Робоча програма Підготовки з галузі знань 0304 „Право" за спец. 03040101 „Правознавство" затвердженоСкачати 285.79 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір285.79 Kb.
Спеціальність

„Право”

Курс

спеціаліст

Кафедра

„Цивільного права та процесу”

Предмет

Зобов’язання із заподіяння шкоди

Автор

доц. Федик Є.І.

Тема матеріалу

Робоча програма

Підготовки з галузі знань 0304 „Право” за спец. 7.03040101 „Правознавство”


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н – 3.04

УКООПСПІЛКА

львівська комерційна академія

Кафедра цивільного права та процесу


“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Перший проректор ЛКА

____________________ проф. Куцик П.О.
___”______________ 2013 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Зобов’язання із заподіяння шкоди”

______________________________________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузь знань __________________0304 “Право”____________________________

(назва галузі знань)

спеціальність ______7.03040101 “Правознавство”_______

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет ________юридичний факультет______________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Львів – 2013 рік


Робоча програма “Зобов’язання із заподіяння шкоди” для студентів галузі знань __0304 “Право”

(назва навчальної дисципліни)

спеціальності ___7.03040101 “Правознавство”__
„25”травня 2013 р. –16с.

Розробник к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу - Федик Є.І.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільного права та процесу

Протокол від „25”травня 2013 р. № 10

Завідувач кафедри ___________________ (Федик Є.І.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

„25”травня 2013 р.

Схвалено науково-методичною комісією ___юридичного факультету_____


Протокол від “25” червня 2013 року № 5

“25” червня 2013 року Голова __________________ (Котуха О.С.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Ó ЛКА, 2013 рік

Ó Федик Є.І., 2013 рік

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

__0304 “Право”__

(шифр і назва)Нормативна

Напрям підготовки

(шифр і назва)Модулів – 1

Спеціальність:

7.03040101 _“Правознавство”_
(шифр і назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання __-__

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 72

2-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2;

самостійної роботи студента – 2.


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліста”14 год.

6 год.

Практичні, семінарські

14 год.

8 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

44 год.

58 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: ПМК


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1 : 1

для заочної форми навчання – 1 : 5,7
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета вивчення студентами пропонованого змісту навчальної дисципліни є: обгрунтування місця деліктних зобов'язань у системі цивільних правовідносин; ґрунтовний аналіз правової природи та особливостей всіх різновидів деліктів стосовно суб'єктів заподіяння шкоди та об'єктів посягання; визначення специфіки правової регламентації різновидів деліктів; формування у студентів правових поглядів та висновків щодо безумовного захисту законних прав та інтересів всіх без винятку суб’єктів цивільних правовідносин, поновлення їх майнового та немайнового стану; подальшого розвитку і вдосконалення чинного законодавства у цій сфері правовідносин. Зазначена мета зумовлена місцем та роллю деліктних зобов’язань у системі зобов’язального права України.

Завдання вивчення дисципліни. Очікувані результати (набута компетентність) – після вивчення дисципліни майбутній фахівець повинен

знати:

 • регулювання недоговірних зобов’язань взагалі та їх різновидів зокрема;

 • основні положення нового Цивільного кодексу України з питань особливості суб’єктного складу цього виду правовідносин;

 • нову нормативно-правову базу забезпечення таких відносин;

 • положення про форми та види цивільно-правової відповідальності взагалі та у деліктних зобов’язаннях зокрема.

вміти:

- застосовувати нові теоретичні знання та нову нормативно-правову базу з цивільного права для врегулювання такої категорії суспільних відносин;

- аналізувати закономірності та тенденції розвитку деліктних зобов’язань у цивільному праві України;

- здійснювати організаційно-правове забезпечення суб’єктів цивільно-правових відносин у питаннях, що виникають у процесі деліктних зобов’язань;

- професійно захищати законні права та інтереси різних суб’єктів цивільних правовідносин у сфері деліктних зобов’язань.
 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Правова характеристика видів недоговірних зобов’язань

Тема 1. Загальна характеристика недоговірних зобов’язань та їх правове регулювання

Поняття та особливості недоговірних зобов’язань, їх характеристика та розмежування від договірних зобов’язань.

Різновиди недоговірних зобов’язань та їх характеристика.

Зобов’язання, що виникають з односторонніх дій, їх різновиди та характеристикаТема 2. Правова природа та види деліктних зобов’язань
Поняття та особливості деліктних зобов’язань у цивільному праві.

Історико-правовий аспект розвитку деліктних зобов’язань в Україні.

Поняття деліктних зобов’язань та їх елементи

Підстави та умови виникнення деліктних зобов’язань. Загальні та спеціальні умови виникнення деліктних зобов’язань. Шкода. Протиправна поведінка. Причинний зв’язок між шкодою та протиправною поведінкою. Вина.

Спільне завдання шкоди кількома особами та їх відповідальність. Регресна вимога при відшкодуванні шкоди. Способи відшкодування майнової шкоди. Звільнення від відповідальності за спричинення шкоди та зменшення обсягу такої відповідальності.

Система деліктних зобов’язань.


Тема 3. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки

Поняття та ознаки джерела підвищеної небезпеки. Класифікація джерел підвищеної небезпеки.

Підстави та умови виникнення зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки.

Особливості суб’єктного складу. Підстави звільнення від відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.

Роль страхування в деліктних зобов’язаннях.
Змістовий модуль № 2. Правове регулювання відшкодувань у спеціальних видів деліктів
Тема 4. Відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, правоохоронними та судовими органами

Поняття та підстави виникнення відповідальності за шкоду, заподіяну органами державної влади. Суб’єкти відповідальності у зобов’язаннях внаслідок заподіяння шкоди державними органами.Порядок оскарження в суді неправомірних дій службових осіб.

Поняття та особливості зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди правоохоронними та судовими органами. Суб’єкти відповідальності у зобов’язаннях внаслідок заподіяння шкоди правоохоронними та судовими органами. Умови виникнення зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди правоохоронними та судовими органами.
Тема 5. Відшкодування шкоди, завданої життю і здоров’ю фізичної особи

Підстави відповідальності за шкоду, завдану каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я.

Відповідальність за шкоду, завдану смертю потерпілого.

Відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну його працівнику.

Особливості відповідальності за шкоду при ушкодженні здоров”я неповнолітнього.

Порядок відшкодування шкоди, завданої життю і здоров’ю фізичної особи. Зміна розміру відшкодування шкоди.


Тема 6. Загальна характеристика інших видів деліктних зобов’язань та зобов’язань з безпідставного набуття або збереження майна
Підстави та зміст відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну його робітником. Специфіка відповідальності за шкоду, заподіяну малолітніми та неповнолітніми недієздатними, обмежено дієздатними та адієздатними особами.

Підстави та елементи відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок злочину.

Зобов’язання, що випливають з безпідставного набуття чи збереження майна. Види зобов’язань з небезпідставного набуття чи збереження майна. Повернення в натурі безпідставно набутого майна, доходів та витрат на його утримання. Майно яке не підлягає поверненню.


Тема 7. Компенсація моральної (немайнової) шкоди
Поняття та становлення інституту компенсації моральної шкоди в цивільному праві України. Поняття моральної шкоди її ознаки та види.

Підстави та умови виникнення відповідальності за заподіяння моральної шкоди. Підстави звільнення від відповідальності за заподіяння моральної шкоди.

Способи компенсації моральної шкоди.

Визначення розміру компенсації моральної шкоди.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Правова характеристика видів не договірних зобов’язань

Тема 1.Загальна характеристика недоговірних зобов’язань та їх правове регулювання

10

2

26

8

8

Тема 2.Правова природа та види деліктних зобов’язань

10

2

26

10

2


8

Тема 3. Відшкодування шкоди, завданої джерелами підвищеної небезпеки

10

2

26

10
28

Разом за змістовим модулем 1

30

6

618

28

2

224

Змістовий модуль 2. Правове регулювання відшкодувань у спеціальних видів деліктів

Тема 4. Відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, правоохоронними та судовими органами

10

2

26

12

2

28

Тема 5.Відшкодування шкоди, завданої життю і здоров’ю фізичної особи

10

2

26

12

2

28

Тема 6. Загальна характеристика інших видів деліктних зобов’язань та зобов’язань з безпідставного набуття або збереження майна

12

2

28

10

10

Тема 7. Компенсація моральної (немайнової) шкоди

10

2

26

10
28

Разом за змістовим модулем 2

42

8

826

44

4

634

Усього годин


72

14

14

-

-

44

72

6

8

-

-

58
 1. Теми семінарських занять

Не передбачено навчальним планом.

5. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


Денна ф.н.

Заочна

1

Тема 1. Різновиди недоговірних зобов’язань та їх характеристика

2
2

Тема 2. Поняття та особливості деліктних зобов’язань у цивільному праві

2
3

Тема 3. Підстави та умови виникнення зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки

2
4

Тема 4. Суб’єкти відповідальності внаслідок заподіяння шкоди державними органами

2
5

Тема: 5. Деліктна відповідальність за ушкодження здоров’я чи смерті особи

2
6

Тема 6. Правові підстави та зміст відповідальності, що випливає з інших видів деліктних зобов’язань й зобов’язань з безпідставного набуття або збереження майна

2
7

Тема 7. Підстави та умови виникнення відповідальності за заподіяння моральної шкоди.

2
Разом:

14

87. Теми лабораторних занять

Не передбачено навчальним планом.


8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


Денна ф.н.

Заочна

1

Тема 1. Загальна характеристика недоговірних зобов’язань та їх правове регулювання

6

8

2

Тема 2. Правова природа та види деліктних зобов’язань

6

8

3

Тема 3. Відшкодування шкоди, завданої джерелами підвищеної небезпеки

6

8

4

Тема 4. Відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, правоохоронними та судовими органами

6

8

5

Тема: 5. Відшкодування шкоди, завданої життю і здоров’ю фізичної особи

6

8

6

Тема 6. Загальна характеристика інших видів деліктних зобов’язань та зобов’язань з безпідставного набуття або збереження майна

8

10

7

Тема 7. Компенсація моральної (немайнової) шкоди

6

8

Разом:

44

58


9. Індивідуальні завдання

Не передбачено навчальним планом.10. Методи навчання
В процесі навчання застосовуються методи, які найкраще сприяють засвоєнню програми дисципліни:

 • проблемні лекції;

 • дискусії;

 • аналіз правових ситуацій;

 • розв’язання практичних завдань;

 • ділові ігри та ін.


11. Методи контролю

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань і умінь: • поточний контроль (оцінювання усних і письмових відповідей, поточне тестування після кожного змістовного модуля);

 • підсумковий тестовий контроль.


Критерії оцінювання знань студентів

Рівень, шкала ECTS, бали

Теоретична підготовка

Практичні уміння і навички

1

2

3

Високий,

А,

91* – 100,

відмінно - 5

Студент має глибокі, міцні і систематичні знання всіх положень теорії, може не тільки вільно сформулювати, але й самостійно довести закони, теореми, принципи, використовує здобуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, здатний вирішувати проблемні питання. Відповідь студента відрізняється точністю формулювань, логікою, достатній рівень узагальненості знань

Студент самостійно розв’язує типові задачі різними способа­ми, стандартні, комбіновані й нестандартні казуси, здатний проаналізувати й узагальнити отриманий ре­зультат. При виконанні практичних робіт студент дотримується усіх вимог, передбачених програмою курсу. Kрім того, його дії відрізняються раціональністю, вмінням оцінювати помилки й аналізувати результати

Вище середнього, середній

В, С,

81 – 90;

71 – 80;

дуже добре,

добре - 4

Студент знає i може самостійно сформулювати основні закони, теореми, принципи та пов'язати їх з реальними явищами, може привести вербальне формулювання основних положень теорії, навести приклади їх застосування в практичні й діяльності, але не завжди може самостійно довести їх. Студент може самостійно застосовувати знання в стандартних ситуаціях, його відповідь логічна, але розуміння не є узагальненим

Студент самостійно розв’язує типові

(або за визначеним алгоритмом) казуси і завдання, володіє базовими навичками з виконання необхідних логічних операцій та перетворень, може самостійно сформулювати типову задачу за її словесним описом, скласти типову схему та обрати раціональний метод розв’язання, але не завжди здатний провести аналіз і узагальнення результату. При вирішенні фабули студент може самостійно підготувати нормативну базу, виконати роботу в повному обсязі й зробити правильні висновкиДостатній,

D, Е,

61 – 70,

51 - 60

задовільно,

посередньо

- 3

Студент відтворює основні поняття і визначення курсу, але досить поверхово, не виділяючи взаємозв’язок між ними, може сформулювати з допомогою викладача основні положення теорії (аксіоми, закони, принципи), знає істотні ознаки (засади) основних інститутів та їх відмінність, може записати окремі термінологічні дефініції теоретичного положення за словесним формулюванням і навпаки; допускає помилки, які повною мірою самостійно виправити не може.

Студент може розв’язати найпростіші типові задачі за зразком, виявляє здатність виконувати основні елементарні аналізи, але не спроможний самостійно сформулювати задачу за словесним описом і визначити метод її розв’язання. При вирішенні фабули студент виконує роботу за зразком (практичним коментарем), але з помилками; робить висновки, але не розуміє достатньою мірою мету роботи

Низький,

FX / F

1 – 51,

незадовільно

2

Відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу елементарна, фрагментарна, зумовлена нечіткими уявленнями про закони і правові явища. У відповіді цілком відсутня самостійність. Студент знайомий лише з деякими основними поняттями та визначеннями курсу, з допомогою викладача може сформулювати лише деякі основні положення теорії (риси, принципи)

Студент знає умовні позначення та вміє розрізняти основні величини, вміє розв’язувати задачі лише на відтворення основних формул, здійснювати найпростіші математичні дії. При вирішенні фабули студент вміє користуватися окремими законодавчими положеннями, але не може самостійно виконати роботу і зробити висновки

*Відповіді, оцінені до 90 балів, можуть супроводжуватися додатковимипитаннями – до 10 балів у сукупності.

12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточний контроль

Підсумковий тест (іспит)

Сума

Змістовий модуль 1


Змістовий модуль 2

-
Т.1

Т.2

Т.3
ПМК

Т.4

Т.5

Т.6

Т.7ПМК
100

10

10

10
10

10

10

10

1020

Т1. Т2, Т 3- теми змістових модулів
Шкала переведення академічних успіхів студентів ЛКА

в шкалу за системою ЕСТS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни13. Методичне забезпечення

Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає: • навчальну програма;

 • робочу програму дисципліни;

 • опорний конспект лекцій,

 • плани та навчальні завдання для практичних занять (правові ситуації, юридичні задачі тощо) та методичні вказівки до них;

 • завдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів над курсом навчальної дисципліни;

 • тести для поточного та підсумкового контролю знань;

 • нормативні документи (кодекси, закони, укази, постанови, інструкції тощо);

 • ілюстративні матеріали (схеми, таблиці).


14. Рекомендована література
1. Конституція України - Закон України від 28 червня 1996 р. № 254 к/96-ВР// zakon. rada. gov. Ua.

 1. Цивільний Кодекс України. – К., 2011;

3.Цивільний процесуальний кодекс України. – К., 2011.

4.Сімейний кодекс України. К., 2011;

5.Закон України "Про захист прав споживачів"


 1. Закон України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду" (№ 266/94-ВР) від 1 грудня 1994 року. - Голос України, 1995. - 17 січня. - № 9.

8.Закон України "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення" від 13 грудня 2001 р. № 2893-ІП //Урядовий кур'єр. - 2002. - № 9.

9.Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 1 липня 2004 р. № 1961-IV //ВВР - 2006. - № 1. - Ст. 1.

10.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку і правил про­ведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бу­ти заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використан­ня цієї зброї» від 29 березня 2002 р. № 402 //Урядовий кур'єр - 2002 - № 67.

11.Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди" № 6 від 27.03.1992р. Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму ВСУ № 7 від 08.07.1994 р.: № 1 і від 30.09.1994рг.; № 15 від 25.05.1998 р. //Відшкодування матеріальної і моральної шкоди та компенсаційні виплати: нормативні акти, роз'яснення, коментарі. - К.: Юрінком Інтер, 1998.

12.Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів" від 12 квітня 1996 р. № 5.

13. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 р. № 4 (із зміна­ми і доповненнями, внесеними Постановою Пленуму Верховного Суду України від 25 травня 2001 р. № 5).

14.Постанова Пленуму ВСУ "Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна" від 31 березня 1989 р. із змінами від 25 грудня 1992 року.

15. Лист ВАСУ «Про деякі приписи законодавства про відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями державних і громадських організацій» від 29 грудня 2000р. № 01-8/795.

16. Правила відшкодування власникам підприємства та організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров"я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків //Галицькі контракти. - травень 1998 р. - № 18.

17. Роз'яснення Президії Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням моральної шкоди" від 29 лютого 1996 року № 02-5/95.

18.Белякова А.М. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда. Теория и практика. - М., 1986.

19.Белякова А.М. Ответственность за вред, причинённый малолетни­ми и несовершеннолетними лицами. - М., 1963.

20.Болдинов В.М. Ответственность за причинение вреда источником повышенной опасности - СПб: Издательство «Юридический центр Пресс»,2002.

21.Брагинский M.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. - М.: Статут, 2000. - С. 361.

22. Відшкодування матеріальної і моральної шкоди та компенсаційні виплати: нормативні акти, роз'яснення, коментарі. - К.: Юрінком Інтер, 1998.

23. Гавзе Ф.И. Возмещение ущерба, причинённого здоровью работни­ка. - Минск: Изд-во БГУ, 1977.

24. Гущин Д.И. Юридическая ответственность за моральный вред. - СПб: Юрид. центр «Пресс», 2002.

25. Завидов Б.Д. Договор о действии в чужом интересе без поруче­ния //Договорное право России. - М.: ИПК «Лига Разум», 1998. - С. 457-458.

26. Загорулько А.И. Обязательства по возмещению вреда, причиненного субьектами гражданского права. - Харьков, 1996.

27.Загорулько А.И. Особенности возмещения вреда, причинённого несовершеннолетними //Бизнес-Информ. - 1994. - №12.

28.Іваненко Л.М., Дзера О.В. Особливості відшкодування моральних збитків, завданих покупцеві внаслідок придбання товару низької якості //Академія правових наук України: Збірник наукових праць. - К., 1997. - С 195-202.

29.Кузнецова Н.С., Дзера О.В. - Цивільне право України ч. 2. – К., 2004.

30. Кун А.П. Вопросы возмещения вреда, причинённого гражданину актами власти //Правоведение. - 1983. - № 6.

31. Майданик Л.А., Сергеева H.IO. Материальная ответственность за повреждение здоровья. - М.: Юрид. лит., 1968.

32. Малеин Н.С. Возмещение вреда, причинённого личности. - М., 1965.

33. Малеин Н.С. О моральном вреде //Советское государство и пра­во.-1993. - № 3. - С. 32-39.

34.Манукян В.И. Моральный вред.- К.: Истина , 2010.

35.Палиюк В.П. Моральный (неимущественный) вред. - К.: Право, 1999.

36.Поляков И.Н. Имущественный вред, причинённый преступлени­ем: понятие, проблемы возмещения //Советское государство и пра­во. - 1989. - № 6.

37.Постанови Пленуму Верховного Суду України /Збірник. - К., 2004.

38.Прокудина Л. А. Возмещение ущерба, причинённого незаконны­ми действиями правоохранительных органов. — М.: Городец, 1998.

39.Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязатель­ствах в советском гражданском праве. - Л.: Изд-во ЛГУ 1983. - С. 100-130.

40.Стефанчук В.О. Захист честі, гідності та репутації в цивільно­му праві. - К., 2001.

41.Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб. Поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту.-К КНТ, 2008.

42.Харитонов Є.О., Саніахметова Н. Цивільне право України. - К., 2010

43.Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів (покупців). - К.: Юмана, 1998. - С 224.

44.Шевченко Я.М. - Цивільне право України , ч. 2. – К., 2010.

45. Шевченко Я.Н. Правовое регулирование ответственности несовершеннолетних. - К.: Наукова думка, 1976.

46. Шиминова М.Я. Возмещение вреда, причинённого здоровью. - М.: Московский рабочий, 1972.

47. Эрделевский А. Публичный конкурс //Законность. - 2000. - №8. - С. 13-16.

48. Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда. - М., 1996.

49. Яичков К.К. Ответственность родителей за причинённый детьми вред //Социалистическая законность. - 1950. - № 6.

50.Ярошенко К.Б. Понятие и состав вреда в деликтных обязательст­вах. Проблемы современного гражданского права: Сборник статей. - М.: Городец, 2000. - С. 328-341.

51. Ярошенко К.Б. Специальные случаи ответственности за причине­ние

- М.: Юрид. лит., 1977.

15. Інформаційні ресурси
1. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму підготовки 6.070108 “Правознавство”.

2. Джерела Інтернет:

Пошукові системи. Режим доступу: www.refine.org.ua: www.ukr.net: www.google.com.ua.

Електронні ресурси для навчання. Режим доступу: http://edu.km.ru/ http://vschool.km.ru/ http://vkids.km.ru/.

Енциклопедії і довідники: http://mega.km.ru/, http://vesna.sammit.kiev.ua/, http://www.slovnyk.org/Ink/dic.html.

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади в Україні. Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/.

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.

Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/.

Офіційний сайт Бази українського законодавства в Інтернет. Режим доступу: www.lawukraine.com.

Урядовий портал Кабінету Міністрів України. Режим доступу: www.kmu.gov.ua.

Офіційний сайт Міністерства економіки України. Режим доступу: www.me.gov.ua.

Офіційний сайт Львівської електронної бібліотеки ім. В. Стефаника. Режим доступу: www.lsl.lviv.ua.

Офіційний сайт Бази українського законодавства в Інтернет. Режим доступу: www.lawukraine.com.

3. Адреси та телефони бібліотек:

Електронна бібліотека ЛКА: http://www.dev.lac.lviv.ua/lib.

Читальні зали бібліотеки ЛКА:

вул. Туган-Барановського, 10 (читальний зал №1) (читальний зал періодики);

вул. Самчука, 9 (читальний зал №2);

вул. Тернопільська, 8 (читальний зал в гуртожитку);

Наукова бібліотека ім. В. Стефаника Національної академії наук України: м. Львів, вул. Стефаника 2, вул. Ковтуна, 10 (зал періодики).

Наукова бібліотека Національного університету ім. Ів. Франка: м. Львів, вул. Драгоманова 5 і 17.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка