Робоча програма основи біоетики та біобезпеки за фаховим напрямком 12020101. „ФармаціяСторінка4/4
Дата конвертації06.11.2016
Розмір0.75 Mb.
1   2   3   4
Тема: Біоетичні основи професійної діяльності лікаря. Моделі стосунків між лікарем і пацієнтом. Принципи правдивості, інформованої згоди, конфіденційності (лікарська таємниця). стосунки хворого з персоналом лікувальних закладів і сім’єю. Роль сім’ї у прийняття рішень.

Актуальність теми: Становлення і швидкий прогрес біоетики пов’язані з революційними змінами та досягненнями у сфері медико-біологічних дисциплін. Йдеться про розшифрування геному людини, клонування тварин, можливості клонування людини, штучну заміну статі, екстракорпоральне запліднення, успіхи генної терапії, лікування із застосуваннням ембріональних тканин, нові засоби планування сім’ї, прогрес трансплантології, удосконалення вакцинопрофілактики. Біоетика поєднує велике коло соціально-економічних, морально-етичних та юридичних проблем, які розглядають не тільки медичне співробітництво, а й органи державної влади, громадськість, засоби масової інформації.

Навчальні цілі:

Знати: визначення поняття біоетики, завдання, теорії та методи, основні етапи становлення етики як науки, основи нооетики

Вміти: застосовувати етичні принципи, які формують теоретичну основу етичної науки, в практичній діяльності лікаря.
Міжпредметна інтеграція

№ п/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1.

Забезпечуючі:

ФілософіяОсновні закони і категорії філософії
1..

Забезпечувані:

Фармакотерапія, клінічна фармаціяОсновні принципи і категорії біологічної й медичної етики, принципи деонтології

Зібрати анамнез. раціонально призначати засоби в кожному конкретному випадку

2.

Фармакологія

Принципи дослідження активності лікарських засобів в експерименті й клініці

Етико-деонтологічні принципи наукового експерименту, пересадки органів і тканин, дослідження нових лікарських засобів


План і організаційна структура заняття

№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час в хви-линах

1.

Підготовчий етап:

Організаційні заходи.

Постановка навчальних цілей

Контроль вихідного рівня знань.
Тестовий контроль. Усне опитування

Тестові завдання. Перелік питань для опитування.

1

2


12


2.

Основний етап:

1. Робота студентів в палаті під керівництвом викладача.


3. Самостійна робота студента в аудиторії.


Другий


Метод конкретних ситуацій,моделювання клінічних ситуацій.

Метод конкурентних груп. Моделювання різних ситуацій, що можуть виникнути в житті. Розбір тактики лікаря.Тестові завдання, клінічні задачі.

20


20

3.

Обговорення результатів самостійної роботи в палатах

Третій


Метод групової дискусії. Оцінка тактики лікаря.Оцінка фахівців з точки зору моралі, етики і деонтології.

Конспект лекцій, підручники

15

3.

Заключний етап:

Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.

Підведення підсумків, оголошення оцінок.

Домашнє завдання


Третій


Індивідуальне усне опитування


Перелік питань для опитування


15

3


2

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗАНЯТТЯ

Матеріали для контролю вихідного рівня знань

Перелік питань для опитування:
1.Історія розвитку медико-психологічних відносин у Стародавній Греції, Єгипті, Індії, Китаї.Погляди на проблему Авіценни, Гіппократа.

2. Творчий характер праці провізора.

3.Гуманізм у праці медика.

4.Вміння ототожнити себе з хворим – істинність психології медпрацівника.

5.Психологія спілкування з хворим – найважливіший елемент процесу лікування.

6.Вплив захворювання на психіку пацієнта.

7.Біль, відношення хворого до цієї ознаки. Роль медичного працівника у сприйнятті і зменшенні болю.

8.Технізація медицини. Науково-технічний прогрес і лікар. Значення слова.

9. Почуття такту у провізора – велика зброя.

10. Колектив з соціально-психологічної точки зору.

11.Поняття: лідер і неформальний лідер.

12.Комунікабельність і увага до співбесідника. Правила ведення бесіди.

13. Помилка твоя і колеги. Тактика.

14. Роль керівника у формуванні колективу.


ІІ. Розв’яжіть ситуаційні задачі:

1. Хворий М. звернувся до лікаря поліклініки зі скаргами на підвищення температури до 37*С, головний біль, загальну слабість, біль у м’язах. У зв’язку із закінченням робочого часу лікар порекомендував хворому викликати карету швидкої допомоги. Чи правильно поступив лікар? Які, на Вашу думку, категорії моралі порушив медичний працівник? Які Ваші рекомендації в даному випадку?

2. Хвора Г., 40 років, звернулась до хірурга з приводу декомпенсації цукрового діабету (глюкоза крові 21 ммоль/л), який призначив інсулін короткої дії. Який основний принцип Гіпократичної моделі має не порушити лікар? Чи правильно поступив медичний працівник в даному випадку? Які Ваші пропозиції?

ІІІ. Заповність таблиці:

Відмінні риси між правом і біоетикою

Табл.1

Право

Біоетика
Спільні риси права і біоетики

Табл.2

1.

2.

3.

4.

5.

6.Тестові завдання:

І.Ефективність роботи медичного колективу залежить:

І) від психологічного клімату в колективі;

2) від фінансових органів;

3) від керівництва;

4) від взаємовідносин працівників;

5) від психологічного клімату в колективі й колегіальності.П.Колектив – це група, а група - це не колектив, бо:

1) щоб стати колективом, треба групі пройти великий шлях розвитку;

2) колектив обיєднує людей на основі діяльності, корисної для суспільства;

3) колектив має свою неофіційну внутрішню сітку взаємовідносин;

4) колектив складається з індивідуальностей, які треба обיєднати в групах;

5) все правильно.Ш.Неформальна група – це:

1) структурний підрозділ закладу;

2) група, побудована на службових взаємовідносинах;

3) група, побудована на психологічній основі;

4) група, побудована на особистих стосунках;

5) правильні 4 і 5 відповіді.ІV.Комунікабельність – це:

 1. вроджена риса характеру;

 2. нормальні взаємовідносини між людьми;

 3. підлабузництво, фальш;

 4. правдивість, доброзичливість;

 5. увага до співрозмовника.

V.Психологічні особливості древніх медиків були пронизані ідеями:

1) самопізнання;

2) самовиховання;

3) методами досягнення внутрішньої гармонії;

4) самокорекції;

5) самовиправлення психологічних чи фізичних якостей.VІ.Чому фаху медика повинен бути характерний творчий підхід до пацієнта?

 1. Лікар повинен догматично слідкувати за приписами лікування.

 2. Лікар повинен враховувати перебіг захворювання.

 3. Лікар повинен враховувати вплив медикаментів і харчування на перебіг захворювання.

 4. Лікар повинен враховувати індивідуальні особливості психіки пацієнта і його родини.

 5. Вчинки і дії одного лікаря не будуть мати такого авторитету у хворого, як ті ж самі дії іншого, досвідченішого, авторитетнішого.

VП.Психологія спілкування з пацієнтом – це:

 1. уміння підійти до хворого;

 2. найти ключ до його особистості;

 3. установити контакт з хворим;

 4. важливий елемент лікування;

 5. вміння бажити і оцінити долю хворого в процесі лікування.

VШ.Психологія спілкування - практична дисципліна, що вивчає:

1) психологічні взаємозвיязки проблем лікування і догляду за хворим;

2) проблеми взаємодій з хворими в різноманітних ситуаціях;

3) проблеми поведінки медичних працівників;

4) взаємовідносини хворого з середовищем лікувального закладу;

5) відносини лікар – хворий.


Еталони відповідей: І- 5, ІІ- 5, ІІІ- 5, ІV- 4,5, V- 1,2,3,4,5, VІ- 2.3,4.5, VІІ- 1,2,3,4,5, VІІІ- 1,2,3,4,5.
Матеріали контролю для заключного етапу

1. Особливості психологічних аспектів діяльності лікарів на Україні.

2. Психологічний смисл думок М.Мудрова щодо процедури прописування рецепта і видачі ліків.

3.Значення психології у практичній діяльності стоматолога.

4. Розтлумачте фразу: ” Людина – це не тільки організм, але і особистість”.

5.Перелічіть елементи мотивації діяльності лікаря.

6.Темперамент і характер .

7. Зміни психології людини під впливом захворювання, лікування.

8.Сент-Екзюпері про лікаря і науково-технічну революцію.
Література


 1. Вітенко І.С. Сімейна медицина. Психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих / І. С. Вітенко, О. О. Чабан, О. О. Бусло : Тернопіль. – „Укрмедкнига”, 2002. – 187с.

 2. Вітенко І.С., Психологічні основи лікувально-профілактичної допомоги та підготовки лікаря загальної практики – сімейного лікаря / І. С. Вітенко : Харків. – Золоті сторінки. – 2002. – 288с.

 3. Грандо А.А. Лікарська етика і медична деонтологія. 2-е видавництво, переробл. і доп.-К.: Вища шк., 1988, - 192с.

 4. Запорожан В.М., Аряєв М.Л. Біоетика. – К.: “Здоров’я”. – 2005. – 287с.

 5. Матвеев В.Р. Основи медичної психології, етики і деонтології. – М.: Медицина, 1984.-176с.

 6. Назар П.С., Віленський Ю.П. Основи медичної етики. – К.: “Здоров’я” . – 2002. – 341с.

 7. Спиркин А.Г. Філософія. – М.: Гардаріки, 1999, - 815с.2.2.2. Тести контролю знань студентів.

ПЕрелік Питань для опитування (взірець)

Заняття на тему: Біоетичні основи професійної діяльності лікаря. Моделі стосунків між лікарем і пацієнтом. Принципи правдивості, інформованої згоди, конфіденційності (лікарська таємниця). стосунки хворого з персоналом лікувальних закладів і сім’єю. Роль сім’ї у прийняття рішень.

Питання для опитування:

1.Історія розвитку медико-психологічних відносин у Стародавній Греції, Єгипті, Індії, Китаї.Погляди на проблему Авіценни, Гіппократа.

2. Творчий характер праці лікаря.

3.Гуманізм у праці лікаря.

4.Вміння ототожнити себе з хворим – істинність психології медпрацівника.

5.Психологія спілкування з хворим – найважливіший елемент процесу лікування.

6.Вплив захворювання на психіку пацієнта.

7.Біль, відношення хворого до цієї ознаки. Роль медичного працівника у сприйнятті і зменшенні болю.

8.Технізація медицини. Науково-технічний прогрес і лікар. Значення слова.

9. Почуття такту у лікаря – велика зброя.

10. Колектив з соціально-психологічної точки зору.

11.Поняття: лідер і неформальний лідер.

12.Комунікабельність і увага до співбесідника. Правила ведення бесіди.

13. Помилка твоя і колеги. Тактика.

14. Роль керівника у формуванні колективу.
Тестові завдання (взірець)

Заняття на тему: Взаємини між медичними співробітниками, пацієнтом та його родиною.

І.Ефективність роботи медичного колективу залежить:

І) від психологічного клімату в колективі;

2) від фінансових органів;

3) від керівництва;

4) від взаємовідносин працівників;

5) від психологічного клімату в колективі й колегіальності.П.Колектив – це група, а група - це не колектив, бо:

1) щоб стати колективом, треба групі пройти великий шлях розвитку;

2) колектив обיєднує людей на основі діяльності, корисної для суспільства;

3) колектив має свою неофіційну внутрішню сітку взаємовідносин;

4) колектив складається з індивідуальностей, які треба обיєднати в групах;

5) все правильно.Ш.Неформальна група – це:

1) структурний підрозділ закладу;

2) група, побудована на службових взаємовідносинах;

3) група, побудована на психологічній основі;

4) група, побудована на особистих стосунках;

5) правильні 4 і 5 відповіді.ІV.Комунікабельність – це:

 1. вроджена риса характеру;

 2. нормальні взаємовідносини між людьми;

 3. підлабузництво, фальш;

 4. правдивість, доброзичливість;

 5. увага до співрозмовника.

V.Психологічні особливості древніх медиків були пронизані ідеями:

1) самопізнання;

2) самовиховання;

3) методами досягнення внутрішньої гармонії;

4) самокорекції;

5) самовиправлення психологічних чи фізичних якостей.VІ.Чому фаху медика повинен бути характерний творчий підхід до пацієнта?

 1. Лікар повинен догматично слідкувати за приписами лікування.

 2. Лікар повинен враховувати перебіг захворювання.

 3. Лікар повинен враховувати вплив медикаментів і харчування на перебіг захворювання.

 4. Лікар повинен враховувати індивідуальні особливості психіки пацієнта і його родини.

 5. Вчинки і дії одного лікаря не будуть мати такого авторитету у хворого, як ті ж самі дії іншого, досвідченішого, авторитетнішого.

VП.Психологія спілкування з пацієнтом – це:

 1. уміння підійти до хворого;

 2. найти ключ до його особистості;

 3. установити контакт з хворим;

 4. важливий елемент лікування;

 5. вміння бажити і оцінити долю хворого в процесі лікування.

VШ.Психологія спілкування - практична дисципліна, що вивчає:

1) психологічні взаємозвיязки проблем лікування і догляду за хворим;

2) проблеми взаємодій з хворими в різноманітних ситуаціях;

3) проблеми поведінки медичних працівників;

4) взаємовідносини хворого з середовищем лікувального закладу;

5) відносини лікар – хворий.


2.3.Методичні матеріали для студентів
2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять (взірець)
Тема: Біоетичні основи професійної діяльності лікаря. Моделі стосунків між лікарем і пацієнтом. Принципи правдивості, інформованої згоди, конфіденційності (лікарська таємниця). Стосунки хворого з персоналом лікувальних закладів і сім’єю. Роль сім’ї у прийняття рішень.

Актуальність теми: Професійна діяльність медичних працівників повинна базуватись на принципах етики та деонтології, оскільки від даних основ значною мірою залежить здоров’я, настрій, благополуччя людей, морально-психологічний клімат в суспільстві, що впливає на продуктивність праці. Без дотримання етичних норм неможливі політичні, економічні, культурні та сімейні відносини, оскільки існування людського суспільства вимагає необхідності зважати один на одного, дотримуватись певних обмежень в поведінці.

Навчальні цілі:

Знати: моделі стосунків між лікарем і пацієнтом, принципи правдивості, інформованої згоди, конфіденційності, стосунки хворого з персоналом лікувальних закладів і сім’єю.

Вміти: застосовувати етичні правила для правильних стосунків медичних працівників і пацієнтів.

Самостійна позааудиторна робота

Контрольні питання

 1. Принципи біоетики, які складають основу традицій Гіпократа.

 2. Варіанти конфлікту інтересів лікаря.

 3. Характеристика принципу правдивості.

 4. Принцип інформованості. Стандарти інформування.

 5. Принцип конфіденційності. “Лікарська таємниця” - стаття 40 законодавства України про охорону здоров’я.

 6. Моделі стосунків між лікарем і пацієнтом.

 7. Медико-етична роль і відповідальність медичного персоналу лікувальних закладів.

 8. Роль сім’ї в прийнятті медичних рішень

ІІ. Розв’яжіть ситуаційні задачі:

1. У хворого Н. 50 років вперше виявлено рак прямої кишки. Лікар зберіг діагноз в таємниці від хворого і його родичів. Чи правильна тактика лікаря? Чи є обов’язком лікаря розповісти хворому та його родичам про діагноз?2. Хвора Г., 45 років, поступила в терапевтичне відділення зі скаргами на вздуття живота, часті проноси, схуднення. Лікар після повного обстеження хворої повідомив її про діагноз, методи лікування, можливі наслідки захворювання. Який тип взаємовідносин між лікарем і пацієнтом? Можливо, необхідно застосувати інший тип взаємовідносин між лікарем і пацієнтом?

Самостійна аудиторна робота


І. Студенти працюють з клінічними задачами в аудиторії, збирають анамнез в палатах. Результати проведеної роботи доповідають на заключному етапі заняття. Аналіз роботи проводиться разом з викладачем.

ІІ. Контроль кінцевого рівня знань згідно запитань для заключного етапу.

Література
Література.

 1. Запорожан В.М.Біоетика: Підручник / В.М.Запорожан, М Л. Аряєв. К.: Здоров’я, 2005. – 288 с.

 2. Антологія біоетики /[за ред.. Ю.І. Кундієва]. – Львів: БаК, 2003. – 592с.

 3. Биомедицинская этика / [Под ред. В. И. Покровского]. – М.: Медицина, 1997. – 224 с.

 4. Биоэтика: принципы, правила, проблемы / [Под ред. Б. Г. Юдина]. – М.: Медицина, 1998. – 225 с.

 5. Боднар Г.В. Паліативна медична допомога / Г. В. Боднар, І. С. Вітенко, О. Ю. Попович : Донецьк, 2003. – 110 с.

 6. Вітенко І.С. Сімейна медицина. Психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих / І. С. Вітенко, О. О. Чабан, О. О. Бусло : Тернопіль. – „Укрмедкнига”, 2002. – 187с.

 7. Вітенко І.С., Психологічні основи лікувально-профілактичної допомоги та підготовки лікаря загальної практики – сімейного лікаря / І. С. Вітенко : Харків. – Золоті сторінки. – 2002. – 288с.

 8. Иванюшкин А.Я. Профессиональная этика в медицине / А. Я. Иванюшкин. – М. : Медицина, 1990. – 220 с.

 9. Любан – Плоцца Терапевтический союз врача и пациента / Б. Любан – Плоцца, В. Запорожан, Н. Аряев. – К.: АДЕФ – Украина, 2001. – 292 с.

 10. Основи загальної і медичної психології /За ред. І. С. Вітенка, О. С. Чабана : Тернопіль. – Укрмедкнига, 2003. – 344 с.

 11. Франкл В. Доктор и душа / В. Франкл. – С.Пб: Ювента, 1997. – 245с

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка