Робоча програма «Основи теорії комунікацій»для студентів (назва навчальної дисципліни) за напрямом підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»Скачати 185.22 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір185.22 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

“Харківський авіаційний інститут ”

Кафедра документознавства та української мови


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

_______________________ Павленко В. М.

“______”______________ 2014 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ ТЕОРІЇ КОМУНІКАЦІЙ

_____________________________________________________________

(назва навчальної дисципліни)

галузь знань ___0201 Культура________________________________________________

(шифр і назва галузі знань)

напрям підготовки 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність_____

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність ___7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність ______

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

Харків

2014 рікРобоча програма «Основи теорії комунікацій»для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність», спеціальністю 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність. „___” ________, 20__ року - ____ с.

Розробники:____________________________________________________

(автор, посада, наукова ступень та вчене звання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри _____________________________________

_________________________________________________________________________________
Протокол від «26» червня 2014 року №11
Завідувач кафедри ____________________________________________________
_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«28» серпня 2014 року
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від “____”________________20___ року № ___
“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали) 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань

0201 Культура

(шифр і назва)


Нормативна

(за вибором)
Напрям підготовки

7.020105 Документознавство та інформаційна діяльність

(шифр і назва)


Модулів – 2

Спеціальність:

7.020105 Документознавство та інформаційна діяльність
Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 216

10-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 11,5


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст
28 год.

8 год.

Практичні, семінарські

28 год.

14 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

160 год.

86 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: іспит
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: всебічно розглянути основи комунікативного знання, ознайомити студентів з понятійно-категоріальним апаратом теорії комунікації, пояснити специфіку різних видів комунікацій через їх зіставлення, з'ясувати роль інформації в комунікативному процесі. Важливо також акцентувати увагу студентів на специфіці комунікативних процесів у промисловій галузі.
Завдання: засвоїти теоретичний матеріал, що його подано в лекційній частині курсу; наголосити на тих аспектах комунікації, які більшою мірою матимуть вплив на успішність подальшої професійної діяльності студентів - документознавців; ознайомитися з новітніми комунікаційними техніками та практиками; навчитися аналізувати комунікативну ситуацію та комунікативний акт з огляду на їхню ефективність; засвоїти принципи, розвинути та вдосконалити навички ефективної комунікації на різних рівнях (особистісному, груповому, професійному, масовому), сформувати й закріпити навички здійснення ефективних комунікацій.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: предмет та методологію досліджень теорії комунікації; визначення основних понять теорії комунікації; рівні та види комунікацій, прикладні моделі комунікацій, специфіку міжособистісної, групової, публічної, політичної, професійної, масової, міжкультурної комунікації.
вміти: розрізняти види та рівні комунікації, аналізувати конкретні випадки ефективних та неефективних комунікацій на різних рівнях, моделювати комунікаційні ситуації, використовувати новітні комунікаційні техніки та практики ефективних комунікацій.


 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теорія комунікацій як наука. Різновиди комунікацій.

Тема 1. Теорія комунікацій як галузь наукового знання та навчальна дисципліна. Методологія дослідження комунікацій.

Тема 2. Витоки та основні етапи розвитку теорії комунікації.

Тема 3. Комунікація як процес.

Тема 4. Різновиди комунікацій. Вербальна комунікація.

Тема 5. Усна вербальна комунікація: властивості та ситуативна обумовленість

Тема 6. Письмова вербальна комунікація: властивості, різновиди, функції
Змістовий модуль 2. Комунікативні рівні: від міжособистісної до міжкультурної комунікації.

Тема 7 Невербальні комунікації: специфіка, сфера взаємодії.

Тема 8 Міжособистісна комунікація.

Тема 9 . Комунікація в малих групах

Тема 10. Масова комунікація.

Тема 11 Професійно орієнтовані комунікації. Комунікації на підприємстві

Тема 12 . Політична комунікація.

Тема 13. Публічна комунікація

Тема 14. Міжкультурна комунікація.
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Теорія комунікацій як наука. Різновиди комунікацій.


Тема 1. Теорія комунікацій як галузь наукового знання та навчальна дисципліна. Методологія дослідження комунікацій.
2

210

Тема 2. Витоки та основні етапи розвитку теорії комунікації.
2

210

Тема 3. Комунікація як процес.
2

210

Тема 4. Різновиди комунікацій. Вербальна комунікація.
2


10

Тема 5. Усна вербальна комунікація: властивості та ситуативна обумовленість
2

210

Тема 6. Письмова вербальна комунікація: властивості, різновиди, функції
2

210

Разом за змістовим модулем 1
12

1260

Змістовий модуль 2. Комунікативні рівні: від міжособистісної до міжкультурної комунікації.


Тема 7. Невербальні комунікації: специфіка, сфера взаємодії.
2

210

Тема 8 Міжособистісна комунікація.
2

215

Тема 9 . Комунікація в малих групах
2

210

Тема 10. Масова комунікація.
2

210

Тема 11 Професійно орієнтовані комунікації. Комунікації на підприємстві
2

215

Тема 12 . Політична комунікація.
2

210

Тема 13. Публічна комунікація
2

215

Тема 14. Міжкультурна комунікація.
2

215

Разом за змістовим модулем 2
16

16100

Усього годин


216

28

28160


5. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Інформація та комунікація: співвідношення понять. Комунікаційні канали в інформаційному суспільстві

2

2

Євроцентричні та америкоцентричні теорії масової комунікації.

2

3

Способи передавання інформації в різних видах та на різних етапах комунікації. Поняття ефективної та неефективної комунікації: спостереження та узагальнення.

2

4

Форми мовленнєвої комунікації. Суперечка як різновид комунікації. Стратегія й практика аргументації

2

5

Застосування вміння говорити та слухати для підвищення ефективності комунікації.

2

6

Реалізація синтезу мовленнєвих навичок різних видів у навчальній, науковій, професійній комунікації.

2

7

Організація простору й часу в межах невербальної комунікації. Мовчання як комунікація.

2

8

Особливості міжособистісної комунікації. Почуття та емоції як комунікативні дії.

2

9

Поняття великих і малих соціальних груп у соціології. Дослідження особистісної поведінки в таких групах.

2

10

Роль ЗМІ у масових комунікаціях. Ефективна та неефективна комунікація як наслідок специфіки передавання інформації через ЗМІ.

2

11

Структурні особливості ділових комунікацій (моделі комунікацій в організаціях).

2

12

Моделі політичної комунікації.

2

13

Усна публічна навчальна комунікація: теорія й практика.

2

14

Багатоманіття підходів до визначення поняття «культура». Поняття монохронної та поліхронної культури. Самоусвідомлення суб’єкта – учасника міжнародної комунікації

2


6. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Антропосоціогенез і соціальна комунікація: еволюція засобів і способів спілкування.

10

2

Комунікативні проблематика в християнській та новоєвропейській культурі.

10

3

Прикладні моделі комунікацій у вітчизняній та європейській соціології (М. Бахтін, Ю. Лотман, З. Фрейд, Ж.К. Леві-Стросс, М. Фуко та ін. )

10

4

Семіотика. Синтактика, семантика, прагматика, їх зв'язок з теорією комунікацій


10

5

Психологічні вправи й тренінги для розвитку навичок ефективної усної комунікації

10

6

Ділове листування як різновид письмової комунікації. Інформативність як ситуативна зумовленість ділової письмової комунікації через листи.

10

7

Порівняння вербальної та невербальної комунікації.

10

8

Специфіка досліджень міжособистісних комунікацій у різних філософських контекстах (філософські та прикладні моделі).

15

9

Співвідношення понять «прагматика» й «прагматизм» у соціальній філософії. Осмислення цих понять із погляду теорії комунікацій.

10

10

Аналіз моделей масових комунікацій із погляду ефективності та неефективності.

10

11

Особливості маркетингових комунікацій. Реклама як комунікація.

15

12

Аналіз політичних конфліктів як комунікативних актів. Їх оцінка сучасників та наступників.

10

13

Витоки та еволюція публічної комунікації: від давнини до сучасності.

15

14

Позитивні та негативні наслідки взаємодії культур. Типи сприйняття міжкультурних відмінностей.

15
Разом

1607. Методи навчання

1. Інформаційно-рецептивний

2. Репродуктивний

3. Частково-пошуковий (евристичний)

4. Дослідницький

5. Імітаційний


8. Методи контролю
1. Поточні письмові самостійні роботи

2. Модульні контрольні роботи

3. Звіт про виконання завдання для самостійної роботи

4. Екзамен9. Розподіл балів, які отримують студенти

для екзамену
Поточне тестування та самостійна робота

Підсум-ковий

тест

сума

Поточне тестування

40

100

Модуль 1

Модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

самостійна робота

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-3

0-2

0-2

0-3

0-2

0-2

0-3

0-2

0-3Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


10. Методичне забезпечення

1. Робоча навчальна програма дисципліни «Основи теорії комунікацій» (затверджена на засідання кафедри документознавства та української мови, протокол №_______ «» ___________ 2014р.)

2. Навчальні посібники:

Основы теории коммуникации: Учебник /Под ред. проф. О-75 М.А. Василика. — М.: Гардарики, 2003.

3. матеріали до практичних занять та самостійної роботи студентів;

4. критерії оцінювання успішності студентів (Положення про кредитно-модульну систему);

5. Завдання для модульних контрольних робіт з навчальної дисципліни «Основи теорії комунікацій»

6. Екзаменаційні білети для семестрового контролю11. Рекомендована література

Базова

 1. Зарецкая Е.Н. Деловое общение: Ученик: В 2 т. Т. I - М.: Дело, 2002.

 2. Е.А. Моисеенко, М.А. Чернышёв и др. Коммуникации в бизнесе. – Ростов-на-Дону, 2007.

 3. Основы теории коммуникации: Учебник /Под ред. проф. О-75 М.А. Василика. — М.: Гардарики, 2003.

 4. Л.Г. Павлова. Основы делового общения. - Ростов-на-Дону, 2008.

 5. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности: Учебное пособие. – СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 2001.

 6. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации — М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер» — 2001.

 7. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», 2000.

 8. Рай Л. Развитие навыков эффективного общения. – СПб.: Питер, 2002.

 9. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002.

 10. Спивак В.А. Современные бизнес-коммуникации.- СПб.: Питер, 2002.


Допоміжна

 1. Басин Е.Я. Искусство и коммуникация (очерки из истории философско-эстетической мысли). –М.: Московський общественный научный фонд; ООО «Издательский центр научных и учебных программ», 1999.

 2. Пиз А. Язык розговора. – ЭКСМО-Пресс, 2000.

 3. Вацлавик П., Бивин Д., Джексон Д. Прагматика человеческих коммуникаций: Изучение паттернов, патологий и парадоксов взаимодействия / Пер. с англ.- М., 2000.

 4. Колтунова М.В. Язык и деловое общение. Нормы, риторика, етикет: Учебное пособие для вузов. – М., 2002.

 5. Коноваленко М.Ю. Обман в деловом общении. Методы диагностики. – Ростов н/Д, 2005.

 6. Самохина Т. С. Эффективное деловое общение в контекстах разных культур и обстоятельств: Учебное пособие по профессиональной межкультурной коммуникации. – М., 2005.


12. Інформаційні ресурси


 1. Теория коммуникации - Пресс-служба. Всероссийский специализированный журнал : [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.press-service.ru/terms/130/

 2. Основы теории коммуникации - Форум - Центр Российского Образования в Праге : [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://crop.ucoz.com/forum/2-46-1
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка