Робоча програма травматологія та ортопедія (назва навчальної дисципліни) 12010001 «Лікувальна справа»Сторінка1/6
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет
РОБОЧА ПРОГРАМА
ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

(назва навчальної дисципліни)


7.12010001 «Лікувальна справа»

7.12010002 «Педіатрія»

(шифр, назва спеціальності)


Факультет медичний та підготовки іноземних громадян

Кафедра травматології і ортопедії


Нормативні даніФорма навчання

Курс

Семестр

Кількість годин

Підсумковий модульний контроль (тиждень)

Підсумок по дисципліні(тиждень)

Всього

Аудиторних

СПРС

Лекції

Практичні заняття

Денна

V

9-10

90

10

40

40

38-39

38-39

Робочу програму склали: (перелік співробітників кафедри) завідувач кафедри, професор Сулима В.С., професор Клепач М.С., доценти Омельчук В.П., Андрейчин В.А., Ковалишин Т.М., Дубас В.І., асистенти Валовіна Ю.Д., Кузь У.В., Гуцуляк В.І.

Івано-Франківськ

Робоча навчальна програма з травматології та ортопедії складена на основі типової програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації (Київ, 2008), додатково обговорена та затверджена


- на засіданні кафедри травматології та ортопедії __ ______________ _____ року (протокол № __).

- на засіданні циклової методичної комісії __ ________________ _____ року (протокол № __)
ЗМІСТ робочої навчальної програми

1. Робоча навчальна програма.

1.1. Робочі навчальні плани з травматології та ортопедії.

1.1.1. Робочий навчальний план для студентів V курсу медичного факультету.

1.2. Тематичні плани.

1.2.1. Тематичний план лекцій для студентів V курсу медичного факультету.

1.2.2. Тематичний план практичних занять для студентів V курсу медичного факультету.

1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи для студентів V курсу

1.3. Засоби проведення контролю знань студентів.

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю знань студентів.

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань студентів.

1.4. Перелік навчально-методичної літератури.

1.4.1. Основна література.

1.4.2. Додаткова література.

2. Методичне забезпечення навчального процесу.

2.1. Загально-методичні матеріали.

2.1.1. Мета і завдання викладання дисципліни.

2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами.

2.1.3. Методи активізації та інтенсифікації навчання.

2.1.4. Основні знання та вміння, які набувають студенти.

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок для студентів V курсу.

2.2. Методичні матеріали для викладачів.

2.2.1. Тези або тексти лекцій для студентів V курсу медичного факультету.

2.2.2. Методичні рекомендації до ведення практичних занять для студентів V курсу медичного факультету (зразок).

2.2.4. Тести вихідного (А) і кінцевого (Б) контролю знань студентів V курсу (зразок).

2.3. Методичні матеріали для студентів.

2.3.1. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів V курсу (зразок).

2.4. Матеріальне забезпечення навчального процесу.

2.4.1. Матеріальне забезпечення лекцій.

2.4.2. Матеріальне забезпечення практичних занять.

2.5. Програма навчальної практики.

3. Державний стандарт освіти.

3.1. Кваліфікаційна характеристика студента.

3.2. Форми державної атестації.

1. Робоча навчальна програма

1.1. Робочі навчальні плани з травматології та ортопедії

1.1.1. Робочий навчальний план для студентів V курсу медичного факультету та факультету підготовки іноземних громадян


№ з/п

Назва предмету

Курс

Кількість годин

Само-стійна робота

Інд. СРС

Підсумковий контроль

Заг. кількість годин

Лекції

Практ. заняття

1

Травматологія та ортопедія

V

10

40

38

2

Підсумковий модульний контроль

90

1.2.Тематичні плани

1.2.1.Тематичний план лекцій для студентів V курсу медичного факультету та факультету підготовки іноземних громадян


№ з/п

Тема лекції

Кількість годин

1

Травматична хвороба. Політравма. Сучасні принципи лікування хворих з переломами

2

2

Травматичні ушкодження хребта та таза

2

3

Дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта і суглобів

2

4

Вроджені деформації хребта, кісток та суглобів. Сколіоз

2

5

Запальні, пухлинні та пухлиноподібні захворювання системи опори та руху

2

Всього

10

1.2.Тематические планы

1.2.1.Тематический план лекций для студентов V курса медицинского факультета и факультета подготовки иностранных граждан

№ п/п

Тема лекции

Кол-во часов

1

Травматическая болезнь. Политравма.

Современные принципы лечения переломов2

2

Повреждение позвоночника и таза

2

3

Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника и суставов

2

4

Врожденные деформации позвоночника, костей и суставов. Сколиоз

2

5

Воспалительные, опухолевые и опухолеподобные заболевания системы опоры и движения

2

Всего

10

1.2.Theme plans1.2.1.Theme plan of lectures for V year students of the medical facultiesUnits

Hours

1

Traumatic disease. Polytrauma. Brand new principles of fracture treatment

2

2

Spinal and pelvic injuries

2

3

Degenerative spine and joint diseases

2

4

Congenital deformities of spine, bone and joints. Scoliosis

2

5

Inflamatory, tumor and tumor-like diseases of bone and joint system

2

Total

10

1.2.2. Тематичний план практичних занять для студентів V курсу

№ з\п

Тема практичного заняття

Кількість годин

Змістовний модуль 1. Загальні питання травматології та ортопедії

1

Введення в спеціальність. Особливості обстеження травматологічних та ортопедичних хворих.

4

2

Травматична хвороба. Політравма. Сучасні принципи лікування хворих з переломами

4

3

Ампутації кінцівок. Реабілітація та протезування інвалідів з дефектами кінцівок. Лікування травматологічних та ортопедичних хворих в амбулаторних умовах.

4

Змістовний модуль 2. Ушкодження хребта, кісток та суглобів верхньої та нижньої кінцівок

4

Пошкодження кістки та суглобів верхньої кінцівки

4

5

Пошкодження хребта та таза

4

6

Пошкодження кістки та суглобів нижньої кінцівки

4

Змістовний модуль 3. Дегенеративно-дистрофічні, запальні та пухлинні захворювання кісток та суглобів

7

Дегенаративно-дистрофічні захворювання хребта та суглобів

4

8

Вроджені деформації хребта, кісток та суглобів. Сколіоз

4

9

Запальні, пухлинні та пухлиноподібні захворювання системи опору та руху.

4
Підсумковий модульний контроль

4

Загалом

40

1.2.2. Тематический план практических занятий для студентов V курса№ п\п

Тема практического занятия

Кол-во часов

Содержательный модуль 1. Общие вопросы травматологии и ортопедии

1

Введение в специальность. Особенности обследования травматологических и ортопедических больных.

4

2

Травматическая болезнь. Политравма. Современные принципы лечения больных с переломами

4

3

Ампутации конечностей. Реабилитация и протезирование инвалидов с дефектами конечностей. Лечение травматологических и ортопедических больных в амбулаторных условиях.

4

Содержательный модуль 2. Повреждения позвоночника, костей и суставов верхней и нижней конечностей

4

Повреждения костей и суставов верхней конечностей

4

5

Повреждения позвоночника и таза

4

6

Повреждения костей и суставов нижней конечности

4

Содержательный модуль 3. Дегенеративно-дистрофические, воспалительные и опухолевидные заболевания костей и суставов

7

Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника и суставов

4

8

Врожденные деформации позвоночника, костей и суставов. Сколиоз

4

9

Воспалительные, опухолевидные заболевания системы опоры и движения

4
Итоговый модульный контроль

4

Всего

40

1.2.2. Theme plan of practical lessons for V year students of the medical faculty

Units

Hours

Module 1. The general questions of traumatology and orthopedy

1

Introduction. Features of the examination of orthopedic and trauma patients

4

2

Traumatic disease. Polytrauma. Brand new principles of fracture treatment

4

3

Amputation of extremities. Rehabilitation and prosthesis of the limb defects of handicapped persons. Treatment of trauma and orthopedic patients in out-patient facility

4

Module 2. Damages of spine, pelvis, bones and joints of upper and lower limb

4

Injuries of bones and joint of the upper limb

4

5

Injuries of spine and pelvis

4

6

Injuries of bones and joint of the lower limb

4

Module 3. Degenerative, inflammatory and tumor diseases of bone and joint system

7

Degenerative diseases of spine and joints

4

8

Congenital deformities of spine, bones and joints. Scoliosis.

4

9

Inflammatory, tumor and tumor-like diseases of bone and joint system.

4
The final module

4

Total

40

1.2.3.Тематичний план самостійної роботи для студентів V курсу та її контроль№ з\п

Тема самостійної позааудиторної роботи

Кількість годин

Вид контролю

1

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

30

Поточний контроль на практичних заняттях

2

Індивідуальної самостійної роботи для студентів:

Підготовка реферату за однією з тем за вибором: 1. Відкриті ушкодження суглобів

 2. Ускладнення переломів та ушкоджень суглобів

 3. Синдром тривалого стискування

 4. Остеопенія та остеопороз

6

Поточний контроль на практичних заняттях

3

Підготовка до підсумкового модульного контролю

4

Підсумковий модульний контроль

Загалом

40
1.2.3.Тематический план самостоятельной роботы для студентов V курса и ее контроль

№ п\п

Тема самостоятельной внеаудиторной работы

К-во часов

Вид контроля

1

Подготовка к практическому занятию – теоретическая подготовка и отработка практического навыка

30

Текущий контроль на практических занятиях

2

Индивидуальная самостоятельная работа для студентов:

Подготовка реферата по одной из тем по выбору: 1. Открытые повреждения суставов

 2. Осложнения переломов и повреждений суставов

 3. Синдром длительного сдавления

 4. Остеопения и остеопороз

6

Текущий контроль на практических занятиях

3

Подготовка к итоговому модульному контролю

4

Итоговый модульный контроль

Всего

40
1.2.3.Theme plan and control of the self education for V year studentsUnit for self education

Hours

Type of control

1

Preparation to class – gain theoretical and practical skills

30

Routine control during class

2

Self education of students:

Prepare report according to the theme below: 1. Open injuries of joints

 2. Complications of fractures and joint injuries

 3. Crush syndrome

 4. Osteopeny and osteoporosis

6

Routine control during class

3

Preparation to final module

4

Final module

Total

401.3. Засоби проведення контролю знань студентів

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю знань студентів

Поточний контроль (максимальна кількість балів - 13) здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям з кожної теми за такими критеріями: 1. тестування вхідного рівня – 2 бали,

 2. усне опитування – 5 балів,

 3. практичний навичок в умовах, що наближені до реальних – 2 бали,

 4. тестуванню кінцевого рівня (ситуаційна задача) – 4 бали.

Для контролю вихідного рівня знань на занятті застосовуються:

1) розв’язання тестів 1-2 рівня (максимальна кількість балів - 2): правильна відповідь на 5 тестів – 2 бали, на 3-4 тести – 1 бал, на 0-2 тести – 0 балів.

2) усне опитування за матеріалами фундаментальних джерел, підручників, лекцій згідно з контрольними питаннями теми (максимальна кількість балів - 5): повна відповідь без помилок - 5 балів, повна з незначними помилками - 4 бали; неповна відповідь без помилок - 3 бали, неповна відповідь з помилками - 2 бали, відповідь з суттєвими помилками - 1 бал, відсутня відповідь – 0 балів.

Для контролю кінцевого рівня знань застосовуються:

3) виконання практичного навичку на муляжі, біля ліжка хворого, у перев’язочній, операційній і т.п. або опис рентгенограми (максимальна кількість балів - 2): виконаний правильно – 2 бали, виконаний з помилками – 1 бал, невиконаний – 0 балів. Опис рентгенограми: повний - 2 бали, неповний або з помилками - 1 бал, відсутній – 0 балів. Написання історії хвороби оцінюється в 2 бали – історія хвороби повна і змістовна, 2 бали - незначні помилки, 1 бал – написана з суттєвими помилками, 0 балів – не написана. Студент не допускається до підсумкового модульного контролю, якщо він не здав історії хвороби.

4) розв’язання ситуаційних задач або тестів кінцевого рівня знань (максимальна кількість балів - 4): відповідь правильна на 5 питань – 4 бали, на 4 питання – 3 бали, на 3 питання – 2 бали, на 2 питання – 1 бал, на 1 питання або не відповів на жодне – 0 балів.

Паракатичне заняття вважається зарахованим при мінімальній позитивній кількості 7 балів.

Для самоконтролю знань студентів пропонуються підготовити до заняття контрольні питання з теми і розв’язати ситуаційні задачі.

Додатково можливо отримати бали за індивідуальну самостійну роботу: участь в гуртку – 2 бали, участь з виступом на конференції – 3 бали, реферат не запланований – 1 бал, оглядовий реферат за однією з тем за вибором: 1. Відкриті ушкодження суглобів. 2. Ускладнення переломів та ушкоджень суглобів. 3. Синдром тривалого стиснення. 4. Остеопенія та остеопороз – 2 бали.

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем аудиторних занять, контролюється при підсумковому модульному контролі.

Практичне 4-х годинне заняття відробляється за 2 відробки в місячний термін (наприклад, 7 балів - перша відробка і 6 балів - друга, разом – 13 балів).

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка