Робоча програма основи біоетики та біобезпеки за фаховим напрямком 12020101. „ФармаціяСторінка1/4
Дата конвертації06.11.2016
Розмір0.75 Mb.
  1   2   3   4


Івано-Франківський національний медичний університет
КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ І ФАРМАКОТЕРАПІЇ

Методичні матеріали

до забезпечення навчального процесу

з основ біоетики ТА БІОБЕЗПЕКИ

за фаховим напрямком

7.12020101. „ФАРМАЦІЯ” (ЗаОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

Івано-Франківськ 2013

Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

__________________________

Проф. Ерстенюк Г.М.

«_____»______________2013 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА

ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ ЗА ФАХОВИМ НАПРЯМКОМ 7.12020101. „ФАРМАЦІЯ” (ЗаОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

Факультет фармацевтичний

Кафедра КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ І ФАРМАКОТЕРАПІЇ


Форма нав-чання

Курс

Семестр

Кількість годин

Залік, диф.

залік сем.
Всьо-го

Аудиторних

с

п

рс

Лекції

Прак-тичні заняття

Лабо-ра-

торні занят-тяСемі-нарсь-кі занят-тя

Заочна

ІV

VIII

54

2

8

-

-


44

VIII

Робочу програму склала доц. Калугіна С.М.

Івано-Франківськ 2013

Робоча програма складена: на основі типової програми з основ біоетики та біобезпеки, затвердженої ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України 28 лютого 2011 р.

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри клінічної фармакології і фармакотерапії «20__» березня 2013 р.

Протокол № 10

Завідувач кафедри клінічної

фармакології і фармакотерапії ____________д.м.н. професор І.Г. Купновицька

Програму ухвалено на засіданні

циклової методичної комісії «22__»квітня 2013 р.

Протокол №_7_Голова циклової комісії _______________д.м.н. професор М.І.Мойсеєнко


ЗМІСТ
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Робочий навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Тематичні плани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. Тематичний план лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Тематичний план практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   1. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи . . . . . . . . . . . . . . .

   2. Структура залікових кредитів модулів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Засоби контролю знань студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .
1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми. . . . . . . . . .
1.4. Перелік навчально-методичної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1. Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2. Додаткова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ . . . . . . . . . . .
2.1. Загальні методичні матеріали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Мета і завдання дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Методи активації і інтенсифікації навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Основні знання та вмінння. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .


2.2. Методичні матеріали для викладачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Тези лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .
2.3. Методичні матеріали для студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. . . . . . . . . . . . . . . .

1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З „Основ біоетики та біобезпеки”
1. 1. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Опис навчального плану з дисципліни “„Основи біоетики та біобезпеки”

для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання)

Структура навчальної дисципліниКількість годин / з них

Рік навчання

Види контролю

Всього годин

Аудиторних

СРС

Лекц.

Практ.

54

2

8

44

4

Підсумковий контроль (залік)1.2.ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ

1.2.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙТема лекцій

Кількість годин

1.

Визначення, предмет, задачі, принципи і історія розвитку біомедичної етики, нооетики. Біоетика і становлення національної системи охорони здоров’я в Україні.

2
Всього

21.2.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬТема

Кількість годин

1.

Біоетичні основи професійної діяльності лікаря. Моделі стосунків між лікарем і пацієнтом. Принципи правдивості, інформованої згоди, конфіденційності (лікарська таємниця). Стосунки хворого з персоналом лікувальних установ і сім’єю. Роль сім’ї в прийняті медичних рішень.

2,0

2.

Медико-етичні, соціальні та правові проблеми та біобезпека репродукції людини та нових репродуктивних технологій, біоетичні проблеми планування сім’ї (контрацепція та природні методи планування сім’ї ). Медико-етична та правова оцінка штучного аборту.

2,0

3.

Біоетичні аспекти та біобезпека в хірургії, трансплантології, трансфузіології. Донорство, забір та дарунок органів. Біоетичні проблеми життя, вмирання, реанімація та смерті. Визначення та критерії смерті. Біоетичні та правові проблеми евтаназії та суїциду за сприянням лікаря.

2,0

4.

Біомедична етика та деонтологія в профілактиці та лікуванні психосоматичної патології. Біоетичні проблеми алкоголізму, вживання наркотиків та паління тютюну, паліативної медицини. Профілактика, реабілітація та ресоціалізація. Біоетичні аспекти самогубства та вбивства. Роль служби екстреної психологічної допомоги.

2,0
Всього

8,0


1.2.3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Модуль І. „Основи біоетики та біобезпеки”

Тема

Кількість годин

Види контролю

1.

Опрацювання тем, які входять до плану аудиторних занять.

40,0

Поточний контроль

2.

Виконання індивідуальної самостійної роботи.

4,0

Поточний і підсумковий контроль (залік)
Всього

44,0

1.2.4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ:

„Основи біоетики та біобезпеки”
Тема

Лекц

Пр. зан

СРС

1.Визначення, предмет, задачі, принципи і історія розвитку біомедичної етики, нооетики. Біоетика і становлення національної системи охорони здоров’я в Україні.

2,0

0

0

2.Біоетичні основи професійної діяльності лікаря. Моделі стосунків між лікарем і пацієнтом. Принципи правдивості, інформованої згоди, конфіденційності (лікарська таємниця). Стосунки хворого з персоналом лікувальних установ і сім’єю. Роль сім’ї в прийняті медичних рішень.

0

2,0

10,0

3.Медико-етичні, соціальні та правові проблеми та біобезпека репродукції людини та нових репродуктивних технологій, біоетичні проблеми планування сім’ї (контрацепція та природні методи планування сім’ї ). Медико-етична та правова оцінка штучного аборту.

0

2,0

10,0

4. Біоетичні аспекти та біобезпека в хірургії, трансплантології, трансфузіології. Донорство, забір та дарунок органів. Біотичні проблеми життя, вмирання, реанімація та смерті. Визначення та критерії смерті. Біоетичні та правові проблеми евтаназії та суїциду за сприянням лікаря.

0

2,0

10,0

5. Біомедична етика та деонтологія в профілактиці та лікуванні психосоматичної патології. Біоетичні аспекти самогубства та вбивства. Роль служби екстреної психологічної допомоги. Біоетичні проблеми алкоголізму, вживання наркотиків та паління тютюну, паліативної медицини. Профілактика, реабілітація та ресоціалізація.

0

2,0

10,0

Індивідуальна робота

0

0

4,0

Усього годин – 54, з них:

2,0

8,0

44,0

1.3. Засоби контролю знань студентів

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю знань студентів

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям з кожної теми. При оцінюванні навчальної діяльності студентів використовуються стандартизовані методи контролю: тести з банку даних, структуровані письмові роботи, структурований за процедурою контроль практичних навичок - моделювання певної проблеми та шляхів її вирішення.

Максимальна оцінка за кожне 2-хгодинне заняття – “5”, мінімальна - “2”.Критерії оцінювання знань студентів

Оцінка 5 – студент володіє знаннями з теми, рівень теоретичних знань високий, відповідає на додаткові, контрольні запитання чітко, впевнено, ситуаційні задачі і тестові завдання вирішені на 90-100%.

Оцінка 4 – студент володіє знаннями з теми, рівень теоретичних знань середній, але відповідає на додаткові, контрольні запитання достатньо чітко, ситуаційні задачі і тестові завдання вирішені на 70-89%.

Оцінка 3 - студент має слабкі знання з теми, рівень теоретичних знань дуже посередній, відповідає на навідні запитання достатньо впевнено, ситуаційні задачі і тестові завдання вирішені на 50- 69%.

Оцінка 2 – студент не має базових вхідних і вихідних знань з теми.
Оцінювання самостійної роботи студентів.

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.


1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань студентів і його форми

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та інструкцій про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005).


Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку по завершенню вивчення всіх тем дисципліни на останньому контрольному занятті.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою.


Питання для заліку з «Основ сучасної біоетики та біобезпеки»

 1. Визначення, предмет, задачі, принципи і історія розвитку біомедичної етики, нооетики.

 2. Біоетика і становлення національної системи охорони здоров’я в Україні.

 3. Основи біологічної безпеки в Україні.

 4. Вартість життя та здоров’я людини. Біологічний та антропологічний статус ембріону людини. Гідність і недоторканість людського життя з моменту його запліднення до природної смерті.

 5. Біоетичні проблеми життя, вмирання, реанімації та смерті. Визначення, види евтаназії та їх біоетична оцінка.

 6. Біоетичні аспекти науково-дослідницької роботи: експеримент та клінічні дослідження. Принципи доказової медицини та їх біоетична оцінка.

 7. Біоетичні основи професійної діяльності лікаря.

 8. Моделі стосунків між лікарем і пацієнтом.

 9. Принципи правдивості, інформованої згоди, конфіденційності (лікарська таємниця).

 10. Стосунки хворого з персоналом лікувальних установ і сім’єю.

 11. Роль сім’ї в прийняті медичних рішень.

 12. Медико-етична і правова оцінка лікарської помилки та ятрогенії в клінічній практиці.

 13. Національні та міжнародні документи, що регулюють морально-етичну, професійну та правову діяльність медичного персоналу і забезпечують права людини.

 14. Біоетичні, правові, соціальні проблеми та біобезпекка медичної генетики, генної інженерії і генної терапії, генетичних репродуктивних технологій модифікацій природи людини і тварин.

 15. Медико-етичні проблеми клонування людини і тварин.

 16. Медико-етичні, соціальні та правові проблеми та біобезпека репродукції людини та нових репродуктивних технологій, біоетичні проблеми планування сім’ї (контрацепція та природні методи планування сім’ї ).

 17. Медико-етична та правова оцінка штучного аборту.

 18. Етичні, правові та соціальні аспекти і біобезпека пренатальної діагностики, та популяційних скринінгових досліджень.

 19. Біоетичні проблеми неонатології і педіатричної практики.

 20. Біоетичні аспекти та біобезпека в хірургії, трансплантології, трансфузіології.

 21. Донорство, забір та дарунок органів.

 22. Біотичні проблеми життя, вмирання, реанімація та смерті.

 23. Визначення та критерії смерті.

 24. Біоетичні та правові проблеми евтаназії та суїциду за сприянням лікаря.

 25. Біомедична етика та деонтологія в профілактиці та лікуванні психосоматичної патології.

 26. Біоетичні аспекти самогубства та вбивства. Роль служби екстреної психологічної допомоги.

 27. Біоетичні проблеми алкоголізму, вживання наркотиків та паління тютюну, паліативної медицини. Профілактика, реабілітація та ресоціалізація.


1.4. Перелік навчально-методичної літератури

1.4.1. Основна література

 1. Запорожан В.М.Біоетика: Підручник / В.М.Запорожан, М Л. Аряєв. К.: Здоров’я, 2005. – 288 с.

 2. Запорожан В.Н. Биоэтика: Учебник / В.Н.Запорожан, Н.Л.Аряєв Одеса: Одесский медуниверситет, 2005. – 295 с.

 3. Zaporozhan V. M. Bioethics: Textbook / V. M. Zaporozhan, M. L. Aryayev Odessa: The Odessa State Medical University, 2008. – 288 c.

 4. Антологія біоетики /[за ред.. Ю.І. Кундієва]. – Львів: БаК, 2003. – 592с.

 5. Запорожан В.Н. Путь к нооетике / В.Н.Запорожан. – Одесса: Одесский медуниверситет, 2008. – 284 с.


1.4.2. Додаткова література:

 1. Ардашева Н. А. Эвтаназия, как метод искусственного прерывания жизни. Правовые условия ее применения / Ардашева Н. А. //Вестник РАМН. – 1996. – №12. – С. 60-67.

 2. Аряєв М. Л. Психологічні та біотичні проблеми у перинатальній медицині У кн. Неонатологія. Підручник / М. Л. Аряєв : Київ АДЕФ – Україна, 2003. –С. 115 – 131.

 3. Аряєв Н. Л. Психологические и биоэтические проблемы в перинатальной медицине В кн. Неонатология Ученик / H. Л. Аряєв : Одеса. – Одеський медуниверситет, 2006. – С. 119 – 136.

 4. Аряев Н. Л. Медико-этические и правовые проблемы в неонатологической практике / Н. Л. Аряєв //Другий національний конгрес з біоетики. – Київ: НАН України, АМН України, Комісія з питань біоетики при Kабінеті Міністрів України, 2004. – С. 103.

 5. Биомедицинская этика / [Под ред. В. И. Покровского]. – М.: Медицина, 1997. – 224 с.

 6. Биоэтика: принципы, правила, проблемы / [Под ред. Б. Г. Юдина]. – М.: Медицина, 1998. – 225 с.

 7. Боднар Г.В. Паліативна медична допомога / Г. В. Боднар, І. С. Вітенко, О. Ю. Попович : Донецьк, 2003. – 110 с.

 8. Вітенко І.С. Сімейна медицина. Психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих / І. С. Вітенко, О. О. Чабан, О. О. Бусло : Тернопіль. – „Укрмедкнига”, 2002. – 187с.

 9. Вітенко І.С., Психологічні основи лікувально-профілактичної допомоги та підготовки лікаря загальної практики – сімейного лікаря / І. С. Вітенко : Харків. – Золоті сторінки. – 2002. – 288с.

 10. Возіанов О.Ф. Клінічні випробування стовбурових клітин: початок регенеративної та відновної медицини / О. Ф. Возіанов, Г. В. Єльська, О. Л. Кухарчук // Здоров’я України. – 2008. – №12 (193). – С. 62 – 63.

 11. Гешелин С.А. Этика в хирургии/С. А. Гешелин // Здоровя України. – 2005. – №3. – С. 6.

 12. Запорожан В.Н. Биоэтика в ХХ столетии: от глобальной биоэтики к нооэтике / В.Н.Запорожан // Інтегративна антропологія. – 2004. – №2 (4). – С. 3 – 9.

 13. Запорожан В. М. Від біоетики до нооетики / В.М.Запорожан // Вісник НАН України. – 2004. – №12. – С. 22 – 30.

 14. Запорожан В.Н. Путь к нооетике / В.Н.Запорожан. – Одесса: Одесский медуниверситет, 2008. – 284 с.

 15. Запорожан В.М. Нооетика як новий напрямок соціогуманітарної культури і філософії / В. М. Запорожан // Інтегративна Антропологія, 2005. – №1-2(5-6). – С. 3-10

 16. Иванов В.И. Этические аспекты исследований генома человека в генотерапии / В. И. Иванов В кн.: Итоги науки и техники. Геном человека. – М.: ВИНИТИ, 1994.- с.149-157.

 17. Иванюшкин А.Я. Профессиональная этика в медицине / А. Я. Иванюшкин. – М. : Медицина, 1990. – 220 с.

 18. Кундієв Ю., Кисельов М. Біоетика: витоки, стан, перспективи / Ю. Кундієв, М. Кисельов //Вісн. НАН України. – 1999. – №8. – с. 6-8

 19. Любан – Плоцца Терапевтический союз врача и пациента / Б. Любан – Плоцца, В. Запорожан, Н. Аряев. – К.: АДЕФ – Украина, 2001. – 292 с.

 20. Общепрактическая и семейная медицина / Под ред. М. Кохена; пер. с немецк. – Минск, 1997. – 458 c.

 21. Омельченко Л.І. Етичні аспекти проведення наукових досліджень та клінічних випробувань лікарських засобів серед дітей /Л.І.Омельченко, Н. В. Харченко, А. Г. Ципкун // Перинатологія та педіатрія. – 2005. – №1/2 (23). – С. 113 – 118.

 22. Основи загальної і медичної психології /За ред. І. С. Вітенка, О. С. Чабана : Тернопіль. – Укрмедкнига, 2003. – 344 с.

 23. Рокицкий М. Р. Этика и деонтология в хирургии / М. Р. Рокицкий М.: Медицина, 1998. – 158 c.

 24. Франкл В. Доктор и душа / В. Франкл. – С.Пб: Ювента, 1997. – 245с

 25. Этико-правовые аспекты проекта „Геном человека” / Международные документы и аналитические материалы /Отв. Ред. Б. Г. Юдин. – М. медицина, 1998. – 145 с.

 26. Яровинский М.Я. Лекции по курсу „Медицинская этика”(биоэтика). Учебное пособие / М. Я. Яровинский. – М.: Медицина, 2001. – Т. 1 . – 208с.

 27. Яровинский М.Я. Лекции по курсу „Медицинская этика”(биоэтика). Учебное пособие / М. Я. Яровинский. – М.: Медицина, 2001. – Т. 2. – 256с.

 28. Bennet L.E. Transplantation with older donor hearts for presumed stable recipient: an analysis of the Joint International Society for Heart and Lung Transplantation / Bennet L. E. United Network for Organ Sharing Thoracic Registry / L. E. Bennet, E. B. Edwards, J. D. Hosenpud //J. Heart Lung Transplant. – 1998. – №17. – P. 901 - 905.

 29. Bioethics. An Anthology/Ed. By H. Kuhze, P Singer. – Oxford: Blackwell Publ. Ltd, 1999. – 600 p.

 30. Brock L. The Least a Parent Can Do: Prenatal Genetic Testing and the Welcome to our children / L. Brock, M. D. Eidl //Ethics & Medicine. – 1997. – Vol. 13, №3. – P. 59-66.

 31. Convention for Protection of Human Rights of the human Being with regard to the application of biology and medicine: Convention of Human Rights and Biomedicine. DIR/JUR 996/14, Strasburg, November 1996 (Перевод В.Н. Игнатьева).

 32. Iglesias T. Hippocratic Medicine and the Teaching of Medical Ethics / T. Iglesias // Ethics & Medicine. – 1996. – Vol. 12, №1. – P. 4-9.

 33. Harris J. Is there a coherent social conception of disability? / J. Harris //Journal of Medical Ethics. – 2000. – Vol. 26. – P. 95-100.

 34. Kovalyova O. Medical Ethics / O. Kovalyova 2001. – Kharkiv, 128 p.

 35. Leffel J. Engineering Life: Defining “Humanity” in A Postmodern Age / J. Leffel // Ethics & Medicine. – 1997. – Vol. 13, №3. – P. 67-71.

 36. Operational Guidelines for Ethics Committees that Review Biomedical Research. - Geneva: WHO, 2000. – 31 P.

 37. Responsible conduct with animals in research /Ed By L.A. Hart.-N.-Y.: Oxford Univ. Press, 1998. – 193p.

 38. Robert V. Veatch The basics of bioethics / V. Robert Veatch. – Kennedy Institute of Ethics Georgetown University : Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey. – 2003. – 205 p.

 39. Thomas A. Mappes Biomedical Ethics / Thomas A. Mappes, David De Grazia. //Mc Graw Hill. – 2001. – 707p.

 40. Vogel F., Motulsky A.G. Human Genetics: problems and approaches / F. Vogel, A. G. Motulsky. – 1997. – 851 p.

 41. Zaporozhan V. M. Nooethics: as modern stage of development of bioethics. / V. M. Zaporozhan // LEADERSHIP. – N 1. – 2004. – Р 14 – 17.

 42. Zaporozhan V. M. Nooethics and Global Bioethics / V. M. Zaporozhan // 2nd International Congress [“EUROPEAN CITIZEN’S QUALITY OF LIFE E. C. Qua. L”], (GREECE. 2005). – P. 84 -85.

 43. Zaporozhan V. M. From Bioethics – to Nooethics / V. M. Zaporozhan: Varna, Scripta Scientifica Medica, 2008. – vol. 40 (1). – Р. 7–12.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка