Робоча програма з біології напрям підготовки медико-біологічнийСторінка1/4
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.65 Mb.
  1   2   3   4
ДВНЗ « ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ І.Я.ГОРБАЧЕВСЬКОГО

МОЗ УКРАЇНИ»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної роботи

___________________проф.А.Г.Шульгай

«_____»____________20___року

Робоча програма з біології
напрям підготовки медико-біологічнийПідготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства2014 – 2015 навчальний рік

Програму склали : викладач біології О.О. Гром


Програму ухвалено на засіданні вченої ради

факультету іноземних студентів «___»_________20____р.,

Протокол №_____

Голова вченої ради _____________________________________________


Тернопіль, 2014 р.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчання іншомовних  студентів  на  усіх  спеціальностях  у  ТДМУ  ім. І.
Я. Горбачевського передбачає проходження ними підготовчих курсів з біології.
Дана програма відповідає освітньо-кваліфікаційній характеристиці. Значна кіль-
кість годин у програмі виділена для вивчення основ анатомії та фізіології людини,
що є основою вивчення медицини. Важлива форма вивчення біології – самостійна
робота іноземних студентів, на яку в програмі відводиться значна частина часу.
Програма складається з таких розділів:
1. Структура дисципліни.

2. Мета вивчення навчальної дисципліни .


3. Зміст навчальної програми.

4. Зразки питань для семестрового іспиту.


5. Форми контролю і критерії оцінювання знань.
6. Перелік матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.
7. Перелік навчально-методичної літератури.


Структура дисципліни
Курс біології для іноземних громадян - слухачів підготовчого відділення за
медико- біологічним спрямуванням складається з чотирьох розділів:

1

1. Вступний курс.  Біологія - система наук про живу природу.Біологія - система наук про живу природу, біологічні науки, основні поняття
про систематику, основні ознаки живого,  клітина як основна структурно –
 функціональна одиниця живої природи, клітинна теорія, клітинна мембрана,
ядро, органоїди, прокаріоти та еукаріоти, хімічний склад клітин,
вода, мінеральні солі, хімічні елементи, органічні сполуки.    
2. Анатомія та фізіологія людини. Гігієна та здоров’я людини .
Типи тканин:сполучна, м’язова, нервова, епітеліальна тканини,органи,
системи органів, опора і рух, кістки, з’єднання кісток, скелет, м’язи, кров,
кровообіг,еритроцити,лейкоцити,імунітет,тромбоцити,зсіданнякрові,серце,
пульс, велике та мале коло кровообігу, судини: артерії, капіляри, вени, лімфа,
тканинна рідина, дихання, легені, газообмін, травлення, ротова порожнина,
шлунок, кишечник, обмін речовин та енергії, виділення, сечі, нирки, шкіра,
ендокринна система, нервова система: периферична, вегетативна, центральна,
спинний мозок, кора великих півкуль, статеве розмноження, ембріональний
та постембріональний період розвитку людини.
3. Основи зоології та паразитології.
 Одноклітинні тварини, паразитичні одноклітинні: дизентерійна амеба,
трипаносома, трихомонада, лямблія, лейшманія, балантидія, малярійний
плазмодій,багатоклітинні тварини, гідра, плоскі черви: печінковий сисун,
2

бичачий ціп’як,свинячий ціп’як, стьожак широкий, ехінокок, круглі черви,


паразити, аскарида, гострик, трихінела, кільчасті черви, молюски, ракоподіб-
ні, павукоподібні, комахи,тип Хордові, підтип Безчерепні, ланцетник, підтип
Черепні, або Хребетні, надклас Риби, клас Птахи, клас Ссавці.
4. Віруси. Бактерії. Рослини. Гриби.
Віруси, бактерії, віруси, бактерії, значення бактерій у природі та житті

людини, рослини,  водорості: одноклітинні, колоніальні, багатоклітинні,

лишайники, Вищі рослини, відділ Мохоподібні, Хвощеподібні, Плауноподібні,
Голонасінні, хвойні, відділ Покритонасінні, квіткові рослини, клас Дводольні,

клас Однодольні, гриби.


Розподіл часу за розділами та формами навчальної роботи студента

 


 

Кількість годин

Розділ

Всього

Лекції

Практичні

Лабораторні

Вступний курс.  Біологія - система наук про живу природу. Клітина як основна структурно - функціональна одиниця живого

17

3

14

__

Анатомія та фізіологія людини. Гігієна та здоров’я людини .

88

8

60

20

Основи зоології та паразитології.

33

5

28

__

Віруси. Бактерії . Рослини. Гриби.

22

4

18

__

Всього

160 год

20

120

20

3
Мета вивчення навчальної дисципліни


Мета і завдання цієї програми враховує специфіку підготовчого факультету
для студентів-іноземців.
1. Основна мета викладання дисципліни «Біологія» на підготовчому
факультеті для іноземних громадян — підготовка іноземних слухачів до навчання
у вищих навчальних закладах України, а саме: систематизація знань, здобутих на
батьківщині, заповнення прогалин шкільної освіти, зумовлених розбіжністю в
національних і українських загальноосвітніх програмах з біології.
2. Формування сучасних уявлень про наукову картину світу, поглиблення

знань з біології, які використовуватимуться під час вивчення  інших дисциплін у


вищих навчальних закладах.
3. Вивчення біологічної термінології українською мовою, засвоєння
лексичного матеріалу і конструкцій, які властиві науковому стилю мовлення.
4. Опанування мовою біології як засобом одержання наукової інформації в обсязі,
який забезпечує:
        вільне читання і розуміння текстів підручників з біології українською мовою;
        слухання і конспектування лекцій з біологічних дисциплін у загальному потоці
з українськими студентами;
Вивчення біології це база для розвитку медицини, тваринництва, рослинни-
цтва також є основою для оволодіння багатьма фармацевтичними дисциплі-
4
нами. Теоретичні досягнення біології широко застосовуються в медицині. Саме
успіхи та відкриття в біології визначили сучасний рівень медичної науки. Життєво
необхідними для майбутнього лікаря є  базові знання з вірусології, паразитології,
генетики.
В програмі, при вивчення теоретичного матеріалу, значна увага
 приділяється  закономірностям процесів, що лежать в основі життя, специфіч-
ності цих процесів на різних рівнях організації живого (обмін речовин і енергії,
розмноження, здатність до пристосування, ріст, подразливість, рухомість тощо).
На базі сучасних теоретичних положень  розглядається  весь курс біології.
Під час вивчення програмового матеріалу слід приділяти увагу питанням
 розвитку сучасної біології .
Ґрунтовному засвоєнню теоретичного матеріалу має сприяти використання
 наочних посібників: муляжів, експонатів, навчальних, контролюючих програм для
ПЕОМ, таблиць, стендів, слайдів, діафільмів, відеофільмів та інше.
До програми додається орієнтовний тематичний план лекцій та практичних занять,
перелік теоретичні питання до іспиту.

5

Зміст програми


Розподіл обсягу навчальної роботи студентів за видами

навчальної діяльностіВсього

годин


занять


В т. ч.

Вид

контролю


Лекції

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота


24020


120


20


80


Залік

(1 і 2сем.)

Іспит (2 семестр)


 
Тематичний план лекцій
 

 п / п


Теми лекцій

Кількість годин
1.

Біологія - система наук про живу природу. Місце біології серед інших наук. Основні поняття про систематику. Основні ознаки живого. Рівні організації живої природи.

1

2.

Клітина як основна структурно - функціональна одиниця живої природи. Клітинна теорія. Основні структури клітини. Особливості будови прокаріот та еукаріот.   

1

3.

Хімічний склад клітин: неорганічні та органічні речовини

Неорганічні речовини: вода, мінеральні солі, хімічні елементи.   Основні поняття про органічні сполуки.1

4.

 Об'єднання клітин у тканини. Типи тканин. Епітеліальна тканина. Сполучна тканина. М’язева тканина. Нервова тканина.

1

5.

Опора і рух.Склад і будова кісток. Скелет  голови, тулуба, кінцівок. Основні групи м’язів людини. М’язи голови, шиї, тулуба, кінцівок.

1

6.

Кров і кровообіг.Транспортування речовин в організм.Складкрові.Еритроцити.Лейкоцити.Тромбоцити..Імунітет . Зсідання крові  

 1
7.

Серце, його будова та робота. Пульс. Велике та мале коло кровообігу. Рух крові судинами. Судини: артерії, капіляри, вени. Тиск крові. Шкідливі звички та їх вплив на кровообіг.

1

8.

Дихання. Будова і функції органів дихання. Голосовий апарат його будова, утворення звуку. Газообмін у легенях і тканинах. Механізм дихальних рухів і їх регуляція. Вплив куріння, забруднювачів повітря на органи дихання.

1

9.

Травлення. Будова та функції  органів травлення: ротова порожнина, шлунок, кишечник.Травні ферменти і їх роль у травленні. Поживні речовини та харчові продукти. Значення медико-біологічних вимог до якості і безпечності продуктівхарчування. Можливі причини порушення травлення.

1

10.

Виділення. Значення і загальна характеристика органів виділення. Порушення діяльності нирок. Шкіра. Будова та функції шкіри.Механічні та термічні пошкодження шкіри. Гігієна шкіри.

1
11.

Нервова система. Поняття про периферичну вегетативну, центральну нервову системи. Будова спинного мозку та його функція. Будова відділів головного мозку, їх функція.Кора великих півкуль. Поняття про сенсорні системи та аналізатори.

1

12.

Одноклітинні тварини. Багатоклітинні тварини.  Тип Плоскі черви.  Життєві цикли розвитку паразитичних плоских червів. Печінковий сисун, бичачий ціп’як,свинячий ціп’як, стьожак широкий, ехінокок.

1

13.

Тип Круглі черви. Життєвий цикл розвитку круглих червів. Аскарида, гострик, трихінела. Профілактика зараження.  Тип Кільчасті черви. Тип Молюски.

1

14.

Тип Членистоногі. Загальна характеристика типу Класи:ракоподібні, павукоподібні, комахи. Тип Хордові. Загальна характеристика типу Хордові. Класифікація Хордових. Підтип Безчерепні.Особливості будови ланцетника, як хордової тварини.

1

15.

Підтип Черепні, або Хребетні. Надклас Риби. Зовнішня та внутрішня будова, розвиток. Різноманітність риб. Клас  Птахи. Особливості будови та життєдіяльності птахів.Різноманітність птахів та пристосованість до умов існування.

1

16.

Клас Ссавці. Характеристика класу ссавців. Особливості будови органів та їх функції. Різноманітність ссавців.

1

17.

Віруси.Бактерії. Віруси - особливості будови. Профілактика вірусних захворювань. Будова бактеріальної клітини.

Форми, живлення та розмноження  бактерій. Значення бактерій у природі та житті людини. 1

18.

Рослини. Поняття про вегетативні і генеративні органи рослин. Основні групи рослин. Характеристика нижчих рослин. Відділи: Водорості. Лишайники. Мохоподібні. Хвощеподібні. Плауноподібні. Папоротеподібні.Екологічне і практичне значення

1

19.

Відділ Голонасінні. Будова і розмноження. Різноманітність хвойних, їх значення у природі, господарстві. Відділ Покритонасінні. Особливості будови та життєдіяльності квіткових рослин. Різноманітність.

1

20.

Гриби. Загальна характеристика. Роль грибів у природі і господарстві.

1
 ВСЬОГО

20


Тематичний план практичних занять
 

 п / п


Теми занять

Кількість годин

Вступний курс

1.

Біологія - система наук про живу природу. Місце біології серед інших наук, її значення для медицини, фармації, сільського господарства. Основні поняття про систематику.

2

2.

Основні ознаки живого. Рівні організації живої природи.

2

3.

Клітина як основна структурно - функціональна одиниця живої природи. Клітинна теорія.

2

4.

Основні структури клітини: клітинна мембрана, ядро, органоїди. Короткі відомості про їхні функції. Особливості будови прокаріот та еукаріот.

2

5.

Хімічний склад клітин: неорганічні та органічні речовини

Неорганічні речовини: вода, мінеральні солі, хімічні елементи.   2

6.

Основні поняття про органічні сполуки.

2

7.

Контрольна робота № 1


 2

Анатомія та фізіологія людини. Гігієна та здоров'я людини

8.

Об'єднання клітин у тканини. Типи тканин: епітеліальні, сполучні, м’язові, нервові.

2

9.

Поняття про кісткову, хрящову, пухку, щільну сполучні тканини. Кров і лімфа – рідкі  сполучні тканини.

2

10.

М’язові тканини: гладенька, поперечносмугаста. Особливості будови серцевого м’яза.

2

11.

Нейрон як структурна та функціональна одиниця нервовоїсистеми. Рефлекторна дуга.

2

12.

Органи, фізіологічні і функціональні системи. Організм людини як єдине ціле.   

2

13.

Опора і рух. Значення опорно - рухової системи Склад ібудова кісток. Сполучення (з’єднання) кісток.

2

14.

Скелет  голови, тулуба, кінцівок. Особливості будови скелета людини у зв’язку із прямоходінням.

2

15.

Основні групи м’язів людини. М’язи голови, шиї, тулуба, кінцівок.

2

16.

Механізм м’язового скорочення. Регуляція роботи м’язів. Заходи профілактики правильної постави та плоскостопості.

2

17.

Контрольна робота № 2

18.

Кров і кровообіг. Транспортування речовин в організм. Склад крові. Склад плазми. Еритроцити їх будова та функції. Лейкоцити, будова та функції. Поняття про імунітет. Тромбоцити. Зсідання крові

2

19.

Серце, його будова та робота. Нейрогуморальна регуляція серця. Пульс.

2

20.

Велике та мале коло кровообігу. Рух крові судинами. Судини: артерії, капіляри, вени. Тиск крові. Шкідливі звички та їх вплив на кровообіг.

2

21.

Лімфа. Тканинна рідина. Будова та функції лімфатичної системи. Організація руху рідин в організмі. Забезпечення гомеостазу організму.

2

22.

Дихання. Будова і функції органів дихання. Голосовий апарат його будова, утворення звуку.

2

23.

Газообмін у легенях і тканинах. Механізм дихальних рухів і їх регуляція. Вплив куріння, забруднювачів повітря на органи дихання.

2

24.

Контрольна робота № 3


2

25.

Травлення. Будова та функції  органів травлення: ротова порожнина, шлунок, кишечник.

Травні ферменти і їх роль у травленні.2

26.

Поживні речовини та харчові продукти. Значення медико-біологічних вимог до якості і безпечності продуктівхарчування. Можливі причини порушення травлення.

2

27.

Обмін речовин та енергії. Види обміну. Обмін органічних та неорганічних речовин. Регуляція обміну речовин..Збалансованість харчування.

2

28

Контрольна робота № 4

29.

Виділення. Значення і загальна характеристика органів виділення. Рефлекторний характер виведення сечі. Порушення діяльності нирок.

2

30.

Шкіра. Будова та функції шкіри. Механізм терморегуляції.Механічні та термічні пошкодження шкіри. Гігієна шкіри.

2

31.

Ендокринна система. Залози внутрішньої серекції. Залози зовнішньої серекції. Значення залоз внутрішньої серекції у підтриманні гомеостазу і адаптацій організму.

2

32.

Контрольна робота № 5

33.

Нервова система. Значення її в регуляції та узгодженні організму людини. Поняття про периферичну , вегетативну, центральну нервову системи. Єдність і взаємоузгодженість нервової і гуморальної регуляції в організмі.

2

34.

Будова спинного мозку та його функція. Будова відділів головного мозку, їх функція . Кора великих півкуль.

Вплив алкоголю, наркотиків, токсинів на нервову систему і поведінку людини.2

35.

Поняття про сенсорні системи та аналізатори.

2

36

Розмноження та індивідуальний розвиток людини. Статеве розмноження. Ембріональний період розвитку людини. Постембріональний період розвитку людини. Вікова періодизація. Гормони, регуляція статевого дозрівання.

2

37.

Контрольна робота № 6


2

Основи зоології та паразитології.

 


38.

Одноклітинні тварини. Загальна характеристика одноклітинних. Особливості будови одноклітинних.Паразитичні одноклітинні: дизентерійна амеба, трипаносома, трихомонада, лямблія, лейшманія, балантидія, малярійний плазмодій. 

2

39.

Багатоклітинні тварини. Загальна характеристика багатоклітинних на прикладі гідри.

2

40.

Тип Плоскі черви. Загальна характеристика типу. Особливості будови. Життєві цикли розвитку паразитичних плоских червів. Печінковий сисун, бичачий ціп’як,свинячий ціп’як, стьожак широкий, ехінокок.

Профілактика зараження.2

41.

Тип Круглі черви або Первиннопорожнинні. Загальна характеристика типу.  Особливості будови, середовище життя паразита. Життєвий цикл розвитку круглих червів. Аскарида, гострик, трихінела. Профілактика зараження. 

2

42

Контрольна робота № 7


2

43.

Тип Кільчасті черви. Загальна характеристика (сегментованість, вторинна порожнина тіла, кровоносна система, регенерация ). Середовище життя, різноманітність кільчастих червів. Значення в природі та житті людини.

2

44.

Тип Молюски. Загальна характеристика молюсків (несегментованість, двобічна симетрія, незамкнена кровоносна система). Середовище життя, різноманітністьмолюсків.

2

45.

Тип Членистоногі. Загальна характеристика типу (сегментація, порожнина тіла, відділи тіла, покриви).     Класи: ракоподібні, павукоподібні, комахи.

2

46.

Тип Хордові. Загальна характеристика типу Хордові. Класифікація (систематика) Хордових. Підтип Безчерепні.Особливості будови ланцетника, як хордової тварини.

2

47.

Підтип Черепні, або Хребетні. Надклас Риби. Зовнішня та внутрішня будова, розвиток. Різноманітність риб.

2

 


48.

Клас Земноводні. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності у зв’язку з напівводним способом життя. Різноманітність земноводних.

Клас  Плазуни. Особливості будови та життєдіяльності плазунів. Різноманітність плазунів.  2

49.

Клас  Птахи. Особливості будови та життєдіяльності птахів.Різноманітність птахів та пристосованість до умов існування.

2

50.

Клас Ссавці. Характеристика класу Ссавців. Особливості будови органів та їх функції. Різноманітність ссавців.

2

51.

Контрольна робота № 8

Віруси. Бактерії. Рослини. Гриби.

52.

Віруси. Бактерії. Віруси - особливості будови. Профілактика вірусних захворювань.

Бактерії. Будова бактеріальної клітини. Форми, живлення та розмноження бактерій. Значення бактерій у природі та житті людини. 2

53.

Рослини. Загальна характеристика рослин. Поняття про вегетативні і генеративні органи рослин.

2

54.

Основні групи рослин. Характеристика нижчих рослин. Загальна характеристика відділів водоростей. Одноклітинні, колоніальні, багатоклітинні водорості. Лишайники. Будова. Живлення. Розмноження. Роль у природі і господарстві.

2

55.

Вищі рослини. Різноманітність, загальна характеристика. Пристосування рослин до життя на суші. Відділ Мохоподібні. Особливості будови і розмноження мохів. Екологічне і практичне значення мохоподібних.

2

56.

Відділ Хвощеподібні. Відділ Плауноподібні. Відділ Папоротеподібні. Особливості будови і розмноження.. Екологічне і практичне значення хвощів, плаунів і папоротей.

2

57.

Відділ Голонасінні. Будова і розмноження. Різноманітність хвойних, їх значення у природі, господарстві.

2

58.

Відділ Покритонасінні. Особливості будови та життєдіяльності квіткових рослин. Різноманітність. Клас Дводольні. Клас Однодольні. Їх біологічні особливості.

2

59.

Гриби. Загальна характеристика. Роль грибів у природі і господарстві.

2

60.

Контрольна робота № 9


2

 

Всього

120Тематичний план лабораторних робіт

№ з/п


Тема роботи


Кількість годин

1.

Вивчається будова світлового мікроскопа. Набуваються навички приготування тимчасових мікропрепаратів; вивчення і описування тимчасових і готових мікропрепаратів


2

2.

Міроскопічна будова кісткової та хрящової тканин

2

3.

Мікроскопічна будова крові людини

2

4.

Вимірювання частоти серцевих скорочень і артеріального тиску

2

5.

Реакція серцево-судинної системи на дозоване навантаження

2

6.

Дія ферментів слини на крохмаль

2

7.

Будова шкіри, нігтя, волосини (макроскопічна і мікроскопічна)

2

8.

Будова головного мозку людини (вивчення за муляжами, моделями)

2

9.

Визначення акомодації ока,реакції зіниць

2

10.

Вимірювання порогу слухової чутливості

2
Всього 20 год.
Форми самостійної роботи


 1. Повторення матеріалу. Виконання домашнього завдання.

 2. Підготовка до лабораторних і практичних.

3. Самостійне вивчення ряду теоретичних питань та підготовка до контрольних

робіт.


4. Розвязування задач і виконання завдань.
13
Перелік питань до екзамену.


 1. Біологія - система наук про живу природу. Основні поняття про систематику.

 2. Основні ознаки живого. Рівні організації живої природи.

 3. Клітина як основна структурно - функціональна одиниця живої природи.

 4. Основні структури клітини. Короткі відомості про їхні функції.

 5. Хімічний склад клітин: неорганічні та органічні речовини

 6. Типи тканин. Епітеліальна.

 7. Сполучні тканини.

 8.  М’язова і нервова тканини.

 9. Значення опорно - рухової системи Склад і будова кісток. Сполучення (з’єднання) кісток.

 10. Скелет  голови, тулуба.

 11. Скелет  кінцівок.

 12. Основні групи м’язів людини. М’язи голови, шиї.

 13. М’язи  тулуба, кінцівок.

 14. Механізм м’язового скорочення. Регуляція роботи м’язів.

 15. Особливості будови скелета людини у зв’язку із прямоходінням. Заходи профілактики правильної постави та плоскостопості.

 16. Кров і кровообіг. Транспортування речовин в организм

 17. Склад крові. Склад плазми. Клітини крові їх будова і функції.

 18.  Поняття про імунітет.

 19. Серце, його будова та робота.

 20. Велике та мале коло кровообігу. Судини: артерії, капіляри, вени.

 21.  Будова та функції лімфатичної системи.

 22.  Органи дихання і їх функції.

 23. Голосовий апарат його будова, утворення звуку.

 24. Газообмін у легенях і тканинах.

 25. Механізм дихальних рухів і їх регуляція.

 26. Будова та функції  органів травлення: ротова порожнина.

 27. Будова та функції  органів травлення: шлунок, кишечник.

 28. Травні ферменти і їх роль у травленні.

 29. Поживні речовини та харчові продукти.

 30. Обмін речовин та енергії.

 31. Значення і загальна характеристика органів виділення.

 32. Будова та функції шкіри.

 33. Залози внутрішньої серекції.

14 1. Залози зовнішньої серекції.

 2. Поняття про периферичну , вегетативну  системи.

 3. Поняття про  центральну нервову систему. Єдність і взаємоузгодженість нервової і гуморальної регуляції в організмі.

 4.  Будова спинного мозку та його функція.

 5.  Будова відділів головного мозку, їх функція .

 6. Кора великих півкуль.

 7. Поняття про сенсорні системи та аналізатори.

 8. Будова та функції органу зору людини.

 9. Будова та функції органів слуху людини.

 10. Розмноження та індивідуальний розвиток людини.

 11. Загальна характеристика одноклітинних. Особливості будови одноклітинних.

 12. Загальна характеристика багатоклітинних на прикладі гідри.

 13. Загальна характеристика типу Плоскі черви.

 14. Життєві цикли розвитку печінкового сисуна і  бичачого ціп’яка (свинячий ціп’як, стьожак широкий, ехінокок.  ).

 15. Загальна характеристика типу Круглі черви.

 16. Життєвий цикл розвитку круглих червів: аскариди, гострика, трихінели.

 17.  Загальна характеристика типу Кільчасті черви.

 18. Загальна характеристика молюсків.

 19. Загальна характеристика типу Членистоногі.

 20. Клас комахи. Різноманітність.

 21. Загальна характеристика типу Хордові.

 22.  Зовнішня  та внутрішня будова, розвиток риб.

 23. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови земноводних.

 24. Особливості будови та життєдіяльності плазунів.

 25. Особливості будови та життєдіяльності птахів.

 26. Характеристика класу Сcавців

 27. Особливості будови віруса.

 28. Будова бактеріальної клітини.

 29. Поняття про генеративні органи рослин. Вегетативні органи рослин.

 30. Загальна характеристика відділів Водоростей.Лишайники.

 31. Особливості будови і розмноження: хвощів, плаунів і папоротей.

 32.  Відділ Голонасінні. Будова і розмноження.

 33. Особливості будови та життєдіяльності квіткових рослин.

 34. Клас Дводольні. Клас Однодольні. Їх біологічні особливості.

70. Гриби. Загальна характеристика.
15


Форми контролю і критерії оцінювання знань

Форми контролю

 1. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять у формі:

 • усного опитування на основі теоретичних питань та рекомендованої літератури;

 • розв’язування ситуаційних задач на основі рекомендацій у методичних розробках, підбірки задач, відповідних методичних матеріалів кафедри, задачників, практикумів;

 • письмових контрольних робіт з розділу.

 1. Проміжний контроль проводиться на підсумкових заняттях наприкінці вивчення окремих розділів програми:

 • у формі трьох письмових контрольних робіт з біології клітини, генетики, анатомії людини.

 1. Підсумковий контроль:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка