Робоча програма радіологіїСторінка1/13
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректорпроф.__________Г.М._Ерстенюк

___ .____ .2015 р.РОБОЧА ПРОГРАМА _____________радіології______________

(назва навчальної дисципліни)


_7.12010001_- «лікувальна справа»;_ 7.12010002 – «педіатрія»_______________

(шифр, назва спеціальності)


Факультет __медичний, підготовки іноземних студентів____

Кафедра _радіології з курсом радіаційної медицини______


Нормативні дані

Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Підсумко-

вий модуль

ний контроль (тиждень)


Підсумок по дисцип-лініВсього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні занят­тя

Лаборато-

рні


заняття

Семі-

нарські


заняття

Денна

ІІІ

5-6

120

30

50

-

-

40

7

15

258

16

26


Робоча програма складена:

на основі типової програми навчальної дисципліни «Радіологія (променева діагностика, променева терапія)» для студентів медичного, педіатричного, підготовки іноземних студентів факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.

Погоджено центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України 28 жовтня 2014 року.

Погоджено департаментом кадрового менеджменту, освіти та науки МОЗ України, 29 жовтня 2014 року.
Робочу програму обговорено на засіданні кафедри радіології та радіаційної медицини 23.03.2012 р., протокол №3.

Завідувач кафедри _______________ проф. Рижик В.М.

Программу обговорено і затверджено на засіданні циклової методичної комісії.

04.2015 року, протокол № ___


Голова циклового терапевтичногометодкому, д.мед.н., проф. В.Г.Міщук
ЗМІСТ
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Робочий навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Тематичні плани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. Тематичний план лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Тематичний план практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      1. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи . . . . . . . .

      2. Структура залікових кредитів модулів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Засоби контролю знань студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань. . . . . . . . .
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. Перелік навчально-методичної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1. Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
1.4.2. Додаткова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ . .
2.1. Загальні методичні матеріали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Мета і завдання дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами. . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Методи активації і інтенсифікації навчання. . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Основні знання та вміння. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок . . . . . . . . . . . . . . .. .


2.2. Методичні матеріали для викладачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Тези лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Методичні матеріали для студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять . . . . .
2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів . . . . . . . .


3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

    1. Робочий навчальний план.


Тема

Лекції

Практичні заняття

СРС

Індивідуальна самостійна робота студента

Модуль I. Загальні питання діагностичної радіології.

Змістовий модуль 1. Методи візуалізації в променевій діагностиці.

Тема 1. Фізико-технічні основи різних променевих методів дослідження.

1

2

1

-

Тема 2. Рентгенологічні методи дослідження. Рентгенівська фототехніка. Закони скіалогії.

1

2

1

Тема №3. Ультразвукові методи дослідження.

1

2

1

Тема №4. МРТ, КТ.

1

2

2

-

Тема №5. Радіонуклідні та магнітно-резонансні методи дослідження.

1

2

2

Проведення огляду наукової літератури

1 година

Змістовий модуль 2. Комплексна променева діагностика захворювань органів грудної порожнини.

Тема №6. Променеві методи дослідження органів дихання. Променева анатомія і фізіологія органів дихання.

1

2

1
Тема №7. Променеві ознаки захворювань органів дихання.

1

2

1
Тема №8. Променеві методи дослідження серця та судин. Променева анатомія та фізіологія серцево-судинної системи.

1

2

1
Тема №9. Променеві ознаки захворювань серцево-судинної системи.

-

2

1
Підсумковий контроль засвоєння модулю 1 " Загальні питання діагностичної радіологїі.":

1. Теоретичної підготовки.

2. Практичних навичок та вмінь.

-

2

2

-

Усього годин : 43

Кредитів ЕСТS - 1,5;Аудиторна робота - 54,6%;

8

20

13

2

Модуль II. Променева діагностика.

Змістовний модуль 3. Комплексна променева діагностика захворювань травної системи та органів черевної порожнини.

Тема №1. Променеве дослідження слинних залоз і травного каналу. Нормальна променева анатомія та фізіологія травного каналу.

1

1

2
Тема №2. Променеві ознаки захворювань травного каналу.

-

2

1
Тема №3. Променеве дослідження печінки та жовчовивідних шляхів. Нормальна променева анатомія та фізіологія. Променеві ознаки захворювань.

1

2

2
Змістовий модуль 4. Комплексна променева діагностика сечової та статевої систем.

Тема №4. Променеве дослідження сечовидільної системи. Нормальна променева анатомія та фізіологія. Променеві ознаки окремих захворювань.

1

2

1

Аналіз нормальної сонограми печінки та жовчовивідних шляхів 1 година

Тема №5. Променеве дослідження статевої системи та грудної залози. Нормальна променева анатомія та фізіологія. Променеві ознаки захворювань статевої системи та грудної залози.

1

2

1
Змістовий модуль 5. Комплексна променева діагностика захворювань опорно-рухової системи.

Тема №6. Променеве дослідження опорно-рухової системи. Променева анатомія кісток і суглобів.

2

1

2

-

Тема №7. Променева діагностика захворювань опорно-рухової системи (травми, запальні захворювання, пухлинне ураження).

1

2

1
Змістовий модуль 6. Комплексна променева діагностика захворювань ЦНС, щитоподібної залози, ЛОР-органів та невідкладних станів.

Тема №8. Променеве дослідження центральної нервової системи, ЛОР органів.

Променеві ознаки захворювань центральної нервової системи та невідкладних станів, ЛОР органів.1

2

2

-Тема №9. Променеве дослідження щитоподібної залози. Нормальна променева анатомія та фізіологія. Променеві ознаки захворювань щитоподібної залози. Променева діагностика невідкладних станів

-

2

2

-

Підсумковий контроль засвоєння Модулю 2 "Загальні питання діагностичної радіології":

1. Теоретичної підготовки.

2. Практичних навичок та вмінь.

-

2

1

-

Усього годин: 45

Кредитів ЕСТS8- 1,5;

Аудиторна робота - 55%;

СРС - 45%.8

20

15

2Модуль ІІІ. Променева терапія.

Змістовий модуль 7. Введення в радіологію. Радіобіологічні основи променевої терапії. Дозиметрія.


Тема№1. Основні властивості іонізуючого випромінювання. Біологічна дія іонізуючого випромінювання на здорову та патологічне змінену клітину.

2

2

1

-

Тема №2. Радіоактивність і доза. Дозиметрія іонізуючого випромінювання: одиниці й методи визначення радіоактивності та дози опромінення. Будова радіометрів і дозиметрів.

-

2

1

-Змістовий модуль 8. Принципи і методи променевої терапії.

Тема №3. Принципи і методи променевої терапії.

2

2

1

-

Тема №4. Основи променевої терапії пухлинних і непухлинних захворювань.

-

2

1

Скласти план променевої терапії непухлинних захворювань (на прикладі гоніту)

1 година

Тема № 5. Близькодистанційна променева терапія

-

-

1
Тема № 6. Рентгенотерапія. Контактні методи променевої терапії.

-

4

1

-
Тема №7. Далекодистанційна гамма-терапія. Променева терапія джерелами високих енергій.

-

4

2

Скласти план променевої терапії пухлинних захворювань (на прикладі раку молочної залози)

1 година

Тема № 8. Променеве лікування раку шийки тіла матки і прямої кишки.

-

2

1


Підсумковий тестовий контроль засвоєння модулю 3 "Променева терапія": 1. Теоретичної підготовки.

2. Практичних навичок та вмінь.-

2

1

2

Усього годин: 30

Кредитів ЕСТS - 1,0; Аудиторна робота - 67,6%; СРС - 32,4%.4

20

12

2

РАЗОМ: 120

20

60

40

1.2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план лекцій з радіології.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ по радіології

для студентів 3 курсу Медичного факультету

п/п

Тема

К-ть годин

Тематичний план лекцій з модуля 1. Загальні питання діагностичної радіології.

1

Фізико-технічні основи різних променевих методів дослідження.

2

2

Основи радіонуклідної семіотики патології різних органів та систем.

2

3

КТ, МРТ та УЗД методи дослідження. Основи семіотики патології різних органів та систем

2

4

Променева діагностика захворювань органів дихання.

2

5

Променева діагностика захворювань серця і судин.

2

Разом:

10

Тематичний план лекцій з модуля 2. Променева діагностика.

6

Променева діагностика захворювань ШКТ.

2

7

Спеціальні контрастні методи дослідження.

2

8

Променева діагностика захворювань опорно-рухової системи.

2

Разом:

6

Тематичний план лекцій з модуля 3. Променева терапія.

9

Біологічна дія іонізуючого випромінювання на здорову та патологічно змінену клітину.

2

10

Принципи і методи променевої терапії.

2

Разом:

4

Разом всього:

20


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ по радіології для студентів 3 курсу Медичного факультету ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПЕДІАТРІЯ

п/п

Тема

К-ть годин

Тематичний план лекцій з модуля 1. Загальні питання діагностичної радіології.

1

Фізико-технічні основи різних променевих методів дослідження.

2

2

Основи радіонуклідної семіотики патології різних органів та систем.

2

3

КТ, МРТ та УЗД методи дослідження. Основи семіотики патології різних органів та систем

2

4

Променева діагностика захворювань органів дихання.

2

5

Променева діагностика захворювань серця і судин.

2

Разом:

10

Тематичний план лекцій з модуля 2. Променева діагностика.

6

Променева діагностика захворювань ШКТ.

2

7

Спеціальні контрастні методи дослідження.

2

8

Променева діагностика захворювань опорно-рухової системи.

2

Разом:

6

Тематичний план лекцій з модуля 3. Променева терапія.

9

Біологічна дія іонізуючого випромінювання на здорову та патологічно змінену клітину.

2

10

Принципи і методи променевої терапії.

2

Разом:

4

Разом всього:

20


ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ ПО РАДИОЛОГИИ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 3 КУРСА МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

п/п

Тема

К-во часов

Тематический план лекций из модуля 1. Общие вопросы диагностической радиологии.

1

Физико-технические основы разных лучевых методов исследования.

2

2

Основы радионуклидной семиотики патологии разных органов и систем.

2

3

КТ, МРТ и УЗД методы исследования. Основы семиотики патологии разных органов и систем

2

4

Лучевая диагностика заболеваний органов дыхания.

2

5

Лучевая диагностика заболеваний сердца и сосудов.

2

Вместе:

10

Тематический план лекций из модуля 2. Лучевая диагностика.

6

Лучевая диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта.

2

7

Специальные контрастные методы исследования.

2

8

Лучевая диагностика заболеваний опорно-двигательной системы.

2

Вместе:

6

Тематический план лекций из модуля 3. Лучевая терапия.

9

Биологическое действие ионизирующего излучения на здоровую и патологически измененную клетку.

2

10

Принципы и методы лучевой терапии.

2

Вместе:

4Вместе всего:

20


LIST OF LECTURE TOPICS IN DIAGNOSTIC RADIOLOGY AND RADIOTHERAPY FOR THE 3rd YEAR

FOREIGN STUDENTS OF MEDICAL FACULTYTopic

Hours

List of Lecture Topics from Module 1. Basic Principles of Diagnostic Radiology.

1

Physicotechnical basis of different examinational techniques of radiological methods.

2

2

The basis of radionuclide semiotics of different organs and systems pathology.

2

3

CT, MRI and sonological examinational techniques. The principles of pathology semiotics of different organs and systems.


2

4

Radiological diagnostics of the respiratory system diseases.

2

5

Radiological diagnostics of the cardio-vascular system diseases.

2

Total:

10

List of Lecture Topics from Module 2. Diagnostic Radiology.

6

Radiological diagnostics of the gastro-intestinal diseases.

2

7

Special contrast methods of examinations.

2

8

Radiodiagnostics of the musculoskeletal system diseases.

2

Total:

6

List of Lecture Topics from Module 3. Radiation Therapy.

9

Biological influence of ionizing radiation on the normal and pathologically changed cell.

2

10

The principles and methods of radiation therapy.

2

Total:

4

Total:

20
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка