Робоча програма з педагогічної практики для аспірантів 1-3 років навчання Кафедра педагогіки І психологіїСкачати 203.64 Kb.
Дата конвертації18.12.2016
Розмір203.64 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«Затверджую»

Перший проректор

______проф. І.С Гриценко „_____” _________2012 р.РОБОЧА ПРОГРАМА

З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

для аспірантів 1-3 років навчання

Кафедра педагогіки і психологіїРік навчання

Кількість годин

Лекції

Семінари

Практика

Захист

Всього

1

2

8

12

-

22

2

2

8

25

-

35

3

4

8

35

4

51

Всього

8

24

72

4

108

Робочу програму склали:

докт. пед. наук, доц. Л.Г. Кайдалова

канд. пед. наук, доц. Н.Б. Щокіна


Програму обговорено на засіданні кафедри

06 червня 2012 р., протокол № 12

Завідувач кафедри __________________докт. пед. наук, доц. Л.Г. Кайдалова
Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії

27 червня 2012 р., протокол № 4


Голова циклової

методичної комісії __________________докт. фарм. наук, проф. О.Ф. ПіміновХарків – 2012

Пояснювальна записка

Якість підготовки сучасного фахівця забезпечується поєднанням фундаментальних та спеціальних знань з практичною підготовкою, яка є важливою складовою становлення особистості науковця - майбутнього викладача.

Педагогічна практика аспірантів є складовою частиною комплексної підготовки аспіранта до науково-педагогічної діяльності відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково педагогічних і наукових кадрів».

Метою педагогічної практики є психолого-педагогічна підготовка аспірантів до професійної викладацької діяльності, а саме: оволодіння інноваційними формами, методами і засобами організації навчально-виховного процесу в умовах вищого навчального закладу, оволодіння педагогічними технологіями, усвідомлення значущості наукових знань, отриманих у процесі теоретичної підготовки, формування умінь розв’язання практичних завдань, які виникають перед викладачами-дослідниками, розвиток творчої ініціативи, закріплення умінь наукового дослідження в конкретній професійній діяльності, адаптації й утвердження у доцільності обраної професії, формування соціальної мотивації подальшої навчально-педагогічної діяльності.

Завдання педагогічної практики:


 • формування професійної компетентності і особистих якостей майбутнього викладача відповідно до вимог сучасного розвитку системи вищої освіти в Україні;

 • оволодіння методикою проведення лекційних, практичних, лабораторних і семінарських занять;

 • оволодіння сучасними педагогічними технологіями, активними та інтерактивними методами навчання;

 • формування педагогічної майстерності та індивідуального стилю діяльності викладача.

Реалізація мети та завдань педагогічної практики забезпечується шляхом її організації, виконання основних вимог відповідно до Положення як аспірантами, так і науковими керівниками. Її основу складає навчально-методична робота аспірантів, яка полягає в: відвідуванні і проведенні лекцій, семінарських, практичних і лабораторних занять та консультацій, які проводить науковий керівник практики та відповідальний кафедри педагогіки і психології з метою вивчення досвіду, оволодіння методикою підготовки і проведення навчальних занять.

Практика проводиться у терміни, передбачені планом-графіком організації підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів в аспірантурі Національного фармацевтичного університету, який щорічно затверджується ректором університету.Звітні документи

 1. Індивідуальний план.

 2. Щоденник спостережень.

 3. Звіт.

 4. План конспект лекції (3).

 5. План конспект практичного, семінарського заняття (5).

Залік аспірант отримує за умови виконання всіх запланованих завдань і наявності звітної документації.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Загальна характеристика процесу навчання як дидактичної системи.

Навчання як спосіб організації педагогічного процесу. Функції навчання. Логіка навчального процесу й структура процесу засвоєння. Знання, вміння, навички та компетенції як результат навчання.

Сучасні вимоги до змісту навчання.

Принципи навчання як способи досягнення педагогічних цілей з урахуванням закономірностей навчального процесу.Тема 2. Форми і методи навчання у вищому навчальному закладі.

Поняття про форми, методи та засоби навчання. Вибір методів навчання залежно від завдань, змісту навчання і рівня підготовленості студентів. Види лекцій: проблемна, бінарна, мультімедіа-лекція, лекція-конференція, лекція-дискусія, лекція-бесіда й ін. Структура лекції. Дидактичні і методичні вимоги до лекції. Методика проведення лекції.

Семінарські, практичні й лабораторні заняття, їхня мета й функції. Методика їх проведення. Інші форми організації навчання.

Сучасні дидактичні засоби навчання.Тема 3. Активні й інтерактивні методи навчання.

Характеристика і особливості застосування активних й інтерактивних методів навчання: дискусія, дидактичні ігри, навчання в групах, тренінг, «мізковий» штурм, коучинг, кейс-метод, імітаційні вправи, «круглий стіл» тощо, алгоритм їх проведення.Тема 4. Характеристика сучасних освітніх технологій.

Педагогічні технології, їх класифікація. Ознаки педагогічної технології. Принципи педагогічної технології. Умови упровадження педагогічних технологій у навчально-виховний процес вищого навчального закладу.Тема 5. Технологія особистісно орієнтованого навчання.

Історія виникнення технології. Основні концептуальні ідеї, поняття. Особливості особистісно орієнтованої технології й педагогічного співробітництва. Ознаки занять за особистісно орієнтованою технологією навчання.Тема 6. Кейс-технологія.

Технології аналізу конкретних ситуацій (кейсів). Класифікація ситуацій. Специфіка організації навчання за кейс-технологією. Етапи: підготовчий, ознайомлювальний, аналітичний, підсумковий. Методи вирішення конкретних ситуацій. Джерела ситуацій. Розробка конкретних ситуацій. Вимоги до змісту ситуацій.Тема 7. Проблемна технологія навчання.

Історія виникнення технології. Мета й умови проблемного навчання. Основні функції та ознаки проблемного навчання. Види та рівні проблемного навчання. Проблемні питання, завдання й ситуації. Основні способи вирішення проблемних завдань. Методи проблемного навчання.Тема 8. Інформаційно-комунікаційні технології навчання.

Характеристика інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Комп`ютер у сучасному навчальному процесі: електронні підручники, віртуальні бібліотеки, екскурсії, відео-лекції і прес-конференції, інші ресурси. Упровадження мультимедійних технології. Дистанційне навчання.Тема 9. Кредитно-модульна система організації навчального процесу.

Історія виникнення технології. Загальна характеристика кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Вимоги до впровадження КМСОНП. Організація модульного навчання. Контроль успішності студентів в умовах реалізації КМСОНП. Особливості модульного навчання.Тематичний план лекцій

№№

Тема

Години

1

Сучасні форми і методи занять у вищій школі

1

2

Активні й інтерактивні методи навчання

2

3

Проблемна технологія навчання

1

4

Інформаційно-комунікаційні технології навчання

1

5

Кейс-технологія

1

6

Педагогічна техніка викладача

1

7

Імідж викладача

1

Всього

8


Тематичний план практичних занять

№№

Тема

Години

1

Дидактичні принципи як умова організації навчання

2

2

Види лекцій. Методика проведення сучасної лекції

4

3

Методика проведення семінарського, практичного, лабораторного занять

4

4

Особливості проведення занять з використанням активних методів навчання

2

5

Методика проведення занять на основі інтерактивних методів навчання

2

6

Застосування дидактичних ігор у навчанні

2

7

Методика проведення занять за проблемною технологією навчання

2

8

Інформаційно-комунікаційні технології навчання в умовах ВНЗ

2

9

Вимоги до мультимедійної презентації

2

10

Голосовий тренінг

2

Всього

24


Практика

№№

Тема

Години

1

Організаційні заходи

8

1.1

Установча конференція

2

1.2

Підсумкова конференція

2

1.3

Захист практики

4

2

Підготовка і проведення занять

68

2.1

Підготовка і методика проведення лекції у ВНЗ

8

2.2

Розробка мультимедійної презентації лекції

6

2.3

Підготовка і проведення лекції на основі проблемної технології навчання

6

2.4

Підготовка і проведення лекції-конференції

6

2.5

Підготовка і проведення семінарських занять із упровадженням інтерактивних методів навчання

6

2.6

Підготовка і проведення заняття на основі кейс-технології

6

2.7

Розробка практичних занять із упровадженням ігрових технологій

6

2.8

Розробка сценарію практичного заняття з упровадженням інформаційно-комунікаційних технологій

6

2.9

Підготовка практичного заняття на основі комп’ютерних технологій

6

2.10

Розробка алгоритму заняття з упровадженням активних методів навчання

6

2.11

Підготовка і проведення заняття на основі особистісно орієнтованої технології

6

Всього

76


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Баранова Н. П. Тренінги для вчителів з педагогічної майстерності. – Х. : Вид. група «Основа», 2010. – 159 с.

 2. Бархаев Б. П. Педагогическая психология. – СПб. : Питер, 2007. – 448 с.

 3. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика : Учебник для вузов. – СПб: Изд-во "Питер", 2004. – 304 с.

 4. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

 5. Волкова Н. П. Педагогіка вищої школи : Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Видавничий центр "Академія", 2006. – 576 с.

 6. Кузьминський А. І. Педагогіка вищої школи : Навч. посібник. – К. : Знання, 2006. –456 с.

 7. Курлянд З. Н. Педагогіка вищої школи : Навч. посібник. – Київ – Знання, 2005 – 390 с.

 8. Лекції з педагогіки вищої школи : Навчальний посібник / За ред. В. І. Лозової. – 2-е вид., доп. і випр. – Харків : «ОВС», 2010. – 480 с.

 9. Лисянська Т. М. Педагогічна психологія: Практикум : Навч. посіб. – К. : Каравела, 2009. – 224 с.

 10. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 232 с.

 11. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. Навч. посібник / Галузинский В. М., Євтух М. Б. – К. : ІНТЕЛ – 1995. – 168 с.

 12. Пидкасистый П. И. Педагогика. Учебное пособие для студентов пед. вузов и пед. колледжей. – М. : Педагогическое общество России, 1998. – 640 с.

 13. Подласый И. П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов. – М. : Изд-во ВЛАДОС – ПРЕСС, 2001. – 368 с.

 14. Рыданова И. И. Основы педагогики общения. – Мн. : Беларуская навука, 1998. – 319 с.

 15. Семенова А. В., Осипова Т. Ю., Гурін Р. С. Основи психології і педагогіки: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2005. – 298 с.

 16. Сергеев И. С. Основы педагогической деятельности: Учеб. пособие. – Спб. : Питер, 2004. – 316 с. : ил.

 17. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / З. Н. Курланд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.; За ред. З. Н. Курланд – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 495 с.

 18. Социальная педагогика: Курс лекций / Под общей ред. М. А. Галагузовой. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 416 с.

 19. Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К. : Видавничий центр "Академія", 2002. – 528 с.

 20. Хрестоматія з педагогіки вищої школи : Навчальний посібник / Укладачі: В. І. Лозова, А. В. Троцко, О. М. Іонова, С. Т. Золотухіна. За заг. ред. В. І. Лозової – Х. : Віровець А. П. «Апостроф», 2011. – 408 с.

 21. Хуторской А. В. Современная дидактика : Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2001. – 544 с.

 22. Шевченко О. А. Тренінги професійного становлення молодих педагогів / О. А. Шевченко, І. А. Хозраткулова. – Х. : Вид. група «Основа», 2010. – 112 с.

 23. http://www.eduref.ru/18de3-23f76.html Современные психолого-педагогические технологии обучения

 24. http://kmetmuk.narod.ru/katalog15.html Где можно прочитать о педагогических технологиях?

 25. http://www.ipkpro.aaanet.ru/ipk_texn.html Современные педагогические технологии

 26. http://www.megopu.ru/ininfo/s2_edu-tech.htm Образовательные технологии

 27. http://stuniks.uni.udm.ru/~collor/sem_htm/Pedt_t.shtml Педагогические технологии

 28. http://www.psylist.net/pedagogika/inovacii.htm Педагогические технологии и инновации

 29. http://www.psylist.net/pedagogika/pedtex.htm Основные признаки педагогической технологии


ДОДАТКИ

Додаток 1
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

( 20____ – 20____ навчальний рік)

Затверджено на засіданні кафедри

_____________________________

«___» _________________20 ___ р.

Зав кафедрою ________________


аспірант__________________________________________________________

П.І.Б. аспіранта

спеціальність _____________________________________________________

рік навчання _____________________________________________________

кафедра __________________________________________________________

Науковий керівник ________________________________________________

П.І.Б., посада, вчене звання керівника пед. практики
Форми роботи (практичні, семінарські, лабораторні заняття, лекції, позааудиторні заходи)

Кількість годин

Календарні строки проведення роботи

1


2


3


4


5


6

Аспірант____________________________________________________(підпис, П.І.Б.)

Науковий керівник_____________________________________________(підпис, П.І.Б.)

Додаток 2
ЩОДЕННИК ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
_____________________________________________________________________________

(П.І.Б. практиканта)

_____________________________________________________________________________

(назва кафедри, на якій проходить практику)

У період з " ___ " 20 р. по " ___ " 20___р.

Місце практики

Керівник від профільної кафедри_____________________________________

(П.І.Б., посада, вчене звання, науковий ступінь)

Керівник від кафедри педагогіки та психології

(П.І.Б., посада, вчене звання, науковий ступінь)
Дата

Вид виконаної роботи

Відмітка про виконання

1

2

3


Практикант_____________________________

(підпис П.І.Б.)
Додаток 3

ЗВІТ
ПРОФІЛЬНА КАФЕДРА___________________________________________

ЗВІТ

про проходження педагогічної практики

_________________________________________________________

(П.І.Б. аспіранта)

У період з 20____р. по 20 р. проходив(ла)

педагогічну практику_________________________(назва ВНЗ, факультету).

Керівник від профільної кафедри:

(П.І.Б., посада, науковий ступінь, звання).

Керівник від кафедри педагогіки та психології:

(П.І.Б., посада, науковий ступінь, звання).За період практики мною було виконано наступні види роботи:Тема, вид заняття

Курс, група

Дата

Оцінка

Підпис керівника

/

2

3

4

5

6


Дата_________________

Підпис керівника від профільної кафедри

(підпис П.І.Б.)

Підпис керівника від кафедри педагогіки та психології(підпис П.І.Б.)

Підпис практиканта(підпис П.І.Б.)
Затверджено на засіданні кафедри_________________________________ протокол №___ від ______________

Додаток 4
СХЕМА КОНСПЕКТУ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ


 1. Назва навчального предмету.

 2. Тема лекції. Кількість годин.

 3. Мета лекції.

 4. Основні поняття. Перелік і визначення основних базових для даної теми понять, які використовуються в тексті даної лекції. Особливу увагу приділяти новим поняттям, які вперше мають бути використані.

 5. План лекції (включає перелік питань, що розглядаються на лекції).

 6. Наочність та обладнання.

 7. Список літератури.

 8. Текст лекції. Детальне і повне наведення змісту навчального матеріалу з визначеної теми за наведеним планом, обргунтоване доведення основних положень.Додаток 5
СХЕМА КОНСПЕКТУ ПРАКТИЧНОГО, СЕМІНАРСЬКОГО АБО ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ

 1. Назва навчального предмету.

 2. Тема заняття. Кількість годин.

 3. Мета і завдання заняття.

 4. Основні поняття. Перелік і визначення основних понять, які є базовими для даної теми і використовуються при проведенні заняття.

 5. План заняття (діагностична, теоретична, практична частина).

 6. Наочність та обладнання.

 7. Список літератури.

 8. Хід заняття. Детальний, послідовний, хронологічний опис усіх етапів заняття (перелік розгляду основних питань теми, виконання практичних завдань):

 • вступна частина: визначаються мета та завдання заняття, його актуальність, мотивація пізнавальної діяльності студентів, актуалізація опорних знань.

 • основна частина: розкриття основних питань теми, виконання практичних завдань.

 • контроль навчальних досягнень студентів з теми заняття (тестування, перевірка практичних завдань тощо).

 • заключна частина: підведення підсумків заняття. Оцінювання навчальних досягнень студентів за підсумками роботи на занятті.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка