Робоча програма з дисципліни «Політична економія»Сторінка2/3
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.5 Mb.
1   2   3


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета: формування ґрунтовних знань про економічну систему суспільства, закони її функціонування і розвитку для розуміння чинників зародження, утвердження і напрямів розвитку сучасних соціально-економічних систем, їх спроможності задовольняти потреби людей.

Завдання: на методологічних засадах цивілізаційної теорії розвитку суспільного виробництва – продуктивних сил і економічних відносин – сформувати певний тип економічного мислення, економічну психологію та світогляд студентів, забезпечити засвоєння ними знань та методів цивілізаційного, синергетичного та діалектичного аналізу економічного життя суспільства.

Предмет: економічні відносини та економічні закони суспільного виробництва.

Структура дисципліни


Модуль

Тема лекцій (заняття)

Обсяг, год.

Шифр змістовного модуля

Вид підсумкового контролю

1

Модуль 1.

Загальні засади економічного розвитку.контрольна робота (тестування)
Лекції
Тема 1 Предмет і метод політичної економії.

4Тема 2 Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці.

4Тема 3 Економічні потреби та інтереси.

2Семінарські заняття


Тема 1 Предмет і метод політичної економії.

2Тема 2 Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці.

2Тема 3 Економічні потреби та інтереси.

2Самостійна робота

20
- підготовка до аудиторних занять

11


- опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

- підготовка до складання підсумкового контролю

9

Усього

36

2

Модуль 2.

Традиційні економічні системи.
контрольна робота (тестування
Лекції
Тема 4 Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку.


4Тема 5 Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші.

4Семінарські заняття


Тема 4 Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку.


4Тема 5 Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші.

4Самостійна робота

20
- підготовка до аудиторних занять

11


- опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

- підготовка до складання підсумкового контролю

9

Усього

36

3

Модуль 3.

Капіталістична економічна система.контрольна робота (тестування
Лекції

Тема 6 Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата.

6

Тема 7 Витрати виробництва і прибуток.

4


Семінарські заняття

Тема 6 Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата.

4


Тема 7 Витрати виробництва і прибуток.

2


Самостійна робота

20


- підготовка до аудиторних занять

11


- опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

- підготовка до складання підсумкового контролю

9


Усього

36


4


Модуль 4

Загальні основи ринку та його суб’єкти.контрольна робота (тестування
Лекції
Тема 8 Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення.

2Тема 9 Домогосподарство в системі економічних відносин.

2Тема 10 Підприємство як товаровиробник. Валовий доход і прибуток.

2Тема 11 Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента.

2Семінарські заняття


Тема 8 Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення.

2Тема 9 Домогосподарство в системі економічних відносин.

2Тема 10 Підприємство як товаровиробник. Валовий доход і прибуток.

2Тема 11 Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента.

2Самостійна робота

20
- підготовка до аудиторних занять

11


- опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

- підготовка до складання підсумкового контролю

9

Усього

36

5

Модуль 5.

Суспільне відтворення та економічний розвиток.контрольна робота (тестування
Лекції
Тема 12 Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми.


4Тема 13 Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою.

2Тема 14 Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її економічні функції.

4Семінарські заняття


Тема 12 Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми.


2Тема 13 Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою.

2Тема 14 Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її економічні функції.

2Самостійна робота

20
- підготовка до аудиторних занять

11


- опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

- підготовка до складання підсумкового контролю

9

Усього

36

6

Модуль 6.

Сучасні соціально-економічні системи в глобальному контексті.контрольна робота (тестування
Лекції
Тема 15 Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік.

4Тема 16 Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин.

4Тема 17 Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.

2Семінарські заняття


Тема 15 Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік.

2Тема 16 Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин.

2Тема 17 Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.

2Самостійна робота

20
- підготовка до аудиторних занять

11


- опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

- підготовка до складання підсумкового контролю

9

Усього

36


Зміст дисципліни

Лекційний курс 56


№№

тем

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин)
Модуль 1. Загальні засади економічного розвитку.

1

Предмет і метод політичної економії.

Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії. Розвиток економічної думки в Україні.

Предмет політичної економії. Тлумачення предмета політичної економії різними школами. Економічна теорія і політична економія: проблеми взаємозв'язку.

Закони, принципи і категорії політичної економії. Система економічних законів. Позитивна і нормативна політична економія.

Методи економічних досліджень. Загальні методи наукового пізнання та їх використання.

Функції політичної економії. Політична економія і обгрунтування економічної політики. Місце політичної економії в системі економічних наук.
4

2

Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці.

Виробничі можливості суспільства і потреби. Виробництво і його основні фактори. Межа виробничих можливостей. Продукт виробництва. Обмеженість ресурсів. Необхідний і додатковий продукт.
4

3

Економічні потреби та інтереси.

Економічні потреби суспільства, їх суть і класифікація. Безмежність потреб. Закон зростання потреб.

Корисність продукту. Об'єктивна і суб'єктивна корисність продукту. Гранична корисність продукту.

Економічний інтерес, його об'єкт, функція. Інтереси і потреби: діалектика взаємозв'язку. Єдність і суперечності в системі інтересів.

Виробництво та проблеми задоволення зростаючих потреб суспільства.


2
Модуль 2. Традиційні економічні системи.

4

Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку.

Економічна система: її сутність та структурні елементи. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи.

Суспільний поділ праці і структура продуктивних сил. Виробнича функція та її складові. Домогосподарства, підприємства і держава як суб'єкти економічної системи.

Економічні відносини як суспільна форма і спосіб організації економічної системи. Структура економічних відносин і спосіб організації економічної системи. Структура економічних відносин. Соціально-економічні і техніко-економічні відносини.

Економічний устрій: суть та роль у житті суспільства. Економічний устрій і форми господарювання. Методологічні аспекти механізму дії і використання економічних законів людьми.

Типи і еволюція економічних систем. Формаційний і загальноцивілізаційний підходи до типізації суспільства.
4

5


Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші.

Натуральна (традиційна) форма організації виробництва. Суть і риси натурального господарства та його історичні межі.

Товарна форма організації суспільного виробництва. Причини виникнення товарного виробництва, його суть, ознаки і роль у розвитку суспільства. Суб'єкти і об'єкти товарних відносин. Товарна форма продукту.

Товар та його властивості. Суперечності товару. Вартість і ціна: альтернативні теорії.

Проста і розвинена форми товарного виробництва. Спільні риси та відмінності.

Функціонування товарного господарства та його закони.

Виникнення і розвиток грошових відносин. Суть грошей. Функції грошей. Альтернативні теорії грошей.

Грошовий обіг та його закони. Визначення грошової маси, необхідної для обслуговування обігу. Сталість грошового обігу. Грошові реформи, гроші, ціна та інфляція.

Еволюція грошей. Сучасна грошова система.


4

Модуль 3. Капіталістична економічна система.

6

Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата.

Первісне нагромадження капіталу. Особливості нагромадження капіталу в Україні.

Перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу.

Капітал як економічна категорія. Альтернативні теорії капіталу.

Капітал і праця. Трудові відносини: сутність і структура. Наймана праця. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти.

Винагорода за працю. Заробітна плата: сутність, форми системи. Теорія заробітної плати.

Номінальна і реальна заробітна плата. Продукт праці та заробітна плата. Мінімальна заробітна плата та її критерії.


6

7

Витрати виробництва і прибуток.

Витрати виробництва як передумова виробництва. Суть витрат виробництва. Витрати виробництва як базис конкуренції. Види витрат виробництва.

Витрати виробництва, вартість товару і його ціна. Альтернативні підходи.

Прибуток як економічна категорія. Теорії прибутку. Норми прибутку і фактори, що на неї впливають
4
Модуль 4. Загальні основи ринку та його суб’єкти.
8

Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення.

Інституціональні основи ринкової економіки. Ринкові відносини, їх суб'єкти і об'єкти. Визначення ринку: альтернативні теорії.

Попит і пропозиція. Ринкова рівновага. Ринкова ціна: механізм формування і функції.

Функції ринку. Умови формування і розвитку ринку. Особливості ринкових відносин в Україні.

Конкуренція та її суть. Місце конкуренції в ринковій економіці. Функції та форми конкуренції. Конкуренція і монополія. Антимонопольне законодавство і практика.

Конкуренція і моделі ринків.

Принципи класифікації ринків. Ринок предметів споживання.

Ринок засобів виробництва. Загальні проблеми формування цін на ресурси. Ринок капіталу та його складові. Ринок праці та розподіл трудових ресурсів. Ринок нерухомості та його особливості. Проблеми формування ринків праці, землі та капіталів в Україні. Легальний і нелегальний ринки.

Поняття та основні риси інфраструктури ринку.


2

9

Домогосподарство в системі економічних відносин.

Домогосподарства як суб'єкт ринкових відносин.

Сектор домогосподарств. Двоїста роль домогосподарств в економіці. Домогосподарства як постачальники ресурсів.

Доходи домогосподарства. Витрати домогосподарства. Розподіл доходів на особисте споживання, податки і заощадження.

Витрати на споживання. Місце домогосподарства в кругообігу продуктів, ресурсів і доходу.


2

10

Підприємство як товаровиробник. Валовий доход і прибуток.

Підприємство як суб'єкт ринкової економіки. Сектор ділових підприємств. Форми і види підприємств.

Капітал підприємства. Масштаби підприємства. Концентрація та централізація капіталу. Кругооборот капіталу і його стадії. Функціональні форми капіталу.

Оборот капіталу підприємства. Основний та оборотний капітал. Зношення основного капіталу. Амортизація.

Суть підприємства і умови його існування. Види та функції підприємства.

Валовий доход, його суть та структура. Підприємницький доход.

Загальні економіко-правові основи розвитку підприємництва в Україні.

Значення прибутку в розвитку підприємництва. Роль підприємства і підприємництва в ринковій економіці.
2

11

Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента.

Позичковий капітал і процент. Банки, їх роль та функції. Центральні і комерційні банки. Інші фінансово-кредитні установи.

Процент та його економічна природа. Межі коливання.

Суть кредиту та його форми. Банківський прибуток.

Капітал у сфері торгівлі. Витрати обігу. Роздрібна та оптова торгівля. Товарні біржі. Торговельний прибуток.

Фондова біржа. Цінні папери.

Роль ринкової інфраструктури в регулюванні економічних процесів.

Аграрне виробництво - особлива сфера вкладання капіталу і праці. Відносини власності в сільському господарстві. Земельна рента та її форми: оренда землі, ціна землі.

Форми господарювання в сільському господарстві та їх особливості в різних країнах. Фермерські господарства. Колективні і державні господарства. Особливості концентрації і централізації виробництва і капіталу в сільському господарстві.

Рентні відносини і особливості валового і чистого доходу в сільському господарстві. Земельний податок.

Ціна на сільськогосподарську продукцію. Необхідність і сутність цінового паритету. Державна підтримка сільського господарства


2
Модуль 5. Суспільне відтворення та економічний розвиток.

12

Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми.

Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення суспільного продукту. Методологічні аспекти системи національних рахунків.

Валовий внутрішній продукт, його суть і відтворювальна структура. Валовий національний продукт. Чистий національний продукт. Національний доход. Концепції національного доходу.

Продуктивність суспільної праці та її роль у відтворювальному процесі.

Суть і види економічного відтворення: просте і розширене. Кругообіг доходу, ресурсів і продукту у процесі відтворення. Відтворення всіх елементів економічної системи.

Тіньовий сектор в економічному відтворенні. Масштаби і особливості тіньової економіки в Україні.

Особливості відтворення в аграрній сфері економіки.

Національне багатство і його структура. Природне багатство. Проблеми розширеного відтворення багатства і шляхи розв'язання екологічних проблем.
4

13

Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою.

Економічне зростання та економічний розвиток. Типи економічного зростання. Нагромадження. Норми нагромадження. Заощадження та інвестиції. Роль інвестицій в економічному зростанні.

Особливості розвитку економіки в Україні.

Зайнятість: суть і форми. Теорії зайнятості. Повна зайнятість, виробничий потенціал і ефективність виробництва.

Зайнятість та відтворення сукупної робочої сили. Неповна зайнятість та рівень безробіття. Причини неповної зайнятості. Види і форми безробіття.

Проблеми повної зайнятості в умовах ринкової економіки. Державне регулювання зайнятості та його методи.

Фактори розширеного відтворення робочої сили. Роль держави у відтворенні робочої сили. Закон зростання кваліфікації та професійної підготовки робочої сили.

Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні.
2

14

Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її економічні функції.

Господарський механізм, його суть і елементи. Особливості господарського механізму ринкової економіки. Господарський механізм: система управління економікою. Державне регулювання суспільного відтворення та його форми. Планування і програмування. Фінансова система і фінансова політика в державі. Необхідність і сутність фінансів. Державні фінанси.

Фіскальна політика. Способи збалансування державного бюджету. Фіскальні методи регулювання виробництва.

Механізм грошово-кредитного регулювання. Вплив грошово-кредитної політики на рівень суспільного виробництва.

Удосконалення механізму господарювання в Україні.

Держава як суб'єкт економічних відносин. Державний сектор в економіці. Держава як товаровиробник. Підприємництво в державному секторі. Суспільні блага і послуги.

Економічні функції держави. Захист конкуренції та антимонопольна політика. Перерозподіл ресурсів. Забезпечення правової бази.

Розподіл ресурсів і суспільні блага.

Роль держави в кругообігу продукту, ресурсів і доходу.


4
Модуль 6. Сучасні соціально-економічні системи в глобальному контексті.

15

Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік.

Економічна система монополістичного капіталізму. Концентрація і централізація виробництва та капіталу. Виникнення монополій та їх форми.

Фінансово-монополістичний капітал і його суть. Фінансово-монополістичні групи. Фінансова олігархія. Сучасні проблеми фінансово-монополістичного капіталу.

Державно-монополістична стадія еволюції капіталістичної економічної системи.

Суть і ознаки змішаної економічної системи. Приватний, акціонерний і державний сектори економіки.

Межі ринку. Державне регулювання економіки.

Методи державного регулювання змішаної економіки. Розподіл державою національного доходу і ресурсів. Межі державного втручання в регулювання економічного відтворення.

Роль держави в регулюванні цін. Регулювання заробітної плати державою. Профспілки і ринок праці. Колективні договори між підприємцями і трудовими колективами.

Монополії і олігополії в умовах регульованого капіталізму. Революція в управлінні і відносинах власності. Соціальне партнерство.

Соціально-економічний прогрес та історичні перспективи економічної системи змішаного капіталізму.

Зміст перехідної економіки: загальне і особливе. Об'єктивні чинники перехідного стану. Риси і типи перехідної економіки. Локальні і глобальні перехідні процеси.

Особливості економічних відносин і різноманітність форм еволюції країн, що розвиваються.

Економічний устрій в умовах переходу до соціально-орієнтованої економічної системи. Формування інституційних і економічних умов переходу до нової системи господарювання. Суперечності перехідної економіки.

Становлення різних форм власності. Роздержавлення і приватизація власності. Становлення і розвиток підприємництва.

Змішана економіка і соціально-економічні перетворення у постсоціалістичних країнах. Структура змішаної економіки.

Формування сучасних ринкових відносин і ринкової інфраструктури. Становлення державного і ринкового механізмів регулювання економіки і зайнятості.

Особливості ринкової трансформації економіки України.


4

16

Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин.

Світове господарство: його суть та структура. Розвинуті країни ринкової економіки. Країни, що розвиваються. Країни з перехідною економікою.

Міжнародний поділ праці і спеціалізації. Міжнародні економічні відносини.

Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил. Транснаціональні корпорації та їх роль.

Міжнародна економічна інтеграція. Головні інтеграційні угрупування світу. Європейське економічне співтовариство і його місце в світовій економіці.

Світогосподарські зв'язки та їх форми.
4
Міжнародна торгівля та її економічні основи. Міжнародні товарні ринки. Протекціонізм і вільна торгівля. Митні та немитні засоби регулювання зовнішньої торгівлі.

Сутність і форми міжнародного руху капіталів, його масштаби, динаміка та географія. Прямі та портфельні інвестиції. Міжнародні кредити.

Міжнародні валютно-фінансові відносини. Міжнародна валютна система, валютні ринки і валютний курс. Конвертованість валюти. Платіжний баланс та його регулювання.

Міжнародні валютно-фінансові організації. Міжнародна міграція робочої сили. Інші форми міжнародних економічних відносин.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.


17

Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.

Причини виникнення та суть глобальних проблем. Економічне зростання та глобальні проблеми. Основні глобальні проблеми сучасності. Класифікація глобальних проблем.

Роззброєння та його роль у вирішенні глобальних проблем. Екологічна криза та форми її прояву. Паливно-енергетична та сировинна проблеми. Проблеми економічної відсталості окремих країн.

Міжнародне співробітництво в розв'язанні глобальних проблем та розвитку світового господарства.
2


Семінари 1

___40___ / годин /

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)
№№

семінару


Назва семінару

Тривалість (годин)
Модуль 1. Загальні засади економічного розвитку.

1

Предмет і метод політичної економії.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)2

2

Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)2

3

Економічні потреби та інтереси.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)2
Модуль 2. Традиційні економічні системи.

4

Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)4

5

Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)4
Модуль 3. Капіталістична економічна система.

6

Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)4

7

Витрати виробництва і прибуток.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)2
Модуль 4. Загальні основи ринку та його суб’єкти.

8

Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)2

9

Домогосподарство в системі економічних відносин.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)2

10

Підприємство як товаровиробник. Валовий доход і прибуток.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)2

11

Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)2
Модуль 5. Суспільне відтворення та економічний розвиток.

12

Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)2

13

Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)2

14

Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її економічні функції.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)2
Модуль 6. Сучасні соціально-економічні системи в глобальному контексті.

15

Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)2

16

Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)2

17

Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)2


Розподіл самостійної роботи студентів з дисципліни

Політична економія”


Денна форма навчання – 120 год.


 1. Підготовка до аудиторних занять – 66 год.

 2. Підготовка до контрольних заходів – 54 год.


Заочна форма навчання – 184 год.


 1. Виконання домашніх індивідуальних завдань та їх захист – 9 год.

 2. Самостійне вивчення розділів програми, що не викладаються у лекціях – 175 год.


Перелік навчально-методичної літератури.

ОСНОВНА

 1. Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 784 с.

 2. Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – Дніпродзержинськ: ДДГУ, 2005. – 784 с.

 3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 613 с.

 4. Политическая экономия / Под ред. акад. А.М.Румянцева. – М.: Политиздат, 1976. – Ч.1.

5. Мочерний С.В, Політична економія: навч. посібник. — К.:3нання-Прес, 2002, - 687 с.

6.Основи економічної теорії /За ред. С.В. Мочерного. - К.: Вид. центр „Академія", 2001.-472с.

7.Мочерний С.В., Секретарюк В.В., Овчинников В.Н. Экономическая теория: Учебник. - М: Изд-во ПРИОР, 2000. -416с.

8.Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н.Климко -К.: Знання-Прес, 2002.- 615с. 1. Экономика. Учебник Под ред. проф. А.С. Булатова. - М.: Юрист, 2002. - 896 с.

9.Курс экономической теории: Учебник - Киров: «АСА», 2001 - 752 с.

10.Эклунд К. Эффективная экономика - шведская модель. - М.: Экономика, 1991.-349с.

11.Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основи экономики: Учебное пособие - М.:Рыбари, 2000.-479с.

12.Политическая экономия/ Под ред. В.В. Радаева.-М.:Изд-во МГУ, 1992.-414с.

13.Политическая экономия: Учебник для вузов/ Медведев В.А., Абалкин Л.И. и др. - М.: Политиздат, 1990. - 735с.

14.Курс экономической теории: Учебное пособие/ Под ред. проф. Чепурина М.Н., проф. Киселева Е.А. - Киров: «АСА», 1996 - 624 с.

15.Экономическая теория: Учебное пособие/Мельник Л.Е., Карпенко А.М. и др. - Днепропетровск: Січ, 1998. - 579 с.

ДОДАТКОВА


 1. Экономическая теория (политэконоимя): Учебник/ Под общ. Ред. Акад. В.И. Видяпина, акад. Г.П.Журавлевой. - М.: ИНФРА-М, 1999, - 560 с.

 2. Экономическая теория / Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича: Учебник для вузов. 3-е издание.-СПб: Изд СПб ГУЭФ, изд "Питер", 1999,-544 с.

 3. Ильин С.С., Васильева Т.И. Экономика: справочник студента. - М.: ООО „Издательство АСТ"; филологическое общество „Слово", 2000 - 544 с.

 4. Современная экономика. Общедоступный учебный курс. - Ростов н/Д.: изд-во "Феникс", 1998 - 672 с.

 5. Современная экономика. Материалы к семинарским занятиям. Пособие для студентов по курсу „Основи экономической теории". - Ростов н/Д.: изд-во „Феникс", 1999 - 352 с.

 6. Экономическая теория. Конспект лекций / Под ред. В.Н. Тарасевича. Часть 1,2,3,4,5 - Днепропетровск, ГМетАУ, 1995-1998.

 7. Основы рыночной экономики /Под ред. В.Д.Камаева, Б.И.Домненко. - М.: Информрекламиздат, 1992. Кн. 2.

 8. Основы экономической теории / Коллектив авторов Куренной В.А. и др. Днепропетровск: Изд-во «Центр экономического образования», 1998. -212с.Програму склав к.е.н., доц. /В.В. Білоцерківець/

Робоча програма розглянута на засіданні кафедри політичної економії


Протокол від _____________ р.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка