lpp. : il.Ш Філологічні науки. Художня література

 1. Антоненко-Давидович Б. Д. Твори : в 2 т. / Б. Д. Антоненко-Давидович ; вступ. ст., упоряд. та прим. Л. С. Бойко ; НАН України. – Київ : Наук. думка, 1999. – (Бібліотека української літератури. Новітня українська література).

Т. 1 : Повісті та романи. – 744 с.

Т. 2 : Сибірські новели. Оповідання. Публіцистика. Спогади. Листування. – 652 с.

 1. Бевзенко Т. П. English. Intensive course. Class 5 : навч. посіб. / Т. П. Бевзенко. – Київ : Наук. думка, 1999. – 200 с.

 2. Бевзенко Т. П. Teacher's book. 5 клас : посіб. для вчителя англ. мови / Т. П. Бевзенко. – Київ : Наук. думка, 1998. – 136 с.

 3. Білодід І. К. Каменяр українського слова (до 100-річчя з дня народження і 50-річчя з дня смерті І. Я. Франка) / І. К.  Білодід. – Київ : Наук. думка, 1966. – 68 с.

 4. Бурбела В. А. Кредо : вірші, поеми / Віктор Бурбела. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1999. – 224 с.

 5. Гете Й. В. Вибрані твори : пер. з нім. / Йоганн Вольфганг фон Гете. – Київ : Юніверс, 1999. – 143, [1] с.

 6. Корбич Г. Журнал «Літературно-науковий вісник» львівського періоду (1898–1906) / Г. Корбич ; відп. ред. Ф. Погребенник. – Київ : Обереги, 1999. – 144 с.

 7. Куліш П. О. Твори : в 2 т. / П. О. Куліш. – 2-е вид. – Київ : Наук. думка. – (Бібліотека української літератури. Українська нова література).

Т. 1 : Прозові твори. Поетичні твори. Переспіви та переклади. – 1998. – 752 с.

Т. 2 : Поеми. Драматичні твори. – 1998. – 768 с.

 1. Перебийніс В. І. Англо-український навчальний словник-мінімум / В. І. Перебийніс, Е. П. Рукіна, С. С. Хідекель. – Київ : Наук. думка, 1995. – 268, [4], с.

 2. Скирда Л. Чарівна мушля : поетичні дзуйхіцу / Людмила Скирда. - Токіо, 2004. - 172 с.

 3. Скляров В. Ф. Завтра был Чернобыль : док. повесть / В. Ф. Скляров. – Киев : Освита : Велес, 1991. – 231, [9] с.

 4. Старицька-Черняхівська Л. М. Вибрані твори : Драматичні твори. Проза. Поезія. Мемуари / Л. М. Старицька-Черняхівська. – Київ : Наук. думка, 2000. – 840 с. – (Бібліотека української літератури. Новітня українська література).

 5. Тоцька Н. І. Дидактичний матеріал з фонетики : посіб. для вчителя / Н. І. Тоцька. – Київ, 1991. – 144 с.

 6. У півстолітніх змаганнях : вибрані листи до Кирила Студинського (1891–1941) / упоряд.: О. В. Гайова [та ін.] ; АН України, Археогр. коміс. [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1993. – 768 с. – (Епістолярна спадщина).

 7. Шарандак Н. Детский альбомчик : повесть, рассказы / Наталья Шарандак. – Киев : КМ Академія, 1999. – 68 с.

 8. Широков В. А. Елементи лексикографії / В. А. Широков ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. – Київ : Довіра, 2005. – 302, [2] с.

 9. Яковина О. П. Не вір лебедеві, що пливе : симфонія c-moll / Оксана Яковина. – Львів : Каменяр, 2000. – 112 с. – (Літературна премія ім. Б.-І. Антонича "Привітання життя").

 10. Husar I. Die Weltweite Wirkung der deutschen Weimarer Klassik : Schewtschenko und Goethe / I. Husar. – Donetsk : Prosvita, 2001. – 272 s.

 11. Mauffrey A. Grammaire francaise: 6-e: Agreges de lettres modernes ecole normale d'auteuil / Annick Mauffrey, Isdey Cohen. – Paris : Hachette, [1985]. – 238, [2] p. – (Classiques Hachette).

 12. Rudnyckyj J. B. Jurij Lysjanskyj's Hawaiian dictionary of 1804 / J. B. Rudnyckyj. – Brisbane ; Ottawa : The Ukrainian Language Association, 1994. – 124 с. – (Ukrainian Studies Foundation in Australia.4.4).

 13. Sevcenka T. Kobzarius : is ukrainieciu kalbos verte Vladislavas Sirokomle / Tarasas Sevcenka. – Vilnius : Leidykla «Vaga», 1993. – 120, [2], XVI p., 16 lp. foto. – Перепеч. з вид.1863 р.Щ Мистецтво. Мистецтвознавство

 1. Антонюк В. Г. Виконавські форми сольного співу : до питання виховання різнопрофільних співацьких особистостей / В. Г. Антонюк ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. – Київ : Укр. ідея, 1999. – 24 с.

 2. Мокрицький Г. [П.] Житомир : архітектурно-краєзнав. фотонарис / Георгій Мокрицький ; слайди С. Глабчука. – Житомир : Журфонд, 1997. – 30, [2] с. – (Житомирська область. 60).


Ю Філософські науки. Психологія


 1. Platon. Hippias majeur : (sur le beau) / Platon ; introd. et comment. par Jean Lacoste ; trad. de Victor Cousin ; rev. par Jean Lacoste. – Paris : Hatier, 1985. – 79 p. – (Profil philosophie. Textes philosophiques ; 701).

 2. Platon. Menon de la vertu / Platon ; trad. de Victor Cousin ; rev. par J.-C. Fraisse ; introd. et comment. par J.-C. Fraisse . – Paris : Hatier, 1987. – 79 p. – (Profil philosophie. Textes philosophiques ; 724).Я Література універсального змісту

 1. Вірченко Н. О. Графіки елементарних та спеціальних функцій : довідник / Н. О. Вірченко, І. І. Ляшко. – Київ : Наук. думка, 1996. – 583 с.

 2. Македонська наукова книга : каталог / Нар. та ун-тська б-ка ім. «Св. Климента Охридського» (Скоп'є, Республіка Македонія) ; підгот. Л. Димитрова ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Скоп'є : Вид-во нар. б-ки ім. «Св. Климента Охридського», 2004. – 56 с.

 3. Російсько-український словник наукової термінології : Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос = Русско-украинский словарь научной терминологии : Математика. Физика. Техника. Науки о Земле и Космосе / В. В. Гейченко [та ін.] ; НАН України. – Київ : Наук. думка, 1998. – 892 с.

 4. Російсько-український словник наукової термінології  : Суспільні науки / Й. Ф. Андерш [та ін.] ; редкол.: В. М. Русанівський (відп. ред.) [та ін.] ; НАН України. – Київ : Наук. думка, 1994. – 600 с.

 5. Хто є хто на Житомирщині. Видатні земляки : довід.-біогр. вид. / авт.-упоряд. В. Болгов. – Київ : [б. в.], 2001. – 208 с.


Видання НБУВ


 1. Антоненко І. П. Каталогізація електронних ресурсів : наук.-метод. посіб. / І. П. Антоненко, О. В. Баркова ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2007. – 115 с.

 2. Археологія України: бібліогр. покажч. 1981–1990 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; відп. ред. О. С. Онищенко ; уклад. І. Г. Шовкопляс. – Київ, 1999. – 460 с.

 3. Архівні фонди установ Національної академії наук України : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архiвознавства ; авт.-упоряд. Л. М. Яременко [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2008. – 447 с.

 4. Бібліотеки Національної Академії наук України : довідник / уклад.: А. А. Свобода [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 1996. – 110 с.

 5. Бібліотеки та інформаційні центри в системі наукового супроводу суспільних реформ = Libraries and Information Centres in the System of Scientific Support for Social Reforms : програма наук. конф. (Київ, 12-14 жовт. 2004 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ : [НБУВ], 2004. – 44 с.

 6. Бібліотечно-інформаційний сервіс : програма Міжнар. наук. конф. (Київ, 9-11 жовт. 2001 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; Асоц. б-к України [та ін.]. – Київ : [НБУВ], 2001. – 43 с.

 7. Бургін М. С. Структурно-номінативний напрям у методології науки : кат. кн. виставки / М. С. Бургін, В. І. Кузнецов. – Київ, 1996. – 24с. – (Книжкові виставки НБУВ ; вип. 1).

 8. Василь Степанович Бабич : біобібліографія / уклад. Т. В. Добко ; вступ. ст. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; – Київ : НБУВ, 2002. – 90 с. : іл.

 9. Видатні вчені Національної Академії наук України. Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського (1918–1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; уклад.: О. С. Боляк [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ, 1998. – 308 с.

 10. Графіка Георгія Сергеєва з фондів НБУВ : кат. колекції / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Л. М. Гутник [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997. – 34с.

 11. Дениско Л. М. Релігійні православні періодичні видання ХІХ – початку ХХ століття у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / Л. М. Дениско ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2001. – 197, [3] с.

 12. Дубровіна Л. А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : [б. в.], 2009. – 530 с

 13. Дубровіна Л. А. Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1918–1941 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 1998. – 337 с.

 14. Інноваційна діяльність стратегічний напрям розвитку наукових бібліотек : програма Міжнар. наук. конф. (Київ, 7-9 жовт. 2003 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]. – Київ : [НБУВ], 2003. – 55 с.

 15. Інтелектуальні інформаційні технології у бібліотечній справі : програма міжнар. конф. (Київ, 11-12 жовт. 2005 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]. – Київ : [НБУВ], 2005. – 43 с.

 16. Історія Національної Академії наук України, 1924–1928 : док. і матеріали / упоряд.: В. А. Кучмаренко [та ін.] ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ : НБУВ, 1998. – 763 с. – (Джерела з історії науки в Україні).

 17. Книга в Україні, 18611917 : матеріали до репертуару укр. кн. : бібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: С. Й. Петров, С. С. Петров ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. – Київ : НБУВ, 1996– . – (Національна бібліографія України).

Вип. 2 : «Б». – 1999. – 365 с.

 1. Корній Л. П. Болгарський наспів з рукописних нотолінійних ірмолоїв України кінця ХVI–ХVІІ ст. / Л. П. Корній, Л. А. Дубровіна ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису [та ін.]. – Київ, 1998. – 320, [4] с. – (З історії музичної спадщини України).

 2. Малолєтова Н. І. Міжнародний книгообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1918-2008. Започаткування. Становлення. Розвиток / Н. І. Малолєтова, Р. Л. Красій ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2009. – 144 с.

 3. Матяш І. [Б.] Українська архівна періодика 1920–1930-х рр. : історія, бібліографія, бібліометрія / Ірина Матяш ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ : [НБУВ], 1999. – 480 с.

 4. Музичний архів М. Д. Леонтовича : каталог / уклад.: Л. П. Корній, Е. С. Клименко ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису [та ін.]. – Київ : НБУВ, 1999. – 112, [4]. с.

 5. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 1918–1998 : бібліогр. покажч. літ. за 1993–1998 рр. / уклад.: Н. М. Погребецька, В. В. Матусевич ; відп. ред. В. Ю. Омельчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 1998. – 180 с.

 6. Національна наука і становлення сучасного парламентаризму в Україні : кат. кн. виставки / упоряд.: І. Д. Войченко [та ін.]. – Київ : [НБУВ], 1999. – 40 с.

 7. Олена Михайлівна Апанович : біобібліогр. покажч. : (До 80-річчя від дня народження і 55-річчя наук. діяльн.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; упоряд. С. Даневич ; авт. вступ. ст.: Л. А. Дубровіна, В. Гром. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 1999. – 82 с.

 8. Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек = Problems of scientific library catalogues improvement : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 14-17 жовт. 1997 р.) / редкол.: О. С. Онищенко [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 1997. – 168 с.

 9. Скарбниця духовної культури / АН України, ЦНБ ім. В. Вернадського. – Київ : [б. в.], 1993. – 8 с. : іл.

 10. Т. Г. Шевченко : бібліогр. покажч., 1965–1988 / уклад: Л. В. Бєляєва, Н. М. Мислович ; АН УРСР, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського. – Київ : [ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН УРСР], 1989. – 401 с.

 11. Тарасенко О. П. До основ математики / О. П. Тарасенко. – Київ : [НБУВ], 2003. – 97, [1] с.

 12. Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, 1798–1916 : бібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 1996– .

Вып. 2 : 1886–1900. – 1998. – 376 с.

Вип. 3 : 1901–1910. – 1999. – 736 с.

Вип. 4 : 1911–1916. – 2001. – 538 с.

 1. Формат бібліографічного запису (книги та серіальні видання) : структура / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; розроб. О. В. Ісаєва, І. І. Багрій ; наук. ред. А. Г. Бровкін. – Київ : НБУВ, 1998. – 91 с.

 2. Ціборовська-Римарович І. О. Родові бібліотеки Правобережної України XVIII століття (Вишневецьких -Мнішеків, Потоцьких, Мікошевських) : іст. доля та сучас. стан / Ірина Ціборовська-Римарович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006. – 396 с.


Розділ 5 / List 5

Видання, які розшукує бібліотека /

Publications are searched for a library


 1. Абламский Д. Круг обычного православного церковного пения / Д. Абламский. – Киев, 1882.

 2. Абраменко Л. А. Чтение медицинской литературы на английском языке : лекс. и граммат. трудности / Л. А. Абраменко. – Минск : Вышэйш. шк., 1977. – 142 с.

 3. Абрамов И. Н. Чем болеют культурные растения? / И. Н. Абрамов. – Хабаровск ; Владивосток : Кн. дело, 1928. – 112 с.

 4. Абрамович Н. Я́. Современные лирики. Клюев. Кусиков. Ивнев. Шершеневич / Н. Я. Абрамович. – Рига : [б. и.], 1921.

 5. Абросов Н. С. Теоретическое исследование эколого-генетической структуры популяции при внутривидовой конкуренции / Н. С. Абросов, А. Г. Боголюбов. – Красноярск : ИФСО, 1983. – 31 с. : ил.

 6. Авенариус Н. П. Наша семейная летопись / Н. П. Авенариус. – Варшава : Тип. И. Яворского, 1872.

 7. Аверченков В. И. Выбор рациональной схемы станочных приспособлений / В. И. Аверченков, В. Б. Ильицкий. – Брянск : [б. и.], 1987.

 8. Адрес-календарь г. Черкасс. – Смела : [б. и.], 1912.

 9. Алексий (Громадский А. Я. ; митрополит). К вопросу о составе нашего Церковного Собора и значении на нем епископов / митр. Алексий. – Варшава : Варшав. синод. тип., 1930.

 10. Алексий (Громадский А. Я. ; митрополит). К истории Православной Церкви в Польше за десятилетие пребывания во главе ее Блаженнейшего Митрополита Дионисия (1923–1933) / митр. Алексий. – Варшава : Варшав. синод. тип., 1937.

 11. Аллеш Г. Ренессанс в Италии / Г. Аллеш. – М. : Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1916. – 560 с. – (Страны, века и народы).

 12. Алфавитный указатель населенных мест Полтавской губернии. – Полтава : [б. и.], 1910. – 300 с.

 13. Андреевская Н. В. Япония: как живут японцы / Н. В. Андреевская. – М. : Красная новь, 1924. – 47 с.

 14. Аронштейн Ф. Методика преподавания новых иностранных языков / Ф. Аронштейн. – Лейпциг ; Берлин : Таубнер, 1926. – 156 с.

 15. Архангельский С. И. Государства Пиренейского полуострова до образования Испании XI–XV вв. / Сост. С. И. Архангельский. – [Горький] : Тип. Полиграф, [1936]. – 7 с.

 16. Аскоченский В. Очерки Волынской губернии в историческом, географическом, статистическом и этнографическом отношениях издаваемых при «Волынских Губернских ведомостях». – Житомир, 1847. – 163 с.

 17. Безобразов П. В. Византийские сказания. Ч. I : Рассказы о мучениках. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1917.

 18. Бернштейн С. Одесса. Исторический и торгово- экономический очерк Одессы в связи с Новороссийским краем / Симон Бернштейн. – Одесса : Тип. Л. Нитче, 1881. – 145 с.

 19. Бичко В. В. Веселі школярі / В. В. Бичко. – Харків, 1941.

 20. Блакитний В. Державний розум / В. Блакитний. – [Б. м.], 1925.

 21. Богуславский П. И. Антоний Стаховский, архиепископ Черниговский и первые годы Черниговской семинарии / П. И. Богуславский. – Чернигов, 1913.

 22. Болдуин Д. М. Введение в психологию : общ. обзор науки о душе / Джеймс Марк Болдуин. – М. : К. Н. Николаев, 1912. – 191 с. – на обл.: Джеймс Марк Болдвин.

 23. Борис Р. Вільне козацтво. Ідея узброєного народу в 1917 р. в Україні / Р. Борис. – Львів : НТШ, 1934. – 30 с.

 24. Брун М. И. Публичный порядок в международном частном праве / М. И. Брун. – Пг. : Сенат. тип., 1916.

 25. Булаховський Л. А. Загальний курс української мови / Л. А. Булаховський. – [Б. м.], 1931.

 26. Бурнашев С. Д. Картина Грузии или Описание политического состояния царств Карталинского и Кахетинского / С. Д. Бурнашев. – Тифлис : Изд. К. Н. Бегичева, 1896.

 27. Быков А. А. Монеты Турции XIV–XVII веков / А. А. Быков. – Л. : Гос. Эрмитаж, 1939. – 32 с., VI табл., 2 вклейки.

 28. Василенко П. М. Введение в земледельческую механику / П. М. Василенко. – Киев : Сільгоспосвіта, 1996. – 252 с.

 29. Васильев В. П. Анализ китайских иероглифов. Ч. 1 / В. П. Васильев ; под ред. А. О. Ивановского. – 2-е изд. – СПб. : [б. и.], 1898.

 30. Венгер М. Чумаки в Одесі / М. Венгер. – Одеса, 1858.

 31. Вернадский ВИ. Об основаниях университетской реформы / В. И. Вернадский. – М., 1901. – 17 с.

 32. Викторов А. Война и дети / А. Викторов. – Одесса, 1914. – 16 с.

 33. Влизько О. Ф. Моє ударне / О. Ф. Влизько. – Харків ; Київ : ЛіМ, 1931. – 78 с.

 34. Вся Екатеринославская губерния: 1913 год / Ред.-изд. Н. Г. Подковыров. – Екатеринослав : Тип. Губ. Правления, 1913. – 370 с.

 35. Гануляк Г. Весняні сни : поезії / Г. Гануляк. – Львів, 1908.

 36. Гапяк А. Ілюстрований каталог видавництва Товариства «Просвіта» у Львові / А. Гапяк. – Львів, 1912. – 52 с.

 37. Георгиевский С. М. О корневом составе китайского языка в связи с вопросом о происхождении китайцев / С. М. Георгиевский. – СПб. : [б. и.], 1888.

 38. Геринович В. О. Географія Сходу Європи / В. О. Геринович. – Кам`янець-Подільський, 1920.

 39. Геринович В. О. Кам`янеччина / В. О. Геринович. – Кам`янець-Подільський.

Ч. 1 : Природа. – 1926.

 1. Геринович В. О. Нарис економічної географії України. Ч. 1 / В. О. Геринович. – Кам`янець-Подільський, 1921.

 2. Геринович В. О. Популярна географія України / В. О. Геринович. – Кам`янець-Подільський, 1921.

 3. Гоголь Н. В. Тарас Бульба / Н. В. Гоголь. – 1-е изд. – [Б. м.], 1835.

 4. Голембйовський Л. Ігри і забави різних станів / Л. Голембйовський. – Варшава : [б. в.], 1853. – 325 с.

 5. Гордин А. Г. Математические модели и измерительные средства бескарданных инерциальных навигационных систем : учеб. пособие / А. Г. Гордин. – Харьков : ХАИ, 1997. – 113 с.

 6. Григорович ВИ. Собрание сочинений / В. И. Григорович. – Одесса, 1916. – 354 с.

 7. Гульдман В. Населенные места Подольской губернии / В. Гульдман. – Каменец-Подольский, 1893. – 636 с.

 8. Данилевич В. Е. Пособие по истории Древней Руси / В. Е. Данилевич. – Киев, 1913. – 330 с.

 9. Джерело знань : [ іст. нарис про Херсон. обл. універс. б-ку ім. О. М. Горького ] / Уклад. О. М. Хропач, О. І. Катушкіна, Н. А. Школьник ; Упр. культури Херсон. обл. держадміністрації. – Херсон : [б. в.], 1992. – 47 с.

 10. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : наук.-метод. зб. / за ред. В. І. Бондаря, В. В. Засенка. – Київ : Наук. світ, 2000– .

Вип. 5. – 2004. – 372 с.

Вип. 6. – 2005. – 440 с.Вип. 7. – 2006. – 303 c.

 1. Дорошенко Д. І. З минулого Катеринославщини : Коротка історія краю і його заселення / Д. І. Дорошенко. – Катеринослав : Просвіта, 1913. – 66 с.

 2. Драган М. Д. Українські дерев’яні церкви. Т. 1–2 / М. Д. Драган. – Львів, 1937. – 295 с.

 3. Есимонтовский Г. Н. Описание Сурожского уезда Черниговской губернии. Ч. 1–2 / Г. Н. Есимонтовский. – Чернигов : Черниг. губ. тип., 1846.

 4. Зарицкий П. Стихотворения / П. Зарицкий . – Коломыя, 1871.

 5. Зеров М. Українське письменство XIX століття / М. Зеров. – Київ, 1928. – 241 с.

 6. Иванчин-Писарев А. А. Минеральные богатства Крыма / А. А. Иванчин-Писарев ; под ред. В. М. Васильева. – Симферополь : Крымгосиздат, 1927. – 46 с.

 7. Из этнографической экскурсии 1901 года по Ахтырскому уезду Харьковской губернии. – Харьков, 1902. – 57 с.

 8. Иловайский С. И. Определение, содержание и значение финансового права / С. И. Иловайский. – Одесса, 1887. – 16 с.

 9. Історична фонетика та морфологія української мови : іст. курс. – Харків : [б. в.], 1929.

 10. Календарь Черниговской губернии на 1888 год. – Чернигов, 1887.

 11. Київський збірник історії й археології, побуту й мистецтва. Зб. 1. – Київ : ВУАН, 1931.

 12. Коваленко ГА. До страшних днів у Києві / Г. А. Коваленко. – Київ ; Львів : Друк. Л. Віснєвського, 1918.

 13. Кониський О. Я. Перша граматика, або читання / О. Я. Кониський. – [Б. м.] , 1863.

 14. Кониський О. Я. Українські прописи / О. Я. Кониський. – [Б. м.] , 1862.

 15. Крушельницький А. Українська читанка для 1-го классу  / А. Крушельницький. – Київ ; Львів ; Відень , 1918.

 16. Курило О. Початкова граматика української мови. Ч.1. / О. Курило. – [Б. м.] : [б. и.], 1924

 17. Куринный А. И. Эколого-гигиенический контроль за применением пестицидов-мутагенов: метод. рекомендации / А. И. Куринный, Р. К. Лекявичус, К. Г. Елисеева. – Киев : Наука, 1989. – 25 с.

 18. Латышев И. А. Конституционный вопрос в послевоенной Японии / И. А. Латышев. – М. : Изд-во восточ. лит., 1959. – 230 с.

 19. Лебединцев П. Исторические заметки о Киеве / П. Лебединцев. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1884. – 27 с.

 20. Лебідь-Юрчик Х. Бюджетне право / Х. Лебідь-Юрчик. – Львів : [б. в.], 1927. – 191 с.

 21. Липман Ф. Д. Бердичевский календарь на 1901 г. / Ф. Д. Липман. – Киев, 1900. – 147 с.

 22. Лукасевич Л. Нарис історії української преси. 1816-1930. – Варшава, 1930. – 270 с.

 23. Лучишин І. Фахові школи – порадник для батьків та молоді / І. Лучишин. – Львів, 1930. – 64 с.

 24. Максимович МО. Литовський замок у Києві / М. О. Максимович. – [Б. м.] , 1868.

 25. Мегрон Л. Романтизм и нравы / Луи Мегрон ; предисл. И. Игнатова. – М. : Соврем. проблемы, 1914. – XII, 468 с.

 26. Милорадович Г. А. Письма В. И. Туманского и неизданные его стихотворения / Г. А. Милорадович. – Чернигов, 1891.

 27. Миславский С. Краткое описание Киево-Печерской Лавры / С. Миславский. – [Б. м.] : [б. и.], 1818.

 28. Мірза-Авак'янц Н. Ю. Українська жінка в XVI–XVII ст. / Н. Ю. Мірза-Авак'янц. – Полтава : Друк. «Печатне діло», 1920. – 93 с.

 29. Могилянська Л. Два канали / Л. Могилянська. – Харків, 1935.

 30. Молодощі: збірник танків та веснянок / уклад. М. Лисенко. – Київ, 1875. – 48 с.

 31. Молоховец Е. Подарок молодым хозяйкам или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве /

сост. Елена Молоховец. – 22-е изд., испр. и доп. – СПБ. : Тип. Н. Н. Клобукова, 1901. – 565 с.

 1. Никанор (Бровкович). Минувшая жизнь : из быта белого и монашествующего духовенства второй половины 19-го в. / Никанор (Бровкович). – Одесса, 1913.

 2. Новаковский М. М. Следственно-судебный словарь уголовным и полицейским законам для практического употребления / М. М. Новаковский. – Киев.

Ч. 1: А – Г. – 1861. – 232 с.

 1. Огієнко І. Українська пересопницька Євангелія. 1556 / І. Огієнко. – Тарнів : [б. в.], 1921. – 25 с.

 2. Омелянович-Павленко М. В. Зимовий похід / М. В. Омелянович-Павленко. – Каліш , 1934. – 191 с.

 3. Омелянович-Павленко М. В. Українсько-польська війна 1918-1919 / М. Омелянович-Павленко. – [Б. м.] : [б. в.], 1929.

 4. Орлов А. А. Исторический очерк г. Одессы / А. А. Орлов. – Одесса : [б. и.], 1885. – 142 с.

 5. Памятная книжка Киевской губернии. – [Б. м.] : [б. и.], 1916.

 6. Партицкий О. О. Червонная Русь в часах предисторических / О. О. Партицкий. – Львов, 1863.

 7. Плаксин С. И. «Коммерческо-промышленная Одесса» и ее представители в конце ХІХ столетия и история развития торговых фирм с приложением адресных сведений / С. И. Плаксин. – Одесса : «Славян.» тип. Н. Хрисогелос, 1901. – 201 с.

 8. Подпрятов П. М. Харьковская губерния : попул. геогр. очерк с картой / П. М. Подпрятов. – Ахтырка : Тип. И. Е. Певзнера, 1905. – 38 с.

 9. Полонська-Василенко Н. Визначні жінки України / Н. Полонська-Василенко. – Вінніпег ; Мюнхен : [б. в.], 1969. – 160 с.

 10. Попов П. М. Ксилографічні дошки Лаврського музею / П. М. Попов. – Київ : [б. в.], 1927.

 11. Поселянин Е. Богоматерь. Полное иллюстративное описание / Е. Поселянин. – [Б. м.] : [б. и.], 1909.

 12. Прахов А. В. Киевский Владимирский Собор / А. В. Прахов. – Киев : [б. и.], 1896. – 10 с.

 13. Предупреждение пробелов в знаниях учащихся профтехучилищ по химии : метод. рекомендации. – М. : АПН СССР, 1989. – 91 с.

 14. Проблемы районирования на Украине. – Харьков, 1926. – 158 с. : карт., диагр.

 15. Проект геометричної термінології. Програма основного курсу геометрії / Укр. т-во шк. освіти . – Київ : Друк. Акц. Т-ва «Петро Барський в Київі», 1917. – 15 с.

 16. Растопин В. Б. Изучение в школе романа Достоевского «Преступление и наказание» / В. Б. Растопин. – [Б. м.] : [б. и.], 1971.

 17. Ренненкампф Н. К. Новое городовое положение в его практическом применении: публ. лекция, чит. 22 дек. 1873 г. / Н. К. Ренненкампф. – Киев, 1874. – 28 с.

 18. Риттер П. Г. Краткий курс санскритской грамматики / П. Г. Риттер. – Харьков : [б. и.], 1904. – 112 с.

 19. Риттих А. В. Этнографический очерк Харьковской губернии / А. В. Риттих. – [Б. м.] : [б. и.], 1880.

 20. Розен Г. Г. Очерк степного лесоразведения в имениях В. П. Кочубея / Г. Г. Розен. – Киев : [б. и.], 1897. – 104 с.

 21. Свєнціцький І. С. Ікони Галицької України 15 ст. / І. С. Свєнціцький. – Львів : [б. в.], 1929. – 39 с.

 22. Семенов-Тян-Шанский В. Финляндия / В. Семенов- Тян-Шанский. – Пг. : Огни, 1918. – [4], 123, [1] с.

 23. Серре Ж. А. Тригонометрия. Прямолинейная тригонометрия. Сферическая тригонометрия. Теория круговых функций / Ж. Серре ; пер. с 8-го франц. изд. Владислава Вроблевского ; под ред. И. Иванова. – СПб. : Электропечатня, 1902. – 320 с. : ил.

 24. Сикорский И. А. Богоматерь в художественном восприятии Рафаэля и Васнецова / И. А. Сикорский. – Киев : [б. и.], 1905.

 25. Січинський В. Дзвіниці і церкви Галицької України / В. Січинський. – Львів : [б. в.], 1925. – 52 с.

 26. Січинський В. Історія українського граверства 16–18 ст. / В. Січинський. – Львів, 1937. – 65 с.

 27. Січинський В. Нариси з історії промисловості / В. Січинський. – Львів : [б. в.], 1938.

 28. Скороход В. Замітки про фауну на Волині / В. Скороход. – Житомир : [б. в.], 1927.

 29. Стороженко А. В. Земская деятельность в Переяславском уезде, Полтавской губернии в 1886–1892 гг. : очерк / А. В. Стороженко. – Киев : Тип. К. Н. Милевского, 1892. – 40 с.

 30. Терли Ч. Фритьоф Нансен / Ч. Терли. – Архангельск : [б. и.], 1936. – 148 с.

 31. Титов Ф. И. Приложения к первому тому исследования заслуженого профессора, протоиерея Феодора Титова «Типография Киево-Печерской Лавры : ист. очерк (1606–1616–1721)» / Ф. И. Титов. – Киев : Тип. Киево-Печерской лавры, 1918. – 536 с.: ил.

 32. Ткаченко О. Б. Структура і розвиток назв кольорів в українській мові / О. Б. Ткаченко. – Київ, 1967.

 33. Український Вільний Університет в Празі в роках 1921-1926. – Прага, 1927. – 112 с.

 34. Феденко П. Український громадський рух у ХХ ст. / П. Феденко. – Подєбради : Вид-во Укр. техн.-госп. iн-ту, 1934. – 171 с.

 35. Федоров А. Ф. К вопросу об авторском праве на произведения литературные, художественные и музыкальные / А. Ф. Федоров. – Одесса : Тип. Штаба округа, 1896. – 38 с.

 36. Ферреро Г. Гибель античной цивилизации / Г. Ферреро ; пер. А.Н. Казнакова. – Киев ; Лейпциг : Изд-во Ратай, 1923. – 121 с.

 37. Чайлдерс Г. Великолепная фигура за 15 минут в день / Грир Чайлдерс ; пер. с англ. Е. А. Мартинкевич ; сост. А. А. Рывкин. – 7-е изд. – Минск : Попурри, 2004. – 208 с. : ил. – (Здоровье в любом возрасте).

 38. Червинский В. Путеводитель по Печерску и Старому Киеву / В. Червинский. – Киев, 1860. – 115 с.

 39. Чериковский Н. В. Производство сахара на сахарозаводах графов Бобринских Киевской губернии / Н. В. Чериковский. – Киев : [б. и.], 1896– .

Ч 1 : Общий обзор и рафинадное дело. – 1896.

 1. Чижевський Д. І. Українські друки в Галле / Дмитро Чижевський ; за ред. Євгена Юл. Пеленського. – Краків ; Львів : Укр. вид-во, 1943. – 29 с. – (Українська книгознавча бібліотека ; ч. 8).

 2. Читанка для шкіл народних / Уложив О. Попович. – Відень : [б. в.], 1905. – 468 с.

 3. Шерфединов Я. Песни и танцы Крымских татар / Я. Шерфединов. – Симферополь : Крымское гос. изд-во, 1931. – 94 с.

 4. Шишмарев В. Ф. Очерки по истории языков Испании / В. Ф. Шишмарев. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1941. – XII, 340 с. : карт. – (Серия Romano-germanica / АН СССР, Ин-т языка и мышления им. Н. Я. Марра ; Т. V).

 5. Шуманська Н. В. Історія математично-природописно- лікарської секції Наукового товариства iм. Т. Шевченка (1893–1940) : монографiя / Н. В. Шуманська ; відп. ред. О.Я. Пилипчук. – Київ : Акад. наук. вищ. освiти України ; Полтава : АСМI, 2009. – 229, [1] с., [11] арк. iл.: iл., портр. — (Серія «Історія освiти, науки i технiки: в школах, напрямах, iменах» ; кн. 12).

 6. Юбилейный сборник врачей Императорского Киевского университета Св. Владимира выпуска 1878 года. – Киев : [б. и.], 1903.

 7. Яновский К. П. Обмен и постоянное движение материи, как условие мировой жизни вообще и в частности – жизни органической / [Соч.] К. П. Яновского. – СПб. : тип. И. Н. Скороходова, 1900. – 27 с.

 8. Ярема Я. Я. Педагогічна психологія / Я. Ярема. – Прага, 1928.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка