Робоча програма з дисципліни «Політична економія»Сторінка3/3
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.5 Mb.
1   2   3

Завідуючий кафедрою політекономії


д.е.н., проф. /В.М. Тарасевич/
Узгоджено
Начальник навчального відділу /А.І. Демченко/
Голова навчального-методичної комісії

за напрямом д.е.н., проф. /К.Ф. Ковальчук/


Завідуючі випускаючими кафедрами:
економічної інформатики

к.е.н., проф. /М.С. Кузнєцов/


обліку і аудиту

к.е.н., доц. /Г.О. Король/2. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Політична економія»

Навчальним планом НМетАУ визначено, що студенти заочної форми навчання виконують одне індивідуальне завдання з дисципліни «Політична економія».

Студентам запропоновані 91 варіант індивідуальних завдань.

Індивідуальне завдання складається з теоретичного і проблемних питань, що виконують всі студенти. Відповідь на теоретичне запитання повинна ґрунтуватися на розкритті відповідних тем робочої програми.

Вимоги до виконання індивідуального завдання: відповідність змісту робочої програми дисципліни «Політична економія», чітке визначення сутності категорій, законів з посиланням на першоджерела, чітка логіка і необхідний обсяг, перелік літературних джерел.

Порядок виконання індивідуального завдання: вибір теми і складання плану, вивчення і конкретизація наукової літератури, статистичної інформації , написання індивідуального завдання, оформлення, підготовка до співбесіди з викладачем-консультантом, захист.3. Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Політична економія»

1. Зародження і розвиток політичної економії: основні напрямки, школи і течії в політичній економії. 1. Розвиток економічної думки в Україні.

 2. Предмет політичної економії: економічні відносини, категорії і закони.

 3. Методи економічних досліджень та їх використання.

 4. Політична економія і економічна політика.

 5. Виробництво і його основні фактори.

 6. Економічні потреби суспільства, їх суть і класифікація. Закон зростання потреб.

 7. Економічні ресурси, їх обмеженість, основні економічні проблеми та вибір суспільства в економіці.

 8. Економічний інтереси. Інтереси і потреби: діалектика взаємозв'язку. Єдність і суперечність в системі інтересів.

 9. Продуктивні сили і економічні відносини, їх взаємозв'язок та розвиток.

 1. Економічний устрій. Типи еволюція економічних систем.

 1. Власність як економічна категорія. Історичні типи, види і форми власності.

 1. Власність на засоби виробництва та засоби з'єднання факторів виробництва.

14. Тенденції розвитку відносин власності в Україні. Перетворення відносин державної власності через приватизацію і роздержавлення, їх плюси і мінуси.

 1. Натуральна форма організації виробництва, її суть, основні риси та історична обмеженість.

 2. Товарна форма організації суспільного виробництва: причини виникнення, його суть і роль у розвитку суспільства.

 3. Товар та його властивості.

 4. Закони функціонування товарного виробництва.

 5. Виникнення і суть грошей, їх функції.

 6. Грошовий обіг та його закони. Сталість грошового обігу.

 7. Еволюція грошей. Сучасна грошова система.

 1. Витрати виробництва, їх суть та види.

 2. Витрати виробництва, вартість товару і його ціна,

 3. Прибуток як економічна категорія. Норма прибутку та фактори, що на неї впливають.

 4. Ринок, ринкові відносини, їх суб'єкти та об'єкти.

 5. Функції ринку. Умови формування і розвитку ринку. Особливості ринкових відносин в Україні у сучасний період.

 6. Попит і пропозиція. Ринкова рівновага та ринкова ціна.

 7. Конкуренція, її суть, функції та форма.

 8. Принципи класифікації ринків та види ринків.

 9. Поняття та основні риси інфраструктури ринку.

 10. Позичковий капітал і процент, його економічна природа та межи коливання.

 1. Банки, їх роль та функції. Види банків та інших фінансово- кредитних установ.

 2. Суть кредиту та його основні форми. Банківський прибуток.

 3. Капітал в сфері торгівлі. Витрати обігу. Торгівельний прибуток.

 4. Домогосподарство як об'єкт ринкових відносин і постачальники ресурсів.

 5. Доходи домогосподарств, їх розподіл на особисте споживання, додатки і заощадження.

 6. Місце домогосподарства в кругообігу продуктів, ресурсів і доходу.

 7. Підприємство як суб'єкт ринкової економіки. Суть підприємства, його функції, форми і види.

 8. Капітал підприємства. Кругообіг капіталу і його стадії. Функціональні форми капіталу, його функції.

 1. Оборот капіталу. Основний та оборотний капітал. Зношення основного капіталу. Амортизація.

 2. Підприємницький доход та його роль в розвитку підприємства.

42. Загальні економіко-правові основи розвитку підприємства в Україні.

 1. Перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу. Капітал як економічна категорія.

 2. Капітал і наймана праця. Трудові відносини. Вартість робочої сили.

 1. Заробітна плата, її сутність, основні форми та системи.

 2. Номінальна та реальна заробітна плата. Мінімальна заробітна плата та критерії її установлення.

 3. Аграрне виробництво. Відносини власності в сільському господарстві. Земельна рента та її форми; оренда землі, ціна землі.

 4. Форми господарювання в сільському господарстві: фермерські, колективні та державні господарства.

 5. Ціна на сільськогосподарську продукцію. Необхідність і сутність цінового паритету. Державна підтримка сільського господарства.

 6. Потреба втручання держави в економічні процеси. Держава як суб'єкт економічних відносин і державний сектор в економіці.

 7. Економічні функції держави, їх необхідність і сутність.

 8. Роль держави в кругообігу продукту, ресурсів і доходів.

53. Суспільний продукт і його форми. ВВП, його суть і структура. Чистий національний продукт (ЧНП) і національний доход (НД).

 1. Суть і види економічного відтворення: просте і розширене. Відтворення всіх елементів економічної системи. Нагромадження капіталу. Особливості нагромадження капіталу в Україні.

 2. Національне багатство і його структура. Природне багатство. Відтворення і шляхи розв'язання екологічних проблем.

 3. Суть розподілу національного доходу. Суб'єктивні основи формування доходів населення.

57. Диференціація доходів населення. Проблеми багатих і бідних. Межи бідності. Проблеми бідних і багатих в Україні.

58. Необхідність перерозподілу національного доходу і доходів населення. Податки і соціальні виплати. 1. Необхідність державного регулювання розподілу доходів. Пожиточний мінімум і соціальний захист населення.

 2. Економічне зростання, його типи. Нагромадження та його норми. Заощадження та інвестиції, їх роль в економічному зростанні.

 3. Економічне зростання і економічні цикли. Економічні кризи, причини їх виникнення.

 4. Антикризова політика держави. Особливості розвитку економіки в Україні.

 5. Зайнятість, її суть та форми.

 6. Повна та неповна зайнятість та рівень безробіття. Причини, види і форми безробіття. Державне регулювання зайнятості, його методи.

 7. Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні.

 8. Господарський механізм, його суть і елементи. Особливості господарського механізму ринкової економіки.

67. Фінансова система. Необхідність і сутність фінансів. Державні фінанси. Державний бюджет, його дефіцит і державний борг.

 1. Фіскальна політика. Способи збалансування державного бюджету.

 2. Фіскальні методи регулювання виробництва. Удосконалення механізму господарювання в Україні.

 3. Економічна система капіталізму вільної конкуренції, її суть і основні ознаки.

 4. Економічна система монополістичного капіталізму. Концентрація і централізація капіталу та виробництва. Виникнення монополії та їх форми.

72. Фінансово-монополістичний капітал, його суть. Фінансово- монополістичні групи. Фінансова олігархія.

73. Державно-монополістична стадія розвитку капіталістичної економічної системи. 1. Суть і ознаки змішаної економічної системи. Приватний, акціонерний і державний сектори економіки.

 2. Межи ринку. Державне регулювання економіки, його методи і межі.

 3. Соціально-економічний прогрес і історичні перспективи економічної системи змішаного капіталізму.

 4. Теорія і практика економічної системи соціалізму. Соціалізм і адміністративно-командна економіка.

 5. Механізм функціонування соціалістичної адміністративно- командної економіки: а) директивне планування і централізоване управління; б) державна власність та її межі; товарно-грошові відносини; в) планове ціноутворення; г) формування доходів населення; д) суспільні форми споживання.

 6. Суперечності одержавленої економічної системи та їх загострення в соціалістичних країнах у середині 80-х років. Загальна криза і розпад світової системи соціалізму.

 7. Зміст перехідної економіки: об'єктивні чинники, риси і типи. Локальні і глобальні перехідні процеси,

 8. Особливості економічних відносин і різноманітність форм еволюції країн, що розвиваються.

82. Економічний устрій в умовах переходу до соціальне орієнтованої економічної системи. Формування інституційних і економічних умов переходу до нової системи господарювання.

 1. Особливості ринкової трансформації економіки України.

 2. Світове господарство: його суть та структура.

 3. Міжнародна економічна інтеграція. Розвиток основних інтеграційних економічних блоків.

 4. Міжнародна торгівля, основні форми, напрямки та засоби її регулювання.

 5. Міжнародний рух капіталів: його сутність, форми, масштаби, динаміка та географія.

 6. Міжнародна міграція робочої сили.

89. Міжнародна валютна система, валютні ринки і валютний курс. Конвертованість валюти. Міжнародні валютно-фінансові організації.

 1. Причини виникнення та суть глобальних проблем. Основні глобальні проблеми сучасності та їх класифікація.

 2. Міжнародне співробітництво і розв'язанні глобальних проблем та розвитку світового господарства.
1 Вказуються теми семінарів та їх термін, якщо вони заздалегідь визначаються на усі роки навчання. В

протилежному випадку вказується загальна кількість годин семінарських занять.


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка