Робоча програма з навчальної дисципліни " Ландшафтна архітектура " Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалаврСкачати 180.89 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір180.89 Kb.


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Факультет ТеСЕТ

Кафедра прикладної екологіїЗатверджую

Декан факультету ТеСЕТ


_____________ О.Г. Гусак

«____» _______________ 2010 р.РОБОЧА ПРОГРАМА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Ландшафтна архітектура


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Напрям підготовки: 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Форма навчання: денна

Характеристика навчальної дисципліни

за вибором ВНЗ

Семестр викладання

Загальний

обсяг,

годин/кредит.

Аудиторна робота, годин

СРС, годин

Форма

контролю ісп. (д/зал.)

Всього

Лекції

Практич-ні

Лабора-торні

Загалом

ІРС

Інд. завдання, вид/обсяг

Самостій-не опрацю-вання матеріалу

VII

54/1,5

30

20

10

-

24

4

-

20

диф. залік


Укладач: Мельник О.С., асистент каф. ПЕК _____________(прізвище та ініціали , посада, вчене звання) (підпис)
Затверджено на засіданні кафедри, протокол №____ від «___»______________2010 р.

Суми – 2010 р.


1.ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТА ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


1.1 Мета і завдання викладання навчальної дисципліни

Метою дисципліни є формування комплексного підходу до вивчення природничих, соціальних та архітектурних аспектів ландшафтної архітектури і проектування; засвоєння студентами теоретичних положень та практичних знань і навичок, необхідних для розробки ландшафтно-архітектурних проектів.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ:

1) на ознайомчо-орієнтовному рівні:

- історію розвитку основних напрямків сучасної ландшафтної архітектури;

- основні поняття та визначення ландшафтної архітектури;

- класифікацію стилів садово-паркового дизайну;

2) на понятійно-аналітичному рівні:

- композиційні прийоми малого саду;

- малі архітектурні форми ландшафтного дизайну;

- основи фізіології й екології рослин;

- універсальні закони садового дизайну;

- закони рослинних композицій.

ВМІТИ (на діагностичному рівні):

 • зображати об'єкти і елементи ландшафтного дизайну;

 • робити функціональне районування території;

 • робити аналіз планувально-просторової ситуації ділянки;

 • оформлювати проект малого саду, дитячого майданчику, міського саду;

 • виконувати натурну підготовку ґрунту, підбір дерев та рослин для квітників, рокаріїв, міксбордерів.

1.2 Місце дисципліни у навчальному процесі

Дисципліна є складовою підготовки з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування і безпосередньо пов'язана з нормативними дисциплінами професійної підготовки "Ландшафтна екологія"(вивчається попередньо) і "Ґрунтознавство"(вивчається попередньо). Вивченням дисципліни "Ландшафтна архітектура" забезпечується виконання випускної бакалаврської роботи та дипломного проекту.
Базовими для вивчення дисципліни є наступні знання:

   • утворення та розвиток ґрунтів;

   • соціологія рослин та розвиток екосистем;

   • поняття про природу та клімат;

   • основи декоративної дендрології.

2. ПРОГРАМА

Заліковий кредит 1 (модульний цикл І)


Обсяг навчальної роботи 1,5 кредити.

Обсяг лекційних занять 20 годин.
Вступ.

Мета, завдання, програма вивчення дисципліни.
Літ. основна: [1, стор. 6-9].
Тема 1. Історія розвитку сучасної ландшафтної архітектури.

Ландшафтна архітектура Древнього Сходу. Ландшафтна архітектура Середньовіччя. Ландшафтна архітектура античної Греції та Риму. Ландшафтна архітектура Нового часу. Сучасний зміст та особливості фаху ландшафтного архітектора.
Літ. основна: [2, стор. 105-131].
Тема 2. Стилі садового дизайну.

Регулярний. Пейзажний. Східний стиль. Модерн (сучасний). Сільський стиль (кантрі).
Літ. основна: [3, стор. 3-28].
Тема 3. Початок проектування.

Елементи садового дизайну: площадки, доріжки, газон, квітники; малі архітектурні форми; рокарії, водойми; декоративні посадки, плодовий сад, город; системи освітлення й поливу. Зонування – розбивка ділянки на функціональні зони.

Літ. основна: [4, стор.5-30].
Тема 4. Вивчення садової ділянки.

Оточення саду. Виділення гарних видів за межами ділянки. Визначення тінистих і сонячних місць ділянки. Дослідження рельєфу й ґрунту на ділянці. Вивчення гідрології ділянки. Дренаж.
Літ. основна: [3, стор.28-49].
Тема 5. Матеріалознавство.

Тротуарна плитка. Натуральний камінь. Пісок. Галька. Щебінь. Бетон. Ґрунт. Мульча. Плівка. Пластик. Інструмент.
Літ. основна: [1, стор.41-55].
Тема 6. Декоративна дендрологія.

Основи фізіології й екології рослин. Природні рослинні співтовариства. Дерева. Чагарники. Живоплоти. Трав'янисті багаторічники. Однорічники.
Літ . основна: [5, стор.5-129].

Тема 7. Проектування.

Основи креслення й малюнка. Графіка. Умовні позначки. Масштаб. Способи зображення об'єктів і елементів дизайну. Вправи на проектування. Оформлення проекту.
Літ . основна: [6, стор.33-124].
Тема 8. Садовий дизайн.

Універсальні закони дизайну: композиція, простір і перспектива, форма, лінія, пропорційність і масштабність. Ритм. Симетрія й рівновага. Домінанта. Колористика. Прийоми садового дизайну: відображення, фокуси садових перспектив, границі. Малі архітектурні форми: альтанки, перголи, водойми, підпірні стінки, рокарій.
Літ . основна: [6, стор.9-32].
Тема 9. Дизайн із рослинами.

Архітектоніка рослин. Форма. Фактура поверхні. Графіка крон. Сезонні зміни. Колористика. Закони рослинних композицій. Контраст. Домінанта. Нюанс. Фаворити садового дизайну.
Літ . основна: [5, стор.172-188].

3. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема

Обсяги навчальної роботи за видами, годин

Загальний

Лекції

Практичні роботи

Лабораторні

Самостійна робота*

Інд. зав-дання**

Заліковий кредит І (Модульний цикл І) – 1,5 кредити


Вступ. Загальні положення. Мета та завдання дисципліни

0,5

0,5

-

-

-

-


Тема 1. Історія розвитку основних напрямків сучасної ландшафтної архітектури

4,5

2

-

-

2,5

-


Тема 2. Стилі садового дизайну

5,5

2

-

-

3,5

-


Тема 3. Початок проектування

6

4

-

-

2

-


Тема 4. Вивчення садової ділянки

8,5

2

4

-

2,5

-


Тема 5. Матеріалознавство

4,5

1,5

-

-

3

1


Тема 6. Декоративна дендрологія

3

2

-

-

1

-


Тема 7. Проектування

8,5

2

4

-

2,5

-


Тема 8. Садовий дизайн

5

2

-

-

3

-


Тема 9. Дизайн із рослинами

6

2

2

-

2

-

Тестовий контроль

2

-

-

2

-

Всього по заліковому кредиту

54

20

10

-

24

-

Всього з навчальної дисципліни

54

20

10

-

24

-

* – самостійна робота студента включає опрацювання теоретичного матеріалу з дисципліни, який викладається на лекціях і вивчається самостійно, підготовку до практичних робіт та їх оформлення вдома, виконання індивідуального завдання і здійснення контролю;


** – індивідуальна робота студента включає аналітичний огляд за обраною темою

4. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

(обсяг практичних занять 10 год.) [7]
Практична робота 1: «Вивчення садивної ділянки» - 4 години.

Розділ 1: «Аналіз планувально-просторової ситуації ділянки» – 2 години.

Розділ 2: «Функціональне зонування території» - 2 години.
Практична робота 2: «Проектування» - 4 години.

Розділ 1: «Проектування дитячих комплексних майданчиків» -2 години.

Розділ 2: «Проектування майданчиків відпочинку дорослих» - 2 години.
Практична робота 3: «Дизайн із рослинами» - 2 години.

Розділ 1: «Проектування клумб» - 1 година.

Розділ 2: «Проектування міксбордеру» - 1 година.
5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Навчальним планом не передбачені
6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ


 1. Лекції (докладне викладення навчального матеріалу) із застосуванням мультимедійного проектора і використання студентами конспекту лекцій; практичні заняття – робота за індивідуальними завданнями під керівництвом викладача (проектування об’єкту ландшафтної архітектури); самостійне опрацювання навчального матеріалу із використанням конспекту лекцій та основної навчальної літератури, робота зі словником.

 2. Додатковий розгляд питань з теоретичного матеріалу, складного для самостійного опрацювання.

 3. Контроль навчальної роботи – тестування з теоретичного матеріалу, спостереження за ходом виконання практичних робіт і співбесіда з проблемних питань.


7. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ
Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за модульно-рейтинговою системою (регламент додається).
8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

8.1 ОСНОВНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

№ п/п

Назва навчально-методичних матеріалів

Вид

Наявність

Примірн.
1. Навчальна література (підручники, навчальні посібники)1.

Лазарев А.Г, Лазарева Е.В. Ландшафтная архитектура. – Ростов н/Д:Феникс, 2005.-282 с.

ftp://lib.localnet/ebooks/Books/Lazarev.djvu

Електронна версія

не зазначається

2.

Николаев В.А. Ландшафтоведение: Эстетика и дизайн: Учеб. пособие. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 176 с.

ftp://lib.localnet/ebooks/Books/Nikolaev.djvu

Електронна версія

не зазначається

3.

Приходько И.И. Ландшафтная композиция малого сада. – К.:«Будівельник», 1976.–87 с.

ftp://lib.localnet/ebooks/Books/Lanshaf.djvu

Електронна версія

не зазначається

4.

Крашенинников А.В. Собственный дом. В 3 кн. Кн. 3. Дом, участок и природа: Практич. пособие. – М.: Высш. шк., 1993. – 143 с.

ftp://lib.localnet/ebooks/Books/Dom_ychastok_i_priroda.djvu

Електронна версія

не зазначається

5.

Рубцов Л.И. Деревья и кустарними в ландшафтной архитектуре. – К. Наукова думка, 1977.

ftp://lib.localnet/ebooks/Books/Rubcov.pdf

Електронна версія

не зазначається

6.

Саймондс Дж. О. Ландшафт и архитектура. – М.: Изд-во литературы по строительству, 1965. – 195 с.

ftp://lib.localnet/ebooks/Books/Simonds.djvu

Електронна версія

не зазначається
2. Навчально-методичні матеріали для забезпечення практичних занять

7.

Черноносова Т.О. Методичні вказівки до виконання практичних занять, розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи з курсу "Садово-паркове та ландшафтне будівництво". Харків.: ХНАМГ, 2007. – 46 с.

ftp://lib.localnet/ebooks/Books/Chernonosova.doc

Електронна версія

не зазначається
3. Навчально-методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи (в т.ч. для виконання індивідуальних завдань)

8

Гуцуляк, В. М. Ландшафтознавство: теорія і практика: навч. посіб. — Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. — 168 с. 

ftp://lib.localnet/ebooks/nashiskanirovannie/21.pdf

Електронна версія

не зазначається

9

Исаченко, А. Г. Ландшафты СССР : Книга рассчитана на географов, биологов, экономистов, проектировщиков. — Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1985. — 320 с.

ftp://lib.localnet/ebooks/kafekologii/Landshavti_sssr.djvu

Електронна версія

не зазначається
4. Методичні матеріали для поточного і підсумкового контролю

10

Тестові завдання / Укладач О.С. Мельник

тести

10 варіантів


8.2 ДОДАТКОВА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

11. Давыдович, Б. В. Вертикальное озеленение. — К. : Будівельник, 1971. — 104 с.

12. Гузенко Т.Г., Ганжа М.Т. Декоративное садоводство и садово-парковое строительство.  — К. : Будівельник, 1985. — 182 с. 

13. Ботанічні сади та дендропарки / Упоряд.: В.В. Кваша, О.О. Семенова, Чувікіна Н.В. — К., 2009. — 296 с.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Прикладна екологія»

Протокол № від “____” ______________201_ року.


Завідувач кафедри Пляцук Л.Д.
9. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ
Робоча програма перезатверджена на 201_/201_ навчальний рік (без змін).

Протокол № від “____” ______________201_ року.


Завідувач кафедри Пляцук Л.Д

РЕГЛАМЕНТ


МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Ландшафтна архітектура”


   1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 54 год/1,5 кред.; Лк.- 20 год./10; пр. – 10 год./5; диф.залік (ПСК).

   2. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1; модульних циклів – 1.

   3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 60 балів (1,5 кред. 40 бал./кред.).

   4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

    1. Відвідування аудиторних занять (0,17 R = 10 балів):

     • Лекції: 10 лк.  0,5 бал/лк. = 5 бал.

     • Практичні заняття: 5 пр.  1 бал/пр. = 5 бал.

    2. Виконання завдань на практичних заняттях (5 занять) максимально 25 балів (при позитивному оцінюванні з кожної практичної роботи від 2,5 до 5 балів);

    3. Складання тестового контролю (5 занять)- максимально 25 балів (при позитивному оцінюванні з кожного тестового завдання від 2,5 до 5 балів);
   1. Підсумок рейтингових балів за мод. циклами (при позитивному оцінюванні):

1 модульний цикл: (10 лк., 5 пр. занять; тестовий контроль) – 30...60 балів.


   1. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п.5), проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного.

Позитивні оцінки з модульного циклу не підвищуються.


   1. Заохочувальні рейтингові бали з дисципліни нараховуються:

 • за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;

 • за виконання завдань підвищеної складності.

При нарахуванні заохочувальних балів провідний викладач має право звільнити студента від виконання практичних (індивідуальних) завдань, які передбачені програмою навчальної дисципліни. Гранична кількість рейтингових балів, отриманих студентом з навчальної дисципліни, не може перевищувати значення шкали оцінювання з дисципліни.


   1. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою:
Шкала оцінювання ECTS

Визначення


Чотирибальна національна шкала оцінювання

Рейтингова бальна шкала оцінювання

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5 (відмінно)

54  RD  60

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

4,5 (дуже добре)

48  RD  54

С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

4 (добре)

39  RD  48

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3,5 (задовільно)

33  RD  39

Е

ДОСТАТНЬО – виконання задовільне мінімальні критерії

3 (достатньо)

30  RD  33

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе повторне складання

2 (незадовільно)

21  RD  30

F

НЕПРИЙНЯТНО – необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

1 (неприйнятно)

RD  21
 • студент, який протягом поточної роботи не набрав кількість рейтингових балів, що відповідає позитивній оцінці, але не менше 21 балів від шкали оцінювання, зобов’язаний складати захід підсумкового семестрового контролю (у письмовій формі). У такому випадку незалежно від того, в якому модульному циклі завершується викладання навчальної дисципліни, складання заходу підсумкового семестрового контролю здійснюється після завершення останнього модульно-атестаційного циклу у семестрі або екзаменаційної сесії, якщо вона передбачена, за додатковою відомістю семестрової атестації (першою незадовільною оцінкою вважається та, що отримана за наслідками модульних атестацій, яка виставляється в основну відомість семестрової атестації). Студент має право на два складання ПСК: викладачу та комісії. Замість складання комісії студент може вибрати повторне вивчення дисципліни в наступному навчальному періоді. У разі незадовільного складання підсумкового семестрового контролю комісії студент отримує оцінку «неприйнятно» («F» за шкалою ECTS) і йому призначається повторне вивчення дисципліни;

 • при успішному складанні заходу (підсумкового семестрового контролю використовується оцінка «достатньо», яка засвідчує виконання студентом мінімальних вимог без урахування накопичених балів. У документи про освіту та академічну документацію для мобільності студентів негативні оцінки не заносяться, оцінка «достатньо*» замінюється на оцінку «достатньо» («Е» за шкалою ECTS) із визначенням рейтингового балу RD = 30 ;

 • . студент, який за наслідками модульних атестацій набрав кількість рейтингових балів менше 21 балів від шкали оцінювання, не допускається до підсумкового семестрового контролю і отримує оцінку «неприйнятно» (за шкалою ECTS – «F»). Йому призначається повторне навчання з дисципліни;


Викладач ___________________ Мельник О.С.
Зав. кафедри ___________________ Пляцук Л.Д.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка