Робоча програма з дисципліни «Бізнес-етикет»Скачати 234.87 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір234.87 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

“Харківський авіаційний інститут ”

Кафедра _____документознавства та української мови____


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

_______________________ Павленко В. М.

“______”______________2014 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


___________Бізнес-етикет_________

(назва навчальної дисципліни)

галузь знань _______________0201_Культура __________________________________

(шифр і назва галузі знань)

напрям підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація________________________________________________________________

(назва спеціалізації)

Харків


2014 рік

Робоча програма з дисципліни «Бізнес-етикет» для студентів за напрямом підготовки «Культура», спеціальністю _«Документознавство та інформаційна діяльність»__. „___” ________, 20__ року – _9_ с.

Розробники:____к. філол. н., доц. Гавриш І. П.________

(автор, посада, наукова ступень та вчене звання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри _документознавства та української мови


Протокол від «26» червня 2014 року №11

Завідувач кафедри __ документознавства та української мови __________


_______________________ (_А. Є. Прилуцька___)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“28” серпня 2014 року
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю) «Культура», «Документознавство та інформаційна діяльність»_____

(шифр, назва)

Протокол від “____”________________20___ року № ___
“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3,5

Галузь знань

____0201_Культура _____

(шифр і назва)___________

(шифр і назва)За вибором

Напрям підготовки

__0201_Культура _____

(шифр і назва)


Модулів – 1

Спеціальність:

6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

4-й
Семестр

Загальна кількість годин – 126

8-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 6,8


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

____бакалавр____
14 год.
Практичні, семінарські

14 год.
Лабораторні

––
Самостійна робота

98 год.
Вид контролю:

залік 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – формування цілісної системи знань про етикетні норми поведінки у процесі задоволення комунікаційних та інформаційних потреб у бізнес-сфері.

Завдання:

 • розглянути систему сучасних етикетних норм поведінки на рівні ділової сфери;

 • схарактеризувати сутність та специфіку ділового спілкування;

 • ознайомитись з основними правилами та системою етикетних норм під час спілкування з іноземними колегами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

 • базові поняття курсу;

 • основні види етикету;

 • правила проведення ділових зустрічей;

 • складові іміджу ділової людини;

 • особливості ділового спілкування з представниками різних країн;

 • роль етикету у формалізації культурних еталонів та норм моральних відносин у діловій професійній практиці.

уміти:

 • послуговуватись загальноприйнятими етикетними нормами для успішної реалізації ділового співробітництва;

 • враховувати етикетні норми в процесі організації та проведення ділових зустрічей;

 • використовувати набуті знання для створення актуального іміджу ділової людини. 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Поняття етикету та сутність ділового спілкування.

Тема 1. Етикет у сучасному суспільстві.

Історичні умови формування етикетних норм. Основні етапи становлення етикетних норм у контексті розвитку людських відносин. Загальна характеристика видів етикету, зокрема норми службового етикету. Значення етикету для досягнення успіху в діловій сфері.Тема 2. Ділове спілкування.

Сутність та особливості процесу ділового спілкування. Основні рівні та стилі ділового спілкування. Етикет ділової телефонної розмови, правила послуговування стільниковим зв’язком з метою встановлення і/або підтримання ділових стосунків.Змістовий модуль 2. Специфіка ділового спілкування з урахуванням сучасних етикетних норм.

Тема 3. Техніка ділового спілкування.

Форми непроцесуального ділового спілкування з урахуванням сучасних етикетних норм. Основні правила представлення, вітання та прощання. Реалізація вміння говорити, слухати та формулювати питання у процесі продуктивного ділового спілкування. Мовна культура спілкування. Роль мовленнєвого етикету під час ділового спілкування. Реалізація етикетних норм у науковій діяльності.Тема 4. Форми колективного обговорення проблем у діловій сфері.

Нарада та дискусія як форми колективного обговорення проблем. Підготовка та проведення ділових зустрічей та перемовин. Стратегія ведення переговорного процесу. Основні тактичні прийоми проведення перемовин. Ефекти міжособового сприйняття. Правила ефективного сприйняття партнера. Способи психологічного захисту. Критерії оцінки результатів спілкування.Тема 5. Ділові прийоми.

Організація ділового прийому. Правила підготування запрошень та прийому гостей. Основні види ділових прийомів. Особливості підготовки та проведення ділових прийомів з розміщенням. Правила підготовки та проведення ділових прийомів без розміщення.Тема 6. Імідж сучасної ділової людини

Значення зовнішнього вигляду у створення іміджу професіонала. Основні вимоги до одягу ділової людини. Принципи та критерії підбору ділового гардеробу. Традиційний діловий гардероб: стратегія для успішних чоловіків та успішних жінок. Одяг ділової людини у неформальних робочих ситуаціях, неформальний діловий одяг. Ділова атрибутика як невід’ємна складова іміджу сучасної ділової людини.Змістовий модуль 3. Національні особливості ділового спілкування.

Тема 7. Національні особливості бізнес-етикету.

Традиції європейського спілкування. Особливості ділового спілкування в Азії та Африці. Засоби ефективного ділового спілкування з представниками з Америки та Австралії. Шляхи уникнення та вирішення міжкультурних проблем у процесі ділового спілкування.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Поняття етикету та сутність ділового спілкування

Тема 1. Етикет у сучасному суспільстві
2

210

Тема 2. Ділове спілкування
2

214

Разом за змістовим модулем 1
4

424

Змістовий модуль 2. Специфіка ділового спілкування з урахуванням сучасних етикетних норм

Тема 3. Техніка ділового спілкування
2

214

Тема 4. Форми колективного обговорення проблем у діловій сфері
2

216

Тема 5. Ділові прийоми
2

214

Тема 6. Імідж сучасної ділової людини
2

212

Разом за змістовим модулем 2
8

856

Змістовий модуль 3. Національні особливості ділового спілкування

Тема 7. Національні особливості бізнес-етикету
2

218

Разом за змістовим модулем 3
2

218

Усього годин

14

14985. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Культура спілкування на сучасному етапі розвитку суспільства

2

2

Ділове спілкування в організації та на міжорганізаційному рівні

6

3

Ділові прийоми: організація та проведення

2

4

Етикетні норми поведінки під час неформальних зустрічей

2

5

Ділова атрибутика та її роль у підтримані продуктивних ділових стосунків

2

6. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Історична ретроспектива виникнення та становлення етикету як соціокультурного феномену.

10

2

Ділове листування (традиційне та з використанням сучасних інформаційних технологій)

18

3

Ділове спілкування з представниками засобів масової інформації

18

4

Етикетні норми поведінки у відрядженні

18

5

Необхідність дотримання етикетних норм під час відвідування презентацій, виставок та інших масових заходів

16

6

Кроскультурні бар’єри в комунікаціях та шляхи їх подолання

18
Разом

98


7. Методи навчання

Використовуються пояснювально-ілюстративний, проблемно-пошуковий, та практичні методи навчання.8. Методи контролю

Усний контроль, практична перевірка виконаних завдань.


9. Розподіл балів, які отримують студентиПоточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

10

15

15

15

15

15

15

Тема 1. Етикет у сучасному суспільстві.

Тема 2. Ділове спілкування.

Тема 3. Техніка ділового спілкування.

Тема 4. Форми колективного обговорення проблем у діловій сфері.

Тема 5. Ділові прийоми.

Тема 6. Імідж сучасної ділової людини

Тема 7. Національні особливості бізнес-етикету.
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


10. Методичне забезпечення

Навчальна та робоча програма з дисципліни.
11. Рекомендована література

Базова

 1. Білик Е. Сучасна енциклопедія етикету: 1000 правил і корисних порад/ Елліна Білик. – Донецьк : БАО, 2005. 382 с.

 2. Галушко В. Діловий протокол та ведення переговорів: Навч. посіб./ В.П. Галушко,. Вінниця : Нова книга, 2002. 222 с.

 3. Гах Й. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник/ Йосип Гах, М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки Галицька академія. K. : Центр навчальної літератури, 2005. 158 с.

 4. Герет Т. Етика бізнесу: монографія/ Томас М.Герет, Річард Дж.Клоноскі, Пер. з англ. Остап Ватаманюк, Ред. Степан Панчишин, Роман Цяпало,. 2-е вид.. K. : Основи, 1997. 214 с.

 5. Етика ділового спілкування: Курс лекцій/ Міжрегіон. акад. управл. персоналом Тамара Чмут, Галина Чайка, Микола Лукашевич, Ірина Осечинська. K. : МАУП, 1999. 203 с.

 6. Калашник Г. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету: навч. посіб. – К. : Знання, 2007. 143с.

 7. Кубрак О. Етика ділового та повсякденного спілкування: учбовий посібник/ Олег Кубрак,. – 3-тє вид., стереотип. Суми : Університетська книга K.: ВД Княгиня Ольга, 2001. – 207 с.

 8. Культура ділового спілкування: Навч. посібник/ Укл. Людмила Зубенко, Віктор Немцов. К. : ЕксОб, 2000. 196 с.

 9. Палеха Ю. Ділова етика: учбовий посібник/ Юрій Палеха, Європейський ун-т фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу. К. : Вид-во Європейського ун-ту фінанас., інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. 179 с.

 10. Резніченко В. Довідник-практикум офіційного, дипломатичного, ділового протоколу та етикету / Київська міська держ. адміністрація. – К. : УНВЦ Рідна мова , 2003. – 480с.

 11. Руденко Г. Д. Основи дипломатичного протоколу.К., 1996.

 12. Сагайдак О. П. Дипломатичний протокол та етикет: Навчальний посібник / О. П. Сагайдак; Львів, нац. ун-т ім. І. Франка. К. : Знання, 2006.382 с.

 13. Статінова Н. Етика бізнесу: Навчальний посібник/ Ніна Статінова, Світлана Радченко М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. К., 2001. 279с.

 14. Стоян Т. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена: Навчальний посібник/ Тетяна Стоян, М-во освіти і науки України, Київ, економ, ін-т менеджм. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. 231 с.

 15. Тимошенко Н. Корпоративна культура: Діловий етикет: Навч. посібник. – К. : Знання, 2006. – 392с.

 16. Чмут Т. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник/ Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка,. – 2-е вид., пере-роб. і доп. К.: Вікар, 2002. 223 с.

Допоміжна

 1. Бенедиктова В.И. О деловом этикете. М. : АСТ-Пресс, 1998. 480 с.

 2. Губенко Л.Г., Немцов В.Д. Культура ділового спілкування. K. : Альфа прес, 2000, 184 с.

 3. Кричевский P. Л. Если Вы руководитель. М. : Дело, 1993. 346 с.

 4. Культура делового общения / Под ред. П. Афанасьева. К. : Альтерпрес, 2002.352 с.

 5. Лозниця B. C. Психологія менеджменту / Лозниця B. C. – K. : Вища шк., 2004. 241.

 6. Льюис Р. Д. Деловые культуры в международном бизнесе / Льюис Р. Д. М. : Туризм, 2001. – 440с.

 7. Сабат Э. Бизнес-этикет / Сабат Э. М. : Изд-во «Торговий дом», 1999. – 235 с.

 8. Юрьев Ю. М. История этикета / Ю. М. Юрьев. М. : Изд. дом «Дрофа», 1999. 336с.

 9. Алехина Й. Имидж и этикет делового человека / Й. Алехина. – М., 2001. – 218с.

 10. Деева Т. М., Кичатова Е. В. Деловая переписка для международного сотрудничества / Т. М. Деева, Е. В. Кичатова. М., 2003, 306 с.

 11. Максимовский М. В. Этикет делового человека / М. В. Максимовский. – М., 2005, 298 с.

 12. Соловьев 3. Я. Этикет делового человека / Соловьев 3. Я.Минск, 2004, 318с.

 13. Хзарджян С. Этика бизнеса / С. Хзарджян. М., 2001, 224 с.

 14. Ягер Дж. Деловой этикет / Ягер Дж. М., 2004, 176 с.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка