Робоча програма з навчальної дисципліни ландшафтна екологіяСкачати 182.85 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір182.85 Kb.


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Кафедра Прикладної екології____________________
Затверджую

Декан ф-ту ТеСЕТ

______________ О.Г. Гусак

(підпис)


“____”________________ 2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


_______________Ландшафтна екологія_______________

(назва навчальної дисципліни)Освітньо-кваліфікаційний рівеньбакалавр

Напрям підготовки – 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Форма навчання – денна


Характеристика навчальної дисципліни


Семестр викладання

Загальний

обсяг,

годин/кредит.

Аудиторна робота, годин

СРС, годин

Форма

контролю ісп. (д/зал.)

Всього

Лекції

Практ.

Лаб.

Загалом

ІРС

Інд. завдання.

Самост. опрацюв. матеріалу

вид / обсяг

4

108/3

50

30

20

-

58

8

-

50

диф. залікУкладач, _________асистент ____________ Бойко В. В.


(посада, вчене звання) (підпис) (прізвище та ініціали)

Затверджено на засіданні кафедри, протокол №____ від «___»______________2010р.


Суми 2010

1. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТА ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


1.1 Мета і завдання викладання навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни є формування уявлень про ландшафти, екологічні закономірності їх виникнення, розвитку, районування, а також про сучасний стан ландшафтно-екологічних досліджень.

До завдань дисципліни входить:

 • сформувати уявлення про ландшафт, як геосистеми, що складаються із взаємодіючих природних та антропічних компонентів більш низького таксонометричного рангу;

 • ознайомити з основними типами ландшафтів Землі та основними екологічними проблемами кожного типу;

 • сформувати знання про основні принципи фізико-географічного районування, як універсального методу упорядкування і систематизації територіальних систем;

 • сформувати цілісне уявлення про стан природних комплексів.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ:

На ознайомчо-орієнтованому рівні:

 • співвідношення понять «ПТК», «ландшафт», «геосистема»;

 • особливості ландшафтно-екологічного підходу до вивчення природних систем;

 • ландшафтну диференціацію Землі, закономірності диференціації.

На понятійно-аналітичному рівні:

 • елементи морфологічної структури ландшафту (фація, урочище, місцевість, ландшафт);

 • роль природних компонентів у формуванні вертикальної структури ландшафту;

 • суть міжелементних і міжкомпонентних відносин в ландшафті;

 • принципи динаміки ландшафтів;

 • особливості розвитку ландшафтів;

 • типологію основних антропічних впливів на ландшафтну систему;

 • основні типи антропічних ландшафтів;

 • основні напрямки оптимізації та охорони ландшафтних систем;

 • засоби і можливості прогнозу екологічного стану ландшафтів.

ВМІТИ (на діагностичному рівні):

 • обґрунтовувати відмінність ландшафтів від геосистем і ПТК;

 • визначати основні морфологічні структури ландшафту в натурі;

 • проводити дослідження вертикальної структури ландшафту;

 • стежити основні закони міграції речовини і потоку енергії в конкретному ландшафті;

 • аналізувати особливості функціонування ландшафту, причини переходу динамічних змін у розвиток;

 • визначати стійкість ландшафту, поріг стійкості та його значення для саморегуляції ландшафту;

 • аналізувати ландшафтну диференціацію Земної поверхні і особливості ландшафтів України;

 • визначати види антропічного впливу на ландшафт та його реакцію;

 • оцінювати сучасний стан ландшафтної системи;

 • знаходити шляхи до вирішення проблем забруднення та самоочищення екосистеми.1.2. Місце дисципліни у навчальному процесі

«Ландшафтна екологія» – навчальна дисципліна з циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів екології є комплексною у вивченні природних компонентів. Підґрунтям для вивчення цієї дисципліни є курси «Геологія з основами геоморфології», «Метеорологія і кліматологія», «Гідрологія», «Біологія», «Загальна екологія», «Ґрунтознавство», «Біогеохімія».

Дисципліна «Ландшафтна екологія» є підґрунтям для дисциплін, що спираються на концепцію системності екологічних досліджень «Моделювання і прогнозування стану довкілля», «Моніторинг довкілля», Екологія міських систем», «Заповідна справа», «Екологічна експертиза», «Екологічна безпека». Крім того, курс є основою для підготовки студентів для проходження ознайомчої ландшафтно-екологічної польової практики.
2. ПРОГРАМА

Заліковий кредит 1 (модульний цикл V)


Обсяг навчальної роботи 2 кред.

Обсяг лекційних занять 20 годин
Тема 1. Специфіка курсу «Ландшафтна екологія». Зв'язок дисципліни з біологічними і географічними науками.

Ландшафтна екологія серед наук. Етапи розвитку ландшафтної екології. Основні школи ландшафтного напрямку (В.В. Докучаєва, Л.С. Берга, Б.Б. Полинова, А.А. Григор’єва). Основні трактування поняття «ландшафт». Предмет і методи ландшафтознавства і ландшафтної екології. Особливості ландшафтно-екологічного підходу.

Літ. основна: [1, стор. 7-26; 2, стор. 3-28; 3, стор. 23-25].

Додаткова літ.: [9, стор. 4-36].

Тема 2. Основні компоненти ландшафту. Взаємодія між основними компонентами ландшафту.

Ландшафтна оболонка Землі. Межі ландшафтної оболонки. Основні компоненти ландшафту. Спряжений розвиток.

Літ. основна: [3, стор. 23-34; 4, стор. 133-138 ].
Тема 3. Рівні організації ландшафтів і їхня морфологічна характеристика.

Основні рівні організації ландшафтів. Глобальні, регіональні і локальні рівні організації ландшафтів, принципи їх виділення і характеристики.

Літ. основна: [4, стор. 56-110].
Тема 4. Вертикальна структура ландшафту.

Основні положення вертикальної структури ландшафту. Міжелементні і міжкомпонентні відносини в ландшафтних системах. Роль потоку енергії і міграції речовини.

Літ. основна: [1, стор. 137-180; 3, стор. 163-199].
Тема 5. Динаміка і розвиток ландшафтних екосистем.

Функціонування ландшафтної системи. Добова, сезонна, річна, багаторічна динаміка. Основні принципи визначення динамічних змін у ландшафтній системі. Флуктуації і сукцесії ландшафтних систем. Розвиток ландшафтних систем. Причини переходу динаміки у розвиток. Еволюція ландшафтної системи. Саморегуляція. Стійкість.

Літ. основна: [1, стор.88-97; 3, стор. 40-50].
Тема 6. Горизонтальна структура ландшафтів Землі.

Горизонтальна структура ландшафтної системи. Локальна і регіональна диференціація ландшафтної оболонки. Основні типи ландшафтів Землі (коротка характеристика і основні екологічні проблеми). Ландшафти України і Сумської області.

Літ. основна: [1, стор. 57-88; 2, стор.85-108; 3, стор. 38-40].


Заліковий кредит 2 (модульний цикл VІ)


Обсяг навчальної роботи 1 кред.

Обсяг лекційних занять 10 годин
Тема 7. Основні типи антропічних ландшафтів.

Класи антропічних ландшафтів. Культурні та акультурні антропічні ландшафти. Сільськогосподарські ландшафти), промислові ландшафти, лінійно-дорожні ландшафти, лісові антропічні ландшафти, водні антропічні ландшафти, рекреаційні ландшафти, селитебні ландшафти, белігеративні ландшафти.

Літ. основна: [1, стор. 181-186; 3, стор. 73-81;].
Тема 8. Природокористування в Україні. Основні антропічні впливи на ландшафтні системи.

Основні види природокористування в Україні: сільське господарство, видобувна галузь, енергетика, промислові комплекси та ін. Їх вплив на ландшафтні системи.

Літ. основна: [1, стор 186-208, 210-215; 4, стор. 320-334;].
Тема 9. Основні напрямки оптимізації і охорони ландшафтних систем.

Реакція ландшафтних систем на антропічні впливи. Прогноз змін в ландшафтній системі. Охорона ландшафтних систем. Відновлення порушених ландшафтів (рекультивація, меліорація). Оптимізація ландшафтів.

Літ. основна: [2, стор. 162-201; 4, стор. 337-349].

3. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Тема

Загальний обсяг,

годин


Лекції,

годин


Практичні,

годин


Лабораторні, годин

Самостійна робота студента*,

годин


Індивід. завдання,

годин


Заліковий кредит 1 (модульний цикл V) –2,0 кредита

Тема 1. Специфіка курсу «Ландшафтна екологія». Зв'язок дисципліни з біологічними і географічними науками.

4

22
Тема 2. Основні компоненти ландшафту. Взаємодія між основними компонентами ландшафту.

7

2

2
4
Тема 3. Рівні організації ландшафтів і їхня морфологічна характеристика.

7

2

2
4
Тема 4. Вертикальна структура ландшафту.

6

24
Тема 5. Динаміка і розвиток ландшафтних екосистем.

14

6

2
6
Тема 6. Горизонтальна структура ландшафтів Землі.

30

6

4
18
Тестовий контроль

4


4
Всього із залікового кредиту

72

20

10
42
Заліковий кредит 2 (модульний цикл VІ) –1,0 кредита

Тема 7. Основні типи антропічних ландшафтів.

10

4

6
4
Тема 8. Природокористування в Україні. Основні антропічні впливи на ландшафтні системи.

10

2

2
4
Тема 9. Основні напрямки оптимізації і охорони ландшафтних систем.

12

4

2
4
Тестовий контроль

4


4
Всього із залікового кредиту

36

10

10
16
Всього з навчальної дисципліни

108

30

20
58* – самостійна робота студента включає опрацювання теоретичного матеріалу з дисципліни, який викладається на лекціях і вивчається самостійно, підготовку до практичних робіт та їх оформлення вдома, виконання індивідуального завдання і здійснення контролю;


4. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

(обсяг практичних занять 20 год.)

Заліковий кредит 1 (модульний цикл І)
Практична робота № 1: “ Основні компоненти ландшафту. Взаємодія між ними.” – 2 години.

Літ. основна: [3, стор. 23-34; 4, стор. 133-138].

Практична робота № 2 “ Рівні організації ландшафтів і їхня морфологічна характеристика.” - 2 години.
Літ. основна: [4, стор. 56-110].

Практична робота № 3“ Динаміка і розвиток ландшафтних екосистем.” – 2 години.

Літ. основна: [1, стор.88-97; 3, стор. 40-50; 5; 6].

Практична робота № 4 “ Горизонтальна структура ландшафтів Землі.” – 4 години.

Літ. основна: [1, стор. 57-88; 2, стор.85-108; 3, стор. 38-40].
Заліковий кредит 2 (модульний цикл ІІ)

Практична робота № 5 «Основні типи антропічних ландшафтів.» – 6 години.

Літ. основна: [1, стор. 181-186; 3, стор. 73-81;].

Практична робота № 6 «Природокористування в Україні. Основні антропічні впливи на ландшафтні системи.» – 2 години.

Літ. основна: [1, стор 186-208, 210-215; 4, стор. 320-334;].

Практична робота № 7 «Основні напрямки оптимізації і охорони ландшафтних систем.» – 2 години.

Літ. основна: [2, стор. 162-201; 4, стор. 337-349].
5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ (немає)
6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
1. Лекції; самостійне опрацювання навчального матеріалу із використанням конспекту лекцій та основної навчальної літератури, робота із географічними картами.

2. Практичні заняття - більш глибокий розгляд висвітлених на лекції питань, підготовка доповідей за темою занять, виступ на семінарах.

3. Контроль навчальної роботи - тестування з теоретичного матеріалу, співбесіда з проблемних питань, доповіді на практичних та семінарських заняттях.

7. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ


Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за модульно-рейтинговою системою (регламент додається).
8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
8.1 ОСНОВНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА


№ п/п

Назва навчально-методичних матеріалів

Вид

Наявність

Примірн.

1. Навчальна література (підручники, навчальні посібники)

1

Василега В.Д. Ландшафтна екологія: навчальний посібник / Василега В.Д. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 303 с.

ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/Vasilega.doc

Електронна версія

Не зазначається

2

Гуцуляк В. М. Ландшафтна екологія: Геохімічний аспект: навч. посіб. / В. М. Гуцуляк. — Чернівці : Рута, 2002. – 272 с. 

ftp://lib.localnet/ebooks/nashiskanirovannie/1042.pdfГуцуляк В. М.

Електронна версія

Не зазначається

3

Ландшафтознавство: теорія і практика: навч. посіб. / В. М. Гуцуляк. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2008. – 168 с. 

ftp://lib.localnet/ebooks/nashiskanirovannie/21.pdf

Електронна версія

Не зазначається

4

Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. – М.: Высшая школа, 1991. – 366 с.

ftp://lib.localnet/ebooks/Books/isa4enko.pdf

Електронна версія

Не зазначається

2. Навчально-методичні матеріали для забезпечення практичних занять

5

Метеорологія та кліматологія : конспект лекцій для студ. спец. 6.070800 усіх форм навчання. Ч.1 / В. О. Тюленєва.  Суми : СумДУ, 2004.  61 с.

ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2004/m760.pdf

Методичні вказівки

88

6

Тюленєва, В. О. Метеорологія та кліматологія : конспект лекцій для студ. спец. 6.070800 усіх форм навчання. Ч.ІІ / В. О. Тюленєва. – Суми : СумДУ, 2004. – 92 с.

ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2004/m761.pdf

Методичні вказівки

88

3. Навчально-методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи

7

Второв, П. П. Биогеография : учебник адресован студентам высших учебных заведений / П. П. Второв, Н. Н. Дроздов. – М. : Владоспресс, 2001. – 304 с.

ftp://lib.localnet/ebooks/kafekologii/biogeografiya.rar

Електронна версія

Не зазначається

4.Методичні матеріали для поточного і підсумкового контролю

8

Контрольні питання

Тести, питання

3 варіанти8.2 ДОДАТКОВА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
9. Географический атлас для учителей средней школы, 4-е издание. – М.: Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 1983.

Робоча програма затверджена на 201_/201_ навчальний рік на засіданні кафедри № від “____” ______________201_ року.


Завідувач кафедри ________________ Л.Д. Пляцук

9 РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ


Робоча програма перезатверджена на 201_/201_ навчальний рік (без змін).

Протокол № від “____” ______________201_ року.


Завідувач кафедри

Робоча програма перезатверджена на 201_/201_ навчальний рік (зі змінами, Додаток __ ).Протокол № від “____” ______________201_ року.
Завідувач кафедри

РЕГЛАМЕНТ


МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Ландшафтна екологія”   1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 108 год/3 кред.; Лк.- 30 год./10; пр. – 20 год.; диф.залік (ПСК).

   2. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1; модульних циклів – 2.

   3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 120 балів (3 кред. 40 бал./кред.).

   4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

    1. Відвідування аудиторних занять (0,10 R = 12,5 балів):

     • Лекції: 15 лк.  0,5 бал/лк. = 7,5 бал.

     • Практичні заняття: 10 пр.  0,5 бал/пр. = 5 бал.

    2. Виконання завдань на практичних заняттях (10 занять) максимально 20 балів (при позитивному оцінюванні з кожної практичної роботи від 1 до 2 балів);

    3. Складання тестового контролю (10 занять) - максимально 87,5 балів

 • Контроль № 1 – 25 балів (максимально 25 балів);

 • Контроль № 2 – 37,5 балів (максимально 37,5 балів);

 • Контроль № 3 – 25 балів (максимально 25 балів).
   1. Підсумок рейтингових балів за мод. циклами (при позитивному оцінюванні):

1 модульний цикл: (10 лк., 5 пр. занять; модульний контроль) – 40...80 балів.

2 модульний цикл: (5 лк., 5 пр. занять; модульний контроль) – 20...40 балів.


   1. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п.5), проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного.

Позитивні оцінки з модульного циклу не підвищуються.


   1. Заохочувальні рейтингові бали з дисципліни нараховуються:

 • за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;

 • за виконання завдань підвищеної складності.

При нарахуванні заохочувальних балів провідний викладач має право звільнити студента від виконання практичних (індивідуальних) завдань, які передбачені програмою навчальної дисципліни. Гранична кількість рейтингових балів, отриманих студентом з навчальної дисципліни, не може перевищувати значення шкали оцінювання з дисципліни.


   1. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою:
Шкала оцінювання ECTS

Визначення


Чотирибальна національна шкала оцінювання

Рейтингова бальна шкала оцінювання

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5 (відмінно)

108  RD  120

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

4,5 (дуже добре)

96  RD  108

С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

4 (добре)

78  RD  96

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3,5 (задовільно)

66  RD  78

Е

ДОСТАТНЬО – виконання задовільне мінімальні критерії

3 (достатньо)

60  RD  66

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе повторне складання

2 (незадовільно)

42  RD  60

F

НЕПРИЙНЯТНО – необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

1 (неприйнятно)

RD  42
 • Студент, який протягом навчального періоду не набрав необхідну кількість рейтингових балів, але набрав не менше 35% (тобто 21-30 балів) зобов’язаний складати захід підсумкового семестрового контролю після завершення останнього модульно-атестаційного циклу у семестрі. Студент має право на складання 2 ПСК: викладачу та комісії. у разі незадовільного складання ПСК студент отримує оцінку «неприйнятно» (F) і йому призначається повторне вивчення дисципліни.

 • При успішному складанні заходу ПСК використовується оцінка «достатньо*», яка засвідчує виконання студентом мінімальних вимог без урахування накопичених балів.

 • Студент, який набрав кількість балів менше 21 (35%) не допускається до заходу ПСК і отримує оцінку «неприйнятно» (F) і йому призначається повторне вивчення дисципліни.

Провідний викладач дисципліни _____________ Бойко В.В.


Зав. кафедри _____________ Пляцук Л.Д.
«___» ___________ 20__ р.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка