Робоча програма «онкологія» (названавчальноїдисципліни) «Лікувальна справа»Сторінка1/6
Дата конвертації16.04.2017
Розмір0.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Міністерство охорониздоров’яУкраїни

Івано-Франківськийнаціональниймедичнийуніверситет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

проф. Ерстенюк А.М.

__.___________2012 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

«ОНКОЛОГІЯ»

(названавчальноїдисципліни)«Лікувальна справа» «Педіатрія»

(шифр, назваспеціальності)


Факультет медичний

Курс онкології

Нормативнідані

Форма навчан-ня

Курс

Се-местр

Кількість годин

Підсум-ковий конт-роль по дисцип-ліні

Всього

год/кр

Аудиторних

С

П

Р

С

Лек-ції

Прак-тичні

заняття

Лабора-торні заняття

Семін.

занят-тя

Денна

V

9-10

90

10

52

-

-

28

Впродовж

ЗМІСТ


  1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА……………………………………... 3

1.1. Робочий навчальний план………………………………………………............ 8

1.2. Тематичні плани……………………………………………………………...... 14

1.2.1.Тематичний план лекцій ……………………………………………….... 14

1.2.2.Тематичний план практичних занять…………………………………….. 18

1.2.3.Тематичний план самостійної позааудиторної роботи……………….… 22

1.3. Засоби контролю знань студентів…………………………………………….... 28 1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань……………………….... 37 1.4. Перелік навчально методичної літератури………………………………...... 39 1.4.1 Основна………………………………………………………………………….... 39 1.4.2. Додаткова………………………………………………………………………… 39 2.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ…..........….... 41 2.1. Загальні методичні матеріали………………………………………………........ 41 2.1.1. Мета і завдання дисципліни…………………………………………………….. 47 2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами…………………………………… 48 2.1.3. Основні знання та вміння……………………………………………………… 49 2.1.4. Перелік обов’язкових практичних навичок…………………………………….. 60 2.2. Методичні матеріали для викладачів………………………………………...... 62 2.2.1. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами……………………………………………………………………………… 62 2.3. Методичні матеріали для студентів……………………………………...…... 66 2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять………………….…... 66 2.3.2. Методичні вказівки для студентів до самостійних занять………………………74 3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ….............….81

1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни «Онкологія»


Робоча навчальна програма для студентів V курсу Івано–Франківського національного медичного університету з онкології складена колективом авторів:

доц. А.Є. Крижанівська, ас., к.м.н. Терен Т.І. на основі типової програми, обговорена та ухвалена на засіданні курсу онкології від «30» серпня 2012 року протоколом № 1.
Зав. курсом онкології,

кандидат медичних наук, доцент Крижанівська А.Є.

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:

а) лекції;

б) практичні заняття;

в) самостійна робота студентів (СРС).

Тематичні плани практичних занять і СРС забезпечують реалізацію у навчальному процесі всіх тем, які входять до складу змістових модулів.

У лекційному курсі максимально використовуються різноманітні дидактичні засоби – мультимедійні презентації, учбові кінофільми, слайди, демонстрація тематичних хворих.

Практичні заняття з клінічних дисциплін проводять шляхом ротації модулів клінічних дисциплін. Практичні заняття передбачають вивчення студентами основних питань теоретичної онкології, організації онкослужби, профілактики, клініки, діагностики, принципів лікування найпоширеніших пухлинних захворювань бронхо-легеневої системи, травного тракту, середостіння, молочної залози, щитовидної залози, сечовивідних шляхів, статевих органів, шкіри та м’яких тканин.

Практичні заняття тривалістю 4 академічних годин проходять в онкологічній клініці і складаються з чотирьох структурних частин: засвоєння теоретичної частини теми; демонстрація тематичного хворого; робота студентів з відпрацювання практичних навичок під контролем викладача; вирішення ситуаційних завдань та тест-контроль засвоєння матеріалу. Особлива увага приділена особливостям спілкування з хворим, виявленню ранніх ознак злоякісної пухлини та факторів, які сприяють її появі.

Самостійна робота студентів посідає у вивченні онкології вагоме місце. Окрім позааудиторної підготовки з теоретичних питань онкології, вона включає роботу студентів у відділеннях стаціонару, операційної та поліклініці під контролем викладача. До самостійної роботи включено курацію хворих з написанням історії хвороби.

Профільні кафедри онкології мають право вносити зміни (до 15 %) до навчальної програми залежно від організаційних і технічних можливостей, напрямків наукових досліджень, екологічних особливостей регіону, але мають виконати в цілому обсяг вимог з дисципліни згідно з кінцевими цілями ОКХ і ОПП за напрямком підготовки та навчальним планом.

Поточна навчальна діяльність студента контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей, проміжний контроль засвоєння змістових модулів проводиться на останньому занятті кожного модуля. Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: розв’язування ситуаційних задач, вирішення тестів, контроль виконання практичних навичок з методів обстеження хворого з подальшою інтерпретацією отриманих даних, аналіз та оцінку результатів інструментальних та лабораторних досліджень.

Підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється після його завершення на підсумковому контрольному занятті. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою та виставляється за багатобальною шкалою і має визначення за системою ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

Для тих студентів, які хочуть поліпшити успішність з дисципліни за шкалою ЕСТS, підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється у відповідності до нормативних документів додатково за графіком, затвердженим у навчальному закладі.

Програма з онкології складена відповідно до таких нормативних документів:

- освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) й освітньо-професійні програми (ОПП) підготовки фахівців, затверджені наказом МОН України від 16.04.03 за №239 “Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напрямку підготовки 110101 “Медицина”;

- експериментальний навчальний план, розроблений на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) і затверджений наказом МОЗ України від 31.01.2005 за № 5 2 “Про затвердження та введення нового навчального плану підготовкифахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” кваліфікації “лікар” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”, ”Медичнапсихологія”;

- рекомендації щодо розроблення навчальних программ навчальних дисциплін, затверджені наказом МОЗ України від 24.03.2004 за № 152 “Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних программ навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за № 492 “Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних программ навчальних дисциплін”;

- наказ МОЗ України від 31.01.03 за № 148 “Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”;

- інструкція про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системиорганізації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів. Київ. Книга плюс. 2005);

- наказ МОЗ України № 281 від 17.05.2006 “Про внесення змін до навчального плану підготовкифахівцівосвітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” кваліфікації “лікар” у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитаціїУкраїни”, затверджений наказом МОЗ України від 31.01.05 № 52;

- наказ МОЗ України № 749 від 19.10.2009 “Про затвердження та введення навчального плану підготовкифахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації "лікар" у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за спеціальностями "лікувальна справа", "педіатрія", "медико-профілактична справа” із змінами, внесеними наказами МОЗ України № 539 та № 540 від 8.07.2010;

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою, відповідно до вимог Болонської декларації.

Згідно з навчальним планом, програма для 5 курсу, обсягом 90 годин складається з 10 годин лекційних занять, 52 годин практичних занять та 28 годин самостійної роботи студентів, присвячених вивченню онкології

Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модуля.

Базами для викладання онкології повинні бути лікувальні заклади онкологічного профілю. Тому викладання онкології проводиться на курсі онкології ІФНМУ, клінічною базою якого є Івано-Франківський обласний клінічний онкологічний диспансер.
    1. Робочий навчальний план з дисципліни «Онкологія»

Орієнтовна структура залікового кредиту модуля ”Онкології”

Тема

Лекції

Прак-

тичні


заняття

Самостійна робота

студентівМодуль І.

Змістовий модуль 1. Пухлини травного тракту.

Тема 1. Онкозахворюва-ність. Класифікація онко-захворювань, система ТNМ. Організація і задачі онкослужби. Протиракова боротьба, диспансериза-ція онкохворих. Профі-лактика онкозахворю-вань.

Тема 2. Рак губи, слизової порожнини рота, діагностика, клініка, лікування.

Тема 3. Рак стравоходу і шлунка, діагностика, клініка, лікування.

Тема 4. Рак печінки, підшлункової залози, діагностика, клініка, лікування

Тема 5. Рак ободової і прямої кишки, діагнос-тика, клініка і лікування


2

1
1


4

4

4


4
4

2

3

3


3
3

Обстеження хворих у відділеннях стаціонару і поліклініці; робота в операційній; участь у проведенні

інструментальних досліджень; курація хворих з написанням історії хвороби.Змістовий модуль 2. Пухлини органів дихання, молочної залози, щитоподібної залози, шкіри.

Тема 6. Рак легені, пухлини середостіння, діагностика, клініка, лікування.

Тема 7. Рак молочної залози, діагностика, клініка, лікування.

Тема 8. Рак шкіри, меланома, діагностика, клініка, лікування

Тема 9. Рак щитовидної залози, лімфогранулема-тоз, діагностика, клініка, лікування.

2

4

4

44

2

2

22

Обстеження хворих у відділеннях стаціонару і поліклініці; робота в операційній; участь у проведенні інструментальних досліджень; курація хворих з написанням історії хвороби.

Змістовий модуль 3. Пухлини статевих та сечовивідних органів.

Тема 10. Рак нирки, сечоводу, сечового міхура, діагностика, клініка, лікування.

Тема 11. Рак тіла, шийки матки, діагностика, клініка, лікування.

Тема 12. Рак перед-міхурової залози, яєчників, діагностика, клініка, лікування.

1

1


4

4

4
2

2

2
Обстеження хворих у відділеннях стаці-онару і поліклініці; робота в операційній; участь у проведенні

інструментальних досліджень; курація хворих з написанням історії хвороби.Підсумковий контроль засвоєння модуля

2

4

-
Усього годин: 90

10

52

28
Кредитів ECTS – 3, аудиторна робота – 68,9 %, СРС – 31,1 %

    1. Рабочий учебный план с дисциплины «Онкология»

Ориентировочная структура зачетного кредита модуля ”Онкологии”

Тема

Лекции

Прак-

тические занятияСамостоятельная работа

студентовМодуль І.

Содержательный модуль 1. Опухоли травного тракта.

Тема 1. Онкозаболеваемость. Классификация онко-заболеваний, система ТNМ. Организация и задачи онкослужбы. Противораковая борьба, диспансеризация онкобольных. Профи-лактика онкозаболеваний.

Тема 2. Рак губы, слизистой полости рта, диагностика, клиника, лечение.

Тема 3. Рак пищевода и желудка, диагностика, клиника, лечение.

Тема 4. Рак печени, поджелудочной железы, диагностика, клиника, лечение.

Тема 5. Рак ободочной и прямой кишки, диагнос-тика, клиника и лечения.


2

1
1


4

4

4


4
4

2

3

3


3
3

Обследование больных в отделениях стационара и поликлинике; работа в операционной; участие в проведении

инструментальных исследований; курация больных с написанием истории болезни.Содержательный модуль 2. Опухоли органов дыхания, молочной железы, щитообразной железы, кожи.

Тема 6. Рак легкого, опухоли средостения, диагностика, клиника, лечение.

Тема 7. Рак молочной железы, диагностика, клиника, лечение.

Тема 8. Рак кожи, меланома, диагностика, клиника, лечение

Тема 9. Рак щитовидной железы, лимфогранулема-тоз, диагностика, клиника, лечение.

2

4

4

44

2

2

22

Обследование больных в отделениях стационара и поликлинике; работа в операционной; участие в проведении инструментальных исследований; курация больных с написанием истории болезни.

Содержательный модуль 3. Опухоли половых и мочевыводящих органов.

Тема 10. Рак почки, мочеточника, мочевого пузыря, диагностика, клиника, лечение.

Тема 11. Рак тела, шейки матки, диагностика, клиника, лечение.

Тема 12. Рак перед-стательной железы, яичников, диагностика, клиника, лечение.

1

1


4

4

4
2

2

2
Обследование больных в отделениях стаци-онара и поликлинике; работа в операционной; участие в проведении

инструментальных исследований; курация больных с написанием истории болезни.Итоговый контроль усвоения модуля

2

4

-
Всего часов: 90

10

52

28
Кредитов ECTS – 3, аудиторная работа – 68,9 %, СРС – 31,1 %
    1. Working educational plan of the "Oncology"

Approximate structure test credit module "Oncology"

Topic

Lectures

Practical classes


Independent work

students


Module I.

Semantic module 1. Tumors of the digestive system.

Topic 1. The reasons of malignant tumor formation.
Morbidity, structure, statistics and dynamics.
International TNM classification of malignant tumors. Organization and tasks of oncological care. Fight against cancer, dispensary, prophylaxis.

Theme 2. Cancer lips, oral mucosa, diagnosis, symptoms, treatment.

Theme 3. Cancer of esophagus and stomach, diagnostics, clinic, treatment.

Theme 4. Cancer of liver and pancreas, diagnostics, clinic, treatment

Theme 5. Cancer of colon and rectum, diagnostics, clinic, treatment


2

1
1


4

4

4


4
4

2

3

3


3
3

A survey of patients in hospital and clinic departments, work in the operating room, participate in the

instrumental studies, curation patients with writing history.Semantic module 2. Tumors of the respiratory system, breast, thyroid gland and skin.

Theme 6. Cancer of lung, mediastinal tumours, diagnostics, clinic, treatment

Theme 7. Breast cancer, diagnosis, clinic and treatment.

Theme 8. Cancer of skin, melanoma, diagnostics, clinic, treatment

Theme 9. Cancer of thyroid gland, lymphogranulomatosis, diagnostics, clinic, treatment

2

4

4

44

2

2

22

A survey of patients in hospital and clinic departments, work in the operating room; instrumental part in the research, curation patients with writing history.

Semantic module 3. Tumors of the genital and urinary systems.

Theme 10. Cancer of kidneys, ureters, urinary bladder, diagnostics, clinic, treatment.

Theme 11. Cervical cancer and cancer of corporis uteri, diagnostics, clinic, treatment.

Theme 12. Cancer of prostate, ovaries, diagnostics, clinic, treatment

1

1


4

4

4
2

2

2
A survey of patients in offices landline-onaru and clinic, work in the operating room, participate in the

instrumental studies, curation patients with writing history.Final control of module

2

4

-
Total hours: 90

10

52

28
Credits ECTS - 3, classroom work - 68.9%, CPC - 31.1%1.2. Тематичні плани

1.2.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з онкології для студентів 5-го курсу медичного факультету


п/п

Тема лекції

Кількість

годин

1

Онкозахворювання, епідеміологія, основні причини раку. Онкозахворюваність, структура, облік і динаміка. Класифікація онкозахворювань, система ТNМ. Організація і задачі онкослужби. Протиракова боротьба, диспансеризація онкохворих. Профілактика онкозахворювань.

2

2

Пухлини травного тракту: рак стравоходу, шлунка, підшлункової залози, ободової і прямої кишки. Закономірності росту, патогенез симптомів, клінічні прояви, залежність клініки від локалізації і поширеності пухлинного процесу. Основні клінічні прояви пухлин травного тракту на ранніх стадіях, методи скринінгу. Класифікація пухлин травного тракту. Методи діагностики, сучасні принципи і методи хірургічного і комбінованого лікування пухлин травного тракту. Профілактика пухлин травного тракту.

2

3

Пухлини органів дихання і середостіння. Закономірності росту, патогенез симптомів, клінічні прояви, залежність клініки від локалізації і поширеності пухлинного процесу. Центральний і периферичний рак легені, патогенез і фази розвитку бронхообтураційного синдрому. Основні клінічні прояви раку легені на ранніх стадіях. Класифікація, діагностика і рання діагностика. пухлин органів дихання і середостіння. Сучасні принципи і методи хірургічного та комбінованого лікування пухлин органів дихання і середостіння. Профілактика пухлин органів дихання.

2

4

Пухлини органів сечостатевої системи: рак нирки, сечового міхура, передміхурової залози, рак тіла і шийки матки, рак яєчників. Закономірності росту, патогенез симптомів, клінічні прояви, залежність клініки від локалізації і поширеності пухлинного процесу. Основні клінічні прояви пухлин органів сечостатевої системи. Особливості клініки пухлин на ранніх стадіях. Класифікація, методи діагностики і ранньої діагностики пухлин сечостатевої системи. Принципи і методи хірургічного і комбінованого лікування пухлин сечостатевої системи. Профілактика пухлин сечостатевої системи.

2

5

Паліативна і симптоматична терапія онкохворих: задачі, принципи, методи. Боротьба з болем, принципи, методи, основні групи анальгетиків. Методи паліативного лікування основних симптомів і синдромів. Етичні і психологічні принципи паліативної допомоги.

2

Разом

10


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка