Робоча програма з курсу „Документознавство для студентів заочного відділення спеціальностіСкачати 99.63 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір99.63 Kb.
Національний університет

„Острозька академія”

кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Робоча програма

з курсу
„Документознавство”
для студентів заочного відділення спеціальності

“Документознавство та інформаційна діяльність”

Затверджено на засіданні кафедри

(Протокол № 1 від 31 серпня 2006 р.)

Завідувач кафедри:

______________________Л.В.Квасюк


Програму склала:

викл. Шершньова О.В.

Острог, 2006

Пояснювальна записка
На думку викладача-розробника курсу “Документознавство”, документи та інформація є основною рушійною силою усіх процесів, які відбуваються в суспільстві. Інформація не може бути у вільному стані. Вона повинна фіксуватись на матеріальних об’єктах. Матеріальними носіями інформації, котра фіксується є документи. Кожна сучасна людина повинна вміти складати документи, заповнювати формуляри, бланки тощо. Це вміння полягає у знанні основних реквізитів документів, вимог до текстів документів, основних правил обробки документації тощо.

Мета курсу: навчити правильно складати документи і організовувати документообіг.

Після вивчення курсу студенти повинні знати та вміти: • поняття документу,

 • організувати документообіг,

 • реквізити документів,

 • складати рекламні документи,

 • складати виборчі документи,

 • працювати з рекламними документами.

Варто відзначити, що виявлення теоретичного матеріалу передбачає подальше його практичне застосування у конкретних завданнях, передбачених програмою.

Міжпредметні зв’язки з курсами: “Українська мова”, “Теорія інформації”, “Діловодство”, “Стилістика”, “Історія письма”, “Архівознавство”, “Вступ до спеціальності” тощо.

Оцінювання курсу “Документознавство” відбувається за трьома шкалами:За шкалою ECTS

За чотирибальною шкалою

За стобальною шкалою

A

5 (відмінно)

91-100

BC

4 (добре)

76-90

DE

3 (задовільно)

61-75

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

22-60

F

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним прослуховуванням курсу

1-21

Основними критеріями оцінювання роботи студента під час прослуховування курсу “Документознавство” є:

 1. чіткість, логічність та лаконічність, ґрунтовність викладу теоретичного матеріалу під час роботи на семінарських заняттях;

 2. вміння вільно оперувати теоретичним матеріалом під час захисту індивідуальних завдань;

 3. правильне, відповідно до вимог, виконання документів (рекламних, виборчих);

 4. вміння правильно організувати документообіг та таємний документообіг.

Розподіл навчальних годин за темами:

Всього

Лекції

Семінарські заняттяІсторія розвитку системи державного документознавства. Розвиток поняття “документ”.

4

2

2Інформація. Документи. Документознавство.

2

2


Процес руху документів в організації. Таємний документообіг.

4

2

2Рекламні документи.
Виборчі документи.

Всього:

10

6

4


Тематика лекційних занять з курсу “Документознавство”:
Тема 1: Розвиток поняття “документ”. Історія розвитку системи державного документознавства (2 год.)

 1. Історія виникнення терміну “документ”.

 2. Документація на Русі.

 3. Наказова документація 15-17 ст.

 4. Система колегіальної документації.

 5. Документація 19-20 ст.

Література: 1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 27.
Тема 2: Інформація. Документи. Документознавство (2 год.)

 1. Інформація і сучасне суспільство.

 2. Поняття документу. Види документів.

 3. Особливості, ознаки та функції документів.

 4. Структура документа:

а) внутрішня структура документа,

б) зовнішня структура документа,

в) реквізити документа.


 1. Матеріальна і інформаційна складові документа.

Література: 2, 9, 12, 13, 17, 20.
Тема 3: Процес руху документів в організації (2 год.)

 1. Поняття документообігу і його основні етапи.

 2. Походження і порядок виконання вхідної документації.

 3. Походження вихідних документів.

 4. Рух внутрішньої документації.

 5. Порядок прийому-передачі документів.

 6. організація постачання документів.

 7. Облік об’єму документообігу. Проблема зменшення об’єму документообігу.

Література: 4, 6, 9, 12, 13, 15, 17, 20.

Тематика семінарських занять з курсу “Документознавство”:
Тема 1: Документ (2 год.)

 1. Історія виникнення поняття “документ”.

 2. Сучасне поняття “документ”. Види документів.

 3. Особливості, ознаки та функції документів.

 4. Структура документа.

 5. Оформлення реквізитів документів.

Література: 15, 17, 1, 2, 14, 16, 18, 22, 27, 9, 12, 13, 20.
Тема 2: Порядок руху документів в організації (2 год.)

 1. Поняття документообігу і його основні етапи.

 2. Походження і порядок виконання вхідної документації.

 3. Походження вихідних документів.

 4. Рух внутрішньої документації.

 5. Порядок прийому-передачі документів.

 6. організація постачання документів.

 7. Облік об’єму документообігу. Проблема зменшення об’єму документообігу.

Література: 4, 6, 9, 12, 13, 15, 17, 20.
Індивідуальні завдання до практичних занять з курсу “Документознавство”:

1. Скласти власний рекламний документ за усіма правилами.

2. Виокремити основні реквізити реально існуючого рекламного документу.

3. Переробити реально існуючі передвиборчі програми кандидатів під запити окремих, запропонованих викладачем, груп.Література для виконання завдань зі Списку літератури до курсу.
Тематика рефератів з курсу “Документознавство”:

 1. Проблеми відсутності каналів передачі інформації у нерозвинутих країнах.

 2. Відмінності від історичного та сучасного поняття “документ”.

 3. За якими характеристиками поділяються документи на види? Класифікація документів.

 4. Основні етапи документообігу. Доцільність їх.

 5. За якими ознаками артефакти культури відносять до документів.

 6. Особливості рекламних документів.

 7. Виборчі документи.

 8. Особливості конфіденційних документів.

 9. Документи на найновіших носіях інформації.

 10. Книга як документ.

 11. Видання як вид документа.

 12. Класифікація і ознаки видань.

 13. Види текстових видань та їх особливості.

 14. Книга як основний вид документа. Її основні компоненти та характеристики.

 15. Артефакт як документ.

Література для самостійної підготовки зі Списку літератури до курсу.

Питання до іспитового контролю з курсу “Документознавство”:


 1. Історія виникнення терміну “документ”.

 2. Документація на Русі.

 3. Наказова документація 15-17 ст.

 4. Система колегіальної документації.

 5. Документація 19-20 ст.

 6. Інформація і сучасне суспільство.

 7. Поняття документу.

 8. Види документів.

 9. Класифікація документів за характером знакових засобів.

 10. Класифікація документів за фізичною складовою.

 11. Класифікація документів за їх знаходженням у зовнішньому середовищі.

 12. Структура документа.

 13. Внутрішня структура документа.

 14. Зовнішня структура документа.

 15. Реквізити документа.

 16. Матеріальна складова документа.

 17. Інформаційна складова документа.

 18. Поняття документообігу.

 19. Основні етапи документообігу.

 20. Проходження і порядок виконання вхідної документації.

 21. Проходження вихідних документів.

 22. Рух внутрішньої документації.

 23. Порядок прийому-передачі документів.

 24. Організація постачання документів.

 25. Облік об’єму документообігу.

 26. Офіційно-діловий стиль.

 27. Вимоги до текстів документів.

 28. Етикет ділового спілкування.

 29. Рекламне видання: характеристика і види.

 30. Основні принципи складання рекламних текстів.

 31. Вибір засобів розповсюдження реклами.

 32. Способи перевірки ефективності рекламного тексту.

 33. Документація виборчого штабу.

 34. Стратегія роботи із ЗМІ у виборчій кампанії: прес-реліз, статті на замовлення.

 35. Правила написання прес-релізу.

 36. Особливості статей на замовлення.

 37. Листівки у передвиборчих перегонах.

 38. Плакати у передвиборчих перегонах.

 39. Головне гасло передвиборчої кампанії.

 40. Емблема політичної партії.

 41. Значки та бамперні наклейки у виборах.

 42. Ілюстрований буклет та щити у виборах.

 43. Складання тексту виборчих документів.

 44. Захищений документообіг і технологічні системи обробки інформації.

 45. Технологія обліку і розгляду вхідних конфіденційних документів.

 46. Виконання і обробка підготовлених конфіденційних документів.

 47. Формування і зберігання справ, знищення документів, справ і носіїв інформації.

 48. Склад і призначення систем підготовки текстових документів.

 49. Інформаційні технології документаційного забезпечення управлінської діяльності.

 50. Системи управління документами.

 51. Перфоровані документи.

 52. Мікрографічний документ.

 53. Магнітний документ.

 54. Оптичний документ.

 55. Голографічний документ.

 56. Поняття ділового документа.

 57. Класифікація ділових документів.

 58. Текст ділового документа.

 59. Реквізити і оформлення ділових документів.

 60. Характеристика окремих видів ділових документів.

 61. Правильний вступ: як одразу ж привернути увагу читача.

 62. Основна частина документів.

 63. Правила правильного закінчення ділових документів.

 64. Роль слова в дипломатичних стосунках.

 65. Документи дипломатичної служби.

 66. Вербальні і особисті ноти.

 67. Приватні листи неофіційного характеру.

 68. Пам’ятні записки, меморандуми, заяви уряду та інші документи.

 69. Документи внутрішньої переписки.

 70. Політичні листи.

 71. Інформаційні листи і довідки.

 72. Політична характеристика.

 73. Шифротелеграма. Мова і стиль телеграми.

 74. Характерні риси сучасної дипломатичної мови.

Список літератури до курсу “Документознавство”:


 1. Баренбаум И.Е. История книги. – М.,1984.

 2. Березов П. Первопечатник И. Федоров. – 1952.

 3. Годин В.В., Корнеев И.К. Управление информационными ресурсами. – М., 2000.

 4. Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери. – К., 2002.

 5. Годин В.В., Корнеев И.К. Информационное обеспечение управленческой деятельности. – М., 2001.

 6. Гойхман О.Я., Гордиенко Т.В., Надеина Т.М., Романова Н.Н. Теория и практика референтской деятельности. – М., 1999.

 7. Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби. – К., 1998.

 8. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. – К., 1998.

 9. Делопроизводство: справ. пособие/Под ред. А.В. Фельзер, М.А. Миссерман. – К., 1987.

 10. Іванов В.Ф. Техніка оформлення газети. – К., 2000.

 11. Корнеев М.К., Машурцев В.А. Информационные технологии в управлении. – М., 2001.

 12. Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства. Документационное обеспечение управления. – М., 1999.

 13. Кирсанова М.В. Современное делопроизводство. – М., 2001.

 14. Книга : исследования и материалы. – М., 1991.

 15. Кушнаренко Н.Н. Документоведение. – К., 2000.

 16. Назаров А.Н. Очерки истории советского книгоиздательства. – М., 1952.

 17. Организация работы с документами/Под ред. проф. В.А. Кудряева. – М., 2001.

 18. Огієнко І. Історія українського друкарства. – Канада, 1983.

 19. Підготовка і проведення виборчих кампаній. – К., 2002.

 20. Руководство по делопроизводству / Под ред. А.С. Малитикова. – М., 1969.

 21. Степанов Е.А., Корнеев м.К. Информационная безопасность и защита информации. – М., 2001.

 22. Советское современное книгоиздание: опыт, проблемы. – М., 1985.

 23. Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол. – М., 2001.

 24. Стратегія перемоги 2002. – К., 2002.

 25. Теоретичні та організаційні проблеми формування репертуару української книги та періодики. – Львів, 1996.

 26. Діловий етикет. – К., 2001.

 27. 400 лет русского книгопечатания. 1564 – 1964. – М.,1964.

 28. Панкратов Ф.Г. Рекламная деятельность. – М., 2001.

 29. Джо Витале. Малый бизнес: реклама. – М., 2001.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка