Робоча програма з дисципліни " військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій" для спеціальностіСкачати 207.78 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір207.78 Kb.


Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова

“Затверджую”

проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи

проф. Ю.Й.Гумінський _____________

“___” __________________ _______ р.

РОБОЧА ПРОГРАМАз дисципліни

ВІЙСЬКОВА ТЕРАПІЯ ЗТЕРАПІЄЮ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ”

для спеціальності: медична психологія 7.110110

факультет: медичний №2 (у т.ч. для іноземних студентів)

кафедра: внутрішньої та сімейної медицини


Нормати-вні дані

Форма навчанняКурс

Семестри

Кількість годин, з них

Види контролю (сем.)

Всього

Аудиторних

СПРС

залік

іспит

Лекції

Практичні заняття

Семінари

Лабораторні

Денна

V

X

36

6

24

--

--

6

Робоча програма складена на основі: сумісний наказ Міністерства Оборони України, Міністерства Освіти України, Міністерства Охорони Здоров’я України №31/68/53 від 10.02.2003 р. про удосконалення системи підготовки офіцерів медичної служби запасу.

Робоча програма складена: __________________________ проф. Палій І.Г.

Робоча програма складена: __________________________ ас. Колісник С.П.(підпис викладача, відповідального за складання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри внутрішньої та сімейної медицини, протокол №3 від “___”._____________________20_____.

“___” __________________ 20____р.

Зав. кафедрою внутрішньої та сімейної медицини

проф. В.М.Чернобровий

Схвалено радою (методичною комісією) терапевтичних дисциплін.


“____” _____________________ 20____ р.

Голова ради

проф. В.К.Сєркова

2. Мета та завдання викладання предмету

Основною метою є:

Прищепити студентам теоретичні знання та практичні навички із загальних, окремих та організаційних питань військової терапії в обсязі виконання обов’язків відповідно до призначення на період екстремальних ситуацій мирного та воєнного часу.Кожен студент повинен знати:

 • клініку, діагностику, особливості надання невідкладної медичної допомоги та лікування радіаційних уражень на воєнний час та при аваріях на атомних електростанціях мирного часу;

 • особливості морфологічних змін, клінічного перебігу, діагностики та лікування сучасної бойової терапевтичної патології мирного та воєнного часу;

 • клініку, діагностику, невідкладну медичну допомогу, лікування уражених отруйними речовинами на воєнний час та клініку, діагностику, особливості невідкладної терапії, лікування хімічних уражень при аваріях на хімічних підприємствах в мирний час;

 • організацію та методику медичного сортування уражених та хворих при масовому надходженні їх на етапи медичної евакуації, обсяг медичної допомоги ураженим та хворим на воєнний час, організацію медичного сортування уражених та хворих терапевтичного профілю при землетрусах та інших стихійних лихах мирного часу.

Студент повинен вміти:

 • діагностувати і лікувати радіаційні ураження, ураження отруйними речовинами і захворювання внутрішніх органів у поранених та обпечених;

 • діагностувати та лікувати радіаційні і хімічні ураження, їх ранні ускладення та етапах медичної евакуації;

 • організувати та проводити медичне сортування уражених та хворих при масовому надходженні на етапи медичної евакуації;

 • планувати та організувати евакуацію уражених і хворих в екстремальних умовах всіма видами транспорту.

Студент повинен бути ознайомленим:

 • з проблемними питаннями організації медичної допомоги ураженим та хворим при екстремальних ситуаціях.3. Структура та зміст предмету (розділи, теми, підтеми, питання курсу)

3.1. Тематичний план лекцій:

п/п


Тема

Кількість

годин


1.

Радiацiйнi ураження.

2

2.

Загальні питання невідкладної допомоги при критичних станах в екстремальних умовах

2

3.

Ураження отруйними речовинами в мирний та військовий час. Захворювання внутрішніх органів при політравмі

2
Разом

6

3.2. Тематичний план практичних занять.

№№ пп

Тематика занять

Кількість годин

1

Організація кваліфікованої та спеціалізованої терапевтичної допомоги ураженим та хворим при бойових діях та в екстремальних умовах мирного часу

2

2

Патогенез, класифікація, клінічний перебіг та діагностика гострої променевої хвороби. Особливості клініки ГПХ при різко нерівномірному опроміненні.

2

3

Рання діагностика гострої променевої хвороби. Медичне сортування, етапне лікування. Досвід лікування радіаційних уражень у осіб, що постраждали при аварії на Чорнобильській АЕС.

2

4

Патогенез, класифікація, клінічний перебіг та діагностика хронічної променевої хвороби.

2

5

Ураження отруйними речовинами в мирний та військовий час. Отруєння міцними кислотами та лугами, чадним газом, етиловим спиртом, метиловим спиртом, етиленгліколем, грибами, фосфорорганічними сполуками, хлорованими вуглеводнями, метгемоглобіностворювачами. Шляхи виведення отрути з організму, основи детоксикаційних заходів, специфічна антидотна терапія.

2

6

Захворювання внутрішніх органів при політравмах в мирний та воєнний час, при вогнепальних пораненнях, при дії на організм людини вибухової хвилі. Cиндром тривалого стиснення.

2

7

Клінічні прояви, діагностика та лікування опікової хвороби в воєнний час та екстремальних ситуаціях мирного часу.

2

8

Загальні питання інтенсивної терапії критичних станів в екстремальних умовах на етапах медичної евакуації при гострій серцевій і гострій судинній недостатності.

2

9

Загальні питання інтенсивної терапії критичних станів в екстремальних умовах на етапах медичної евакуації при нападі бронхіальної астми, астматичному статусі, набряку легень, пневмотораксі.

2

10

Загальні питання інтенсивної терапії критичних станів в екстремальних умовах на етапах медичної евакуації при кровотечах, гострих алергічних реакціях, гострому психомоторному збудженні, судомах.

2

11

Загальні питання інтенсивної терапії критичних станів в екстремальних умовах на етапах медичної евакуації при станах, які супроводжують патологію шлунково-кишкового тракту та нирок.

2

12

Перевірка набутих знань та вмінь студентів. Залік.

2

Всього по кафедрі:

243.3. Теми занять для самостійної позааудиторної підготовки студентів

№№ пп

Тематика занять

Кількість годин

1

Вплив на організм зверхвисокочастотного електромагнітного (ЗВЧ-ЕМ) поля

2

2

Медичне сортування хворих і уражених терапевтичного профілю

2

3

Вплив на організм високих і низьких температур

2

Всього по кафедрі:

6


4. Матеріали для проведення контролю

4.1. Перелік питань для кінцевого контролю знань студентів.

 1. Принципи надання невідкладної терапевтичної допомоги при бойових діях та в екстремальних умовах мирного часу.

 2. Військово-польова терапія, її предмет та метод, основні завдання.

 3. Бойова терапевтична патологія, характеристика захворювань внутрішніх органів, які виникають при бойових діях.

 4. Характеристика та особливості санітарних втрат в сучасній війні.

 5. Функціональні обов’язки військово-польового терапевта у військовому польовому пересувному госпіталі (ВППГ).

 6. Медичне сортування уражених та хворих на етапах медичної евакуації. Обсяг медичної допомоги на етапах медичної евакуації.

 7. Медичне сортування уражених та хворих на етапах медичної евакуації. Визначення, задачі та основні принципи медичного сортування при бойових діях та в екстремальних умовах мирного часу.

 8. Медична евакуація. Організаційні заходи при бойових діях та в екстремальних умовах мирного часу.

 9. Види іонізуючих опромінень, одиниці їх вимірювання.

 10. Основні ланки біологічної дії іонізуючої радіації.

 11. Патогенез променевої хвороби.

 12. Сучасна класифікація радіаційних уражень.

 13. Загальна симптоматологія гострої променевої хвороби.

 14. Клінічна характеристика перебігу захворювання за періодами (початковий, прихований, розпалу, видужання) та в залежності від ступенів її важкості.

 15. Діагностика гострої променевої хвороби.

 16. Принципи сортування та етапного лікування гострої променевої хвороби.

 17. Принципи лікування проявів первинної променевої реакції.

 18. Лікування хворих гострою променевою хворобою в прихованому періоді.

 19. Лікування хворих гострою променевою хворобою в період розпалу (геморагічного синдрому).

 20. Лікування хворих гострою променевою хворобою в період розпалу (синдрому інфекційних ускладнень).

 21. Лікування хворих гострою променевою хворобою в період розпалу (шлунково-кишкового синдрому).

 22. Лікування хворих гострою променевою хворобою в період розпалу (орофарингеального синдрому).

 23. Лікування комбінованих радіаційних уражень.

 24. Принципи лікування гострої променевої хвороби в період відновлення.

 25. Наслідки впливу радіації на населення, яке проживає на забрудненій радіацією території України. Наслідки впливу радіації на ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

 26. Загальне визначення та класифікація хронічної променевої хвороби. Клінічна характеристика варіантів перебігу та ступенів важкості хронічної променевої хвороби. Основні синдроми в перебігу хронічної променевої хвороби.

 27. Діагностика та диференційний діагноз при хронічній променевій хворобі, основні та додаткові методи дослідження.

 28. Лікування хронічної променевої хвороби.

 29. Медико-соціальна експертиза і реабілітація хворих з хронічною променевою хворобою.

 30. Основні фактори, які впливають на патогенез вісцеральної патології при пораненнях. Загальні синдроми і органопатологічні зміни при вогнепальному пораненні.

 31. Захворювання серцево-судинної системи при вогнепальному пораненні. Ранні та пізні ускладнення з боку серцево-судинної системи в поранених їх діагностика та етапне лыкування.

 32. Захворювання легень і плеври при вогнепальних пораненнях. Діагностика, лікування та профілактика легеневих ускладнень в поранених.

 33. Гнійно-резорбтивна лихоманка при вогнепальних пораненнях та ускладнення з боку внутрішніх органів.

 34. Рановий сепсис при вогнепальних ураженнях та ускладнення з боку внутрішніх органів.

 35. Захворювання нирок при вогнепальних пораненнях.

 36. Патологічні зміни з боку органів травлення при вогнепальних пораненнях.

 37. Зміни системи крові при вогнепальних пораненнях.

 38. Уражаючі фактори вибухової хвилі. Патогенез вісцеральних змін, зумовлених дією вибухової хвилі.

 39. Лікування уражених вибуховою хвилею на етапах медичної евакуації. 40. Зміни нервової системи внаслідок дії вибухової хвилі. Вазомоторні розлади внаслідок дії вибухової хвилі.

 41. Патологічні зміни дихальної системи внаслідок дії вибухової хвилі.

 42. Патологічні зміни серцево-судинної системи внаслідок дії вибухової хвилі.

 43. Порушення функції системи травлення внаслідок дії вибухової хвилі.

 44. Патологічні зміни сечостатевої системи внаслідок дії вибухової хвилі.

 45. Зміни в периферичній крові внаслідок дії вибухової хвилі.

 46. Принципи сортування і лікування на етапах медичної евакуації уражених вибуховою хвилею. Віддалені наслідки дії вибухової хвилі на організм людини.

 47. Синдром тривалого стиснення, характеристика періодів клінічного перебігу. Класифікація синдрому тривалого стиснення.

 48. Захворювання внутрішніх органів в ранньому посткомпресійному періоді синдрому тривалого стиснення.

 49. Захворювання внутрішніх органів в проміжному та пізньому періоді синдрому тривалого стиснення.

 50. Лікування синдрому тривалого стиснення.

 51. Опіки. Класифікація опіків за глибиною, методи визначення площі опікової поверхні. Особливості надання невідкладної допомоги при опіках різного походження.

 52. Опіки дихальних шляхів, діагностика, клініка. Лікування опіків дихальних шляхів на етапах медичної евакуації.

 53. Патогенез та основні періоди опікової хвороби. Медичне сортування і етапне лікування опікової хвороби.

 54. Медичне сортування і етапне лікування опікової хвороби. Діагностика та лікування опікового шоку.

 55. Медичне сортування і етапне лікування опікової хвороби. Тактика лікування в період гострої опікової токсемії.

 56. Медичне сортування і етапне лікування опікової хвороби. Тактика лікування в період гострої опікової септикотоксемії.

 57. Медичне сортування і етапне лікування опікової хвороби. Тактика лікування в період відновлення, профілактика пізніх ускладнень опікової хвороби.

 58. Клінічний перебіг, діагностика та лікування патологічних змін серцево-судинної системи при опіковій хворобі.

 59. Захворювання органів дихання при опіковій хворобі.

 60. Клінічний перебіг, діагностика та лікування патологічних змін нирок при опіковій хворобі.

 61. Захворювання шлунково-кишкового тракту при опіковій хворобі.

 62. Класифікація отруйних речовин, шляхи потрапляння отрути в організм, принципи проведення детоксикаційних заходів.

 63. Отруєння етиловим спиртом. Фізико-хімічні властивості, патогенез, клінічні ознаки отруєння, методи діагностики та невідкладної допомоги при отруєнні етиловим спиртом.

 64. Отруєння метиловим спиртом. Фізико-хімічні властивості, патогенез, клінічні ознаки отруєння, методи діагностики та невідкладної допомоги при отруєнні метиловим спиртом.

 65. Отруєння етиленгліколем. Фізико-хімічні властивості, патогенез, клінічні ознаки отруєння, методи діагностики та невідкладної допомоги при отруєнні етиленгліколем.

 66. Отруєння грибами. Патогенез та клінічні ознаки отруєння грибами, методи діагностики та невідкладної допомоги при отруєнні грибами.

 67. Отруєння чадним газом. Фізико-хімічні властивості, патогенез, клінічні ознаки отруєння, методи діагностики та невідкладної допомоги при отруєнні чадним газом.

 68. Отруєння фосфор органічними речовинами. Фізико-хімічні властивості, патогенез, клінічні ознаки отруєння, методи діагностики та невідкладної допомоги при отруєнні фосфор органічними речовинами.

 69. Отруєння метгемоглобінутворювачами. Фізико-хімічні властивості, патогенез, клінічні ознаки отруєння, методи діагностики та невідкладної допомоги при отруєнні метгемоглобінутворювачами.

 70. Отруєння психоміметиками. Фізико-хімічні властивості, патогенез, клінічні ознаки отруєння, методи діагностики та невідкладної допомоги при отруєнні психоміметиками.

 71. Отруєння хлорвмісними вуглеводнями. Фізико-хімічні властивості, патогенез, клінічні ознаки отруєння, методи діагностики та невідкладної допомоги при отруєнні хлорвмісними вуглеводнями.

 72. Отруєння міцними кислотами та лугами, важкими металами. Фізико-хімічні властивості, патогенез, клінічні ознаки отруєння, методи діагностики та невідкладної допомоги при отруєнні міцними кислотами та лугами, важкими металами.

 73. Принципи діагностики і заходи невідкладної терапевтичної допомоги (при бойових діях та в умовах екстремальних ситуацій мирного часу) хворим і ураженим з гострими отруєннями різної етіології.

 74. Принципи діагностики і заходи невідкладної терапевтичної допомоги (при бойових діях та в умовах екстремальних ситуацій мирного часу) хворим і ураженим з гострою серцевою недостатністю.

 75. Принципи діагностики і заходи невідкладної терапевтичної допомоги (при бойових діях та в умовах екстремальних ситуацій мирного часу) хворим і ураженим з гострою судинною недостатністю. Синкопальні стани. Визначення, патогенез, основні причини розвитку.

 76. Принципи діагностики і заходи невідкладної терапевтичної допомоги (при бойових діях та в умовах екстремальних ситуацій мирного часу) хворим і ураженим з гострою судинною недостатністю. Колапс. Визначення, патогенез, основні причини розвитку.

 77. Принципи діагностики і заходи невідкладної терапевтичної допомоги (при бойових діях та в умовах екстремальних ситуацій мирного часу) хворим і ураженим з гострою судинною недостатністю. Шок. Визначення, патогенез, основні причини розвитку.

 78. Анафілактичний шок. Етіологія, патогенез, принципи діагностики та невідкладної допомоги при анафілактичному шокові.

 79. Кардіогенний шок. Класифікація, етіологія, патогенез, принципи діагностики та невідкладної допомоги при кардіогенному шокові.

 80. Травматичний шок. Етіологія, патогенез, принципи діагностики та невідкладної допомоги при травматичному шокові.

 81. Гіповолемічний шок. Види гіповолемічного шоку, етіологія, патогенез, принципи діагностики та невідкладної допомоги при гіповолемічному шокові.

 82. Інфекційно-токсичний шок. Етіологія, патогенез, принципи діагностики та невідкладної допомоги при інфекційно-токсичному шокові.

 83. Синдром тривалого стиснення. Причини розвитку, профілактика, патогенез, клініка, діагностика, надання невідкладної допомоги при синдромі тривалого стиснення, абсолютні покази до ампутації кінцівки.

 84. Принципи діагностики і заходи невідкладної терапевтичної допомоги (при бойових діях та в умовах екстремальних ситуацій мирного часу) хворим і ураженим при гострому психомоторному збудженні.

 85. Принципи діагностики і заходи невідкладної терапевтичної допомоги (при бойових діях та в умовах екстремальних ситуацій мирного часу) хворим і ураженим при спонтанному пневмотораксі.

 86. Принципи діагностики і заходи невідкладної терапевтичної допомоги (при бойових діях та в умовах екстремальних ситуацій мирного часу) хворим і ураженим при бронхіальній астмі.

 87. Принципи діагностики і заходи невідкладної терапевтичної допомоги (при бойових діях та в умовах екстремальних ситуацій мирного часу) хворим і ураженим при лівошлуночковій недостатності.

 88. Принципи діагностики і заходи невідкладної терапевтичної допомоги (при бойових діях та в умовах екстремальних ситуацій мирного часу) хворим і ураженим при правошлуночковій недостатності.

 89. Принципи діагностики і заходи невідкладної терапевтичної допомоги (при бойових діях та в умовах екстремальних ситуацій мирного часу) хворим і ураженим при гострому панкреатиті.

 90. Принципи діагностики і заходи невідкладної терапевтичної допомоги (при бойових діях та в умовах екстремальних ситуацій мирного часу) хворим і ураженим при гострій печінковій енцефалопатії.

 91. Принципи діагностики і заходи невідкладної терапевтичної допомоги (при бойових діях та в умовах екстремальних ситуацій мирного часу) хворим і ураженим при гострому респіраторному дистрес-синдромі у дорослих.

 92. Принципи діагностики і заходи невідкладної терапевтичної допомоги (при бойових діях та в умовах екстремальних ситуацій мирного часу) хворим і ураженим при гострих зовнішніх кровотечах, невідкладна допомога при геморагічному шокові.

 93. Принципи діагностики і заходи невідкладної терапевтичної допомоги (при бойових діях та в умовах екстремальних ситуацій мирного часу) хворим і ураженим при внутрішніх кровотечах.

 94. Принципи діагностики і заходи невідкладної терапевтичної допомоги (при бойових діях та в умовах екстремальних ситуацій мирного часу) хворим і ураженим при гострих кровотечах шлунково-кишкового тракту.

 95. Принципи діагностики і заходи невідкладної терапевтичної допомоги (при бойових діях та в умовах екстремальних ситуацій мирного часу) хворим і ураженим при гострій ренальній нирковій недостатності.

 96. Принципи діагностики і заходи невідкладної терапевтичної допомоги (при бойових діях та в умовах екстремальних ситуацій мирного часу) хворим і ураженим при гострій преренальній нирковій недостатності.

 97. Принципи діагностики і заходи невідкладної терапевтичної допомоги (при бойових діях та в умовах екстремальних ситуацій мирного часу) хворим і ураженим при гострій постренальній нирковій недостатності.

 98. Принципи діагностики і заходи невідкладної терапевтичної допомоги (при бойових діях та в умовах екстремальних ситуацій мирного часу) хворим і ураженим при печінковій кольці.

 99. Принципи діагностики і заходи невідкладної терапевтичної допомоги (при бойових діях та в умовах екстремальних ситуацій мирного часу) хворим і ураженим при судомному синдромі.


4.2. Перелік практичних навичок, якими повинен оволодіти студент

 1. Вміння проводити медичне сортування хворих і уражених терапевтичного профілю.

 2. Вміння діагностувати радіаційні ураження і захворювання внутрішніх органів у поранених.

 3. Вміння обє’ктивно обстежити пацієнта на всіх етапах медичної евакуації.

 4. Вміння тлумачити найбільш розповсюджені аналізи, у т.ч. біохімічні.

 5. Вміння проводити штучне дихання під час серцево-легеневої реанімації.

 6. Вміння проводити закритий масаж серця при легенево-серцевій реанімації.

 7. Вміння формулювати діагноз згідно класифікації.

 8. Вміння призначити лікування хворому в залежності від його віку, стану і етапу медичної евакуації.


4.3. Обов'язковий мінімальний перелік теоретичних та практичних питань, без яких неможлива задовільна оцінка з дисципліни «військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій».

4.3.1.Теоретичні питання:

 1. Принципи сортування поранених та хворих при бойових діях та в екстремальних умовах мирного часу, принципи надання терапевтичної допомоги на різних етапах медичної евакуації.

 2. Патогенез, класифікація, рання діагностика та лікування гострої та хронічної променевої хвороби.

 3. Надання невідкладної допомоги при термічних ураженнях, профілактика розвитку та лікування опікової хвороби.

 4. Надання невідкладної допомоги та лікування патології внутрішніх органів при множинних травмах, вогнепальних пораненнях, синдромі тривалого стиснення, ураженні вибуховою хвилею.

 5. Принципи детоксикацій них міроприємств, надання невідкладної допомоги при гострих отруєннях різної етіології.

 6. Етіологія, патогенез, принципи надання допомоги при гострих невідкладних станах: гострій серцеві, гострій судинній, гострій дихальній, гострій нирковій недостатності, гострій печінковій енцефалопатії, гострих кровотечах, алергічних реакціях, психомоторному збудженні, судомах.

 7. Захворювання внутрішніх органів, при яких можуть виникати невідкладні стани, принципи профілактики ускладнень та декомпенсації при цих станах, надання невідкладної терапевтичної допомоги.

4.3.2. Практичні питання:

 1. Вміння зібрати анамнез, провести об’єктивне обстеження пацієнта з аналізом одержаної інформації.

 2. Формулювання попереднього діагнозу згідно класифікації.

 3. Оцінка загальних аналізів крові та сечі; на вміст цукру в крові, на присутність крові в калі.

 4. Вміння призначити хворому сечогінні, гіпотензивні препарати, антибіотики, холінолітики, протизапальні та жарознижуючі засоби. Обґрунтувати призначення.

 5. Вміння організувати та провести медичне сортування уражених та хворих при масовому надходженні на етапи медичної евакуації.

 6. Вміння планувати та організувати евакуацію уражених і хворих в екстремальних умовах всіма видами транспорту.

 7. Виявити показання для госпіталізації хворого.


4.4. Критерії оцінки знань з дисципліни «військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій».

Оцінку "ВІДМІННО" заслуговує студент, який виявляє всебічне і глибоке знання програмного матеріалу, вміє вільно виконувати завдання, передбачені програмою, засвоює основну і знайомий з додатковою літературою, який тісно пов'язує теоретичне поняття з практикою.

Оцінку "ДОБРЕ" заслуговує студент, який виявляє повне знання програмного матеріалу, успішно виконує передбачені в програмі завдання, засвоює основну літературу, рекомендовану в програмі, правильно використовує теоретичні положення при вирішенні практичних запитань і задач, володіє необхідними навичками і технікою їх виконання.

Оцінку "ЗАДОВІЛЬНО" заслуговує студент, який виявляє знання основного програмного матеріалу, але не засвоїв його деталей, допускає неточності, недостатньо правильні формулювання, порушує послідовність у викладанні програмного матеріалу і відчуває труднощі при виконанні практичних навичок.Оцінку "НЕЗАДОВІЛЬНО" заслуговує студент, який виявляє пропуски в знаннях основного програмного матеріалу, який допускає принципові помилки в виконанні передбачених програмою завдань, невпевнено, з великими труднощами виконує практичні навички.
5. Література (основна та додаткова).

5.1. Основна:

 • Е.В. Гембицкий, Ф.И. Комаров. "Военно-полевая терапия". М.:"Медицина", 1983.

 • Ф.И. Комаров, Л.М. Клячкин. "Руководство к практическим занятиям по военно-полевой терапии". - М.: "Медицина". - 1983.

 • Средства индивидуальной и коллективной защиты населения в мирное и военное время. Учебное пособие. / Кудрич Л.А., Жуков С.В., Королюк Е.Г.- Тверь, 2006. - 103 с: ил.

 • Козачок В.В., Бойчак М.П., Лиховський О.І., Красюк О.А Військова терапія: підручник. К.: вид-во, 2004. 348 с.

 • Організація медичного забезпечення військ / За ред. Паська В.В. – К. – «МП Леся», 2005 – 430 с.

 • Внутренние болезни. Военно-полевая терапия: Учебное пособие. Под ред. проф. А. Л. Ракова и проф. А. Е. Сосюкина. - СПб: ООО «Издательство ФОЛИАНТ», 2003. — 384 с.

 • Військово-медична підготовка підручник / П.І. Сидоренко, Т.М. Гут, Г.А. Чернишенко. - К.: Медицина, 2008. - 432 с.

 • Якимов Ю.М., Радченко Ю.В. Медицина катастроф. Навчально-довідниковий посібник для студентів та викладачів з дисципліни "Медицина катастроф» - Харків, 2005. – 182с.

 • Бадюк М.І., Левченко Ф.М., Токарчук В.П., Солярик В.В. та ін. Організація медичного забезпечення військ: Підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації / За редакцією професора Паська В.В. – К.: “МП Леся”, 2005. – 425 с.

 • Бадюк М.І., Токарчук В.П., Солярик В.В., Бадюк Л.М., Гут Т.М. Військово-медична підготовка / Під ред. Бадюка М.І. – К.: “МП Леся”, 2007. – 484 с.

 • Білий В.Я., Пасько В.В., Сохін О.О. Військово-медична доктрина України. //Наука і оборона, 2000 р. -№ 4. -С. 18-23.

 • Бова А.А., Денищук Ю.С. Практические занятия по ВПТ. - Минск, 1995. - 148 с.

 • Военно-полевая терапия: Учебник / под ред. В.М. Клюжева. М.: ООО “Медицинское информационное агентство”, 2007. – 520 с.

5.2. Додаткова:

 • Закон України “Про Збройні Сили України” від 5.10.2000 р.

 • Ерюхин И.А., Шляпников С.А. Экстремальное состояние организма. Элементы теории и практические проблемы на клинической модели тяжелой сочетанной травмы.—СПб.: Эскулап, 1997.—296с.: ил.

 • Гембицкий Е. В., Клячкин Л. М., Кириллов М. М. Патология внутренних органов при травме. – Москва: Медицина, 1994. - 227 с.

 • Комбинированные радиационные поражения: патогенез, клиника, лечения / Под ред. Цыба А.Ф., Фаршатова М.Н. – Москва: Медицина, 1993. –167 с.

 • Вплив радіонуклідного забруднення на гідробіонти зони відчуження. - Київ “Чорнобильінтерформ”, 2001. – 123 с.

 • Корчагин П.А., Замостьян П.В., Шестопалов В.М. Обращение с радиоактивными отходами в Украине: проблемы, опыт, проекты. – Киев, 2000. – 187 с.

 • Киндзельский Л.П., Зверкова А.С., Сивкович С.А., Демина Э.А., Гуварева А.А., Усатенко В.Д., Томилина Н.А., Киндзельский А.Л. Острая лучевая болезнь в условиях Чернобыльской катастрофы. - Киев, 2002. – 223 с.

 • Гостра променева хвороба / За ред. Коваленка О.М.- Київ,1998. – 244 с.

 • Ю.А. Банников. "Радиация, дозы, риск". (пер. с англ.). - М.: "Мир", 1990.

 • "Военно-полевая хирургия" (Под ред. К.М. Лисицына и Ю.Г. Шапошникова). - М.: "Медицина". - 1982.

 • Нечаев Э. А., Ревской А. К., Савицкий Г. Г. Синдром длительного сдавления. – Москва: Медицина, 1993. - 165 с.

 • Болгов Д.М., Савченкова Л.В., Лук’янчук В.Д. Патогенетичні основи формування синдрому тривалого роздавлювання // Укр. журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва. – 2001. – Т.2, №1. – С. 89-97.

 • Диденко И.К., Козинец Г.П., Литвинюк В.А., Русин В.И., Касымов Ш.З., Рубис И.В. Экстракорпоральная и интракорпоральная гемокоррекция и детоксикация при лечении ожоговой болезни.– Киев: Нора-принт, 2003. – 190 с.

 • "Ожоги" (Под ред. Б.С. Вихриева и В.М. Бурмистрова). - Л.:"Медиз". - 1981.

 • Военно-полевая хирургия: учебник (Под ред. Гуманенко Е.К.) - СПб.: Фолиант, 2004. - 464с.

 • Жуков С.В. Королюк Е.Г. Избранные лекции по медицине катастроф. – Тверь, 2007. – 120с.

 • Сахно И.И., Сахно В.И. Медицина катастроф (организационные вопросы) - М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – 560 с.

 • Добров І.О., Сорокоумов О.П., Худецький І.Ю. Токсикологія, радіологія і медичний захист. Навчально-методичний посібник. – Київ-Вінниця. – 2005. – 184 с.

 • Сумин С.А. Неотложные состояния / 2-е изд. стереотип. – М. «Фармацевтический мир». 2000. – 464 с.

 • Невідкладні стани в медицині (за матеріалами науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю 2-ої міської клінічної лікарні м. Вінниці). Редактор – В.П.Маленький. Вінниця – 2000. – 354 с.

 • Неотложные состояния и экстремальная медицинская помощь: справочник / Г.Л. Авруцкий, М.И. Балаболкин, З.С. Баркаган и др. Под ред. Е.И. Чазова. - М.: "Медицина", 1988. - 640 с.

 • Неотложные состояния в клинике внутренних болезней / А.И. Грицюк, А.П. Голиков и др. Под ред. А.И. Грицюка. - К.: "Здоров'я", 1985. - 592 с.

 • Скакун М.П., Охрімович Л.М. "Фармакотерапія невідкладних станів". Навчальний посібник для студентів медичних інститутів, інтернів та курсантів факультетів удосконалення лікарів. - Тернопіль, 1993. - 254 с.

 • Бобринская И.Г, Тишков Е.А. Сапанюк А.И. Сердечно-легочная и мозговая реанимация. – М.: МГМСУ. – 2002. – 47 с.

 • Экстренная медицинская помощь на догоспитальном этапе. Практическое руководство / Под ред. Никонова В.В., Белебезьева Г.И. – Донецк, 2007. – 224 с.

 • Невідкладні стани: навчальний посібник / М.С. Регеда, В.Й. Кре-сюн, В.М. Фрайт та ін. За ред. М.С. Регеди, В.Й. Кресюна. – Львів, 2003.– 891 с.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка