Робоча програма радіологіїСторінка13/13
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.7 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.
  1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття
Термін

Визначення

Радіоактивність

Властивість радіонуклідів самостійно перетворюватись в атоми інших елементів внаслідок переходу ядра з одного енергетичного стану в інший, що супроводжується іонізуючим випромінюванням.

Дозиметрія

Це визначення кількості іонізуючих випромінювань.

Доза іонізуючого випромінювання

Енергія, передана при випромінюванні об’єму або масі опроміненого об’єкту.

Радіоактивні ізотопи

Радіоактивні атоми з однаковим числом протонів у ядрі, що відрізняються кількістю нейтронів.
  1. Теоретичні питання до заняття

 1. Задачі клінічної дозиметрії іонізуючих випромінювань.

 2. Види радіоактивних перетворень і виникаючі при цьому випромінювання.

 3. Основні радіологічні величини та одиниці випромінювання:

 • експозиційна доза;

 • поглинута доза;

 • еквівалентна доза;

 • інтегральна доза.

 1. Особливості устрою радіологічних відділень для діагностики та лікування соматичних та онкологічних захворювань.

 2. Методи та засоби захисту при роботі з джерелами іонізуючих випромінювань (відкритими та закритими).

 3. Ізотопи. Основні характеристики радіоактивних ізотопів.

 4. Методи визначення дози. Типи дозиметрів.

 5. Характеристика іонізаційного, сцинтиляційного методів визначення дози.

 6. Хімічні методи визначення дози. Будова і принцип дії фотохімічного дозиметра.

 7. Біологічні і розрахункові методи визначення дози.

 8. Методи визначення радіоактивності. Типи радіометрів.

 9. Радіоактивність, одиниці радіоактивності.

 10. Види радіоактивного розпаду.

 11. Гранично допустимі дози (ГДД) опромінення для різних категорій населення.

 12. Гранично допустимі дози для різних категорій пацієнтів. Одиниці вимірювання. Радіодіагностичні категорії пацієнтів.
  1. Практичні завдання, які виконуються на занятті:

 1. Користуватися табличними даними для розрахунку еквівалентних доз в Організмі людини при основних рентгенологічних процедурах (рентгенографії, рентгеноскопії, флюорографії).

 2. Користуватися індивідуальними дозиметрами.

 3. Обгрунтувати показання для проведення того, чи іншого методу дослідження.

 4. Вибрати оптимальні фізико-технічні умови дослідження, що сприяють зменшенню променевого навантаження без втрати діагностичної інформації.

 5. Правильно користуватися захисними екранами при проведенні рентгеноскопії.

 6. Користуватися індивідуальними засобами протирадіаційного захисту.

 7. Використовувати переносні засоби захисту при роботі в операційних та палатах.

 8. Застосовувати засоби захисту пацієнтів при проведенні рентгенологічних процедур.Зміст теми
Радіологія – це розділ медицини, який в значній мірі залежить від технічного оснащення. Розвиток ядерної енергетики, широке використання радіонуклідів в народному господарстві, медицині і науці, аварії на ядерних підприємствах, випробування ядерної зброї вимагають постійного контролю радіаційної обстановки зовнішнього середовища, продуктів харчування для розрахунку поглиненої дози населенням.

В задачу радіологічних відділів входить визначення рівня радіонуклідного забруднення зовнішнього середовища і продуктів харчування з ціллю виробки мір попередження шкідливого впливу іонізуючої радіації на здоров’я людини. Тому знання організації роботи радіологічних лабораторій і оцінка результатів радіометричних і дозиметричних досліджень є необхідним для сучасного лікаря.

Набути теоретичних знань та практичних навичок по розрахунку променевих навантажень при проведенні основних рентгенодіагностичних процедур. Вивчити і вміти на практиці застосовувати засоби захисту від зовнішнього та внутрішнього опромінення
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна:


 1. Лекції.

 2. "Рентгенодіагностика" за ред. В.І. Мілька, Т.В. Топчій, А.П. Лазар, та інш., "Нова книга", 2005 р.

 3. Кравчук С.Ю., Лазар А.П. "Основи променевої діагностики", Чернівці, 2005 рік.

 4. Общее руководство по радиологии. Редактор Х.Петерсон, в 2-х томах. Юбилейная книга МІСЕК 1995 г.

 5. Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк. "Медицинская радиология" М.: "Медицина", 2000.-640С.

 6. Пособие по ядерной медицине. Под ред. Т.П.Сиваченко. К.: "Вища школа", 1991.-535С

 7. Променева діагностика. За ред. Г Ю Коваль. - К.: ОРБІС, т. I, т. 2, 1998.-535с.


Додаткова:

 1. Борисова В.В., Воеводина Т.М. и др. Биологические эффекты при длительном поступлении радионуклидов – м.: Энергоатомиздат, 1988.- 168с.

 2. Бриллиант М.Д., Воробьев А.И. отдаленные последствия действия малых доз ионизирующей радиации на человека – Терапевт. Арх. – 1987. №6. – с.3-8.

 3. Кузин А.М. проблемы современной радиобиологии: что необходимо знать об атомной радиации.- М.: Знание, 1987 – 61с.

 4. Ярмоленко С.П. Радиобиология человека и животных – М.: Высшая школа. – 1988. – 424с.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ|

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебная дисциплина

Радиология

Модуль №І

Лучевая терапия

Содержательный модуль №1

Радиологические основы|основание| лучевой терапии. Дозиметрия

Тема занятия

Радиоактивность и доза. Дозиметрия ионизирующего излучения.

Курс

ІІІ

Факультет

медицинский


1. Актуальность темы
Радиология использует большое|великое| количество методических приемов и технических средств. Общее количество рентгенологических исследований, которое применяется на сегодняшний день насчитывает|начисляет| несколько сотен. И каждый из них предусматривает разнообразные|многообразные| варианты выполнения в зависимости от диагностических, клинических заданий|задачи| и технических возможностей. Подготовить детальное дозиметрическое описание такого большого|великого| количества методов достаточно важно. Потому|оттого| ознакомление врачей-рентгенологов с основными методами дозиметрии и расчета лучевых нагрузок является актуальным заданием|задачей|.

Не менее актуальным является и вопрос защиты при проведении рентгенологических исследований.

 1. Конкретные цели
 • приобрести теоретические знания и практические|практичные| навыки по расчету лучевых нагрузок при проведении основных рентгенологических процедур;

 • уметь определять дозы облучения;

 • объяснять основные задания|задачу| клинической дозиметрии;

 • проанализировать методы клинической дозиметрии;

 • знать виды излучения;

 • определение основных радиологических величин и единицы их измерения. 1. Базовые знания. Междисциплинарная интеграция№ п/п

Названия предыдущих|предварительных| дисциплин

Навыки

1.

Физика

Основы|основание| физических законов

2

Общая гигиена

Порядок работы в радиологических кабинетах

3

Терапия, хирургия, педиатрия

Уметь пользоваться общими правилами клинического, лабораторного обследования

4

Общественные науки

Придерживаться принципов деонтологии| и медицинской этики в радиологии

5

Биология

Влияние радиации на организм
 1. Задание|задача| для самостоятельного труда во время подготовки к|до| занятию.
  1. Перечень|перечисление| основных терминов|термина|, параметров, характеристик, которые|какие| должен усвоить студент при подготовке к|до| занятию
Термин|термин|

Определение

Радиоактивность

Свойство радионуклидов самостоятельно превращаться в атомы других элементов в результате|вследствие| перехода ядра из|с| одного энергетического состояния|стана| в другой, что сопровождается ионизирующим излучением.

Дозиметрия

Это определение количества ионизирующих излучений.

Доза ионизирующего излучение

Энергия, переданная при излучении объема или массе облученного объекта.

Радиоактивные изотопы

Радиоактивные атомы с одинаковым числом протонов в ядре, которые отличаются количеством нейтронов.
  1. Теоретические вопросы к|до| занятию

 1. Задачи клинической дозиметрии ионизирующих излучений.

 2. Виды радиоактивных превращений|преобразования,претворения| и возникающие при этом излучения.

 3. Основные радиологические величины и единицы излучения:

 • экспозиционная доза;

 • поглощена доза;

 • эквивалентная доза;

 • интегральная доза.

 1. Особенности уклада радиологических отделений для диагностики и лечения соматических и онкологических заболеваний.

 2. Методы и средства защиты при работе с источниками|истоком,родником| ионизирующих излучений (открытыми и закрытыми).

 3. Изотопы. Основные характеристики радиоактивных изотопов.

 4. Методы определения дозы. Типы дозиметров.

 5. Характеристика ионизационного, сцинтилляционного методов определения дозы.

 6. Химические методы определения дозы. Строение|стройка| и принцип действия фотохимического дозиметра.

 7. Биологические и расчетные методы определения дозы.

 8. Методы определения радиоактивности. Типы радиометров.

 9. Радиоактивность, единицы радиоактивности.

 10. Виды радиоактивного распада.

 11. Предельно допустимые дозы (ГДД|) облучения для разных|различных| категорий населения.

 12. Предельно допустимые дозы для разных|различных| категорий пациентов. Единицы измерения. Радиодиагностические категории пациентов.
  1. Практические|практичные| задания|задача|, которые|какие| выполняются|исполняются| на занятии:

 1. Пользоваться табличными данными для расчета эквивалентных доз в Организме человека при основных рентгенологических процедурах (рентгенографии, рентгеноскопии, флюорографии).

 2. Пользоваться индивидуальными дозиметрами.

 3. Обосновать показание для проведения того или другого метода исследования.

 4. Выбрать|избрать| оптимальные физико-технические условия исследования, которые способствуют|содействуют| уменьшению лучевой нагрузки без потери диагностической информации.

 5. Правильно пользоваться защитными экранами при проведении рентгеноскопии.

 6. Пользоваться индивидуальными средствами противорадиационной защиты.

 7. Использовать переносные средства защиты при работе в операционных и палатах.

 8. Применять средства защиты пациентов при проведении рентгенологических процедур.Содержание темы
Радиология – это раздел медицины, который|какой| в значительной степени зависит от технического оснащения. Развитие ядерной энергетики, широкое использование|употребление| радионуклидов в народном хозяйстве, медицине и науке, аварии на ядерных предприятиях, испытания|опробование| ядерного оружия требуют постоянного контроля радиационной обстановки внешней среды, продуктов питания для расчета поглощенной дозы населением.

В задачу радиологических отделов входит определение уровня радионуклидного загрязнения внешней среды и продуктов питания с целью выработки мер предупреждения вредного влияния ионизирующей радиации на здоровье человека. Потому|оттого| знание организации работы радиологических лабораторий и оценка результатов радиометрических и дозиметрических исследований является необходимым для современного врача.

Приобрести теоретические знания и практические|практичные| навыки по расчету лучевых нагрузок при проведении основных рентгенодиагностических| процедур. Выучить|изучить| и уметь на практике применять средства защиты от внешнего и внутреннего облучения.
ПЕРЕЧЕНЬ|перечисление| УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная:


 1. Лекции.

 2. "Рентгенодиагностика" за ред|. В.І. Милька|, Т.В. Топчий, А.П. Лазарь, и проч., "Новая книга", в 2005 г.

 3. Кравчук С.Ю., Лазар А.П. "Основы|основание| лучевой диагностики", Черновцы, 2005 год.

 4. Общее руководство| по радиологии|. Редактор Х.Петерсон, в 2-х томах. Юбилейная книга МИСЕК| 1995 г.

 5. Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк. "Медицинская радиология|" М.: "Медицина", 2000.-640С.

 6. Пособие по ядерной| медицине|. Под ред|. Т.П.Сиваченко. К.: "Высшая школа", 1991.-535С

 7. Лучевая диагностика. За ред|. Г Ю Кузнец|коваль|. - К.: ОРБИС|, т. I, т. 2, 1998.-535с.


Дополнительная:

 1. Борисова В.В., Воеводина Т.М. и др. Биологические эффекты при длительном| поступлении| радионуклидов| – м.: Энергоатомиздат, 1988.- 168с|.

 2. Бриллиант М.Д., Воробьев А.И. отдаленные| последствия| действия| малых| доз ионизирующей| радиации| на человека| – Терапевт. Арх. – 1987. №6. – с.3-8.

 3. Кузин А.М. проблемы| современной| радиобиологии|: что| необходимо| знать об атомной| радиации|.- М.: Знание, 1987 – 61с|.

 4. Ярмоленко С.П. Радиобиология человека| и животных| – М.: Высшая| школа. – 1988. – 424с|.METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS

FOR INDIVIDUAL WORK

Studying subject

Radiology

Module №І

Radiation therapy

Semantic module №1

Radiological bases of radiotherapy. Dosimetry

Topic of the subject

Radioactivity and radiation dose. Dosimetry of ionizing radiation.

Year of study

ІІІ

Faculty

medical

1. Relevance of the topic
Radiology uses a large number of techniques and equipment. The total number of radiological examinations, which is used today has several hundred. And each of them provides a variety of embodiments according to the diagnostic, clinical tasks and technical capabilities. Prepare a detailed description of the dosimetry of such a large number of methods is important enough. Because doctors to familiarize radiologists with the basic methods of calculating the dosimetry and radiation exposure is an urgent task. No less urgent is the issue of protection during radiological investigations.
2. Specific objectives
- acquire theoretical knowledge and practical skills in the calculation of radiation exposure during major radiological procedures;

- able to determine the radiation dose;

- explain the basic tasks of clinical dosimetry;

- methods to analyze clinical dosimetry;

- to know the types of radiation;

- identify the main radiological quantities and units of measurement.

 1. Basic knowledge. Interdisciplinary integration#

Names of discipline

Skills

1.

Physics

Fundamentals of physical laws

2

General hygiene

The rules procedure of work in radiology offices.

3

Therapy, surgery, pediatrics

To be able to use the general rules of the clinical and laboratory examinations

4

Social science

Adhere to the principles of ethics and medical ethics in radiology

5

Biological

Effects of radiation on the body


 1. Task for independent work in preparation for the occupation.
  1. A list of key terms, parameters, characteristics that the student must learn to engage in the preparationTerm|термин|

definition

radioactivity

The property of radionuclides on their own to turn into atoms of other elements in the transition from the nucleus from one energy state to another, which is accompanied by ionizing radiation.

dosimetry

Definition of ionizing radiation.

dose of ionizing radiation

The energy transferred by radiation from the irradiated volume or mass of the object.

radioactive isotopes

Radioactive atoms with the same number of protons in the nucleus, which differ in the number of neutrons.
  1. Theoretical questions |до|

 1. The tasks of clinical dosimetry of ionizing radiations.

 2. Types of radioactive transformations and the resulting radiation.

 3. The main radiological quantities and units of radiation:

    1. exposure dose;

    2. the absorbed dose;

    3. equivalent dose;

    4. the integral dose.

 1. Features lifestyle radiological departments for diagnosis and treatment of somatic diseases and cancer.

 2. Methods and means of protection when working with sources of ionizing radiation (open and closed).

 3. Isotopes. The main characteristics of radioactive isotopes.

 4. Methods for determining the dose. Types of dosimeters.

 5. Characteristics of ionization, scintillation methods for determining the dose.

 6. Chemical methods for determining the dose. Structure and function of the photochemical dosimeter.

 7. Biological and computational methods for determining the dose.

 8. Methods for determination of radioactivity. Types of radiometers.

 9. Radioactivity, unit of radioactivity.

 10. Types of radioactive decay.

 11. The maximum permissible dose exposure for different population groups.

 12. The maximum permissible dose for different categories of patients. Units. Radiodiagnostic patients.
  1. Practical tasks that are performed in class:

 1. To use the tabulated data for the calculation of equivalent doses in humans with major radiological procedures (radiography, fluoroscopy, fluorography).

 2. To use of personal dosimeters.

 3. To substantiate the indication for one or another method of investigation.

 4. To choose the best physical and technical conditions of the study, which help to reduce radiation exposure without loss of diagnostic information.

 5. To properly use of protective shields during fluoroscopy.

 6. To use of individual means of radiation protection.

 7. To use a portable devices of protection when working in operating theaters and wards.

 8. To use health protection of patients during radiographic procedures.Content of the topic
Radiology - a branch of medicine that is largely dependent on technical equipment. The development of nuclear energy, the widespread use of radionuclides in the economy, medicine and science, accidents at nuclear plants, nuclear weapons tests require continuous monitoring of radiation situation of the environment, food for the calculation of the absorbed dose of the population. The task of the radiological department is to determine the level of radionuclide contamination of the environment and food in order to develop measures for preventing the harmful effects of ionizing radiation on human health. Because knowledge of the organization of radiological laboratories and evaluation of radiometric and dosimetric studies is essential for the modern physician. Acquire theoretical knowledge and practical skills in the calculation of radiation exposure during the main X-ray procedures. Learn and be able to practice the means of protection against external and internal exposure.
List of Literature

Basic:

 1. Lectures.

 2. “Roentgendiagnostics" in ed. V.І. Milky, T. Topchiy, A.P. Lazar and others. "Nova Knyga" 2005

 3. Kravchuk, S., Lazar, A.P. "Fundamentals of Radiology", Chernivtsi, 2005.

 4. General guidance for radiology. Editor H.Peterson, in 2 vols. Anniversary Book MISEK 1995

 5. L.D.Lindenbraten, I.P.Korolyuk. "Medical Radiology" M: "Medicine", 2000.-640p.

 6. Handbook of Nuclear Medicine. Ed. T.P. Sivachenko. K.: "High School", 1991.-535p

 7. Radiology diagnostics. For Ed. Mr. SW Smith. - K.: ORBIS, Vol I, Vol 2, 1998.-535p.


Additional:

 1. Borisov V.V., Voevodin T.M. and others. Long-term biological effects of radionuclides - Moscow: Energoatomizdat, 1988. – 168p.

 2. Brilliant M.D, Vorobyov A.I. Long-term effects of the low-dose ionizing radiation on man - the therapist. Michael. - 1987. Number 6. - P.3-8.

 3. Kuzin A.M. Problem of modern radiobiology: you need to know about nuclear radiation. - M.: Knowledge, 1987 – 61p.

 4. Yarmolenko S.P., Radiobiology of humans and animals - Moscow High School. - 1988. – 424p.


3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 1. Табличний фонд.

 2. Набір рентгенограм.

 3. Набір КТ-знімків.

 4. Набір МРТ знімків.

 5. Набір УЗД картини.

 6. Сканограми.

 7. Рентгенодіагностична апаратура.

 8. МРТ.

 9. УЗД-апарати.

 10. Апаратура для променевої терапії.

 11. Набір дозиметрів для радіаційного контролю.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка