Робоча програма радіологіїСторінка10/13
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.7 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Самостійна робота на практичному занятті.


 1. Фізика і дозиметрія іонізуючих випромінювань.

 2. Структура радіологічного відділення і радіологічних лабораторій.

 3. Робота з радіометрами і дозиметрами.

 4. Визначення природного фону іонізуючого випромінювання.

 5. Ознайомлення із визначенням і оцінкою величини дози опромінення на робочому місці персоналу, при проведенні радіологічних обстежень.
 1. План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни
№ п/п

Етапи заняття

Розподіл часу

Види контролю

Засоби навчання

1

Підготовчий етап

15%

Структуро-вана письмова робота

Підручники, методичні рекомендації

1.1

Організаційні питання

1.2

Формування мотивації

1.3

Контроль початкового рівня підготовки

2

Основний етап

65%

Практичні завдання, ситуаційні задачі, усне опитування за стандарти-зованими переліками питань.

Рентгенограми, таблиці, диф. діагностики

3

Заключний етап

20%
тест-задачі орієнтовна карта, рекомендована література

3.1

Контроль кінцевого рівня підготовки

3.2

Загальна оцінка навчальної дисципліни студента

3.3

Інформування студентів про тему наступного заняття
 1. Методика організації навчального процесу на практичному занятті

Медична радіологія використовує велику кількість методичних прийомів та технічних засобів. Загальна кількість радіологічних досліджень, що застосовуються на сьогоднішній день нараховує кілька сотень. І кожен із них передбачає різноманітні варіанти виконання в залежності від діагностичних, клінічних завдань та технічних можливостей. Підготувати детальний опис такої великої кількості методів досить важливо. Тому ознайомлення з основними методами дозиметрії та розрахунку променевих навантажень є актуальним завданням. Не менш актуальним є і питання захисту при проведенні радіологічних досліджень.


  1. Підготовчий етап

Підкреслити значення теми заняття для подальшого вивчення дисципліни професійної діяльності лікаря з метою формування мотивації для цілеспрямованої діяльності.

Ознайомити студентів з конкретними цілями та планом заняття.Конкретна мета: для досягнення основної мети необхідно знати дозиметричну і радіометричну апаратуру, одиниці активності і дози іонізуючих випромінювань, визначення рівня зовнішнього і внутрішнього опромінення людини.

Провести стандартизований контроль початкового рівня підготовки студентів, коротко ознайомити їх з планом заняття. Потім провести контроль вихідного рівня знань студентів шляхом вирішення кожним студентом одного контрольного питання. Відповіді даються в усній формі, а потім коротко оцінюються 2-3 іншими студентами (по вибору викладача), тобто у вирішенні питань приймає участь вся група. У процесі заняття на ті питання, які засвоєні студентами недостатньо, звертається особлива увага.
  1. Основний етап

Самостійна робота студентів по оволодінню практичними навичками при обстеженні пацієнтів з патологією серцево-судинної системи проводиться безпосередньо в кабінетах. Студенти під керівництвом виклада­ча проводять прийом хворих, знайомляться з історіями хвороби, визначають методику рентгенологічного обстеження, яка показана даному хворому (рентгеноскопія, рентгенографія, флюорографія, рентгенокімографія). Група приймає участь в проведенні дослідження разом із рентгенолаборантом або викладачем. Після отримання інформації студенти обговорюють результати дослідження і виставляють заключення.

При необхідності для кращого засвоєння матеріалу кожний сту­дент отримує клінічну ситуаційну задачу. Студенти вирішують завдання та під керівництвом викладача обговорюють їх ре­зультати.

Користуючись табличними даними, еквівалентну дозу в організмі людини при основних рентгенологічних процедурах (рентгеноскопії, рентгенографії, флюорографії, КТ).

Викладач за допомогою складеного коду виставляє оцінки кожному студенту і проводить обговорення правильності вирішення задачі.
  1. Заключний етап

Оцінюється поточна діяльність кожного студента на протязі заняття, стандартизований кінцевий контроль, проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється в журналі обліку відвідування і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності та відвідування занять студентами, викладач завіряє їх своїм підписом.

Доцільно коротко інформувати про тему наступного заняття і методичні прийоми щодо підготовки до нього.


ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Лекції.

 2. "Рентгенодіагностика" за ред. В.І. Мілька, Т.В. Топчій, А.П. Лазар, та інш., "Нова книга", 2005 р.

 3. Кравчук С.Ю., Лазар А.П. "Основи променевої діагностики", Чернівці, 2005 рік.

 4. Общее руководство по радиологии. Редактор Х.Петерсон, в 2-х томах. Юбилейная книга МІСЕК 1995 г.

 5. Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк. "Медицинская радиология" М.: "Медицина", 2000.-640С.

 6. Пособие по ядерной медицине. Под ред. Т.П.Сиваченко. К.: "Вища школа", 1991.-535С

 7. Променева діагностика. За ред. Г Ю Коваль. - К.: ОРБІС, т. I, т. 2, 1998.-535с.

 8. Коваль Т.Ю., Сизов В.А., Загородская М.Н. и др.: Основы медицинской рентгенотехники и методики рентгенологического исследования в клинической практике /под ред Г.Ю. Коваль – К.: Здоров’я, 1991.

 9. НРБ. Державні гігієнічні нормативи. Київ: 1997р.


Додаткова:

 1. Руководство для врачей, направляющих пациентов на радиологическое исследование. Критерии выбора метода изображения. (Адаптировано Европейской комиссией и экспертами, представляющими Европейскую радиологию и ядерную медицину. Согласовано с Европейской комиссией). МЗ Украины 2000. - 104 с.

 2. Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк. "Медицинская рентгенология и радиология" М.: "Медицина", 1995. -496 с.

 3. Лазар А.П. Радіаційна медицина. - К.: Здоров'я, 1993. -221 с.

 4. ОСПУ-2000.

 5. НРБУ 1998.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Учебная дисциплина

Радиология

Модуль №І

Лучевая терапия

Содержательный модуль №1

Радиологические основы|основание| лучевой терапии. Дозиметрия

Тема занятия

Радиоактивность и доза. Дозиметрия ионизирующего излучение.

Курс

ІІІ

Факультет

медицинский
 1. Конкретные цели

 • приобрести теоретические знания и практические|практичные| навыки по расчету лучевых нагрузок при проведении основных рентгенологических процедур;

 • уметь определять дозы облучения;

 • объяснять основные задания|задачу| клинической дозиметрии;

 • проанализировать методы клинической дозиметрии;

 • знать виды излучения;

 • определение основных радиологических величин и единицы их измерения.

 1. Базовый уровень подготовки


№ п/п

Названия предыдущих|предварительных| дисциплин

Навыки

1.

Физика

Основы|основание| физических законов

2

Общая гигиена

Порядок работы в радиологических кабинетах

3

Терапия, хирургия, педиатрия

Уметь пользоваться общими правилами клинического, лабораторного обследования

4

Общественные науки

Придерживаться принципов деонтологии| и медицинской этики в радиологии

5

Биология

Влияние радиации на организм 1. Организация содержания учебного материала

Радиология – это раздел медицины, который|какой| в значительной степени зависит от технического оснащения. Развитие ядерной энергетики, широкое использование|употребление| радионуклидов в народном хозяйстве, медицине и науке, аварии на ядерных предприятиях, испытания|опробование| ядерного оружия требуют постоянного контроля радиационной обстановки внешней среды, продуктов питания для расчета поглощенной дозы населением.

В задачу радиологических отделов входит определение уровня радионуклидного загрязнения внешней среды и продуктов питания с целью выработки мер предупреждения вредного влияния ионизирующей радиации на здоровье человека. Потому|оттого| знание организации работы радиологических лабораторий и оценка результатов радиометрических и дозиметрических исследований является необходимым для современного врача.Оснащение занятия: Занятие проводится в учебной комнате, оборудованной тематическими таблицами, техническими схемами.

Место проведения: кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, рентгенологическое отделение ОКЛ|.
Материалы для контроля входного уровня усвоения учебного материала:
Для реализации цели учебы|обучение,учение| необходимы базисные знания – умения, которые|какие| студент получал на младших курсах.

 1. Физика и дозиметрия ионизирующих излучений.

 2. Общие вопросы ядерной физики.

 3. Суть|сущность| понятия «радиоактивность».

 4. Виды радиоактивных превращений|преобразования,претворения| и возникающие при этом излучения.

 5. Единицы активности и дозы ионизирующих излучений.

При усвоении необходимых базисных знаний, переходите к|до| изучению материалов, которые|какие| помогут выполнить|исполнить,проделать| цель занятий:

 1. Виды и свойства проникающих излучений.

 2. Основы|основание| дозиметрии ионизирующего излучения.

 3. Положение о радиологическом отделении, радиологических лабораториях СЕС |.

 4. Техника безопасности для персонала радиологического отдела.

 5. Определение доз внешнего и внутреннего облучения.

 6. Характеристика внешнего облучения.

 7. Объяснить факторы внутреннего облучения.

 8. Основные радиологические величины и единицы их измерения; определение доз облучения:

 • экспозиционная доза;

 • поглощена доза;

 • эффективная доза;

 • эквивалентная доза.

 1. Определение и единицы их измерения: мощность дозы (экспозиционной, поглощенной, эффективной, эквивалентной).

 2. Методы клинической дозиметрии:

 • ионизационный;

 • сцинтилляционный;

 • фотографический;

 • термолюминесцентный;

 • биологические.Самостоятельная работа на практическом|практичном| занятии.

 1. Физика и дозиметрия ионизирующих излучений.

 2. Структура радиологического отделения и радиологических лабораторий.

 3. Работа с радиометрами и дозиметрами.

 4. Определение природного фона ионизирующего излучение.

 5. Ознакомление с определением и оценкой величины дозы облучения на рабочем месте персонала, при проведении радиологических обследований.
 1. План и организационная структура учебного занятия из|с| дисциплины

№ п/п

Этапы занятия

Розпределение времени

Види контроля

Средства учения

1

Подготовительный этап

15%

Структурная письменная работа

Учебники, пособия,

Методические рекомендации1.1

Организационные вопросы

1.2

Формирование мотиваций

1.3

Контроль начинающего уровня подготовки

2

Основной этап

65%

Практические задания, ситуационные задачи, опрашивание за стандартизированными вопросами

Рентгенограммы, таблицы,

компьютеры с соответственным информационным обеспечением, результаты КТ, УЗИ, МРТ3

Заключительный этап

20%
тэст-задачи ориентировочная карта, рекомендуемая литература

3.1

Контроль конечного уровня подготовки

3.2

Общая оценка учебной дисциплины студента

3.3

Информирование студентов про тему следующего занятия
 1. Методика организации учебного процесса на практическом|практичном| занятии

Медицинская радиология использует большое|великое| количество методических приемов и технических средств. Общее количество радиологических исследований, которые применяются на сегодняшний день насчитывает|начисляет| несколько сотен. И каждый из них предусматривает разнообразные|многообразные| варианты выполнения в зависимости от диагностических, клинических заданий|задачи| и технических возможностей. Подготовить детальное описание такого большого|великого| количества методов достаточно важно. Потому|оттого| ознакомление с основными методами дозиметрии и расчета лучевых нагрузок является актуальным заданием|задачей|. Не менее актуальным является и вопрос защиты при проведении радиологических исследований.

  1. Подготовительный этап

Подчеркнуть значение темы занятия для последующего изучения дисциплины профессиональной деятельности врача с целью формирования мотивации для целеустремленной|целенаправленной| деятельности.

Ознакомить студентов с конкретными целями и планом занятия.Конкретная цель: для достижения основной цели необходимо знать дозиметрическую и радиометрическую аппаратуру, единицы активности и дозы ионизирующих излучений, определения уровня внешнего и внутреннего облучения человека.

Провести стандартизированный контроль начального уровня подготовки студентов, коротко ознакомить их с планом занятия. Потом|затем| провести контроль исходного|выходного| уровня знаний студентов путем решения каждым студентом одного контрольного вопроса. Ответы даются в устной форме, а затем|а потом| коротко оцениваются 2-3 другими студентами (по выбору преподавателя), то есть в решении вопросов принимает участие вся группа. В процессе занятия на те вопросы, которые|какие| усвоены студентами недостаточно, обращается особенное внимание.
  1. Основной этап

Самостоятельная работа студентов по овладению практическими|практичными| навыками при обследовании пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы проводится непосредственно в кабинетах. Студенты под руководством преподавателя проводят прием больных, знакомятся с историями болезни, определяют методику рентгенологического обследования, которая|какая| показана данному больному (рентгеноскопия, рентгенография, флюорография, рентгенокимография). Группа принимает участие в проведении исследования вместе с рентгенолаборантом| или преподавателем. По получении информации студенты обсуждают результаты исследования и выставляют вывод|заключение|.

При необходимости для лучшего усвоения материала каждый студент получает клиническую ситуативную задачу. Студенты решают|разрешают| задание|задачу| и под руководством преподавателя обсуждают их результаты.

Пользуясь табличными данными, эквивалентную дозу в организме человека при основных рентгенологических процедурах (рентгеноскопии, рентгенографии, флюорографии, КТ|).

Преподаватель с помощью|посредством| составленного|составного| кода выставляет оценки каждому студенту и проводит обсуждение правильности решения задачи.
  1. Заключительный этап

Оценивается текущая деятельность каждого студента в течение занятия, стандартизирован конечный|концевой| контроль, проводится анализ успеваемости|успешности| студентов, объявляется оценка деятельности каждого студента и выставляется в журнале учета посещения и успеваемости|успешности| студентов. Староста группы одновременно заносит оценки в ведомость учета успеваемости|успешности| и посещения занятий студентами, преподаватель заверяет их своей подписью.

Целесообразно коротко информировать о теме следующего занятия и методических приемах относительно|касательно| подготовки к|до| нему.


ЛИТЕРАТУРА

Основная:

 1. Лекции.

 2. "Рентгенодиагностика" за ред|. В.І. Милька|, Т.В. Топчий, А.П. Лазарь, и проч., "Новая книга", в 2005 г.

 3. Кравчук С.Ю., Лазар А.П. "Основы|основание| лучевой диагностики", Черновцы, 2005 год.

 4. Общее руководство| по радиологии|. Редактор Х. Петерсон, в 2-х томах. Юбилейная книга МИСЕК| 1995 г.

 5. Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк. "Медицинская радиология|" М.: "Медицина", 2000.-640С.

 6. Пособие по ядерной| медицине|. Под ред|. Т.П. Сиваченко. К.: "Высшая школа", 1991.-535С

 7. Лучевая диагностика. За ред|. Г Ю Кузнец|коваль|. - К.: ОРБИС|, т. I, т. 2, 1998.-535с.

 8. Коваль Т.Ю., Сизов В.А., Загородская М.Н. и др.: Основы| медицинской| рентгенотехники| и методики рентгенологического| исследования| в клинической| практике| /под ред| Г.Ю. Кузнец|коваль| – К.: Здоровья, 1991.

 9. НРБ|. Государственные гигиенические|гигиеничные| нормативы. Киев: 1997р|.

Дополнительная:

 1. Руководство для врачей|, направляющих| пациентов| на радиологическое| исследование|. Критерии выбора| метода| изображения|. (Адаптировано Европейской комиссией| и экспертами, представляющими| Европейскую радиологию| и ядерную| медицину. Согласовано с Европейской комиссией|). МЗ| Украины| 2000. - 104 с.

 2. Л.Д. Линденбратен, И.П. Королюк. "Медицинская рентгенология| и радиология|" М.: "Медицина", 1995. -496 с.

 3. Лазар А.П. Радиационная медицина. - К.: Здоровья, 1993. -221 с.

 4. ОСПУ-2000|.

 5. НРБУ| 1998.METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS

FOR TEACHERS
Studying subject

Radiology

Module №І

Radiation therapy

Semantic module №1

Radiological bases of radiotherapy. Dosimetry

Topic of the subject

Radioactivity and radiation dose. Dosimetry of ionizing radiation.

Year of study

ІІІ

Faculty

medical1. Particular goals


 • to acquire theoretic knowledge and practical skills with calculating of radiation exposure during basic roentgenological procedures;

 • to be able to determine the doses of radiation;

 • explain major tasks of clinical dosimetry;

 • to analyze methods of clinical dosimetry;

 • to know types of radiation;

 • determine basic radiological values and their units.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка