Робоча програма з фізіології 12010001 Лікувальна справа 12010002 Педіатрія Івано-Франківськ 2014 Форма n н 04Сторінка5/16
Дата конвертації31.03.2017
Розмір2.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Module 1 “General physiology and higher integrative functions”

1.

Preparation to the practical lessonstheoretical and practical skills’ preparation

37

2.

Self study of themes that are not included into the theme plan of practical lessons:History of development of physiology


1Role of the works of I.M. Sechenov, I.P. Pavlov, P.K. Anokhin, P.G. Kostyuk in the development of worldwide physiology. Ukrainian school of physiology.


1

3.

Individual students’ self work:
Analysis of literature and recommendations on the theme: “Sleep, type of dreams, mechanisms of dreaming, biological role”

5


4.

Preparation to final module control


8

Module 2 “Physiology of visceral systems”

5.

Preparation to the practical lessons theoretical and practical skills’ preparation


31

6.

Self study of themes that are not included into the theme plan of practical lessons:6.1. Age features of system of blood.

6.2. Physiology of regional blood circulation.

6.3. Age features of system of blood circulation.

6.4. Age features of respiratory system.

6.5. Using of gastrointestinal hormones in clinic.


1

1

11

1


7.

Individual work of students: Develop scheme of contour of regulation homeostasis with the participation of kidneys.

4


8.

Preparation to final module control

8

1.2.4 Структура залікових кредитів - модулів
Опис навчального плану з дисципліни

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю


ВсьогоАудиторних

СРСЛекцій

Практичних занять
300

60

140

100

2-й
Кредитів ECTS

10,0
Модуль 1:

Змістових модулів 10

150 год./5,0

кредитів ECTS30

68

52
Підсумковий

модульнийконтроль

Модуль 2:

Змістових модулів 7

150 год./5,0 кредитів ECTS

30

72

48
_«_

В тому числі, підсумковий модульний контроль засвоєння 2-х модулів

22 год./0,7 кредити ECTS
6 год

16Тижневе навантаження

7,5 год. /0,25 кредитів ECTS

Описание учебного плана по дисциплине

Структура учебной дисциплины

Количество часов, из них

Год учебы

Вид контроля


ВсегоАудиторных

СРСЛекций

Практических занятий
300

60

140

100

2-й
Кредитов ECTS

10,0
Модуль 1:

Тематических модулей 10

150 час./5,0

кредитов ECTS30

68

52
Итоговый

модульныйконтроль

Модуль 2:

Тематических модулей 7

150 час./5,0 кредитов ECTS

30

72

48
_«_

В том числе, итоговый модульный контроль усвоения

2-х модулей

22 час./0,7 кредитов ECTS
6 час.

16Недельная

нагрузка

7,5 час. /0,25 кредитов ECTS

Description of subject

Structure of subject

Amount of hours

Level of studies

Type of control


Total

lectures

Practical lessons

Self-work
300

60

140

100

2-й
ECTS credits

10,0
Модуль 1:

Sub-modules 10

150/5,0

credits ECTS30

68

52
Sub-module

Модуль 2:

Sub-modules 7

150/5,0 credits ECTS

30

72

48
_«_

Final module control by 2 modules

22/0,7 credits ECTS
6

16Amount of work

7,5 /0,25 credits ECTS

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ – МОДУЛЮ 1: “Загальна фізіологія та вищі інтегративні функції”

Тема

Лекції

Практичні заняття

СРС

години

Змістовий модуль 1. Введення в фізіологію


1. Предмет і задачі фізіології. Методи фізіологічних досліджень.
3

1

2. Основні етапи розвитку фізіології. Історія розвитку фізіології у XIX столітті. Внесок робіт І.М. Сєченова, І.П. Павлова, П.К. Анохіна, П.Г. Костюка в розвиток світової фізіології. Українська фізіологічна школа.1

Змістовий модуль 2. Фізіологія збудливих структур


3. Мембранні потенціали. Потенціалу спокою і потенціал дії.

2

3

1

4. Дослідження проведення збудження нервовими волокнами та через нервово-м'язовий синапс. Дослідження ПД цілісних нервів і м’язів.
3

1

5. Дослідження механізмів скорочення скелетних м'язів.
3

1

6. Практичні навички з фізіології збудливих структур.
3

1

Змістовий модуль 3. Нервова регуляція функцій організму


7. Нервова регуляція фізіологічних функцій. Рефлекторний принцип діяльності ЦНС.

2

3

1

8. Синапси ЦНС. Збудження та гальмування в центральній нервовій системі.

2

3

1

Змістовий модуль 4. Роль ЦНС в регуляції рухових функцій.


9. Роль спинного мозку в регуляції рухових функцій.

2

3

1

10. Роль стовбура мозку в регуляції рухових функцій.

2

3

1

11. Роль переднього мозку і мозочка у регуляції рухових функцій організму. Регуляція системної діяльності організму.

2
1

12. Практичні навички з нервової регуляції функцій організму та ролі ЦНС у регуляції рухових функцій.
3

1

Змістовий модуль 5. Роль автономної нервової системи в регуляції вісцеральних функцій


13. Структурно-функціональна організація автономної нервової системи , її роль у регуляції вісцеральних функцій.

2

3

1

Змістовий модуль 6. Гуморальна регуляція та роль ендокринних залоз у регуляції вісцеральних функцій.


14. Гуморальна регуляція, її фактори, механізми дії гормонів на клітини-мішені, регуляція секреції гормонів.

2

3

1

15,18. Роль гормонів у регуляції процесів психічного, фізичного і статевого розвитку.

2

3

1

16,17. Роль гормонів у регуляції гомеостазу та адаптації організму до дії стресових факторів.

2

3

1

19. Практичні навички з фізіології нервової і гуморальної регуляції вісцеральних функцій, ролі гормонів.
3

1

Змістовий модуль 7. Сенсорні системи.


20. Загальна характеристика сенсорних систем.

21. Сомато-сенсорна система. Фізіологічні основи болю та знеболення.2

3

3

22. Зорова сенсорна система.

23. Слухова сенсорна система.2

3

3

24. Вестибулярна сенсорна система.2

25. Смакова сенсорна система.

26. Нюхова сенсорна система.

2

Змістовий модуль 8. Фізіологічні основи поведінки.


27. Фізіологічні основи поведінки. Інстинкти. Процеси утворення та гальмування умовних рефлексів.

2

3

3

28. Роль мотивацій та емоцій у поведінкових реакціях.

2

3

3

Змістовий модуль 9. Вища нервова діяльність людини.


29. Особливості ВНД людини. Типи ВНД.
3

3

Змістовий модуль 10. Фізіологічні основи трудової діяльності та спорту


30. Трудова діяльність, теорії розвитку втоми, оптимальні режими. Адаптація організму до фізичного навантаження.

2

3

3

31. Аналіз літератури та рекомендації за темою «Сон, його види, біологічна роль» (індивідуальна самостійна робота*).3*

32. Практичні навички з фізіології вищих інтегративних функцій.
2

2

Підсумковий модульний контроль
3

8

Усього годин – 150

30

68

52

Кредитів ЕСТS – 5,0

Аудиторна робота – 76%, СРС – 24%


СТРУКТУРА ЗАЧЕТНОГО КРЕДИТА – МОДУЛЯ 1: “Общая физиология и высшие интегративные функции”

Тема

Лекции

Практические занятия

СРС

часы

Тематический модуль 1. Введение в физиологию


1. Предмет и задачи физиологии. Методы физиологичных исследований.
3

1

2. Основные этапы развития физиологии. История развития физиологии в XIX столетии. Вклад работ И.М. Сеченова, И.П. Павлова, П.К. Анохина, П.Г. Костюка в развитие мировой физиологии. Украинская физиологичная школа.1

Тематический модуль 2. Физиология возбудимых структур


3. Мембранные потенциалы. Потенциала покоя и потенциал действия.

2

3

1

4. Исследование проведения возбуждения нервными волокнами и по нервно-мышечному синапсу. Исследование ПД целостных нервов и мышц.
3

1

5. Исследование механизмов сокращения скелетных мышц.
3

1

6. Практические навыки по физиологии возбудимых структур.
3

1

Тематический модуль 3. Нервная регуляция функций организма


7. Нервная регуляция физиологичных функций. Рефлекторный принцип деятельности ЦНС.

2

3

1

8. Синапсы ЦНС. Возбуждение и торможение в центральной нервной системе.

2

3

1

Тематический модуль 4. Роль ЦНС в регуляции двигательных функций.


9. Роль спинного мозга в регуляции двигательных функций.

2

3

1

10. Роль ствола мозга в регуляции двигательных функций.

2

3

1

11. Роль переднего мозга и мозжечка в регуляции двигательных функций организма. Регуляция системной деятельности организма.

2
1

12. Практические навыки по нервной регуляции функций организма и роли ЦНС в регуляции двигательных функций.
3

1

Тематический модуль 5. Роль автономной нервной системы в регуляции висцеральных функций


13. Структурно-функциональная организация автономной нервной системы, ее роль в регуляции висцеральных функций.

2

3

1

Тематический модуль 6. Гуморальная регуляция и роль эндокринных желез в регуляции висцеральных функций.


14. Гуморальная регуляция, ее факторы, механизмы действия гормонов на клетки-мишени, регуляция секреции гормонов.

2

3

1

15,18. Роль гормонов в регуляции процессов психического, физического и полового развития.

2

3

1

16,17. Роль гормонов в регуляции гомеостаза и адаптации организма к действию стрессовых факторов.

2

3

1

19. Практические навыки по физиологии нервной и гуморальной регуляции висцеральных функций, роли гормонов.
3

1

Тематический модуль 7. Сенсорные системы.


20. Общая характеристика сенсорных систем.

21. Сомато-сенсорная система. Физиологичные основы боли и обезболивания.2

3

3

22. Зрительная сенсорная система.

23. Слуховая сенсорная система.2

3

3

24. Вестибулярная сенсорная система.2

25. Вкусовая сенсорная система.

26. Обонятельная сенсорная система.

2

Тематический модуль 8. Физиологичные основы поведения.


27. Физиологичные основы поведения. Инстинкты. Процессы образования и торможения условных рефлексов.

2

3

3

28. Роль мотиваций и эмоций в поведенческих реакциях.

2

3

3

Тематический модуль 9. Высшая нервная деятельность человека.


29. Особенности ВНД человека. Типы ВНД.
3

3

Тематический модуль 10. Физиологичные основы трудовой деятельности и спорта.


30. Трудовая деятельность, теории развития усталости, оптимальные режимы. Адаптация организма к физической нагрузке.

2

3

3

31. Анализ литературы и рекомендации за темой «Сон, его виды, биологическая роль» (индивидуальная самостоятельная робота*).3*

32. Практические навыки по физиологии высших интегративных функций.
2

2

Итоговый модульный контроль
3

8

Всего часов – 150

30

68

52

Кредитов ЕСТS – 5,0

Аудиторная работа – 76%, СРС – 24%STRUCTURE OF EXAMINATION OF CREDIT - MODULE 1:

«General physiology and higher integrative functions»


Theme

Lectures

Practical lessons

self-work

hours

Sub-module 1 “Introduction into the course of physiology”


1. Object and tasks of physiology. Research methods in physiology.
3

1

2. History of development of physiology in XIX century. Role of the works of I.M. Sechenov, I.P. Pavlov, P.K. Anokhin, P.G. Kostyuk in the development of worldwide physiology. Ukrainian school of physiology.1

Sub-module 2 “Physiology of excitative tissues”


3. Membrane potentials. Resting membrane potential and action potential.

2

3

1

4. Examination of action potentials of nerves and conduction of excitation by nerve fibers.
3

1

5. Examination of action potentials of muscles and mechanisms of contraction of skeletal muscles.
3

1

6. Practical skills.
3

1

Sub-module 3 “Nervous regulation of functions of the organism”


7. Reflexive principle of activity of central nervous system (CNS). Analysis of reflex arc.

2

3

1

8. Synapses of CNS. Excitation and inhibition in CNS.

2

3

1

Sub-module 4 “Role of CNS in regulation of motor functions”


9. Examination of the role of spinal cord in regulation of motor functions of the organism.

2

3

1

10. Examination of the role of brainstem in regulation of motor functions of the organism.

2

3

1

11. Role of cerebellum, basal ganglia and cerebral cortex in regulation of motor functions of the organism.

2
1

12. Practical skills.
3

1

Sub-module 5 “Role of autonomic nervous system in regulation of visceral functions”


13. Structure and organisation autonomic neurons system.

2

3

1

Sub-module 6 “Humoral regulation and the role of endocrine glands in regulation of visceral functions”.


14. Humoral regulation. Examination of the mechanisms of humoral regulation of visceral functions of the organism.

2

3

1

15,18. Examination of the roles of hormones in regulation of physical and sexual development.

2

3

1

16,17. Examination of the roles of hormones in regulation of homeostasis and adaptation of the organism to the action of stress factors.

2

3

1

19. Practical skills.
3

1

Sub-module 7 “Physiology of sensory systems”.


20. Examination of somato-sensory system.

21. Physiology of pain.2

3

3

22. Examination of visual sensory system.

23. Examination of auditory sensory systems.2

3

3

24. Examination of vestibular sensory systems.2

25. Physiology of taste sensory systems.

26. Physiology of olfactory sensory systems.

2

Sub-module 8 “Physiologic basics of behavior”.


27. Physiologic basics of behavior. Examination of creation and inhibition of conditioned reflexes.

2

3

3

28. Examination of memory and attention in humans. Examination of the role of motivations and emotions in behavioral reactions.

2

3

3

Sub-module 9 “Higher nervous activity of humans”.


29. Features of psychic functions of humans. Examination of higher nervous activity of human, types of human characters.
3

3

Sub-module 10 “Physiology of labor activity”


30. Physiology of labor activity.Examination of fatigue and recovery during the muscular work and the adaptation of organism to physical activity.

2

3

3

31. Analysis of leturature “Sleep, types and biological role”(self-work*).3*

32. Practical skills.
2

2

Final module control of practical knowledge
3

8

Total hours – 150

30

68

52

Credits ЕСТS – 5,0


Auditory work – 76%, self-work – 24%Тематичний план лекцій
Тема

К-ть годинВведення в курс фізіології. Збудливі тканини. Біопотенціали.

2Загальні принципи біологічної регуляції. Нервова регуляція. Рефлекторний принцип діяльності ЦНС.

2Збудження та гальмування в центральній нервовій системі. Принципи координації рефлекторної діяльності.

2Роль різних рівнів ЦНС у регуляції рухових функцій. Роль спинного мозку у регуляції.

2Роль стовбура мозку у регуляції рухових функцій.

2Роль переднього мозку у мозочка в регуляції рухових функцій, системної діяльності організму.

2Роль автономної нервової системи у регуляції вісцеральних функцій.

2Гуморальна регуляція вісцеральних функцій, роль гормонів у регуляції.

2Роль ендокринних залози у регуляції процесів фізичного, психічного та статевого розвитку.

2Роль ендокринних залоз у регуляції гомеостазу, неспецифічної адаптації оганізму.

2Сенсорні системи (аналізатори). Зорова та слухова сенсорні системи. Сомато-сенсорна система.

2Фізіологічні основи болю.

2Вища нервова діяльність. Процеси утворення та гальмування умовних рефлексів. Пам’ять.

2Фізіологічні основи поведінки. Роль потреб, мотивацій та емоцій.

2Трудова діяльність, теорії розвитку втоми. Фізіологічні основи адаптації.

2
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка