Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсуСкачати 314.6 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації05.03.2017
Розмір314.6 Kb.
1   2

Оцінювання знань студентів проводиться за національною шкалою та шкалою ECTS таким чином:
Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTSКритерії оцінок (умови заліків)

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)Відмінно” – студент детально знає теоретичний матеріал та матеріал з практичних і семінарських занять, уміє давати визна­чення основних понять міжнародних інформа­цій­них систем, розуміє сут­ність основних положень теорії та вільно їх трактує, оперує термінологією з курсу. На запитання викла­дача за програмою курсу відповідає не вагаючись. Виконав всі види прак­тичних і семінарських робіт. Опрацював теми для самостійного вивчення.

82–89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)Дуже добре” – студент знає теоретичний матеріал, виконав практичні й семінарські роботи, уміє пояснити сутність основних понять. Знання в межах навчальних програм, підручників, навчальних посібників. Здатний самостійно складати нові, більш ефективні алгоритми діяльності для вирішення типових задач і завдань області туризму. На запитання відповідає.

75–81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)Добре” – Все вище вказане виконує не повною мірою, однак знає теорію й практику міжнародних інформаційних систем. Здатний виконувати засвоєні види діяльності та окремі операції на практиці. Виконує завдання викладача. При відповідях на запитання інколи вагається, але знаходить вірні рішення. Опрацював теми для самостійного вивчення. Виконав всі практичні і семінарські роботи.

67–74

Задовільно

D


Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)Задовільно” – знає основні теоретичні положення, виконав більшу частину практичних і семінарських робіт. При повторенні матеріалу відразу працює якісніше. Відповідає на більшу частину запитань викладача. Опрацював теми для самостійного вивчення.

60–66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)“Достатньо” – все вище вказане виконує не повною мірою, однак виконав більшу частину практичних і семінарських робіт, тем для самостійного опрацювання. На більшу частину запитань викладача відповідає.

35–59

Незадовільно

 


FX

Незадовільно


Незадовільно (з можливістю повторного складання)” – не виконані вимоги для оцінки “достатньо”, але студент виконує додаткові завдання в межах програми курсу.

1–34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)Незадовільно з обов’язковим повторним курсом)” – не виконані вимоги на рівні “достатньо”, не виконані додаткові завдання.

7. Література до курсу


Основна:

 1. Агеев Д., Головченков В., Калашников И. Телефония как средство ведения бизнеса // Турбизнес. — 2001. — № 9. — С. 66.

 2. Биржаков М. Б., Биржаков К. М., Ушаков М. В. WWW—World Wide Web — Интернет в туризме // Туристские фирмы. — Вып. 13.

 3. Вострокнутов Е. Microsoft Excel для Windows 95 одним взглядом. — СПб.: BHV, 1996.

 4. Гиббонс Д. Работа в E-mail: Пер. с англ. — М.: Бином, 1996.

 5. Гуляев В. Г. Мультимедийные технологии в туризме // Туризм: практика, проблемы, перспективы. — 1997. — № 2.

 6. Гуляев В. Г., Морозов И. Прикладные программы по формированию, продвижению и реализации туристического продукта // Туризм. — 1997. — № 3.

 7. Диго С. М. Проектирование баз данных: Учебник для вузов. — М.: Финансы и статистика, 1988. — 216 с.

 8. Игер Б. Работа в Internet: Пер. с англ. — М.: Бином, 1996.

 9. Інформатика: Навч. посіб. для 10–11 кл. серед. загальноосвіт. шк. / І. Т. Зарецька, Б. Г. Колодяжний, А. М. Гуржій, О. Ю. Соколов. — К.: Форум, 2001. — 496 с.

 10. Калашников И. В. В России уже можно бронировать туры на компьютере // Туринфо. — 1997. — № 9.

 11. Калашников И. В. Как автоматизировать работу туристского агентства // Туринфо. — 1997. — № 7.

 12. Калашников И. В. Обзор компьютерных программ для агентств // Туринфо. — 1996. — № 13.

 13. Калашников И. В. Справочники на CD на дискетах становятся все более популярными // Туринфо. — 1997. — № 10.

 14. Кинкоф Ш. Microsoft Office: Пер. с англ. — М.: ЮНИТИ, 1996. — 352 с.

 15. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: Навч. посіб. / С. У. Гончаренко, П. М. Олійник, В. К. Федорченко та ін.; За ред. С. У. Гончаренка, П. М. Олій. — К.: Вища шк., 2003. — 323 с.

 16. Д. А., Гмарь А. В. Интернет — глобальная информационная система. — http://abc.vvsu.ru/Books/gis_inet/ Default.asp

 17. Морозов М. А. Информационные технологи в социальнокультурном сервисе и туризме. Оргтехника: Учебник /М. А. Морозов, Н. С. Морозова. — 2-е изд., стереотип. — М.: Академия, 2004. — 240 с.

 18. Морозов М. А. Информационные технологии в системах управления гостиничным комплексом // Туризм: практика, проблемы, перспективы. — 1998. — № 3.

 19. Морозов М. А. Информационные технологии в туризме //Экономика и жизнь. — 1997. — № 3.

 20. Морозов М. А. Управление отелем: ставка на информационные технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы. — 1998. — № 8


Додаткова:

 1. Отоцкий Л. К вопросу о киберкоммунизме. — http://www.kinnet.ru/cterra/519/30740. html

 2. Отоцкий Л. Стратегия информационных технологий в XXI веке. — http://ototsky.mgn.ru/it/osj3.htm

 3. Официальный сайт 1С. — http://www.1cbit.ru

 4. Патаракин Е. Д. Создание сетевых сообществ: Лекции. —http://pat.iatp.ru/htm-pat/ci.html

 5. Развитие компьютерных систем резервирования в гостиничном бизнесе // Туринфо. — 1995. — № 15.

 6. Сидоров В. А. Управление экономикой туристско-экскурсионного предприятия. — М.: Турист, 1990.

 7. Скопень М. М. Інформаційні системи і технології бухгалтерського обліку в туризмі: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2003. — 276 с.

 8. Харвей Г. Excel для Windows: Пер. с англ. — К.: Диалектика, 1996. — 320 с.

 9. Хелворсон М., Янг М. Эффективная работа с Microsoft Office 2000. — СПб.: Питер, 2000. — 232 с.

 10. Экономическая информатика / Под ред. В. В. Евдокимова. — СПб.: Питер, 1997.
1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка