Робоча програма радіологіїСторінка11/13
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.7 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Organization of the content of study materialSubject supplement: Subject is performed in the classroom equipped with diagrams, technical tables.

Location of the study: the Chair of Diagnostic Radiology and Radiation Therapy, roentgenological department of IFRH.
The materials for basic study material digestion control:


 1. Physics and dosimetry of ionizing radiations.

 2. Basic knowledge of nuclear physics.

 3. Term “radioactivity”.

 4. Types of radioactive transformations and radiation appeared during these processes.

 5. Units of radioactivity and doses of ionizing radiation.

Questions:

 1. Types and characteristics of radiations.

 2. The fundamentals of ionizing radiation dosimetry.

 3. Regulations about radiological department, laboratory, sanitary buildings.

 4. Safety arrangements for personnel of radiological department.

 5. Determination of external and internal radiation doses.

 6. The characteristics of external radiation.

 7. Explain the factors of internal radiation.

 8. Basic radiological values and their units, determination of the doses of radiation:

 • exposed dose;

 • absorbed dose;

 • effective dose;

 • equivalent dose.

 • Determination and units: dose intensity (exposed, absorbed, effective, equivalent dose).

 1. Methods of clinical dosimetry:

 • ionization;

 • scintillation;

 • photographic;

 • thermoluminescent;

 • biological.


Individual activity at the practical class.


 1. Physics and dosimetry of ionization radiation.

 2. Structure of radiological department and radiological laboratories.

 3. Working with radiometers and dosimeters.

 4. Determination of natural radioactive background.

 5. Get acquainted with radiation dose at the personnel working place during radiological examinations.LITERATURE

Basic:

 1. Lectures.

 2. "Roentgenodiagnostics" auth. V. Milko, Т. Topchiy, А. Lasar, et al., "Nova knyga", 2005.

 3. S. Kravchuk, А. Lasar "The basis of diagnostic radiology ", Chernivtsi, 2005.

 4. General textbook of radiology. Author H. Petterson, 2 volumes. NICER 1995.

 5. L. Lindenbraten, I. Koroljuk. "Medical radiology" М.: "Medicine", 2000.-640p.

 6. Textbook of nuclear medicine. Auth. Т. Sivachenko. К.: "Vyshcha shkola", 1991.-535p

 7. Diagnostic radiology. Auth. G. Koval. - К.: ОRBIS, т. I, т. 2, 1998.-535p.

 8. T. Koval, V. Sizov, M. Zagorodskaja et al: The basis of medical radiologicsl technique and roentgenological methods in clinical practice.-K. Zdorovja, 1991.

 9. RSR. State hygienic regulations. Kyiv. 1997.  1. Методичні матеріали для студентів

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Навчальна дисципліна

Радіологія

Модуль №І

Променева терапія

Змістовний модуль №1

Радіологічні основи променевої терапії. Дозиметрія

Тема заняття

Радіоактивність і доза. Дозиметрія іонізуючого випромінювання:одиниці і методи визначення радіоактивності та дози опромінення. Будова радіометрів і дозиметрів.

Курс

ІІІ

Факультет

медичний
 1. Конкретні цілі

 • набути теоретичних знань та практичних навичок по розрахунку променевих навантажень при проведенні основних рентгенологічних процедур;

 • вміти визначати дози опромінення;

 • пояснювати основні завдання клінічної дозиметрії;

 • проаналізувати методи клінічної дозиметрії;

 • знати види випромінювання;

 • вміти визначення основних радіологічних величин та одиниці їх вимірювання.
 1. Базовий рівень підготовки


№ п/п

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1.

Фізика

Основи фізичних законів

2

Загальна гігієна

Порядок роботи в радіологічних кабінетах

3

Терапія, хірургія, педіатрія

Вміти користуватися загальними правилами клінічного, лабораторного обстеження,

4

Суспільні науки

Дотримуватись принципів деонтології і медичної етики в радіології

5

Біологія

Вплив радіації на організм


 1. Організація змісту навчального матеріалу

Радіологія – це розділ медицини, який в значній мірі залежить від технічного оснащення. Розвиток ядерної енергетики, широке використання радіонуклідів в народному господарстві, медицині і науці, аварії на ядерних підприємствах, випробування ядерної зброї вимагають постійного контролю радіаційної обстановки зовнішнього середовища, продуктів харчування для розрахунку поглиненої дози населенням.В задачу радіологічних відділів входить визначення рівня радіонуклідного забруднення зовнішнього середовища і продуктів харчування з ціллю виробки мір попередження шкідливого впливу іонізуючої радіації на здоров’я людини. Тому знання організації роботи радіологічних лабораторій і оцінка результатів радіометричних і дозиметричних досліджень є необхідним для сучасного лікаря.
Оснащення заняття: Заняття проводиться в учбовій кімнаті, обладнаній тематичними таблицями, технічними схемами.

Місце проведення: кафедра променевої діагностики та променевої терапії, рентгенологічне відділення ОКЛ.

Матеріали для контролю вхідного рівня засвоєння учбового матеріалу:
Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання – уміння, які студент отримував на молодших курсах.

 1. Фізика і дозиметрія іонізуючих випромінювань.

 2. Загальні питання ядерної фізики.

 3. Суть поняття «радіоактивність».

 4. Види радіоактивних перетворень і виникаючі при цьому випромінювання.

 5. Одиниці активності і дози іонізуючих випромінювань.

При засвоєнні необхідних базисних знань, переходите до вивчення матеріалів, які допоможуть виконати мету занять:

 1. Види і властивості проникаючих випромінювань.

 2. Основи дозиметрії іонізуючого випромінювання.

 3. Положення про радіологічне відділення, радіологічних лабораторій санепідзакладів.

 4. Техніка безпеки для персоналу радіологічного відділу.

 5. Визначення доз зовнішнього і внутрішнього опромінення.

 6. Характеристика зовнішнього опромінення.

 7. Пояснити фактори внутрішнього опромінення.

 8. Основні радіологічні величини та одиниці їх вимірювання; визначення доз опромінення:

 • експозиційна доза;

 • поглинута доза;

 • ефективна доза;

 • еквівалентна доза.

 1. Визначення та одиниці їх вимірювання: потужність дози (експозиційної, поглинутої, ефективної, еквівалентної).

 2. Методи клінічної дозиметрії:

 • іонізаційний;

 • сцинтиляційний;

 • фотографічний;

 • термолюмінесцентний;

 • біологічні.


Самостійна робота на практичному занятті.


 1. Фізика і дозиметрія іонізуючих випромінювань.

 2. Структура радіологічного відділення і радіологічних лабораторій.

 3. Робота з радіометрами і дозиметрами.

 4. Визначення природного фону іонізуючого випромінювання.

 5. Ознайомлення із визначенням і оцінкою величини дози опромінення на робочому місці персоналу, при проведенні радіологічних обстежень.
 1. План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни
№ п/п

Етапи заняття

Розподіл часу

Види контролю

Засоби навчання

1

Підготовчий етап

15%

Структуро-вана письмова робота

Підручники, методичні рекомендації

1.1

Організаційні питання

1.2

Формування мотивації

1.3

Контроль початкового рівня підготовки

2

Основний етап

65%

Практичні завдання, ситуаційні задачі, усне опитування за стандарти-зованими переліками питань.

Рентгенограми, таблиці, диф. діагностики

3

Заключний етап

20%
тест-задачі орієнтовна карта, рекомендована література

3.1

Контроль кінцевого рівня підготовки

3.2

Загальна оцінка навчальної дисципліни студента

3.3

Інформування студентів про тему наступного заняття
 1. Методика організації навчального процесу на практичному занятті

Медична радіологія використовує велику кількість методичних прийомів та технічних засобів. Загальна кількість радіологічних досліджень, що застосовуються на сьогоднішній день нараховує кілька сотень. І кожен із них передбачає різноманітні варіанти виконання в залежності від діагностичних, клінічних завдань та технічних можливостей. Підготувати детальний опис такої великої кількості методів досить важливо. Тому ознайомлення з основними методами дозиметрії та розрахунку променевих навантажень є актуальним завданням. Не менш актуальним є і питання захисту при проведенні радіологічних досліджень.


  1. Підготовчий етап

Підкреслити значення теми заняття для подальшого вивчення дисципліни професійної діяльності лікаря з метою формування мотивації для цілеспрямованої діяльності.

Ознайомити студентів з конкретними цілями та планом заняття.Конкретна мета: для досягнення основної мети необхідно знати дозиметричну і радіометричну апаратуру, одиниці активності і дози іонізуючих випромінювань, визначення рівня зовнішнього і внутрішнього опромінення людини.

Провести стандартизований контроль початкового рівня підготовки студентів, коротко ознайомити їх з планом заняття. Потім провести контроль вихідного рівня знань студентів шляхом вирішення кожним студентом одного контрольного питання. Відповіді даються в усній формі, а потім коротко оцінюються 2-3 іншими студентами (по вибору викладача), тобто у вирішенні питань приймає участь вся група. У процесі заняття на ті питання, які засвоєні студентами недостатньо, звертається особлива увага.
  1. Основний етап

Самостійна робота студентів по оволодінню практичними навичками при обстеженні пацієнтів з патологією серцево-судинної системи проводиться безпосередньо в кабінетах. Студенти під керівництвом виклада­ча проводять прийом хворих, знайомляться з історіями хвороби, визначають методику рентгенологічного обстеження, яка показана даному хворому (рентгеноскопія, рентгенографія, флюорографія, рентгенокімографія). Група приймає участь в проведенні дослідження разом із рентгенолаборантом або викладачем. Після отримання інформації студенти обговорюють результати дослідження і виставляють заключення.

При необхідності для кращого засвоєння матеріалу кожний сту­дент отримує клінічну ситуаційну задачу. Студенти вирішують завдання та під керівництвом викладача обговорюють їх ре­зультати.

Користуючись табличними даними, еквівалентну дозу в організмі людини при основних рентгенологічних процедурах (рентгеноскопії, рентгенографії, флюорографії, КТ).

Викладач за допомогою складеного коду виставляє оцінки кожному студенту і проводить обговорення правильності вирішення задачі.
  1. Заключний етап

Оцінюється поточна діяльність кожного студента на протязі заняття, стандартизований кінцевий контроль, проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється в журналі обліку відвідування і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності та відвідування занять студентами, викладач завіряє їх своїм підписом.

Доцільно коротко інформувати про тему наступного заняття і методичні прийоми щодо підготовки до нього.


ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Лекції.

 2. "Рентгенодіагностика" за ред. В.І. Мілька, Т.В. Топчій, А.П. Лазар, та інш., "Нова книга", 2005 р.

 3. Кравчук С.Ю., Лазар А.П. "Основи променевої діагностики", Чернівці, 2005 рік.

 4. Общее руководство по радиологии. Редактор Х.Петерсон, в 2-х томах. Юбилейная книга МІСЕК 1995 г.

 5. Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк. "Медицинская радиология" М.: "Медицина", 2000.-640С.

 6. Пособие по ядерной медицине. Под ред. Т.П.Сиваченко. К.: "Вища школа", 1991.-535С

 7. Променева діагностика. За ред. Г Ю Коваль. - К.: ОРБІС, т. I, т. 2, 1998.-535с.

 8. Коваль Т.Ю., Сизов В.А., Загородская М.Н. и др.: Основы медицинской рентгенотехники и методики рентгенологического исследования в клинической практике /под ред Г.Ю. Коваль – К.: Здоров’я, 1991.

 9. НРБ. Державні гігієнічні нормативи. Київ: 1997р.


Додаткова:

 1. Руководство для врачей, направляющих пациентов на радиологическое исследование. Критерии выбора метода изображения. (Адаптировано Европейской комиссией и экспертами, представляющими Европейскую радиологию и ядерную медицину. Согласовано с Европейской комиссией). МЗ Украины 2000. - 104 с.

 2. Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк. "Медицинская рентгенология и радиология" М.: "Медицина", 1995. -496 с.

 3. Лазар А.П. Радіаційна медицина. - К.: Здоров'я, 1993. -221 с.

 4. ОСПУ-2000.

 5. НРБУ 1998.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ|

ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Учебная дисциплина

Радиология

Модуль №І

Лучевая терапия

Содержательный модуль №1

Радиологические основы|основание| лучевой терапии. Дозиметрия

Тема занятия

Радиоактивность и доза. Дозиметрия ионизирующего излучения.

Курс

ІІІ

Факультет

медицинский


1. Конкретные цели

 приобрести теоретических знаний и практических навыков по расчету лучевых нагрузок при проведении основных рентгенологических процедур;


 уметь определять дозы облучения;
 объяснять основные задачи клинической дозиметрии;
 проанализировать методы клинической дозиметрии;
 знать виды излучения;
 уметь определение основных радиологических величин и единицы их измерения.


2. Базовый уровень подготовки

№ п/п

Названия предыдущих дисциплин

Полученные навыки1.

Физика

Основы физических законов

2

Общая гигиена

Порядок работы в радиологических кабинетах

3

Терапия, хирургия, педиатрия

Уметь пользоваться общими правилами клинического, лабораторного обследования

4

Общественные науки

Соблюдать принципы деонтологии и медицинской этики в радиологии

5

Биология

Воздействие радиации на организм
3. Организация содержания учебного материала

Радиология - раздел медицины, который в значительной степени зависит от технического оснащения. Развитие ядерной энергетики, широкое использование радионуклидов в народном хозяйстве, медицине и науке, аварии на ядерных предприятиях, испытания ядерного оружия требуют постоянного контроля радиационной обстановки окружающей среды, продуктов питания для расчета поглощенной дозы населением.


В задачу радиологических отделов входит определение уровня радиоактивного загрязнения окружающей среды и продуктов питания с целью выработки мер предупреждения вредного воздействия ионизирующей радиации на здоровье человека. Поэтому знание организации работы радиологических лабораторий и оценка результатов радиометрических и дозиметрических исследований является необходимым для современного врача.

Оснащение занятия: Занятие проводится в учебной комнате, оборудованной тематическими таблицами, техническими схемами.


Место проведения: кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, рентгенологическое отделение ОКБ.
Материалы для контроля входного уровня усвоения учебного материала:

Для реализации целей обучения необходимые базисные знания - умения, которые студент получал на младших курсах.


1. Физика и дозиметрия ионизирующих излучений.
2. Общие вопросы ядерной физики.
3. Суть понятия «радиоактивность».
4. Виды радиоактивных превращений и возникающие при этом излучения.
5. Единицы активности и дозы ионизирующих излучений.
При усвоении необходимых базисных знаний, переходите к изучению материалов, которые помогут выполнить цель занятий:
1. Виды и свойства проникающих излучений.
2. Основы дозиметрии ионизирующего излучения.
3. Положение о радиологическое отделение, радиологических лабораторий санэпид служб.
4. Техника безопасности для персонала радиологического отдела.
5. Определение доз внешнего и внутреннего облучения.
6. Характеристика внешнего облучения.
7. Объяснить факторы внутреннего облучения.
8. Основные радиологические величины и единицы их измерения, определение доз облучения:
 экспозиционная доза;
 поглощенная доза;
 эффективная доза;
 эквивалентная доза.
9. Определение и единицы их измерения: мощность дозы (экспозиционной, поглощенной, эффективной, эквивалентной).
10. Методы клинической дозиметрии:
 ионизационный;
 сцинтилляционный;
 фотографический;
 термолюминесцентный;
 биологические.

Самостоятельная работа на практическом занятии.

1. Физика и дозиметрия ионизирующих излучений.
2. Структура радиологического отделения и радиологических лабораторий.
3. Работа с радиометрами и дозиметрами.
4. Определение естественного фона ионизирующих излучений.
5. Ознакомление с определением и оценкой величины дозы облучения на рабочем месте персонала, при проведении радиологических обследований.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка