Робоча програма з навчальної дисципліни «Муніципальне право» для студентів навчально-наукового інституту права та психології навсСкачати 365.22 Kb.
Сторінка5/6
Дата конвертації31.03.2017
Розмір365.22 Kb.
1   2   3   4   5   6

9. Методи навчання


Бесіда - передбачає використання попереднього досвіду, знань студентів з муніципального права і на основі цього приведення їх за допомогою діалогу до усвідомлення нових явищ, понять або відтворення вже наявних (вступна, поточна й підсумкова бесіди).

Лекція - це метод, за допомогою якого педагог у словесній формі розкриває сутність наукових понять, явищ, процесів, логічно пов’язаних, об’єднаних загальною темою.

Робота з книгою. Навчити слухачів методів і засобів самостійної роботи з книгою: читання, переказу, виписування, складання плану, рецензування, кон­спектування, виготовлення таблиць, схем, графіків та ін.

Наочні методи передбачають насамперед використання демонстрації та ілюстрації.

Демонстрація - це метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у натурі, динаміці.

Ілюстрація - метод навчання, за якого предмети і процеси розкриваються через їх символічне зображення (світлини, мультимедійні матеріали, схеми, графіки та ін.).

10. Методи контролю


Поточний контроль проведення семінарських занять, відпрацювання академічних заборгованостей.

Поточний контроль під час проведення семінарських занять передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентом з кожної окремої теми модуля навчальної дисципліни. Прозорість оцінювання рівня знань студентів забезпечується чіткими критеріями.

Конкретна кількість балів за роботу студентів під час семінарських занять визначається керівником заняття.

Результати поточного контролю під час проведення семінарських занять заносяться науково-педагогічним працівником до журналу обліку відвідування занять студентами та їх успішності.Модульний контроль – визначає якість виконаної студентом навчальної роботи з певного навчального (змістового) модуля та оцінюється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану індивідуальну, самостійну роботу.

Підсумковий контроль – виставляється як сума балів з усіх модулів навчальної дисципліни та обраховується, як правило, як середнє арифметичне складових модулів.

11. Розподіл балів, що виставляються студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3


Т4

Т5

100

20

20

20

20

20


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для заліку

90 – 100

А

зараховано85-89

В

75-84

С

70-74

D

60-69

Е

35-59

FX

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни12. Методичне забезпечення


1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни, мультимедійні матеріали

13. Рекомендована література

Базова


Основні нормативно-правові акти

 1. Конституція України (із змінами і доп.). – К.:Атіка, 2012. – 64 с.

 2. Про Автономну Республіку Крим: Закон України від 17 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 11. – Ст. 69.

 3. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 6 квітня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 30-31. – Ст. 382.

 4. Про Всеукраїнський референдум: Закон України від 06.12.2012 р. – № 5475-VI.

 5. Про місцеве самоврядування в України: Закон України від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 25. – Ст. 20 (з змінами та доповненнями).

 6. Про асоціації органів місцевого самоврядування: Закон України від 16 квітня 2009 р. №1275-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2009. - №34. – Стор. 1444. – Стаття 534.

 7. Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в місті Києві [Електронний ресурс] : рішення Київської міської ради від 14 берез. 2002 року № 304/1738. – Режим доступу : http: // kmr.gov.ua /decree

 8. Про всеукраїнський та місцеві референдуми : Закон України від 3 лип. 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №33. – Ст. 443.

 9. Про встановлення Правил благоустрою території, паркування транспортних засобів, тиші в громадських місцях, торгівлі на ринках у м. Києві [Електронний ресурс] : рішення Київської міської ради від 26 верес. 2002 року № 47/207. – Режим доступу : http://www.kmv.gov.ua/divisions

 10. Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лип. 1998 року № 1150 // Урядовий кур’єр. – 1998. – 10 жовтня.

 11. Про заходи щодо виконання Програми державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року №123-р // Офіційний вісник України. – 2000. - № 43.

 12. Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні: Указ Президента від 30 серпня 2001 р. №749 // Офіційний вісник України. – 2001. - №36. –Ст.1658.

 13. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. №586-ХІV // Відомості Верховної Ради України. –1999. - №20-21. – Ст.190.

 14. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 2001 року №2625 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №48. – Ст.254.

 15. Про основи містобудування : Закон України від 16 листоп. 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 52. – Ст. 683.

 16. Про основні засади містобудівної політики в місті Києві [Електронний ресурс] : рішення Київської міської ради від 21 квіт. 2005 року №85/860. – Режим доступу: http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/

 17. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України від 23 вересня 1997. №539 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №49. – Ст.299.

 18. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування: Закон України від 15 липня 1997 р. №452/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №38. – Ст.249.

 19. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №33. – Ст.175.

 20. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11липня 2002 р. №93-ІV // Офіційний вісник України. – 2002. – №31. – Ст.1453.

 21. Про столицю України – місто-герой Київ : Закон України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/

 22. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99.

 23. Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року №20-рп/2010. У справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року № 2222–IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України)

 24. Рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи №190 (1995) від 26 вересня 1995 р. щодо вступу України до Ради Європи // Політика і час. – 1995. - №12. – С. 81.

 25. Рекомендація Конгресу місцевих та регіональних влад Європи №48 (1998) від 28 травня 1998 р. щодо місцевої та регіональної демократії в Україні. - Страсбург: Видання Ради Європи (неофіційний переклад).

 26. Рекомендація Конгресу місцевих та регіональних влад Європи №102 (2001) від 13 листопада 2001 р. щодо місцевої та регіональної демократії в Україні. – Страсбург: Видання Ради Європи (неофіційний переклад).

 27. Рішення КСУ у справі за конституційним поданням… щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 140 Конституції України (справа про об’єднання територіальних громад) від 18 червня 2002 р. №12-рп/2002 // Офіційний вісник України. – 2002. - №26. – Ст.1233.

 28. Рішення КСУ у справі … щодо відповідності Конституції України … Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (справа про місцеве самоврядування) від 9.02.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №30.

 29. Рішення КСУ у справі ... стосовно повноважень міських рад самостійно вирішувати питання утворення і ліквідації районів в місті (справа про адміністративно-територіальний устрій) від 13.07.2001р.// Офіційний вісник України. – 2001. - №29. – Ст.1327.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка