Робоча програма з фізіології 12010001 Лікувальна справа 12010002 Педіатрія Івано-Франківськ 2014 Форма n н 04Сторінка16/16
Дата конвертації31.03.2017
Розмір2.32 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Навчальні цілі: Знати основні фізіологічні ефекти гастроінтестінальних гормонів.


Вміти пояснити роль гастроінтестінальних гормонів у регуляції травних процесів.

Базові знання, вміння та навички, необхідні для вивчення теми


дисципліна

знати

вміти

Анатомія людини

Гістологія та ембріологія


ФізіологіяАнатомічну будову шлун-ково-кишкового тракту.
Клітинні джерела біосинтезу гастроінтестінальних гормо-нів.
Механізми дії, властивості і шляхи обміну та виділення гстроінтестінальних гормонів.

На таблицях і муляжах показу

вати відділи шлунково-кишко

вого тракту.

Розрізняти на гістологічних препаратах клітинні джерела біосинтезу гастроінтестіналь-них гормонів.

Пояснити роль інтесті-нальних гормонів у регуляції травних процесів.
Основні питання теми.


 1. Загальні уявлення про гастроінтестінальні гормони.

 2. Основні ефекти гастроінтестінальних гормонів.

 3. Застосування гастроінтестінальних гормонів у клініці.Матеріали для самоконтролю.


 1. Історія відкриття гастроінтестінальних гормонів.

 2. Клітинні джерела біосинтезу гастроінтестінальних гормонів.

 3. Шляхи обміну та виділення гастроінтестінальних гормонів.

 4. Методи визначення гастроінтестінальних гормонів.

 5. Назвати фізіологічні ефекти гастроінтестінальних гормонів.

 6. Застосування препаратів гастроінтестінальних гормонів при лікуваннї захворювань шлунково-кишкового тракту.


Інформаційні ресурси

Електронний варіант навчально-методичних матеріалів (відділ аналітично-інформаційного забезпечення), мультимедійні презентації.ЛІТЕРАТУРА:

ОСНОВНА


 1. Фізіологія людини: підручник / В.І. Філімонов.-К.: ВСВ «Медицина», 2010.-С.662-664.

ДОДАТКОВА


 1. Фізіологіія (під ред. В.Г.Шевчука). Навчальний посібник.- Вінниця: Нова книга, 2005.- С. 201-205.

 2. Нормальна фізіологія (під ред.В.І.Філімонова).- К.:”Здоров’я”.- 1994.- С.228-229.

 3. Физиология человека (под ред.Р.Шмидта и Г.Тевса).- М.:”Мир”.- 1985.- т.IV.- С.120-129.

 4. Основи физиологии человека (под ред.Б.И.Ткаченко).- Санкт-Петербург.- 1994.- т.1- с.387-392.

 5. Вільям Ф. Ганонг. Фізіологія людини: Підручник/ Переклад з англ. Наук. ред. перекладу М.Гжегоцький, В.Шевчук, О.Заячківська.- Львів: БаК, 2002.- С.442-448.


Кафедра физиологии

Дисциплина «Физиология»
Методическое указание

для самостоятельной подготовки студентов

(образец)

Тема: Использование гастроинтестинальных гормонов в клинике.

Актуальность темы: Знание Гастроинтестинальных гормонов (их физиологических эффектов, механизмов действия, источников биосинтеза и путей обмена) необходимы для понимания регуляции пищеварения, а также для физиологического подтверждения выбора фармакологических средств при лечении различных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Учебные цели:

Знать: основные физиологические эффекты гастроинтестинальных гормонов.

Уметь: объяснить значение гастроинтестинальных гормонов у регуляции пищеварительных процессов.
Базовые знания, умения и навыки, необходимые для изучения темы

дисциплина

знать

уметь

Анатомия человека

Гистология и эмбриология


ФизиологияАнатомическое строение желудочно-кишечного тракта.
Клеточные источники биосинтеза гастроинтестинальных гормонов.
Механизмы действия, свойства и пути обмена и выделения гастроинтестинальных гормонов.

На таблицах и муляжах показывать отделы желудочно-кишечного тракта.

Различать на гистологических препаратах клеточные источники биосинтеза гастроинтестинальных гормонов.

Объяснить роль гастроинтестинальных гормонов в регуляции пищеварительных процессов.Основные вопросы темы.

 1. Общие представления о гастроинтестинальных гормонах.

 2. Основные эффекты гастроинтестинальных гормонов.

 3. Использование гастроинтестинальных гормонов в клинике.


Материалы для самоконтроля. вопросы.

 1. История открытия гастроинтестинальных гормонов.

 2. Клеточные источники биосинтеза гастроинтестинальных гормонов.

 3. Пути обмена и выделения гастроинтестинальных гормонов.

 4. Методы определения гастроинтестинальных гормонов.

 5. Назвать физиологические эффекты гастроинтестинальных гормонов.

 6. Использование препаратов гастроинтестинальных гормонов при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта.


Информационные ресурсы

Электронный вариант учебно-методических материалов (отдел аналитически-информационного обеспечения), мультимедийные презентации.


ЛІТЕРАТУРА:

ОСНОВНАЯ


 1. Физиология человека: учебник / В.И. Филимонов.-К.: «Медицина», 2008.-С.695-696.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

 1. Агаджанян H.A., Тель Л.З. Физиология человека.- Санкт-Петербург.: Сотис, 1998.- С. 220- 240.

 2. Нормальна фізіологія (під ред.В.І.Філімонова).- К.”Здоров’я”.- 1994,- C.228-229.

 3. Физиология человека (под ред.Р.ІІІмидта и Г.Тевса).- М.:”Мир”.- 1985.-T.IV.- С.120-129.

 4. Основи физиологии человека (под ред.Б.И.Ткаченко).- Санкт-Петербург .- 1994.- т.1- с.387-392.

 5. Вільям Ф. Ганонг. Фізіологія людини: Підручник/ Переклад з англ. Наук. ред. перекладу М.Гжегоцький, В.Шевчук. О.Заячківська.-Львів: БаК, 2002.- С.442-448.


Department of Physiology

Discipline "Physiology"
METHODIC RECOMMENDATION FOR THE STUDENTS’ SELF WORK

(example)

THEME: GASTROINTESTINAL HORMONES AND THEIR PRACTICAL USAGE.ACTUALITY OF THE THEME: the knowledge about the gastrointestinal hormones (their physiologic effects, mechanisms of the action, sources of biosynthesis and the ways of exchange) is useful for the understanding of regulation of the digestion and also for the physiologic determination of the chosing of the pharmacology drugs at treatment of different disorders of gastro­intestinal tract.
STUDY AIMS: to know the basic physiologic effects of gastrointestinal hormones.

To be able to explain the role of gastrointestinal hormones in the regulation of digestive processes.


Basic knowledge, abilities and skills needed for the learning of the theme

Discipline

To know

To be able to

Human anatomy

Histology and embriology

Physiology

Anatomic structure of the gastrointestinal tract.
Cellular sources of biosynthesis of gastrointestinal hormones.
Mechanisms of the action, properties and the ways of the exchange and the excretion of gastrointestinal hormones.

On the tables and models to show the parts of the gastrointestinal tract.
To differentiate on the histological slices the cellular sources of the biosynthesis of gastrointestinal hormones.

To explain the role of the intestinal hormones in the regulation of the digestive processes.

The basic questions of the theme. 1. General knowledge about the gastrointestinal hormones.

 2. The basic effects of the gastrointestinal hormones.

 3. The usage of the gastrointestinal hormones in clinics.

Materials of the self-control.

 1. History of the development of the knowledge about the gastrointestinal hormones.

 2. Clinical sources of the biosynthesis of the gastrointestinal hormones.

 3. The ways of the exchange and the excretion of the gastrointestinal hormones.

 4. Methods of the examination of the gastrointestinal hormones.

 5. To name the physiologic effects of the gastrointestinal hormones.

 6. The usage of the gastrointestinal hormones as medicines in treatment of the diseases of the gastrointestinal tract.


Information Resources

The electronic version of teaching materials (Department of analytical and information support), multimedia presentations.


LITERATURE:

BASE:

 1. William F.Ganong., 2001 - Review of Medical Physiology. - 20th ed.-27 chapter.

ADDITIONAL:

 1. Vander, Arthur J., 1993 - Human Physiology : the mechanisms of body function / Arthur Vander, James Sherman, Dorothy Luciano . - 7th ed.-p.553-591.

 2. Textbook of medical physiology / Arthur C. Guyton, John E. Hall. - 10th ed. 2000.-p.771-818.


2.3.3. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ І ЇХ ФОРМИ
1. Сон, його види, механізми, біологічна роль. (Реферат).

2. Регуляція гомеостазу за участю нирок (схема контуру регуляції).


Критерії оцінювання індивідуальної самостійної роботи

Модуль 1 (максимальна кількість балів - 12)

 • 12 балів – робота виконана на належному науково-методичному рівні з використанням додаткової літератури, добре ілюстрована, студент має системні знання, уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, добре відповідає на додаткові запитання;

 • 11 балів – робота виконана на достатньому науково-методичному рівні з використанням додаткової літератури, студент має системні знання, уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, відповідає на додаткові запитання;

 • 10 балів – студент має системні знання, вільно їх відтворює, уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, у тому числі додаткову літературу;

 • 9 балів – студент має системні знання, уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, користуватися джерелами інформації;

 • 8 балів – студент добре розкриває тему, уміє аналізувати й систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази із правильною самостійною аргументацією;

 • 7 балів – студент засвоїв навчальний матеріал, демонструє володіння матеріалом окремих рекомендованих джерел інформації;

 • 6 балів – студент засвоїв зміст навчального матеріалу і добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, проте вони не є вичерпними;

 • 5 балів – студент на належному рівня володіє навчальним матеріалом, самостійно аналізує окремі явища;

 • 4 бали – студент в достатньому об’ємі представляє навчальний матеріал;

 • 3 бали – студент представляє знання й розуміння окремих положень навчального матеріалу;

 • 2 бали – студент відтворює основний навчальний матеріал, допускає помилки у розкритті теми;

 • 1 бал – студент відтворює мізерну частину навчального матеріалу.


Критерії оцінювання індивідуальної самостійної роботи

Модуль 2 (максимальна кількість балів - 6)

 • 6 балів – робота виконана на належному науково-методичному рівні з використанням додаткової літератури, добре ілюстрована, студент має системні знання, уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, добре відповідає на додаткові запитання;

 • 5 балів – студент має системні знання, вільно їх відтворює, уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, у тому числі додаткову літературу;

 • 4 балів – студент засвоїв навчальний матеріал, демонструє володіння матеріалом окремих рекомендованих джерел інформації;

 • 3 балів – студент на належному рівня володіє навчальним матеріалом, самостійно аналізує окремі явища;

 • 2 бали – студент представляє знання й розуміння окремих положень навчального матеріалу;

 • 1 бал – студент відтворює мізерну частину навчального матеріалу.


2.3.3. ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
1. Сон, его виды, механизмы, биологическая роль. (Реферат).

2. Регуляция гомеостаза с участием почек (схема контура регуляции).


Критерии оценивания индивидуальной самостоятельной работы

Модуль 1 (максимальное количество баллов - 12)
- 12 баллов – работа выполнена на должном научно-методическом уровне с использованием дополнительной литературы, хорошо иллюстрирована, студент имеет системные знания, умеет самостоятельно анализировать, оценивать, обобщать усвоенный материал, хорошо отвечает на дополнительные вопросы;

- 11 баллов – работа выполнена на достаточном научно-методическом уровне с использованием дополнительной литературы, студент имеет системные знания, умеет самостоятельно анализировать, оценивать, обобщать усвоенный материал, отвечает на дополнительные вопросы;

- 10 баллов – студент имеет системные знания, свободно их воспроизводит, умеет самостоятельно анализировать, оценивать, обобщать усвоенный материал, в том числе дополнительную литературу;

- 9 баллов – студент имеет системные знания, умеет самостоятельно анализировать, оценивать, обобщать усвоенный материал, пользоваться источниками информации;

- 8 баллов – студент хорошо раскрывает тему, умеет анализировать и систематизировать информацию, использует общеизвестные доказательства с правильной самостоятельной аргументацией;

- 7 баллов – студент усвоил учебный материал, демонстрирует владение материалом отдельных рекомендованных источников информации;

- 6 баллов – студент усвоил содержание учебного материала и хорошо его понимает, ответы на вопросы излагает правильно, но они не являются исчерпывающими;

- 5 баллов – студент на должном уровня владеет учебным материалом, самостоятельно анализирует отдельные явления;

- 4 балла – студент в достаточном объеме овладел учебным материалом;

- 3 балла – студент показывает знание и понимание отдельных положений учебного материала;

- 2 балла – студент воспроизводит основной учебный материал, допускает ошибки в раскрытии темы;

- 1 балл – студент усвоил лишь мизерную часть учебного материала.
Критерии оценивания индивидуальной самостоятельной работы

Модуль 2 (максимальное количество баллов - 6)
- 6 баллов – работа выполнена на должном научно-методическом уровне с использованием дополнительной литературы, хорошо иллюстрирована, студент имеет системные знания, умеет самостоятельно анализировать, оценивать, обобщать усвоенный материал, хорошо отвечает на дополнительные вопросы;

- 5 баллов – студент имеет системные знания, свободно их воспроизводит, умеет самостоятельно анализировать, оценивать, обобщать усвоенный материал, в том числе дополнительную литературу;

- 4 баллов – студент усвоил учебный материал, демонстрирует владение материалом отдельных рекомендованных источников информации;

- 3 баллов – студент на должном уровня владеет учебным материалом, самостоятельно анализирует отдельные явления;

- 2 балла – студент показывает знание и понимание отдельных положений учебного материала;

- 1 балл – студент усвоил лишь мизерную часть учебного материала.

2.3.3. TOPICS of self work
1. Sleep, its types, mechanisms, biological role. (Abstract).

2. Regulation of homeostasis by kidnes. (Abstract).


Evaluation criteria of individual work

Module 1 (the maximum number of points- 12)
- 12 points – the work is done on a proper scientific and methodological level with using additional literature, well illustrated, the student has the systematic knowledge, is able to independently analyze, evaluate, synthesize dominated material corresponds well to the additional questions;

- 11 points – the work is done at a sufficient scientific and methodological level with using additional literature, the student has the systematic knowledge, is able to independently analyze, evaluate, synthesize dominated material, answers to additional questions;

- 10 points – student has systematic knowledge, freely their plays, able to independently analyze, evaluate, synthesize dominated material, including additional literature;

- 9 points – student has a system of knowledge, able to independently analyze, evaluate, synthesize dominated material, use sources of information;

- 8 points – student reveals the theme well, is able to analyze and organize information using known evidence of independent correct reasoning;

- 7 points – student mastered the course material, material possessions demonstrates some recommended sources of information;

- 6 points – student learned the content of teaching material and well it understands the answers taught correctly, but they are not exhaustive;

- 5 points – a student at the appropriate level has educational materials to analyze individual events;

- 4 points – student in sufficient volume presents educational material;

- 3 points – student presents knowledge and understanding of certain provisions of educational material;

- 2 points – student recreates the main educational material mistakes in presenting the topic;

- 1 point – student of minimum part of educational material.
Evaluation criteria of individual work

Module 2 (the maximum number of points- 6)
- 6 points – the work is done on a proper scientific and methodological level with using additional literature, well illustrated, the student has the systematic knowledge, is able to independently analyze, evaluate, synthesize dominated material corresponds well to the additional questions;

- 5 points – student has systematic knowledge, freely their plays, able to independently analyze, evaluate, synthesize dominated material, including additional literature;

- 4 points – student mastered the course material, material possessions demonstrates some recommended sources of information;

- 3 points – a student at the appropriate level has educational materials to analyze individual events;

- 2 points – student presents knowledge and understanding of certain provisions of educational material;

- 1 point – student of minimum part of educational material.

3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Навчальні таблиці:
Розділ фізіології Таблиці
 1. Загальна фізіологія 32

 2. Фізіологія ЦНС 50

 3. Фізіологія сенсорних систем 15

 4. Фізіологія ендокринної системи 15

 5. Фізіологія крові 22

 6. Фізіологія кровообігу 58

 7. Фізіологія дихання 18

 8. Фізіологія травлення 35

 9. Фізіологія обміну речовин і енергії 12

 10. Фізіологія терморегуляції 5

 11. Фізіологія виділення 14

 12. Фізіологія поведінки 9

Всього на кафедрі є 285 таблиць.

Створена база відеофільмів, що відображають перебіг фізіологічних процесів та алгоритми практичних навичок.

Лекційна аудиторія оснащена мультимедійним обладнанням. У вигляді презентацій підготовлено 30 лекцій.Проведення лабораторних занять і лекційних демонстрацій забезпечується навчальною апаратурою (міографи, стимулятори, спірографи та інш.).


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка