Робоча програма спецкурсу "Проблеми боротьби з організованою злочинністю" для студентів юридичного факультетуСкачати 295.14 Kb.
Дата конвертації15.05.2017
Розмір295.14 Kb.
Київський національний університет

імені Тараса Шевченка


кафедра кримінального права та кримінології

Робоча програма


спецкурсу “Проблеми боротьби з організованою злочинністю”

для студентів юридичного факультету

Укладач: доцент Єфремов С.О.

Київ - 2009


На спецкурс відводиться 59 год., з них 18 год. лекцій, 10 год. –практичних


1. Методика обчислення підсумкової оцінки роботи студента 1. Підсумкова оцінка роботи студента з вивчення спецкурсу «Проблеми боротьби з організованою злочинністю та тероризмом» обчислюється відповідно до кредитно-модульної системи за 100-бальною шкалою. 2. Складовими, які враховуються при обчисленні підсумкової оцінки, є:

 • поточна успішність, яка включає наступні види роботи студента: 1) усну відповідь на семінарському занятті; 2) доповнення до усної відповіді; 3) поточні контрольні письмові роботи; 4) написання реферату (по першому модулю - з проблем боротьби з організованою злочинністю);

 • залік

Максимальні показники вказаних складових: 1) поточна успішність – 60 балів (40 – по першому модулю, 30 - по другому); 2) залік– 30 балів.

Поточна успішність обчислюється по кожному модулю окремо, з урахуванням оцінок, одержаних студентом на семінарських заняттях, а у випадку відпрацювання пропущених занять – і оцінок, одержаних за результатами відпрацювання.

Усні відповіді студента на семінарському занятті та поточні контрольні письмові роботи оцінюються за 5-бальною шкалою. Після останнього семінарського заняття викладач, який проводив ці заняття, виставляє за 5-бальною шкалою середню оцінку.

Якщо викладач виставляє студенту загальну оцінку поточної успішності по окремому модулю “незадовільно” (2), за його поданням такий студент розпорядженням декана може бути не допущений до складання заліку.

Доповнення до усної відповіді на семінарському занятті (незалежно від їх кількості) оцінюються в 1 бал, який при підведенні підсумків поточної успішності приєднується до загальної оцінки за усні відповіді.
Бали, отримані студентом впродовж навчального семестру, переводяться у загальну оцінку поточної успішності шляхом їх множення на коефіцієнт “5”. Тобто, загальна кількість балів, які може отримати студент по поточній успішності, не може перевищувати 30 балів по кожному із модулів, а в сумі – 60 балів.

Реферат, підготовлений студентом по спецкурсу «Проблеми боротьби з організованою злочинністю», оцінюється за 10-бальною шкалою.

Кожне пропущене і не відпрацьоване семінарське заняття зменшує загальну оцінку поточної успішності на 1 бал. Якщо студент не відпрацював 3 і більше пропущених семінарських занять, він за поданням викладача, який проводив ці заняття, розпорядженням декана може бути не допущений до складання заліку.

Залік проводиться одночасно з обох спецкурсів, при цьому два питання формулюються з проблем боротьби з організованою злочинністю, одне –з проблем боротьби з тероризмом. Письмова чи усна відповідь студента на заліку оцінюється за 30-бальною шкалою, по 10 балів за відповідь на кожне питання.
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН спецкурсу

“Проблеми боротьби з організованою злочинністю”

теми


Назва теми

Кількість годин


Всього


лекц

семін

самост1

Загальна характеристика організованої злочинності

2

2

-

4
2

Причини та умови організованої злочинності

2

-

-

2
3

Організована злочинна діяльність як прояв організованої злочинності

2

2

-

4
4

Організоване злочинне угруповання

2

=

-

2
5

Попередження організованої злочинності

4

2

2

8
6

Проблеми кримінально-правового забезпечення боротьби з організованою злочинністю

4

2

-

6
7

Кримінально-процесуальні засади боротьби з організованою злочинною діяльністю

2

2

-

4
8

Наукове, кадрове, інформаційне, технічне фінансове забезпечення боротьби з організованою злочинністю

-

-

2

2
9

Проблеми протидії корупції

-

-

2

2Всього:

18

10

6

32


ІІІ. Програма спецкурсу “Проблеми боротьби з організованою злочинністю”
Тема 1. Загальна характеристика організованої злочинності

 1. Поняття організованої злочинності

 2. Рівні організованості у злочинній діяльності та визначення поняття організованої злочинності

 3. Відмежування організованої злочинності від інших видів злочинності. Організована та групова злочинність. Організована та професійна злочинність. Організована та економічна злочинність

 4. Суспільна небезпека організованої злочинності: політичний, економічний, соціальний та інші аспекти

5. Стан та тенденції розвитку організованої злочинності в Україні.


Тема 2. Причини та умови організованої злочинності

 1. Історичні передумови виникнення та розвитку організованої злочинності на території Радянського Союзу

 2. Організована злочинність як “пік” розвитку злочинності в країні, її зв”язок з професійною, рецидивною, груповою та корисливою злочинністю

 1. Недоліки у проведенні політичних та економічних реформ в Україні та організована злочинність.

 2. Суперечності у сфері економіки та їх зв'язок із розвитком організованої злочинності. Тіньова економічна діяльність як основа розвитку організованої злочинності

 1. Системний зв'язок організованої злочинності та корупції

 2. Організована злочинність і влада. Недоліки у функціонуванні системи суб'єктів попередженні злочинів та інших правопорушень як фактор розвитку організованої злочинності

 1. Проблеми створення законодавства незалежної української держави та організована злочинність


Тема 3. Організована злочинна діяльність як прояв організованої злочинності

 1. Поняття організованої злочинної діяльності

 2. Організована злочинна діяльність та окремий злочин, їх співвідношення

 3. Структура організованої злочинної діяльності. Поняття базового, допоміжного та нетипового елементів організованої злочинної діяльності. Мета, засоби, способи здійснення спільної злочинної діяльності

 4. Закономірності розвитку організованої злочинної діяльності. Спеціалізація на вчиненні окремих видів злочинів та інтеграція нових видів злочинної активності як тенденції організованої злочинної діяльності. Зростання організованості злочинної діяльності. Функціональне розмежування як тенденція організованої злочинної діяльності. Політизація злочинної діяльності.. Поєднання незаконної та легальної діяльності, “відмивання” злочинно набутих коштів.

 5. Організована злочинна діяльність як основа розвитку організованого злочинного угрупованняТема 4. Організоване злочинне угруповання

 1. Організоване злочинне угруповання як особливий вид злочинного обєднанння

 2. Визначення специфічних ознак організованого злочинного угруповання як наукова та практична проблема

 3. Стійкість угруповання як його ознака. Критерії визначення стійкості угруповання

 4. Згуртованість угруповання, його характеристики

 5. Організованість угруповання, його показники

 6. Структура організованого злочинного угруповання. Роль керівника угруповання. Значення виконавчої ланки, а також ланок забезпечення безпеки угруповання та здійснення ним злочинної діяльності.

 7. Закономірності формування та розвитку організованого злочинного угруповання. Структуризація угруповання, рольове розмежування між його членами. Створення системи захисту. Створення нормативної системи функціонування угруповання.

 8. Класифікація організованих злочинних угруповань в кримінологічній науці. Класифікація угруповань за спрямованістю, територіальними масштабами та сферами злочинної діяльності, за етнічним складом, рівнем організованості тощо. Організована група, злочинна організація та злочинне співтовариство як види угруповань, їх кримінологічна характеристика.


Тема 5. Попередження організованої злочинності

 1. Поняття попередження організованої злочинності

 2. Поняття загальносоціального попередження організованої злочинності. Головні напрями розвитку держави як особливого апарату управління суспільством у сенсі протидії організованій злочинності. Проблема подолання корупції у сфері державного управління. Поступальний розвиток вітчизняної економіки та підвищення рівня життя населення як вирішальні передумови ефективної протидії організованій злочинності. Вдосконалення державного механізму упраління економічними процесами. Проблема боротьби з тінізацією економічної діяльності.

 3. Поняття спеціально-кримінологічного попередження організованої злочинності, його значення

 4. Загальна характеристика системи заходів спеціально-кримінологічного попередження організованої злочинності.

 5. Система субєктів попередження організованої злочинності. Класифікація субєктів попередження організованої злочинності за Законом України від 30 червня 1993 року “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, регламентація їх повноважень у сфері боротьби з організованою злочинністю

 1. Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ України та спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Служби безпеки України, їх компетенція

 2. Форми здійснення парламентського контролю у сфері боротьби з організованою злочинністю

 3. Проблема координації діяльності правоохоронних органів та інших субєктів боротьби з організованою злочинністю


Тема 6. Проблеми кримінально-правового забезпечення боротьби з організованою злочинністю


 1. Теоретичні проблеми, що виникають у звязку із створенням кримінально-правових засад протидії організованій злочинності: співвідношення організованої злочинної діяльності та співучасті у злочині; визначення видів учасників організованої злочинної діяльності; виділення та опису видів організованих злочинних угруповань; законодавчої регламвентації відповідальності учасників злочинної діяльності

 2. Загальна характеристика передбачених чинним КК України норм, що визначають кримінально-правові засади боротьби з проявами організованої злочинності

 3. Способи відображення в кодексі окремих видів організованих злочинних угруповань. Законодавче визначення вчинення злочину організованою групою та вчинення злочину злочинною організацією (ст. 28 КК). Види злочинних обєднань, передбачені Особливою частиною КК України

 4. Види учасників організованої злочинної діяльності за чинним кримінальним законодавством

 5. Врегулювання питань кримінальної відповідальності учасників організованої злочинної діяльності у діючому Кримінальному кодексі України. Кримінально-правове значення вчинення злочину у складі організованого злочинного угруповання

 6. Законодавче визначення меж відповідальності організаторів та інших учасників організованої групи та злочинної організації

 7. Основні напрями вдосконалення норм кримінального права, спрямованих на боротьбу з організованою злочинністю


Тема 7. Кримінально-процесуальні засади боротьби з організованою злочинною діяльністю


 1. Предмет доказування у справах про злочини, вчинені організованим злочинним угрупованням

 2. Проблема визначення підслідності та підсудності справ про злочини, вчинені організованим злочинним угрупованням

 3. Проблема обєднання справ про злочини, вчинені організованим злочинним угрупованням, та виділення їх в окреме провадження

 4. Проблема строків розслідування та судового розгляду справ про злочини, вчинені організованим злочинним угрупованням, а також утримання обвинувачених під вартою

 5. Особливості оперативно-розшукової діяльності та досудового слідства у справах про злочини, вчинені організованими злочинними угрупованнями

 6. Особливості судового розгляду справ про злочини, вчинені організованими злочинними угрупованнями, у тому числі проведення окремих судових дій

 7. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства. Види учасників, щодо яких можуть застосовуватися заходи безпеки, їх права та обовязки. Види заходів безпеки, підстави та порядок їх застосування та скасуванняТема 8. Наукове, кадрове, інформаційне, технічне фінансове забезпечення боротьби з організованою злочинністю


 1. Головні напрями наукових досліджень організованої злочинності

 2. Проблеми кадрового забезпечення боротьби з організованою злочинністю

 3. Інформаційне забезпечення боротьби з організованою злочинністю

 4. Фінансування програм боротьби з організованою злочинністю

 5. Проблеми технічного забезпечення боротьби з організованою злочинністю


Тема 9. Кримінологічні проблеми протидії корупції


 1. 1. Поняття та види корупційних діянь. Корупція як соціальне явище

 2. 2. Прояви корупції в економіці. “Легалізована” корупція як засіб забезпечення позаконкурентного становища у ринкових відносинах

 3. 4. Запобігання корупції та іншим проявам службової недоброчесності у державному апараті

 4. Причини, умови, засоби попередження корупційних діянь в органах місцевого самоврядування


ІV. Плани семінарських занять
Тема 1 - 2. Організована злочинність як вид злочинності та суспільне явище

 1. Поняття організованої злочинності.

 2. Рівні організованості у злочинній діяльності та організована злочинність

 3. Відмежування організованої злочинності від інших видів злочинності.

 4. Суспільна небезпека організованої злочинності: економічний, політичний, ідеологічний, соціальний та інші аспекти.

 5. Недоліки у проведенні політичних та економічних реформ в Україні та організована злочинність.

4. Суперечності у сфері економіки та їх зв'язок із розвитком організованої злочинності. Тіньова економічна діяльність як основа розвитку організованої злочинності

 1. Організована злочинність та влада. Системний зв'язок організованої злочинності та корупції


Тема 3. Організована злочинна діяльність як прояв організованої злочинності

 1. Поняття організованої злочинної діяльності.

 2. Ознаки організованої злочинної діяльності. Функціональне розмежування як ознака організованої злочинної діяльності. Організоване злочинне угруповання як своєрідний колективний суб'єкт організованої злочинної діяльності

 3. Організована злочинна діяльність та окремий злочин

 4. Структура організованої злочинної діяльності.

 5. Закономірності розвитку організованої злочинної діяльності. Спеціалізація на вчиненні окремих видів злочину.

 6. Організована злочинна діяльність як основа розвитку організованого злочинного угрупованняТема 4. Організоване злочинне угруповання

 1. Організоване злочинне угруповання як особливий вид злочинного об”єднання. Проблема визначення найсуттєвіших його ознак

 2. Стійкість угруповання як його суттєва ознака. Критерії визначення стійкості угруповання

 3. Згуртованість угруповання, її показники

 4. Організованість угруповання, її прояви

 5. Структура організованого злочинного угруповання

 6. Закономірності формування та розвитку організованих злочинних угруповань

 7. Класифікація організованих злочинних угруповань у кримінологічній науці. Класифікація угруповань за рівнем їх розвитку. Кримінологічна характеристика організованих груп, злочинних організацій та злочинних співтовариств як видів злочинних об'єднаньТема 5. Попередження організованої злочинності

 1. Поняття попередження організованої злочинності.

 2. Стратегія протидії організованій злочинності на даному етапі розвитку українського суспільства

 3. Загальносоціальне попередження організованої злочинності. Удосконалення державного механізму, розвиток економіки, підвищення рівня життя населення як напрями боротьби із організованою злочинністю

 4. Поняття спеціально-кримінологічного попередження організованої злочинності. Засоби попередження формування організованих злочинних угруповань та боротьби з їх злочинною діяльністю

 5. Система суб'єктів попередження організованої злочинності. Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ та Служби безпеки України, їх компетенціяТема 6. Проблеми кримінально-правового забезпечення боротьби з організованою злочинністю

 1. Законодавче відображення організованої злочинної діяльності як кримінально – правова проблема

 2. Загальна характеристика та призначення норм, що визначають кримінально-правові засади боротьби з проявами організованої злочинності

 3. Специфіка описання у законі форм вчинення злочину у межах організованої злочинної діяльності за чинним Кримінальним кодексом України. Законодавче визначення вчинення злочину організованою групою та вчинення злочину злочинною організацією. Вчинення злочину іншими видами угруповань, передбачених в Особливій частині. Проблеми розмежування видів організованих злочинних угруповань, передбачених у КК України

 4. Форми участі в організованій злочинній діяльності за чинним кримінальним законодавством

 5. Види учасників організованої злочинної діяльності за кримінальним законом

 6. Врегулювання питань кримінальної відповідальності учасників організованої злочинної діяльності. Межі відповідальності

 7. Основні напрями вдосконалення норм кримінального права, спрямованих на боротьбу з організованою злочинністю


V. Література

До всіх тем


Нормативно-правові акти

Конституція України - К.: Українська Правнича Фундація, 1996. – 64 с.

Законодавче забезпечення боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Збірник нормативно-правових актів / Упорядники: І.В.Сервецький, О.Ю.Юрченко. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2000. – 268 с.

Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного військового, фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів Служби безпеки України по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю: Затверджене постановою Верховної Ради України від 12 жовтня 1994 року // Відомості Верховної Ради України . – 1994. - №43. – Ст.391

Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р // Відомості Верховної Ради України - 1993 - № 52 – Ст. 490

Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р // Відомості Верховної Ради України- 1992- № 27.-Ст 382

Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р // Відомості Верховної Ради України - 1991 -№ 53 – Ст.793

Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р // Відомості Верховної Ради України - 1991 - № 4 – Ст. 20

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 19992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №22. – Ст.303

Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р // Відомості Верхов­ної Ради України - 1994 - № 11 – Ст. 50

Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 року // Відомості Верхов­ної Ради України. -–1994. - №11. – Ст.51

Про державну податкову службу: в Україні Закон України в редакції від 5 лютого 1998 р // Відомості Верховної Ради Украї­ни. – 1998. - №29. – Ст. 190

Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від ЗО червня 1993 р // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 35. – Ст. 358

Концепція боротьби з корупцією на 1998-2005 рр: Указ Президента України від 24 квітня 1998 р. № 367/98 // Офіційний віс­ник. - 1998. - № 17. – Ст. 621

Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки: Указ Президента України від 25 грудня 2000 р. № 1376 // Урядовий кур'єр - 2001 - ЗО січня

Спеціальна література

Годунов И.В. Противодействие организованной преступности: Учеб. пособие / И.В.Годунов. – М.: Высш. Шк., 2003. – 497 с.

Долгова А.И. Организованная преступность и направления борьбы с ней // Проблемы обеспечения законности и борьба с преступностью. – М., 1997. – С.21-33

Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003. – 572 с.

Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: У 3 кн. Кн. 2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів.– К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – 712 с.

Організована злочинність в Україні та країнах Європи. Посіб. / За заг. ред. О.М. Джужи. – К., 2007

Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. – Ульяновск: Филиал МГУ, 1994.

Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. – М. – Издательство НОРМА, 1999. – 516 с.

Организованная преступность / Под ред. А.И.Долговой, С.В.Дьякова. – М.: Юрид.лит., 1989.- 352 с.

Организованная преступность – 2. Под редакцией А.И.Долговой, С.В.Дьякова. – М.: Криминологическая Ассоциация, 1993. – 328 с.

Организованная преступность – 3. – М., 1996

Организованная преступность – 4. Под редакцией доктора юридических наук профессора Долговой А.И. – М.: Криминологическая Ассоциация, 1998. – 220 с.

Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С.Овчинского, В.Е.Эминова, Н.П.Яблокова. – М.: «ИНФРА-М», 1996. – 400 с.

Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией : Сборник научных трудов. – М.: ВНИИ МВД России, 1995. – 136 с.

Проблемы борьбы с организованной преступностью. Сборник научных трудов, - М., 1990

Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей) : Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конференції (Харків) 26-27 квітня 1999 р. – Харків: “Право”, 2000. – 260 с.

Топильская Е.В. Организованная преступность. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 1999. – 256 с.

До окремих темДо теми 1.

Багрій-Шахматов Л.В. Співвідношення організованої злочинності і тероризму // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. – Вип. 8 / Голов. ред. С.В.Ківалов. – Одеса: Юрид. літ., 2000. – С.33-42

Биленчук П.Д., Еркенов С.Е., Кофанов А.В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация: Учебное пособие / Под ред. акад. П.Д.Биленчука. – К.: Атика, 1999. – 272 с.

Єфремов С. Поняття організованої злочинності // Право України. – 2002. – №9. – С.89 - 91

Єфремов С. Організованість у злочинності та рівні організованої злочинності // Право України. – 2003. - №1. – С.58 - 62

Максимов А.А. Российская преступность : Кто есть кто: Крупнейшие преступные группировки. Современные киллеры. – М., 1998. – 455 с.

Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. – Харьков: Консум, 1999. – 480 с.

Меркушин В.В. Борьба с транснациональной организованной преступностью. - Мн.: Амалфея, 2003. -208с.

Наден О.В. Торгівля жінками як кримінально – правова та соціальна проблема сучасності. – К.: Атіка. – 288 с.

Никифоров А.С. Об организованной преступности на Западе и в СССР // Советское государство и право. – 1991. - №4. – С.48-57

Попов В.И. Рецидив и организованная преступность : Монография / Моск. Ин-т МВД России. – М., 1998- 189 с.

Правові проблеми боротьби зі злочинністю. Книга 1. - Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2002. – С. 3 - 73

Проблемы повышения эффективности борьбы с организованной преступностью : Сб. науч. тр. – М., 1998. -= 198 с.

Российскакя организованная преступность: новая угроза? / Пер. с англ. А.Гостева. – М.: КРОНПРЕСС, 2000.т – 288 с.

Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. – М., 1999. – С.283-330

Литвак О.М. Державний вплив на злочинність: Кримінологічно-правове дослідження. К.: Юрінком Інтер, 2000. - С.251-272До теми 2.


Белокуров О.В. Организованная преступность: история развития и формы проявления // Вестник Московского ун-та. Сер.11, Право. – 1992. - №4. – С.52-58

Даньшин І.М. Про організовану злочинність в СССР і заходи боротьби з нею // Радянське право. – 1990. - №6. – С.48-52

Даньшин І.М.. Актуальні теоретичні і практичні питання боротьби з організованою злочинністю в Україні // Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей) : Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конференції (Харків) 26-27 квітня 1999 р. – Харків: “Право”. – С.98-100

Куксин И.Н., Макаров Д.Г. Источники развития организованной преступности в России // Преступность, статистика, закон / НИИ проблем укрепления законности и правопорядка; Криминологическая Ассоциация. – М., 1997. – С.37-45

Миренский Б.А. Организованная преступность как социально-экономическое явление // Человек и политика. – М., 1991. - №12. – С.27-33

Организованная преступность и переход к рыночным отношениям: “Круглый стол” журнала “Советское государство и право” // Советское государство и право. – 1992. - №2. – С.84-97

Организованная преступность и переход к рыночным отношениям: “Круглый стол” журнала “Государство и право” // Государство и право. – 1992. - №3. – С.21-39

Пискарева Н.В. “Теневая” экономика и организованная антиобщественная деятельность // Вестник Московского ун-та. Сер.11, Право. – 1990. - №4. – С.74-76

Попович В.М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології. – К.: Правові джерела, 1998. – 447 с.

Туманов Г. Организованная преступность и власть // Народный депутат. – М., 1992. - №16. – С.64-68


До теми 3.

Зелинский А.Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении. – Харьков: Изд-во при Харьковском гос. ун-те издательского объединения «Вища школа», 1986. – С.119-128

Зелінський А.Ф., Коржанський М.Й. Корислива злочинна діяльність. – К.: Генеза, 1998. – 139 с.

Єфремов С. Функціональне розмежування як специфічна властивість організованої злочинної діяльності // Прокуратура, людина, держава. – 2005. - № 6. – С. 36 – 42Єфремов С. Організована злочинна діяльність як кримінально – правова проблема // Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - № 12. - С. 75 – 81

Карпов Н.С., Євдокименко С.В. Злочинна діяльність / Під ред. доктора юридичних наук, професора, академіка Міжнародної слов”янської академії наук Бахіна В.П. – К., 2001. – 60 с.

Основы борьбы с организованной преступностью. Монография / Под ред. В.С.Овчинского, В.Е.Эминова, Н.П.Яблокова. – М.: «ИНФРА-М», 1996. – С.157-166

Яблоков Н.П., Куликов В.А. О некоторых закономерностях организованной преступной деятельности как предмета криминалистического исследования // Дальневосточные криминалистические чтения. – Владивосток, 1997. Вып.2. – С.8-13З


До теми 4.

Антонян Ю.М., Пахомов В.Д. Организованная преступность и борьба с ней // Советское государство и право. – 1989. - №7. – С.65-73

Бараненко Б.И., Пясецкий А.И. Организованная преступность: сравнительная характеристика организованных преступных групп в Украине и США // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. Книга 1. - Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2002.- С.106 – 128

Голіна В. Організатор банди: основні кримінологічні риси особи злочинця // Вісник Академії правових наук України. № 2 – 3. – Харків: Право, 2003. – С.656 – 669


Єфремов С.О. Організоване злочинне угруповання як вид злочинного об’єднання // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2003. - №1 (20). – С.11 – 16

Кваша 0.0. Організатор злочину. Кримінально-правове та кримінологіч­не дослідження: Монографія. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, 2003. - 216 с.

Лизогуб Б.В. Організовані злочинні угруповання: класифікація та заходи протидії: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004.

Самонов А.П. Психология преступных групп. – Пермь: Кн. изд-во, 1991. – 230 с

Скорилкина Л.А. Организованная преступная группа и ее признаки // Теория и практика деятельности органов внутренних дел в условиях формирования правового государства. – М., 1993. – С.33-37

Зобов В.Е., Колосов Б.В. Тенденции и характерные особенности преступных групп на современном этапе. М., 1995. – С.15-28

Шеслер А.В. Уголовно-правовое и криминологическое понятие преступной группы // Актуальные вопросы правоведения в современный период. – Томск, 1995. – С.211-212
До теми 5.

Головач В.В. Питання боротьби з організованою злочинністю в сфері економіки // Сучасні проблеми держави та права. – К., 1990. – С.126-130

Гриб В.Г. Противодействие организованной преступности: Учебное пособие для вузов / Под ред. А.И. Гурова, В.С. Овчинского. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 94 с.

Елеськин М.В., Попов В.И., Филимонов О.В. Предупреждение организованной преступности в исправительных учреждениях : Уч. пос. / Моск. ин-т МВД России. – М., 1998. - 60 с.

Информационное обеспечение противодействия организованной преступности. – Одесса, 2003. – 217 с.

Костюковский Я. Социальный контроль и организованная преступность // Социальный контроль над девиантностью в современной России. – СПб, 1998. – С.85-94

Матусовський Г.А., Бодянський Є.В., Бущан О.П., Багинский В.З., Городиський О.М. Правоохоронні органи у боротьбі з організованою злочинністю: компетенція і взаємодія // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. Вип. 2. – Харків: “Право”, 1998. – С.19-61

Организованная преступность – 2. Под редакцией А.И.Долговой, С.В.Дьякова. – М.: Криминологическая Ассоциация, 1993. – С.152-263

Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей) : Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конференції (Харків) 26-27 квітня 1999 р. – Харків: “Право”, 2000.

До теми 6.

Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власностві: постанова Пленуму Верховного Суду України № 12 від 25 грудня 1992 року // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963 – 2000): Офіц. вид.: У 2 т. / За заг. ред. В.Ф.Бойка. – К.: А.С.К., 2000. – Т.2. – С. 136 - 148

Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними обєднаннями // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / За заг. ред. В. Т. Маляренка; Упорядник П. П. Пилипчук. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – С. 354 - 362

Агапов П.В. Проблемы противодействия организованной преступной деятельности. Изд. второе, испр. и доп. / Под науч. ред. докт. юрид. наук, проф. Н.А. Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 2010.Агапов П.В. Преступное объединение и его виды по уголовному праву России //.Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию: материалы VI Российского конгресса уголовного права (26 - 27 мая 2011 года). – М., 2011. - С. 128 - 132
Андрушко П., Єфремов С., Шапченко С. Концепція Закону про боротьбу з організованою злочинністю // Радянське право. – 1991. - №9. – С.26-31

Водько Н.П. Уголоно-правовая борьба с организованной преступностью: Научно-практическое пособие. – М.: Юриспруденция, 2000. – 80 с.

Гришко В.А. Организация преступного сообщества (преступной организации): уголовно – правовой и криминологические аспекты. –Учебное пособие // М.: Центр юридической литературы, 2001

Гуторова Н.О Вчинення злочину організованою групою осіб (кримінально-правовий аспект) : Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Харків, 1996. – 22 с.

Єфремов С.О. Встановлення обставини вчинення злочину організованою групою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Випуск 41. – Київ, 2001. – С.48-51

Єфремов С. Організовані злочинні угруповання в теорії вітчизняного кримінального права // Вісник прокуратури. – 2001. - № 3. – С.28-34

Єфремов С. Організовані злочинні угруповання в теорії вітчизняного кримінального права // Вісник прокуратури. – 2002. – № 5. – С.37 – 42

Єфремов С.О. Організоване злочинне угруповання як вид злочинного об’єднання // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2003. - №1 (20). – С.11 – 16

Єфремов Сергій. Форми участі в організованій злочинній діяльності // Вісник прокуратури. – 2003. – № 4. – С.53 – 58

Єфремов Сергій. Різновиди організованих злочинних угруповань // Вісник прокуратури. – 2003. – № 8. – С.53 – 58

Єфремов С. Криміналізація організованої злочинної діяльності у чинному Кримінальному кодексі України // Право України. - 2003. - №9. – С.95 – 99

Єфремов С. Функціональне розмежування як специфічна властивість організованої злочинної діяльності // Прокуратура, людина, держава. – 2005. - № 6. – С. 36 – 42

Єфремов С. Організована злочинна діяльність як кримінально – правова проблема // Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - № 12. - С. 75 – 81

Єфремов С.О. Учасники організованої злочинної діяльності: проблеми законодавчсого відображення // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування та перспективи удосконалення: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції 13 – 15 квітня 2007 р. У 2 – х ч. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – ч. 2. – С. 50 – 53

Калуцких Р.Г. Уголовно-правовые вопросы квалификации преступлений, совершенных в соучастии : Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. 12.00.08. – М., 2000. – 25 с.

Корецкий Д.А., Пособина Т.А. Современный бандитизм: Криминологическая характеристика и меры предупреждения. – СПб.: Изд-во «Юридичесмкий центр пресс», 2004. – 241 с.

Корж В. Анализ уголовно-правовых проблем организованной преступности // Юридическая практика. – Январь 1997. - № 1

Козаченко И.Я. Признаки организованной преступной деятельности должны найти отражение в уголовном законодательстве // Совершенствование правоприменительной деятельности в условиях перестройки. – Омск, 1989. – С.69-74

Комиссаров В.С. Понятие банды в советском уголовном праве // Вопросы теории и практики предупреждения преступлений : Межвуз. сб. научн. статей. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 1986. - С.61-70

Кулик В.Б. Организованная преступность как социальное и правовое явление. – М.: Издательство Московского психолого - социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК, 2005. – С. 77 - 137

Кучер Ю.А. Правовые формы определения ответственности за преступную деятельность : Автореф. канд. дисс. / Академия МВД. – М., 1996. – 23с.

Мельник М.І. Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів організованими злочинними угрупованнями: проблеми удосконалення законодавства // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. – 1996. - №1. – С.199-205

Савельев Д.В. Преступная группа: уголовно-правовая интерпретация // Российский юридичекский журнал. – Екатеринбург. – 1999. - №1. – С.94-102

Ткачев Н., Миненок М. Объединения преступников: формы и специфические черты // Социалистическая законность. – 1991. - №12. – С.9-13


До теми 7.

Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р // Відомості Верховної Ради України - 1994 - № 11 - Ст 50

Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон Українивід 23 грудня 1993 року // Відомості Верхов­ної Ради України. -–1994. - №11. – Ст.51

Брусницын Л.В. Меры безопасности для содействующих уголовному правосудию: отечественный, зарубежный и международный опыт // Государство и право. – 1998. - №9. – С.45-56

6. Єфремов С.О. Щодо предмету доказування у справах про злочини, вчинені організованими злочинними угрупованнями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Випуск 43. – Київ, 2001. – С.58-60

Єфремов С.О., Редька А.І. Деякі питання провадження у справах про злочини, вчинені організованими злочинними угрупованнями : Узагальнення слідчої та судової практики // Вісник Верховного Суду України. – 2001. - №1 (23). – С.29-40

Жук О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ (преступных организаций).- М.: ИНФРА - М, 2004.- 272 с.

Макаренко Є.І. Проблеми криміналістичного забезпечення боротьби з організованою злочинністю // Проблеми боротьби з корисливою, організованою злочинністю та контрабандою. – К., 1999. – Т.18

Основные направления реформы уголовного, уголовно- процессуального и уголовно-исполнительного законодательства в странах Восточной Европы и России / / Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. – М., 1996. - № 157. – с.3-101

Єфремов С.О., Редька А.І. Деякі питання провадження у справах про злочини, вчинені організованими злочинними угрупованнями : Узагальнення слідчої та судової практики // Вісник Верховного Суду України. – 2001. - №1 (23). – С.29-40

Єфремов С.О. Щодо предмету доказування у справах про злочини, вчинені організованими злочинними угрупованнями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Випуск 43. – Київ, 2001. – С.58-60

Єфремов С.О. Встановлення обставини вчинення злочину організованою групою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Випуск 41. – Київ, 2001. – С.48-51

Карпов Н.С. Криминалистическое изучение преступной деятельности, средств и методов борьбы с ней (данные эмпирических исследований). – К., 2004

Корж В.П. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями: Руководство для следователей: Научно-практическое пособие. - X.: Издательство "Лицей", - 2002. – 280 с.

Кулик В.Б. Организованная преступность как социальное и правовое явление. – М.: Издательство Московского психолого - социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК, 2005. – С. 137 – 168

Селиванов Н.А. Некоторые особенности расследования преступлений, совершенных организованными группами// Прокурорская и следственная практика. – М., 1997. - №1. – С- 99-110

Сотов А.И. Криминалистическая характеристика убийств, совершенных организованной преступной группой // Следователь. – 1998. - № 4. – С.41-46

Сотов А.И. Методические основы расследования убийств, совершенных организованной преступной группой // Следователь. – 1998. - № 5. – С.51-55

Фильченко Г.И. Предупреждение и раскрытие групповых преступлений несовершеннолетних : Уч. пос. / М-во внутренних дел России. ВНИИ. – М., 1997 – 146 с.

Яблоков Н.П., Куликов В.А. О некоторых закономерностях организации преступной деятельности как предмета криминалистического исследования // Дальневосточные криминалистические чтения. – Владивосток, 1997. Вып.2. – С.8-13

Кавецкий А.Б. Вопросы уголовно-процессуального регулирования борьбы с организованной преступностью // Вестник Межпарламентской Ассамблеи. – 1966. - №1. – С.52,54

Основные направления реформы уголовного, уголовно- процессуального и уголовно-исполнительного законодательства в странах Восточной Европы и России / / Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. – М., 1996. - № 157. – с.3-101


До теми 8.

Борисов В.І. , Зеленецький В.С., Хотенець В.М. Наукові дослідження з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць Вип. 2. – Харків: “Право”, 1998. – С.3-18


До теми 9.

Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію / Упоряд.: М.І.Камлик та інші. – К.: Школяр, 1999. – 480 с.

Мельник М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: Монографія. – К.: Атіка, 2001. – 304 с.

Коррупция и борьба с ней. - М.: Российская криминологическая ассоциация, 2000. – 320 с.

Рибачук В.І.Корупція як соціальна база і політична основа організованої злочинності та тероризму // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. – Вип. 8 / Голов. ред. С.В.Ківалов. – Одеса: Юридична література, 2000. – С.15-22

Антипенко В. Ф. Борьба с современным терроризмом: международно-правовые подходы. - Киев: Национальная библиотека им. В.И.Вернадского; Издательство "ЮНОНА-М", 2002. –Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризированя: уголовно-правовое исследование. – СПб: Юридический Центр Пресс, 2002


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка