Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни " Вступ до вищої освіти"Скачати 67.06 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір67.06 Kb.


Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академія України


РОБОЧА ПРОГРАМА

та методичні вказівки з дисципліни

Вступ до вищої освіти”для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом

6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології


Дніпропетровськ НМетАУ 2010


 Характеристика дисципліни


Навчальна дисципліна "Вступ до вищої освіти" є вибірковою (за вибором навчального закладу) і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Мета вивчення дисципліни – вирішення проблеми адаптації студентів першого курсу до особливостей надбання вищої освіти в умовах навчання в Національній металургійній академії України.

В результаті вивчення дисципліни студент повинензнати:

 • особливості навчання у вищій школі;

 • основні засади організації навчального процесу у вищий школі в загалі і у НМетАУ зокрема;

 • внутрішній розпорядок у НМетАУ;

 • правила успішного навчання студента у вищому навчальному закладі;

 • права та обов’язки студентів;

 • визначення, причини та основні передумови автоматизації.

вміти:

 • організувати власну роботу з вивчення навчальних дисциплін;

 • працювати з навчальною літературою;

 • орієнтуватись в переліку навчальних дисциплін;

 • користуватись правами студента.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки за контрольну роботу , яка виконується під час сесії.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект завдань контрольної роботи.

Зв’язок з іншими дисциплінами – набуті знання та вміння використовуються при вивченні інших дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів напряму «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Робоча програма дисципліни

Розподіл навчальних годин (денна та заочна форма навчання)
денна форма

заочна

форма


Усього годин за навчальним планом

36

36

у тому числі:

Аудиторні заняття

16

4


з них:

лекції

16

4


лабораторні роботи

-
практичні заняття

-

-

семінарські заняття

-

-

Самостійна робота


20

32

у тому числі при :

підготовці до аудиторних занять


8

4


підготовці до модульних контрольних робіт

9

-


виконанні курсових проектів (робіт)

-

-

виконанні індивідуальних завдань

-

-

опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях

3

28

Підсумковий контроль


диф.

залік


залікЗміст дисципліни

№№

тем


Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин),

література1

Закон України про «Вищу освіту». Організація навчального процесу в НМетАУ. Кафедра автоматизації виробничих процесів. Огляд навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом «Автоматизація та компьютерно-інтегровані технології.

1г. лекція.

8г. самостійна робота [1]2

Основи автоматизації. Принципи побудови систем автоматичного управління. Системи управління зі зворотним зв’язком. Приклади систем автоматичного управління.


1г. лекція.

8 г. самостійна робота [2]3

Система управління тепловим режимом нагрівальної печі. Засоби вимірювання температури, релейні регулятори, похибка управління.

1г. Лекція

8 г..самостійна робота [3]4

Системи управління дискретними автоматами. Програмований контролер Simatik S7-200, датчики положення вузлів механізмів, виконавчі механізми.

1г. Лекція

8 г.самостійна робота [4]
Рекомендована література

1.Закон України Про вищу освіту.

2.В.П. Іващенко, В.І. Приходько, ).Г. Ясев Вступ до вищої освіти : Навч. Посібник.- Дніпропетровськ: РВА «Дніпро-VAL», 2007.-194 с.

3.Щербина Г.С., Потап О.Е. Основы автоматизации (Введение в специальность): Учеб. пособие. – Днепропетровск:: ГИПОмет, 2003. – 56 с.

4. Иващенко В.П., Егоров А.П., Потап О.Е., Щербина Г.С., Дорошенко С.В., Степкин В.В. Цифровые системы управления и обработки информации: Учебное пособие. Днепропетровск: НМетАУ, 2004. – 151 сУкладач доцент, к.т.н.

/ О.П. Єгоров /

Програму затверджено на засіданні НМК за напрямом 6.050202 – ”Автоматизація та компютерно – інтегровані технології”

протокол № 13 від «13» травня 2010 р.


Голова НМК за напрямом доцент, к.т.н.

/ О.П. Єгоров /

Методичні вказівки з вивчення дисципліни

Вивчаючи закон про вищу освіту, необхідно розглянути наступні питання: 1. Структура вищої освіті.

До структури вищої освіти входять освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні:

1) освітні рівні: • неповна вища освіта;

 • базова вища освіта;

 • повна вища освіта;

2) освітньо-кваліфікаційні рівні:

 1. Документи про вищу освіту:

 • диплом молодшого спеціаліста;

 • диплом бакалавра;

 • диплом спеціаліста;

 • диплом магістра.

 1. Типи вищих навчальних закладів.

 2. Студентське самоврядування.

 3. Форми навчання у вищих навчальних закладах.

 4. Права та обов’язки студентів.

Вивчаючи основи автоматизації, треба засвоїти:

1. Поняття про об’єкт автоматизації [3, с.14];

2. Принципи побудови систем автоматичного управління зі зворотним зв’язком, системи з контуром, що компенсує [3, c.18];

3. Сучасні технології управління об’єктами металургійної промисловості [4, с.3];

4. Основні етапи створення систем автоматичного управління [4, с.13];

5. Устрій та роботу логічних контролерів що програмуються [4, с.50].


КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Навчальним планом заочного факультету передбачене виконання контрольної роботи у тестовій формі.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка