Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «організація судових та правоохоронних органів україни»Сторінка1/7
Дата конвертації18.04.2017
Розмір0.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки молоді та спорту України

29 березня 2012 р. № 384
Форма № -3.04

Міністерство освіти і науки України


ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри теорії та історії

держави і права

Шестак В.С.

“______”__________20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА

нормативної навчальної дисципліни«ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ»

напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, 1 курс

факультет права та соціального управління

форма навчання денна/заочна

Донецьк – 2014


Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України» розроблена для студентів, напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 1 курс, форма навчання денна/заочна – Донецьк:ДонДУУ,2014.- 41 с.
Розробник: Чеботарьова Ю.А., доцент кафедри, к.ю.н., доцент

______________________


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри теорії та історії держави і права
Протокол від 22.09.2014 року № 1

Завідувач кафедри Шестак В.С.

ЗМІСТ
1. Опис навчальної дисципліни …………………………………………..….4


 1. Мета та завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі ………..5

 2. Розподіл дисципліни на змістові модулі, її обсяг і форми контролю …6

 3. Розподіл балів за рейтинговою системою оцінювання за видами діяльності ………………..... ……………………………………………...8

 4. Плани проведення семінарських/ практичних занять з кожної теми ….9

 5. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів …………...17

 6. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань ……..24

 7. Методи навчання ……………………………………………………...…32

 8. Форми та засоби контролю знань студентів …………………………...33

 9. Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів…………37

 10. Шкала оцінювання: національна та ECTS …………………………....39

 11. Методичне забезпечення (навчально-методичні матеріали) ………...40

 12. Рекомендована література ……………………………………………...40

 13. Інформаційні ресурси ………………………………………………..…41


 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання/

заочна форма навчання

Кількість кредитів

– 3


Галузь знань


НормативнаНапрям підготовки

6.030401 «Право»
Модулів – 1


Спеціальність (професійне

спрямування):

_____________________


Рік підготовки

Змістових модулів

– 3


1-й курс

Індивідуальне науково-дослідне завдання __реферат

__________________________
4-й Семестр

Загальна кількість годин – 108

___2014_____-й


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


Лекції

__16/4___год.Практичні/ семінарські

___16/2__ год.Самостійна робота

__38/73_ год.
Індивідуальні завдання _38/29_ год.


Форма контролю:

екзамен


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України» є надання майбутнім юристам чітке уявлення про те, як формуються ці органи, яка їх система, який вони мають склад і структуру, яким є статус осіб, як вони взаємодіють один з одним, іншими державними та громадськими організаціями, яке їх соціальне призначення.

Завданнями вивчення дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України є вивчення сутності правоохоронної політики держави і механізму захисту прав громадян інституціями держави, поняття та ознак правоохоронної діяльності та правоохоронного органу, місця правоохоронних органів у механізмі держави, системи судових правоохоронних органів України, їх організаційно-правові основи діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:знати:

 • сутність правоохоронної політики держави і механізму захисту прав громадян інституціями держави

 • поняття та ознаки правоохоронної діяльності та правоохоронного органу

 • місце правоохоронних органів у механізмі держави

 • систему судових правоохоронних органів України

 • організаційно-правові основи діяльності правоохоронних органів України

вміти:

 • проводити системний аналіз правовідносин, що виникають у зв’язку з діяльністю правоохоронних органів

 • формулювати та тлумачити цілі й завдання діяльності правоохоронних органів в Україні. Тлумачити та застосовувати положення нормативно-правових актів щодо правоохоронної діяльності та застосовувати отриманні знання в практичній діяльності

 • застосовувати отриманні знання в практичній діяльності.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години/ 3 кредити ECTS.


 1. Розподіл дисципліни за змістовими модулями,

її обсяг і форми контролю


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма/ заочна форма

усього


у тому числі

лекції

семінарські/

практичні заняттяіндивіду

альні


завдання


СРС

Форма контролю

1

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1.Загальні та спеціальні положення організації судової системи України

Тема 1. Основні по-няття, пред-мет, система та джерела навчальної дисципліни «Організація судових та право охорон-них органів України»

12/12


2/-


2/-


4/4


4/8


Усне опи-тування, реферати, доповіді, виконання індивіду-альних завданьТема 2. Судова сис-тема України


12/122/-


2/-4/4


4/8


Тема 3.

Статус суддів12/12

2/-

2/-

4/4

4/8

Разом за змістовим модулем 1

36/36

6/-

6/-

12/12

12/24


Модульна контроль-на робота

Змістовий модуль 2.Загальні та спеціальні положення правоохоронних органів України

Тема 4.

Прокуратура в Україні12/12


2/2


2/-


5/3


5/10

Усне опи-тування, реферати, доповіді, виконання індивіду-альних завдань


Тема 5. Служба без-пеки України. Військова слу-жба охорони правопорядку у Збройних Силах України


12/12


1/-


1/-


4/1


4/10Тема6. Органи внутрішніх справ України

12/12


2/2


2/2


5/1


4/8


Разом за змістовим модулем 2

36/36

5/4

5/2

14/5

14/28


Модульна контроль-на робота

Змістовий модуль 3.Правові аспекти правоохоронної діяльності інших державних органів та інституцій в України

Тема 7.

Органи досу-дового розсіл-ідування12/12


1/-


1/-


4/4


4/8


Усне опи-тування, реферати, доповіді, виконання індивіду-альних завданьТема 8.

Правоохорон-на діяльність інших держав-них органів України12/12

2/-

2/-

4/4

4/7

Тема 9.

Адвокатура та нотаріат в Ук-раїні


12/12

2/-

2/-

4/4

4/6


Разом за змістовим модулем 3

36/36

5/-

5/-

12/12

12/21


Модульна контроль-на робота
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка