Робоча програма з курсу " Вступ до спеціальності " для студентів гуманітарного факультету спеціальності "



Скачати 80.31 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір80.31 Kb.

Національний університет “Острозька академія”


Кафедра політології

Робоча програма з курсу

Вступ до спеціальності ”


для студентів гуманітарного факультету

спеціальності “Політологія”


Затверджено на засіданні

кафедри політології

Протокол №2 від “2.09.06”

Зав. кафедри

_____________ Мацієвський Ю.В.

Програму склав:

кандидат політичних наук,

доцент Мацієвський Ю.В.
Острог-2006

Пояснювальна записка

Курс «Вступ до спеціальності» - нетипова дисципліна у більшості навчальних планів підготовки спеціалістів-політологів. Традиційно знайомство студентів спеціальності «Політологія» з предметом своєї майбутньої професійної діяльності починається з курсу «Вступ до політології».У навчальному плані спеціальності «Політологія» такий курс замінено двома базовими курсами «Вступ до спеціальності» та «Загальна теорія політики».Перший з них побудований на знайомстві з понятійним апаратом та інструментарієм політологічного дослідження, тоді як другий пропонує детальне знайомство з головними проблемами політичної науки.

Мета курсу:


 • виробити вміння та навички аналізу наукових робіт в галузі політичної науки.

Завдання курсу:

 • ознайомити студентів з понятійним апаратом та інструментарієм політологічного дослідження, що є необхідною умовою оволодіння фахом політолога.

 • виробити навики збору, обробки та оцінки інформації зі сфери політичного життя.

 • вміти використовувати основні методи політологічного аналізу.

 • сформувати основи критичного сприйняття політичної реальності та об’єктивності у формуванні оцінок і прогнозів.

Навчально-тематичний план курсу







Назва теми
Кількість аудиторних годин
Лекцій




Модуль І




1

Вступ. Можливості і обмеження політології.Що може і чого не може зробити політолог.

2

2

Головні проблеми політичної науки.

2

3

Поняття та категорії політології.

2

4

Перевірка гіпотез та аналіз прикладів.

2

5

Характеристика та оцінка емпірично вивіреної теорії.

2

6

Вибрані підходи до аналізу макро-політичних проблем.

2

7

Аналіз наукових досліджень та суспільно-політичних програм.

2




Всього

14 год.

Форма контролю – теза

Критерії оцінювання:

- аналіз наукової статті емпіричного характеру (50 б.);

- підсумкова усна бесіда з викладачем, де перевірятиметься засвоєння теоретичного матеріалу (50 б).

Терміни підготовки письмової роботи – 20 листопада поточного року.

Лекційна тематика


Тема 1: Вступ. Можливості і обмеження політології.Що може і чого не може зробити політолог.

План


 1. Про що йтиметься у курсі «Вступ до спеціальності».

 2. Можливості політології.

 3. Обмеження політології.


Література:

 1. An Introduction to systemetic Political Science. David H. Everson, Joann P. Paine., The Dorsey Press, 1973, Homewood, Illinois/

 2. Introduction to Politics. Geotfrey Ponton, Peter Gill. Blackwell, 1993..

Тема 2: Головні проблеми політичної науки.


План

 1. Політична наука про сенс політичного.

 2. Головні описові питання.

 3. Головні пояснюючі питання.

 4. Головні оцінюючі питання.


Література:

 1. Політологія. / за ред. А.Колодій., К., Ніка-центр., 2000.

 2. Introduction to Politics. Geotfrey Ponton, Peter Gill. Blackwell, 1993.

 3. Політологія: Підручник / За заг. ред. М. І. Сазонова, 1998.

 4. Політологія. Підручник для студентів вузів /За ред. О. В. Бабкіної, В.П.Горбатенка. - К.: Академія, 1998.

Тема 3: Поняття та категорії політології.



План


 1. Поняття та їх роль у поясненні політичних явищ.

 2. Форми емпіричних узагальнень.

 3. Аксіоми, гіпотези, закони та моделі.


Література:

 1. An Introduction to systemetic Political Science. David H. Everson, Joann P. Paine., The Dorsey Press, 1973, Homewood, Illinois/

 2. Політологія. / за ред. А.Колодій., К., Ніка-центр., 2000.

 3. Introduction to Politics. Geotfrey Ponton, Peter Gill. Blackwell, 1993.

 4. Політологія. Підручник для студентів вузів /За ред. О. В. Бабкіної, В.П.Горбатенка. - К.: Академія, 1998.

 5. Політичний енцеклопедичний словник К.: Генеза,1997.

Тема 4: Перевірка гіпотез та аналіз прикладів.

План


 1. Логічна послідовність перевірка гіпотези.

 2. Аналіз праці С.М.Ліпсета “Людина політична: соціальні основи політики”.


Література:

 1. An Introduction to systemetic Political Science. David H. Everson, Joann P. Paine., The Dorsey Press, 1973, Homewood, Illinois/

 2. S. M. Lipset. Political man:The Social Bases of Politics.-Garden City, N.Y.: Doubleday&Co., 1960.

 3. Пугачев В.П., Соловьев А. И. Введение в политологию: Учебник для студентов высш. учеб. заведений.-3-е изд., перераб.и доп.- М.: Аспект-Пресс, 2000.-447с.

 4. Политология: Курс лекций/ Под. ред. М.Н. Марченко.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Зерцало,

1997.-384с.

 1. Политическая энциклопедия В 2т.-М.:Мысль, 2000.-750(1)с., 701(2)с.

 2. Политология: методы исследования. / Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич./перев. с англ.-М.,1997.

Тема 5: Характеристика та оцінка емпірично вивіреної теорії.

План


 1. Характерні ознаки теорії. Відмінності між теорією і моделлю.

 2. Оцінка придатності емпіричної теорії.

 3. Особливості універсальних і ймовірнісних теорій.


Література:


 1. An Introduction to systemetic Political Science. David H. Everson, Joann P. Paine., The Dorsey Press, 1973, Homewood, Illinois/

 2. Introduction to Politics. Geotfrey Ponton, Peter Gill. Blackwell, 1993.

 3. Политология: методы исследования. / Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич./перев. с англ.-М.,1997.



Тема 6: Вибрані підходи до аналізу макро-політичних проблем.
План

 1. Поняття “підходу” в суспільних науках. Вимоги до наукового формулювання підходу.

 2. Системний і функціональний підходи.

 3. Конфліктний підхід.

Література:

 1. An Introduction to systemetic Political Science. David H. Everson, Joann P. Paine., The Dorsey Press, 1973, Homewood, Illinois/

 2. Политология в вопросах и ответах: Учебное пособие для вузов/ Под ред. Проф.

Ю.Г.Волкова.-М.:Гардарики, 1999.-472с.

 1. Ачкасов В.А. и др. Политология:проблемы теории.-СПб.:Изд-во”Лань”, 2000.-384с



Тема 7: Аналіз наукових досліджень та суспільно-політичних програм.

План


 1. Питання для оцінки достовірності політичних висловлювань.

 2. Аналіз політичної поведінки в науковій літературі.

 3. Аналіз висловлювань політичних діячів в ненауковій літературі.


Література:

 1. An Introduction to systemetic Political Science. David H. Everson, Joann P. Paine., The Dorsey Press, 1973, Homewood, Illinois/

 2. Политология: методы исследования. / Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич./перев. с англ.-М.,1997.

Питання для підсумкового контролю




 1. Можливості політичної науки. Основні напрямки діяльності політолога.

 2. Обмеження політичної науки. Основні проблеми у діяльності політолога.

 3. Головні підходи до визначення предмету політології та сенсу політичного.

 4. Головні описові питання.

 5. Головні пояснюючі питання.

 6. Головні оцінюючі питання.

 7. Операціоналізація понять.

 8. Рівні політологічного аналізу.

 9. Змінні та сталі величини. Їх роль у емпіричному дослідженні.

 10. Поняття, форми та способи генералізації (узагальнення).

 11. Головні елементи інструментарію політолога: поняття, категорія, модель, гіпотеза, теорія.

 12. Логічна послідовність перевірки гіпотез.

 13. Характеристики наукової теорії. Роль верифінації.

 14. Оцінка емпіричної теорії.

 15. Вибрані підходи до аналізу макро-політичних проблем, їх загальна характеристика.

 16. Системний та функціональний аналіз політичного життя.

 17. Комунікативний підхід до аналізу політичних явищ і процесів.

 18. Конфліктний аналіз політичних явищ і процесів.

 19. Політико-культурний підхід до аналізу політичних явищ процесів.

 20. Вибрані підходи до аналізу мікро-суспільних проблем, їх загальна характеристика.

 21. Політологічні підходи.

 22. Теорія груп та мікро-політична поведінка.

 23. Політична соціалізація та мікро-політична поведінка.

 24. Головні теоретичні елементи інструментарію політолога: поняття, категорія, модель, гіпотеза, теорія, сталі та змінні величини, концептуалізація, генералізація, верифінація та ін.

Література до курсу:


 1. Ачкасов В.А. и др. Политология(проблемы теории).-СПб.:Изд-во”Лань”, 2000.-384с.

 2. Борисов Л. П. Политология. - М.: Белые альвы, 1996.

 3. Гаджиев К. С. Введение в политическую науку.– М.: Логос. – 2000.

 4. Гелей С. Д., Рутар С.М. Основи політології – К.: Знання. - К.: Вища школа, 1996.

 5. Ирхин Ю.В. Политология: Учебник /В.Д.Зотов, Л.В. Зотова-М.:Юристъ, 2001.-511с.

 6. Основи політичної думки: Курс лекцій за ред Б. Кухти.– Львів: Кальвія, 1997.

 7. Панарин А.С. Политология .Западная и восточная традиции: Учебник для вузов.-М.: Книжный дом «Университет», 2000.– 320 с.

 8. Политическая энциклопедия .В 2т.-М.:Мысль, 2000.-750(1)с., 701(2)с.

 9. Политология в вопросах и ответах: Учебное пособие для вузов/ Под ред. проф. Ю.Г.Волкова.-М.:Гардарики, 1999.-472с.

 10. Политология: Курс лекций/ Под. ред. М.Н. Марченко.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Зерцало, 1997.-384с.

 11. Политология: методы исследования. / Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич./перев. с англ.-М.,1997.

 12. Політологічний енциклопедичний словник: Навчальний посібник для студентів вузів. - К.: Генеза, 1997.

 13. Політологія /За ред Семківа. - Львів: Світ, 1994.

 14. Політологія. / за ред. А.Колодій., К., Ніка-центр., 2000.

 15. Політологія. Кінець 1XХ - перша половина XX ст. Хрестоматія /За ред. О.І.Семківа. - Львів: Світ. 1996.

 16. Політологія. Підручник для студентів вузів /За ред. О. В. Бабкіної, В.П.Горбатенка. - К.: Академія, 1998.

 17. Політологія: Підручник / За заг. ред. М. І. Сазонова, 1998.

 18. Пугачев В.П., Соловьев А. И. Введение в политологию: Учебник для студентов высш. учеб. заведений.-3-е изд., перераб.и доп.- М.: Аспект-Пресс, 2000.-447с.

 19. Рябов С. Г., Томенко М. В. Основи теорії політики.- К.:Тандем, 1996.

 20. Рябов С. Політологічна теорія держави. – К.: 1996.

 21. Тавадов Г.Т. Политология: Учебное пособие.-М.: Фаир-Пресс,2000.-416с.

 22. Человек и общество: Краткий энциклопедический словарь – справочник( политология)/Отв.ред.Борцов Ю.С.,Коротец И.Д. Ростов–на–Дону:Феникс, 1997.

 23. Хейвуд Э. Политология. Учебник для студентов вузов.−М.: Юнити-Дана, 2005.

 24. An Introduction to systemetic Political Science. David H. Everson, Joann P. Paine., The Dorsey Press, 1973, Homewood, Illinois/

 25. Introduction to Politics. Geotfrey Ponton, Peter Gill. Blackwell, 1993.

 26. S. M. Lipset. Political man:The Social Bases of Politics.-Garden City, N.Y.: Doubleday&Co., 1960.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка