Робоча програма з навчальної дисципліни «Муніципальне право» для студентів навчально-наукового інституту права та психології навсСкачати 365.22 Kb.
Сторінка6/6
Дата конвертації31.03.2017
Розмір365.22 Kb.
1   2   3   4   5   6

Основна література


 1. Закон про місцеве самоврядування в Україні: Науково-практичний коментар / За ред. М.Ф. Верменчука. - К.: А.Т. "Книга", 1999. – 400 с.

 2. Камінська Н.В. Європейська система місцевого і регіонального самоврядування та Україна: монографія. – Київ, 2012. – 413 с.

 3. Камінська Н.В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-правовий аналіз: навчальний посібник. – К.: КНТ, 2010. – 230 с

 4. Камінська Н.В. Місцеве і регіональне самоврядування: словник основних термінів. – К.: КУТЕП, 2010. – 86 с.

 5. Камінська Н.В. Муніципальне право : навчально-методичний посібник. – К.: КУТЕП, 2013. – 138 с.

 6. Муніципальна влада в Україні : проблеми теорії та практики. / О. В. Батанов; [відп. ред. М. О. Баймуратов]; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К.: Юрид. думка, 2010. – 653 с.

 7. Фрицький О.Ф. Муніципальне право України: Підручник для юридичних вищих учбових закладів. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

Додаткова література


 1. Агранофф Р. Порівняльні аспекти здійснення місцевого самоврядування як досвід, корисний для України. Проблеми відносин між центральними, регіональними і місцевими органами влади // Вісник ПСП України. – 2002, березень. – С. 3-6.

 2. Адміністративна юстиція : європейський досвід і пропозиції для України / [авт.-упоряд. : І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда]. – К. : Факт, 2003. – 536 с.

 3. Акти європейського права з питань регіональної політики та місцевого самоврядування / Заг. ред.  А. П. Яценюка. – К., 2007. – 608 с.

 4. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні : монографія / В. О. Антоненко, М. О. Баймуратов, О. В. Батанов [та ін.] ; за ред. В. В. Кравченка, М. О. Баймуратова, О. В. Батанова. – К. : Атіка, 2007. – 864 с.

 5. Актуальні проблеми конституційного права України: підручник /за заг. ред. проф. Олійника А.Ю. – К.: "Центр учбової літератури", 2013. -554 с.

 6. Баймуратов М. А. К вопросу о нормативно-правовой регламентации объектного состава местного самоуправления / М. А. Баймуратов // Науковий вісник Академії муніципального управління : Серія "Право". –– К., 2007. – Вип. 1 (3). – С. 6– 21.

 7. Баймуратов М. А. Объектный состав публичной самоуправленческой (муниципальной) власти : телеологические установки, идентификация, конституционно-правовая регламентация / М. А. Баймуратов ; Т. М. Буряк ; Мариупольский гос. гуманитарный ун-т ; Представительство Европейского центра публичного права в Украине. – Сумы : Університетська книга, 2007. – 232 с.

 8. Баймуратов М. А., Григорьев В. А. Роль международных стандартов местного самоуправления в формировании компетенции публичной самоуправленческой (муниципальной) власти / М. А. Баймуратов, В. А. Григорьев. – Од.: Феникс, 2003. – 160 с.

 9. Баймуратов М.О. Міжнародне співробітництво органів місцевого самоврядування України: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук (12.00.02) / Одеський держ. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 1996. – 54 с.

 10. Барський В. Р. Нормотворчість представницьких органів місцевого самоврядування в Україні : дис. … канд. юрид наук : 12.00.02 / Барський Вадим Рудольфович. – Одеса, 2006. – 221 с.

 11. Барський В. Р. Правова природа регламентів представницьких органів місцевого самоврядування / В. Р. Барський // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – Одеса, 2001. – Вип. 12. – С. 222– 227.

 12. Батанов О. В. Акти місцевого самоврядування як джерела конституційного права України : поняття та правова природа / О. В. Батанов // Часопис Київського університету права. – К., 2007. – № 1. – С. 52– 59.

 13. Батанов О. В. Категорія "питання місцевого значення" у сучасному лексиконі місцевого самоврядування: проблеми конституційно-правової теорії і практики / О. В. Батанов // Житлово-комунальна реформа – першочергове завдання місцевого та регіонального розвитку : матеріали ІХ Всеукр. муніципальних слухань, ["Новий етап розвитку місцевого самоврядування, реформування житлово-комунального господарства в Україні"] (22–26 верес. 2003 р., м. Київ – "Пуща-Озерна") / наук. ред. М. Пухтинський. – К., 2004. – С. 289– 298.

 14. Батанов О. В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні : [монографія] / Батанов О. В. ; за заг. ред. В. Ф. Погорілка. – К. : Ін юре, 2003. – 512 с.

 15. Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні : проблеми теорії та практики : [монографія] / Батанов О. В. ; відп. ред. М. О. Баймуратов. – К. : Юридична думка, 2010. – 656 с.

 16. Батанов О. В. Муніципальне право зарубіжних країн : [навч. посіб.] : у 2 ч. / Батанов О. В. ; за заг. ред. П. Ф. Мартиненка. – К. : Знання України, 2005–2006. – (Серія : "Інноваційні освітні технології у муніципальному праві"). Ч. 1. / О. В. Батанов, В. М. Кампо. – 2005. – 148 с.

 17. Батанов О. В. Функції територіальних громад як суб’єктів місцевого самоврядування в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Батанов Олександр Васильович. – К., 2000. – 257 с.

 18. Безверхнюк Т. М. Європейські стандарти врядування на регіональному рівні: [монографія] / Безверхнюк Т. М., Саханенко С. Є., Топалова Е. Х.; за заг. ред. Т. М. Безверхнюк. – Од. : ОРІДУ НАДУ, 2008. – 328 с.

 19. Бисага Ю. М. Муніципальне право України : Бисага Ю. М., Рогач О. Я., Бачинська А. В. – [2-ге вид., переробл. та доп.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – 440 с. – (Навчально-методична серія "Бібліотека успішного юриста").

 20. Біленчук П. Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право): [навч. посіб.] / Біленчук П. Д., Кравченко В. В., Підмогильний М. В. – К. : Атака, 2000. – 304 с.

 21. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування (23-26 вересня 1985 року, Ріо-де-Жанейро) // Місцеве та регіональне самоврядування. – 1997. - №1-2. – С. 95-97.

 22. Делія Ю. В. Правові основи місцевого самоврядування в Україні : проблеми теорії і практики : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституційне право" / Делія Ю. В. . – К., 2003. – 201 с.

 23. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / С. Г. Серьогіна (ред.) ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2005. – 255 с.

 24. Джерела конституційного права України : [монографія] / відп. ред. Ю. С. Шемшученко та О. І. Ющик. – К. : Наукова думка, 2010. – 711 с.

 25. Європейська Хартія про місцеве самоврядування : Страсбург, 15 жовт. 1985 року // Барвіцький В. Ю. Муніципальне право зарубіжних країн : [навч. посіб.] : у 3 ч. / В. Ю. Барвіцький, О. В. Батанов ; за заг. ред. П. Ф. Мартиненка. – К., 2006. – Ч. 3. – 284 с. – (Серія: "Інноваційні освітні технології у муніципальному праві").

 26. Жовнірчик Я. Ф. Територіальна громада в системі місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Я. Ф. Жовнірчик. – Режим доступу: http:// www.univ.km.ua/visnyk/1032.pdf

 27. Журавський В. С. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Журавський В. С. , Серьогін В. О., Ярмиш О. Н. – К. : Ін Юре, 2003. – 671 с.

 28. Заєць А. Законодавче забезпечення місцевого самоврядування / А. Заєць // Інноваційні механізми місцевого та регіонального розвитку. – К., 2003. – С. 235– 256.

 29. Калиновський Б. В. Конституційні принципи місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституційне право" / Б. В. Калиновський. – К., 2004. – 21 с.

 30. Калиновський Б.В., Кінаш Б.С., Солоненко О.М. Державне будівництво та муніципальне право: Словник термінів та визначень. – К: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2006. – 228 с.

 31. Калиновський Б. Державні гарантії і правозахисна роль державних органів щодо здійснення конституційних принципів місцевого самоврядування // Право України. – 2002. - №10. – С. 29-32.

 32. Камінська Н.В. Місцеве самоврядування в історії політико-правової думки // Науковий вісник КНУВС: Науково-теоретичний журнал. – 2009. – №6. – С. 334-342.

 33. Камінська Н.В. Аналіз концептуальних підходів до поняття "регіон" в сучасній науці // Право і суспільство. – 2009. – №6. –С. 3-8.

 34. Камінська Н.В. Проблеми визначення і сутності понять "демократія", "місцева демократія" і "регіональна демократія // Вибори та демократія. – 2010. – №2-3. – С. 56-61.

 35. Камінська Н.В. Організаційно-правові засади децентралізації публічної влади // Науковий вісник КНУВС: Науково-теоретичний журнал. – 2010. – №4. – С.9-19.

 36. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник/ 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 504 с. – Бібліогр.: с. 494-499.

 37. Коментар до Конституції України: Науково-практичний коментар /В.Б. Аверянов, О.В. Батанов, Ю.В. Баулін та ін. – Х.: Вид-во "Право"; К.: "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003.- 808 с.

 38. Конституційне право України: Підручник / за заг. ред. В. Л. Федоренка. – 4-е вид., перероб. і доопр.; передмова проф. В. М. Шаповала. – К.: 2012. –727 с.

 39. Конституційне право України : підручник / В. І. Чушенко, І. Я. Заяць; за заг. ред. В. І. Чушенка; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Вид. 2-е, допов. і переробл. – К.: Ін Юре, 2009. – 547 с.

 40. Конституційне право України: посіб. для підготов. до іспиту / Ю. Г. Барабаш [та ін.]; за заг. ред. Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2012. – 303 с.

 41. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. Стрижак. – К.: Ін Юре, 2010. – 629 с.

 42. Копєйчиков В.В. Проблема самоврядування і її розв’язання в західних демократіях і в Україні: Лекція. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2000. – 32 с.

 43. Кравченко В. В. Муніципальне право України : навч. посіб. / В. В. Кравченко,  М. В. Пітцик. – К. : Атіка, 2003. – 672 с.

 44. Крусян А. Р. Взаємодія місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спеціал. 12.00.02 – конституційне право / А. Р. Крусян ; Одес. нац. юрид акад. – Од., 1999. – С. 8-9.

 45. Круш П. В. Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/

 46. Куйбіда В. С. Конституційно-правові проблеми міського самоврядування в Україні / В. С. Куйбіда. – Львів : Літопис, 2001. – 375 с.

 47. Любченко П. М. Місцеве самоврядування в системі інститутів громадянського суспільства: конституційно-правовий аспект : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня докт. юрид. наук : спеціал. 12.00.02 – конституційне право / П. М. Любченко ; Націон. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2007. – 42 с.

 48. Лялюк Ю. Муніципальне право України як галузь права // Проблеми законності. – 2010. – Вип. 110. – С. 37-45.

 49. Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти (до проведення Європейського тижня місцевої демократії) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ttp://www.rv.gov.ua/sitenew/goschansk/ua/

 50. Місцеве самоврядування: Збірник нормативно-правових актів. За ред. М.І. Панова – Х.: Гриф, 2002.

 51. Місцеве самоврядування: Монографія. – Кн. 1. Організація роботи сільського, селищного голови / за ред. А. О. Чемериса. – Львів: Ліга-Прес, 1999. – С. 211-215.

 52. Місцеве самоврядування: оглядовий курс (Навч. прогр. для праців. місц. самоврядування) / Під заг. ред. Пітцика М. В. – К., 2006 – 110 с.

 53. Місцеве самоврядування в країнах Східної Європи та СНД: Антологія описових документів. Пер. з англ. / Інститут місцевого врядування та Державної Служби (Угорщина). – Будапешт, 1994. – С. 107.

 54. Місцеве самоврядування / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zoda.gov.ua/article/1291

 55. Місцеве самоврядування в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку : навч. посібник / В.В. Кравченко, Н.В. Кравченко, В.П. Лисюченко, В.А. Негода, М.В. Пітцик та ін. – К.: Арарат-Центр, 2000. – 206 с.

 56. Місцеве самоврядування в Україні: стан і перспективи законодавчого регулювання. Доповідь Моніторингової комісії Конгресу місцевих та регіональних влад України на парламентські слухання "Регіональна політика і місцеве самоврядування в Україні: законодавчі аспекти", 16 квітня 2003 р. / Авт. кол. В. Граб, В. Кампо, С. Клебан, М. Корнієнко та ис. – К., 2003. – 60 с.

 57. Місцеве самоврядування у громаді : [практ. посіб. для депутатів місц.рад та активістів громад] / за ред. А. Ткачука. – К. : Інститут громадянського суспільства ; ІКЦ ЛЕСТА, 2004. – 288 с.

 58. Місцеве самоврядування та статутне право в Україні : збірка матеріалів. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2003. – С. 27.

 59. Місцеві вибори в Україні: проблеми правового регулювання / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://parlament.org.ua/content/

 60. Місцеві референдуми в Україні: теоретичні та нормопроектні аспекти : матер. круглого столу, 23 липня 2009 р., м. Київ / ис... кол. В. Л. Федоренко, І В. Ляшко, Д. С. Базілевич та ис. – К.: СПД Москаленко, 2009. – 69 с.

 61. Мішина Н. В. Конституційно-правове регулювання діяльності органів самоорганізації населення: порівняльно-правове дослідження: [монографія] / Н. В. Мішина – Од.: Друкарський дім, 2009. – 298 с.

 62. Муниципальное право зарубежных стран (сравнительно-правовой анализ): Учеб. пособ. для вузов. – М.: Фонд "Мир", 2006. – 752 с.

 63. Муниципальное право Российской Федерации: учебник / Под ред. Ю. А. Дмитриева. – 2-е изд. – М.: Профобразование, 2000. – С. 385.

 64. Муніципальна влада в Україні : проблеми теорії та практики. / О. В. Батанов; [відп. ред. М. О. Баймуратов]; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К.: Юрид. думка, 2010. – 653 с.

 65. Муніципальна программа врядування та сталого розвитку / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.un.org/

 66. Муніципальне право України: підручник / за ред. В.Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

 67. Муніципальне статутне право : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / А. В. Дуда, В. М. Кампо, В. Ю. Росіхіна, К. С. Рубанський ; заг. ред. В. М. Кампо. – [2-ге вид., доп. і випр.]. – Од.: Юрид. літ., 2005. – 133 с.

 68. Муніципальне статутне право. Хрестоматія : навч. посіб у 2 ч. Ч.1 / Упоряд. В. М. Носова. – К., 2008. – 224 с.

 69. Муніципальне статутне право. Хрестоматія : навч. посіб у 2 ч. Ч.2 / Упоряд. Х. В. Приходько, В. М. Носова. – К., 2008. – 244 с.

 70. Нижник Н.Р. Проблеми централізації і децентралізації у сфері державного управління. – У кн.: Державно-правова реформа в Україні. – К., 1997. –С. 109-116.

 71. Определение и пределы принципа субсидиарности: Доклад Координационного Комитета по местным и региональным властям (CDLR) // Комуны и регионы Європы. Вып. 55. – Страсбург: Издание Совета Европы, - 1994. – 54 с.

 72. Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування. – Мюнхен, 1963. – С. 17.

 73. Правові інструменти Ради Європи з питань місцевого і регіонального розвитку та проблеми їх імплеметації в Україні : наук. аналіт. док. та матеріали семінару з питань регіон. розв., 5 - 6 берез., 2007 р., м.Київ / В. В. Толкованов, А. К. Гук, Е. Р. Рахімкулов, Н. В. Щербак. – К., 2007. – 349 с.

 74. Правовые рамки внешних связей региональных сообществ в Западной Европе и международные и внешнеэкономические связи субъектов Российской Федерации. – М.: "Научная книга", 2001. – С. 15-38.

 75. Принципи Європейської Хартії місцевого самоврядування: Навч. посібник / М. Пітцик, В. Кравченко, Е. Моньйо, В. Черніков. - К.: Клевер, 2000. – 136 с.

 76. Прієшкіна О. В. Правове регулювання безпосередньої демократії в місцевому самоврядуванні України : дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спеціал. 12.00.02 – конституційне право / О. В.Прієшкіна ; Одес. нац.. юрид. академія. – Од., 2002. –С. 46-53.

 77. Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко; за заг. ред. В.Ф. Погорілка. – 2-ге видання, перероб., та доп. – Київ : Правова єдність, 2010. – 432 с.

 78. Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів : монографія / за ред. Ю. М. Тодики. – Х. : Право, 2009. – 540 с.

 79. Проблеми регіональної політики України : Рекомендації міжнар. семінару, 3-4 грудня 2003 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.federal.org.ua/

 80. Проблеми та перспективи розвитку транскордонного співробітництва в рамках єврорегіону "Нижній Дунай". Матер. круглого столу, 3 грудня 1999 р., м. Одеса. – Од.. 1999.

 81. Проблеми та перспективи українсько-російського транскордонного співробітництва / Г. Ковальський / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/june2009/21.htm

 82. Програма прикордонного спіробітництва Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.huskroua-cbc.net/ua/

 83. Проэкт Европейской хартии региональной демократии: Рекомендация 240 (2008) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.coe.org/.

 84. Проміжний рівень управління в європейських державах: складність проти демократії? / За ред. Т. Ларсона, К. Номдена, Ф. Петітвілля – К.: К.І.С., 2003. – 346 с.

 85. Пронюк Н. В. Європейські стандарти місцевого самоврядування і національне законодавство України // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – Вип.61. Ч.ІІ. – К., 2006. – С. 161-169.

 86. Региональное развитие: опыт России и ЕС / Рук. авт. колл. и отв.ред. А. Г. Гранберг. – М.: ЗАО "Изд-во "Экономика", 2000. – 435 с.

 87. Регіональна політика в країнах Європи. Досвід для України / За ред. С. Максименка. – К.: Логос, 2000. – 171 с.

 88. Референдуми в Європейському Союзі / О. Д. Чебаненко, О. Ю. Грищук, Н. В. Колодяжна, А. Євгеньєва; За ред.. Д. С. Ковриженка. – К.; ФАДА, ЛТД, 2007. – 186 с.

 89. Регіональне та транскордонне співробітництво між Україною та ЄС / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://comeuroint.rada.gov.ua/

 90. Регіональний розвиток та просторове планування територій: досвід України та інших держав-членів Ради Європи / В. С. Куйбіда, В. А. Негода, В. В. Толкованов. – К., Вид-во "Крамар", 2009. – 170 с.

 91. Свирский Б. М. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине : [учеб. пособие] / Свирский Б. М.  – [2–е изд., перераб. и доп.]. – Х. : Эспада, 2004. – 304 с.

 92. Степанова E. B. Местное самоуправление в условиях демократического транзита (сравнительный анализ стран Балтии) : автореф. дисс. на соиск. науч. степени канд. юрид. наук. – СПб.,2003.

 93. Ткачук А., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід : посіб. – 2-ге вид. – К.: Заповіт, 1998. – 186 с.Ткачук А. Ф. Демократичні системи місцевого самоврядування та шляхи їх формування / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pdp.org.ua/analytics/local-government/993

 94. Тодика Ю. М. Місцеве самоврядування в аспекті конституційної реформи// Проблеми удосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в Україні : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 25 травня 2004 р., м. Харків / За ред. проф.. Ю. П. Битяка. – Х., 2004.

 95. Токарчук О. В. Соціально-економічна сутність поняття "регіон" / О. В. Токарчук / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com

 96. Топалова Е. Х. Наближення вітчизняної системи врядування до європейських стандартів: регіональний рівень : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук з держ. управл. : спеціал. 25.00.02 – механізми державного управління / Е. Х. Топалова ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. – Од., 2008. – 20 с.

 97. Удовенко К. В. Організаційні та управлінські засади запровадження правового інституту муніципальних програм / К. В. Удовенко // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2007. – № 38. – С. 354– 360.

 98. Транскордонне співробітництво та розвиток транскордонних кластерів: українська практика та європейський досвід. – Київ, 2009. – 255 с.

 99. Чапала Г. В. Місцеве самоврядування в системі публічної влади : дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спеціал. 12.00.01 / Г. В. Чапала ; Нац. юрид акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2004. – 214 с.

 100. Черкасов А. И. Сравнительное местное самоуправление: теория и практика. – М., 1998. – С. 111.

 101. Чихладзе Л.Т. Местное самоуправление и местное управление зарубежных стран и государств-участников СНГ. Сравнительно-правовой анализ. – М.: Нота Бене, 2005. – С. 53.

 102. Чихладзе Л. Т. Историко-теоретические аспекты развития местного самоуправления и местного управления в государствах Европы // Право и политика. – 2005. – №№ 9, 12; – 2006. – № 1.

 103. Чумакова О. В. Шляхи розвитку місцевого самоврядування України в контексті досвіду держав Європейського Союзу : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. наук з держ. управл. : спеціал. 25.00.04 – місцеве самоврядування / О. В. Чумакова ; Дніпр. регіон. інст. держ. управл. НАДУ при Президентові України. – Дн., 2008. – 22 с.

 104. Шкабаро В. М. Конституційно-правовий статус міста в Україні: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спеціал. 12.00.02 – конституційне право / В.М. Шкабаро ; Інст. законод. Верховної Ради України. – К., 2004. – 21 с.

 105. Ясюнас В. А. Основы местного самоуправления. – М., 1998. – С. 122-146.

 106. Яцунська О. О. Світовий досвід місцевого самоврядування та перспективи його інституціонально-системного втілення в Україні : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політ. наук : спеціал. 23.00.02 – політичні інститути і процеси / О. О. Яцунська ; Одес.нац. юрид. академія. – Од., 2001. – 19 с.

 107. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: "Укр. енцикл.", 1998.

Інтернет-ресурси


 1. http://portal.rada.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

 2. http://kmu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.

 3. http://ccu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України.

 4. http://president.gov.ua - Офіційний веб-сайт Президента України.

 5. http://www.nau.ua   Інформаційно-пошукова правова система "Нормативні акти України (НАУ)".

 6. База даних законодавства ЄС: http://europa.eu.int/eur-lex

 7. Бібліотека Міжнародного центру перспективних досліджень. – http://www.icps.kiev.ua/library.1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка