Робоча програма органічна хімія 12020101 «Фармація» Факультети: фармацевтичний, підготовки іноземних громадянСторінка1/8
Дата конвертації16.04.2017
Розмір1.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет

Фармацевтичний факультет

Факультет підготовки іноземних громадян

Кафедра хімії

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЧНА ХІМІЯ»

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.12020101 – «Фармація»

Івано-Франківськ - 2012

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

_______________Ерстенюк А.М.

”­­­­__­­­” ________ 2012 р.РОБОЧА ПРОГРАМА

Органічна хімія

7.12020101 «Фармація»

Факультети: фармацевтичний, підготовки іноземних громадян

Кафедра хімії

Нормативні дані

Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Підсумко-

вий модуль

ний контроль (тиждень)


Підсумок по дисципліні

(тиждень)

Всього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні заняття

Лаборато-

рні


заняття

Семі

нарські


заняття

Денна

II

III, IV

324

30

150

-

-

144

17, 37

38

Робочу програму склали: доц. Боднарчук О.В., доц. Стецьків А.О., ас. Мандзюк Л.З.Івано-Франківськ - 2012

Робоча програма складена на основі тимчасової програми з органічної хімії для студентів вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації, схваленої на засіданні Комісії з фармації науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України і затверджена директором Центрального методичного кабінету з вищої методичної освіти МОЗ України І.С. Вітенко (Київ 2010р.)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри хімії фармацевтичного факультету від ”07” травня 2012року, протокол № 10.Завідувач кафедри хімії доц. Стецьків А.О.
Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії від

"28" травня 2012 року, протокол № 7


Голова циклової методичної комісії проф. Мойсеєнко М.І.

ЗМІСТ
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Робочий навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Тематичні плани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. Тематичний план лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Тематичний план практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   1. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи . . . . . . . .

   2. Структура залікових кредитів модулів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Засоби контролю знань студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань. . . . . . . . .
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми. . . . . . . . . …………………………………………………………
1.4. Перелік навчально-методичної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1. Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
1.4.2. Додаткова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ . .
2.1. Загальні методичні матеріали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Мета і завдання дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами. . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Методи активації і інтенсифікації навчання. . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Основні знання та вміння. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок . . . . . . . . . . . .


2.2.Методичні матеріали для викладачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Тези лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3. Тести контролю знань студентів………………………………..

2.3. Методичні матеріали для студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять . . . . .
2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів . . . . . . . .
2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4. Перелік питань для підсумкового котролю………………………….

3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. . . . . . . . . . . . . . . …………………………………………


1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

1.1.РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Згідно з навчальним планом вивчення органічної хімії здійснюється впродовж другого року навчання. Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.
п/п

Назва дисципліни

Кредит

Всього

Кількість годин, з них


Вид контролю

Аудиторних


СПРС

Лекції

Практичні заняття

1 сем.

2 сем.

1 сем.

2 сем.

1 сем.

2 сем

1 сем.

2 сем.

1.

Органічна хімія

9,0

324

16

14

70

80

70

74

Модуль 1

17 тиждень

Модуль 2

37 тиждень

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою, відповідно до навчання за Болонською системою освіти. Програма дисципліни структурована на модулі до складу яких входять блоки змістовних модулів.

Програму дисципліни «Органічна хімія» поділено на 2 модулі, які у свою чергу поділяються на 6 змістовних модулів:

Модуль 1.

Основи будови органічних сполук. Вуглеводні (алкани, циклоалкани, алкени, алкадієни, алкіни, арени) та їх функціональні похідні (галогено-, азотовмісні сполуки, гідроксипохідні вуглеводнів). Альдегіди. Кетони.

Змістові модулі:


 1. Основи будови органічних сполук. (класифікація і номенклатура, хімічний зв’язок і взаємний вплив атомів в органічних сполуках, просторова будова молекул, ізомерія органічних сполук, кислотні і основні властивості, класифікація органічних реакцій і реагентів. Вуглеводні (алкани, циклоалкани, алкени, алкадієни, алкіни, арени).

 2. Галогено-, нітрогеновмісні сполуки (нітросполуки, аміни, діазо- та азосполуки).

 3. Гідроксивмісні сполуки (спирти, феноли). Альдегіди та кетони аліфатичного та ароматичного ряду.


Модуль 2.

Карбонові кислоти. Гетероциклічні та природні сполуки.

Змістові модулі:

 1. Карбонові кислоти (моно-, дикарбонові, насичені, ненасичені, ароматичні), функціональні похідні карбонових кислот, гетерофункціональні карбонові кислоти.

 1. Гетероциклічні сполуки (3-, 4-, 5-ти членні гетероцикли з одним гетероатомом, 5-тичленні гетероцикли з двома гетероатомами, 6-тичленні гетероцикли з одним та двома гетероатомами, конденсовані системи – хінолін, ізохінолін, акридин, пурин).

 2. Вуглеводи (моно-, ди- та полісахариди). Терпени.

1.2.ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ
1.2.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

лекцій з органічної хімії для студентів

фармацевтичного факультету


Теми лекцій

К-ть

годин

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.10.

11.
12.


13.
14.

15.Предмет органічної хімії. Класифікація. Ізомерія і номенклатура органічних сполук. Хімічний зв`язок та взаємний вплив атомів в органічних сполуках. Кислотні і основні властивості органічних сполук.

Класи органічних сполук. Вуглеводні. Алкани. Циклоалкани. Алкени.

Вуглеводні. Алкіни. Алкадієни. Хімія полімерних сполук.

Моноядерні арени. Багатоядерні конденсовані і неконденсовані арени.

Галогенопохідні та нітросполуки. Властивості та ідентифікація. Застосування в медицині.

Аміни. Діазо-, азосполуки. Теорія кольоровості. Азобарвники. Оксигеновмісні органічні сполуки. Спирти. Етери.

Феноли та їх похідні. Альдегіди. Кетони.

Моно- і дикарбонові кислоти. Властивості та ідентифікація.

Функціональні похідні карбонових кислот.

Гетерофункціональні карбонові кислоти. Амінокислоти.

Гетероциклічні сполуки. Три-, чотири-, п’ятичленні гетероциклічні сполуки з одним і двома гетероатомами.

Шестичленні гетероциклічні сполуки з одним та двома гетероатомами.

Конденсовані системи гетероциклів. Семичленні гетероциклічні сполуки.Алкалоїди.

Моно-, дисахариди. Полісахариди. Нуклеїнові кислоти.

Омилювані та неомилювані ліпіди. Ізопреноїди. Терпени. Стероїди. Кортикостероїди. Простагландини.


2

2
2


2
2
2
2

2

22

2
2
2


2

21.2.2.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

практичних занять з органічної хімії для студентів

фармацевтичного факультету

заняття

Тематика занять

К-сть годин

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.8.

9.

10.11.

12.


13.

14.


15.

16.


17.

18.


19.

20.


21.

22.


23.

24.
25.

26.

27.


28.

29.


30.

31.


32.

33.


34.
35.

36.
37.
Основи будови органічних сполук. Техніка безпеки. Ізомерія, номенклатура, класифікація органічних сполук.

Хімічний зв'язок. Кислотно-основні властивості органічних сполук.

Якісний елементний аналіз органічних сполук. Типи і механізми органічних реакцій.

Фізичні та хімічні методи дослідження органічних сполук, їх ідентифікація.

Вуглеводні. Алкани. Циклоалкани.

Алкени. Полімерні сполуки.

Вуглеводні. Алкіни. Алкадієни.

Моноядерні арени. Введення до синтезу органічних сполук.

Багатоядерні арени. Контроль змістового модулю №1.

Галогенопохідні вуглеводнів. Синтез органічних сполук.

Нітрогенні органічні сполуки.

Діазо-, азосполуки. Барвники. Контроль змістового модулю № 2.

Оксигенні органічні сполуки. Спирти та етери.

Оксигенні органічні сполуки. Феноли.

Альдегіди та кетони аліфатичного ряду.

Альдегіди та кетони ароматичного ряду.Контроль змістового модулю №3.Підсумковий модульний контроль №1.

Монокарбонові кислоти.

Дикарбонові кислоти.

Функціональні похідні карбонових кислот.

Гетерофункціональні карбонові кислоти.

Амінокислоти та білкові речовини.

Похідні карбонатної кислоти. Контроль змістового модулю №4.

Гетероциклічні сполуки. Три- і чотиричленні гетероцикли. Функціональний аналіз невідомих досліджуваних органічних речовин.

Гетероциклічні сполуки. П`ятичленні гетероцикли з одним гетероатомом.

Гетероциклічні сполуки. П`ятичленні гетероцикли з двома гетероатомами.

Гетероциклічні сполуки. Шестичленні гетероцикли з одним гетероатомом.

Гетероциклічні сполуки. Шестичленні гетероцикли з двома гетероатомами.

Конденсовані системи гетероциклів. Семичленні гетероцикли.

Алкалоїди. Нуклеїнові кислоти. Контроль змістового модулю №5.

Вуглеводи. Моносахариди.

Ди- і полісахариди.

Омилювані ліпіди. Жири. Воски.

Неомилювані ліпіди. Простагландини. Функціональний аналіз органічних речовин.

Ізопреноїди. Терпени. Стероїди.

Функціональний аналіз органічних речовин. Контроль змістового модулю №6.Підсумковий модульний контроль № 2.

4
4

4
4


4

4

44

4

44

4

44

4

46

4

44

4

44

4
4


4

4

44

4

44

4

4


4

4
4  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка