Робоча програма з фізіології 12010001 Лікувальна справа 12010002 Педіатрія Івано-Франківськ 2014 Форма n н 04Сторінка8/16
Дата конвертації31.03.2017
Розмір2.32 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


Види самостійної роботи студентів (СРС) та її контроль
ТЕМА

Кількість годин

Види контролю

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

31

Поточний контроль на практичних заняттях

2

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:


2.1. Вікові особливості системи крові.

2.2. Фізіологія регіонального кровообігу.

2.3. Вікові особливості системи кровообігу.

2.4. Вікові особливості системи дихання.

2.5. Застосування гастроінтестінальних гормонів у клініці.


1

1

11
1

Підсумковий модульний контроль

-“-


-“-

-“-
-“-3.

Індивідуальна СРС: Розробити схему контуру регуляції гомеостазу за участю нирок


4

Поточний контроль

4.

Підготовка до підсумкового модульного контролю


8

Підсумковий модульний контроль


Виды самостоятельной работы студентов (СРС) и их контроль
ТЕМА

Количество часов

Виды контроля

1.

Подготовка к практическим занятиям – теоретическая подготовка и проработка практических навыков

31

Текущий контроль на практических занятиях

2

Самостоятельное овладение тем, которые не входят к плану аудиторных занятий:


2.1. Вековые особенности системы крови.

2.2. Физиология регионального кровообращения.

2.3. Вековые особенности системы кровообращения.

2.4. Вековые особенности системы дыхания.

2.5. Применение гастроинтестинальных гормонов в клинике.


1

1
1
1

1


Итоговый модульный контроль

-“-
-“-


-“-

-“-3.

Индивидуальная СРС: Разработать схему контура регуляции гомеостаза при участии почек

4

Текущий контроль

4.

Подготовка к итоговому модульному контролю

8

Итоговый модульный контроль


Types of students’ self-work and its control
TOPIC

Amount of hours

Type of control


1.

Preparation to the practical lessons theoretical and practical skills’ preparation


31

Ongoing control on the practical lessons

2.

Self study of themes that are not included into the theme plan of practical lessons:


2.1. Age features of system of blood.
2.2. Physiology of regional blood circulation.

2.3. Age features of system of blood circulation.

2.4. Age features of respiratory system.

2.5. Using of gastrointestinal hormones in clinic.1
1

1
1


1

Final module control

-“-


-“-
-“-

-“-


3.

Individual work of students: Develop scheme of contour of regulation homeostasis with the participation of kidneys.

4


Ongoing control

4.

Preparation to final module control

8

Final module control


1.3 Засоби контролю знань студентів.

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань

Оцінювання поточної навчальної діяльності здійснюється на кожному практичному занятті за відповідною темою.Орієнтовні критерії оцінювання поточної навчальної діяльності з модуля 1 «Загальна фізіологія та вищі інтегративні функції»:
РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ КОНТРОЛЮ


МОДУЛЬ 1

„ ФІЗІОЛОГІЯ ВІСЦЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ: КРОВІ, КРОВООБІГУ, ДИХАННЯ"Кількість балів
1 заняття

Разом

Практичні заняття (теми 1-7, 9-15, 17-21, 23-31)

3

84

Практичні навички (теми 8, 16, 22, 32)

6

24

Індивідуальна робота студента (підготовка огляду наукової літератури або проведення наукового дослідження), інші види

роботи

12

Підсумковий модульний контроль, в тому числі:
80

практичної підготовки

40

40

теоретичної підготовки

40

40

РАЗОМ сума балів
200

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Практичні заняття: 0 балів – незадовільна оцінка, яку студент має право перескласти протягом двох тижнів з моменту її отримання; 1,2,3 бали – позитивні оцінки.

Практичні навички: 0,1,2,3 – незадовільні оцінки, які студент повинен перескласти протягом двох тижнів з моменту їх отримання; 4,5,6 – позитивні оцінки.
Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента - 120.

До складання підсумкового контролю з модулю 1 допускаються студенти, які відпрацювали пропущені лекції і практичні заняття та позитивно склали практичні навички з кожного змістового модулю, оформили протоколи самостійної роботи та набрали не менше 44 бали за результатами оцінки поточної успішності.

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 балів з 80 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента - 120.


Практичні заняття є структурованими і передбачають комплексне оцінювання у балах всіх видів навчальної діяльності (навчальних завдань), які студенти виконують під час практичного заняття:

1) На початковому етапі практичного заняття здійснюється тестовий контроль: тести містять 10 тестових завдань вибіркового типу з однією правильною відповіддю. Студент отримує максимально 0,5 бала при 7 і більше правильних відповідях, 0,25 бала – при 4-6 правильних відповідях та 0 балів при правильній відповіді на 3 і менше запитань. У загальній оцінці поточної навчальної діяльності цей етап становить 30%. Максимальна кількість балів – 0,5.

2) На основному етапі практичного заняття оцінюються:

2.1.) виконання практичних робіт (досліджень), запис протоколу досліджень відповідно до вимог, уміння аналізувати й інтерпретувати результати досліджень і правильно зробити обґрунтовані висновки. Студент може отримати 1 бал при вірному виконанні і інтерпретації практичних робіт та умінні зробити обґрунтовані висновки, 0,5 бала – часткове виконання та інтерпретація практичних робіт, 0 балів – при невиконанні практичних робіт.

2.2.) вирішення ситуаційних задач або відповідь на усне запитання, малювання графіків, схем, контурів регуляції. Студент отримує 1 бал при правильному вирішенні ситуаційної задачі чи правильній відповіді на усне запитання, умінні намалювати відповідний графік, схему чи контур регуляції. 0,5 бала нараховується студенту при частковому вирішенні ситуаційної задачі або частковій відповіді на поставлене усне запитання, 0 балів – при невірній усній відповіді або неправильному вирішенні ситуаційної задачі.

2.3.) Тестовий контроль кінцевого рівня знань: тести містять 10 тестових завдань вибіркового типу з однією правильною відповіддю. Студент отримує максимально 0,5 бала при 7 і більше правильних відповідях, 0,25 бала – при 4-6 правильних відповідях та 0 балів при правильній відповіді на 3 і менше запитань. У загальній оцінці поточної навчальної діяльності цей етап становить 30%. Максимальна кількість балів – 0,5.

Максимальна кількість балів – 2,5. У загальній оцінці поточної навчальної діяльності цей етап становить 70%.

3) На кінцевому етапі заняття викладач виставляє набрану суму балів в журналі успішності і зошиті студента для практичних занять, де повинні виконуватись всі завдання і записуватись протоколи досліджень, ставить свій підпис і дату.

Максимальна кількість балів за практичне заняття – 3 бали:


 • 3 балистудент має відмінні системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальної програми, усвідомлено використовує їх в різних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, користуватися джерелами інформації, приймати рішення. Вірно вирішує ситуаційну задачу і тестові завдання, виконує та правильно інтерпретує практичні роботи, вміє робити обґрунтовані висновки;

 • 2 бали – студент частково засвоїв зміст навчального матеріалу, допускає помилки у відповідях на запитання, може вирішити ситуаційну задачу за допомогою додаткових запитань, частково відповідає на тестові завдання, з деякими труднощами виконує практичні роботи;

 • 1 бал – студент виявляє знання й розуміння окремих положень навчального матеріалу, відповідь його не є осмисленою, вміє застосовувати знання лише при виконанні завдань за зразком, неправильно вирішує ситуаційну задачу, тестові завдання;

 • 0 балів – відсутні знання за темою заняття.

Практичні заняття за темами "Практичні навички з фізіології…" входять

майже до кожного модуля, бо є інтегрованими для змістових модулів і мають таку особливість у системі оцінювання: 1. Під час основного етапу практичного заняття оцінюється:

1.1) Виконання студентом практичних робіт (досліджень) відповідно до вимог,
уміння аналізувати й інтерпретувати результати досліджень і правильно зробити
обґрунтовані висновки У загальній оцінці поточної навчальної діяльності цей етап
становить 40% (максимальна кількість балів -2).

- 2 бали – студент вміє правильно аналізувати й інтерпретувати результати досліджень та зробити обґрунтовані висновки;

- 1 бал – студент допускає окремі помилки при аналізі та інтерпретації результатів досліджень;

- 0 балів – студент не вміє правильно виконати практичні роботи (дослідження), відповідно до вимог, проаналізувати й інтерпретувати результат дослідження, зробити обґрунтовані висновки.

1.2) Вирішення ситуаційних задач, малювання графіків, схем, контурів регуляції,
інші інтегровані завдання. У загальній оцінці поточної навчальної діяльності цей етап
становить 60%> балів.

Максимальна кількість балів – 4. • 4 бали – студент має відмінні системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальної програми, усвідомлено використовує їх в різних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, користуватися джерелами інформації, приймати рішення. Вірно вирішує ситуаційну задачу і тестові завдання, виконує та правильно інтерпретує практичні роботи, вміє робити обґрунтовані висновки;

 • 3 бали – студент засвоїв зміст навчального матеріалу і добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, проте вони не є вичерпними, хоч на додаткові питання студент відповідає без помилок. Демонструє володіння матеріалом основних рекомендованих джерел інформації, може частково дати відповідь на ситуаційну задачу, тестові завдання, виконати практичну роботу;

 • 2 бали - студент виявляє знання й розуміння окремих положень навчального матеріалу, відповідь його не є осмисленою, вміє застосовувати знання лише при виконанні завдань за зразком, неправильно вирішує ситуаційну задачу, тестові завдання;

 • 1 бал – студент відтворює мізерну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення, неправильно вирішує ситуаційну задачу, тестові завдання;

 • 0 балів – відсутні знання за темою заняття.


Орієнтовні критерії оцінювання поточної навчальної діяльності з модуля 2 «Загальна фізіологія та вищі інтегративні функції»:
РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ КОНТРОЛЮ


МОДУЛЬ 2

ФІЗІОЛОГІЯ ВІСЦЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ: КРОВІ, КРОВООБІГУ, ДИХАННЯ"Кількість балів
1 заняття

Разом

Практичні заняття (теми 1-6, 8-15, 17-20, 22-31)

3

90

Практичні навички (теми 7, 16, 21, 32)

6

24

Індивідуальна робота студента (підготовка огляду наукової літератури або проведення наукового дослідження), інші види

роботи

6

Підсумковий модульний контроль, в тому числі:
80

практичної підготовки

40

40

теоретичної підготовки

40

40

РАЗОМ сума балів
200

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Практичні заняття: 0 балів – незадовільна оцінка, яку студент має право перескласти протягом двох тижнів з моменту її отримання; 1,2,3 бали – позитивні оцінки.

Практичні навички: 0,1,2,3 – незадовільні оцінки, які студент повинен перескласти протягом двох тижнів з моменту їх отримання; 4,5,6 – позитивні оцінки.
Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента - 120.

До складання підсумкового контролю з модуля 2 допускаються студенти, які відпрацювали пропущені лекції і практичні заняття та позитивно склали практичні навички з кожного змістового модулю, оформили протоколи самостійної роботи та набрали не менше 46 балів за результатами оцінки поточної успішності.

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 балів з 80 балів.
Практичні заняття є структурованими і передбачають комплексне оцінювання у балах всіх видів навчальної діяльності (навчальних завдань), які студенти виконують під час практичного заняття:

1) На початковому етапі практичного заняття здійснюється тестовий контроль: тести містять 10 тестових завдань вибіркового типу з однією правильною відповіддю. Студент отримує максимально 0,5 бала при 7 і більше правильних відповідях, 0,25 бала – при 4-6 правильних відповідях та 0 балів при правильній відповіді на 3 і менше запитань. У загальній оцінці поточної навчальної діяльності цей етап становить 30%. Максимальна кількість балів – 0,5.


2) На основному етапі практичного заняття оцінюються:

2.1.) виконання практичних робіт (досліджень), запис протоколу досліджень відповідно до вимог, уміння аналізувати й інтерпретувати результати досліджень і правильно зробити обґрунтовані висновки. Студент може отримати 1 бал при вірному виконанні і інтерпретації практичних робіт та умінні зробити обґрунтовані висновки, 0,5 бала – часткове виконання та інтерпретація практичних робіт, 0 балів – при невиконанні практичних робіт.

2.2.) вирішення ситуаційних задач або відповідь на усне запитання, малювання графіків, схем, контурів регуляції. Студент отримує 1 бал при правильному вирішенні ситуаційної задачі чи правильній відповіді на усне запитання, умінні намалювати відповідний графік, схему чи контур регуляції. 0,5 бала нараховується студенту при частковому вирішенні ситуаційної задачі або частковій відповіді на поставлене усне запитання, 0 балів – при невірній усній відповіді або неправильному вирішенні ситуаційної задачі.

2.3.) Тестовий контроль кінцевого рівня знань: тести містять 10 тестових завдань вибіркового типу з однією правильною відповіддю. Студент отримує максимально 0,5 бала при 7 і більше правильних відповідях, 0,25 бала – при 4-6 правильних відповідях та 0 балів при правильній відповіді на 3 і менше запитань. У загальній оцінці поточної навчальної діяльності цей етап становить 30%. Максимальна кількість балів – 0,5.

Максимальна кількість балів – 2,5. У загальній оцінці поточної навчальної діяльності цей етап становить 70%.

3) На кінцевому етапі заняття викладач виставляє набрану суму балів в журналі успішності і зошиті студента для практичних занять, де повинні виконуватись всі завдання і записуватись протоколи досліджень, ставить свій підпис і дату. Максимальна кількість балів за практичне заняття – 3 бали: • 3 бали – студент має відмінні системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальної програми, усвідомлено використовує їх в різних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, користуватися джерелами інформації, приймати рішення. Вірно вирішує ситуаційну задачу і тестові завдання, виконує та правильно інтерпретує практичні роботи, вміє робити обґрунтовані висновки;

 • 2 бали – студент частково засвоїв зміст навчального матеріалу, допускає помилки у відповідях на запитання, може вирішити ситуаційну задачу за допомогою додаткових запитань, частково відповідає на тестові завдання, з деякими труднощами виконує практичні роботи;

 • 1 бал – студент виявляє знання й розуміння окремих положень навчального матеріалу, відповідь його не є осмисленою, вміє застосовувати знання лише при виконанні завдань за зразком, неправильно вирішує ситуаційну задачу, тестові завдання;

 • 0 балів – відсутні знання за темою заняття.


Практичні заняття за темами "Практичні навички з фізіології…" входять

майже до кожного модуля, бо є інтегрованими для змістових модулів і мають таку особливість у системі оцінювання: 1. Під час основного етапу практичного заняття оцінюється:

1.1) Виконання студентом практичних робіт (досліджень) відповідно до вимог,
уміння аналізувати й інтерпретувати результати досліджень і правильно зробити
обґрунтовані висновки У загальній оцінці поточної навчальної діяльності цей етап
становить 40% (максимальна кількість балів -2).

- 2 бали – студент вміє правильно аналізувати й інтерпретувати результати досліджень та зробити обґрунтовані висновки;

- 1 бал – студент допускає окремі помилки при аналізі та інтерпретації результатів досліджень;

- 0 балів – студент не вміє правильно виконати практичні роботи (дослідження), відповідно до вимог, проаналізувати й інтерпретувати результат дослідження, зробити обґрунтовані висновки.

1.2) Вирішення ситуаційних задач, малювання графіків, схем, контурів регуляції,
інші інтегровані завдання. У загальній оцінці поточної навчальної діяльності цей етап
становить 60%> балів.

Максимальна кількість балів – 4.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка