Робоча програма нейрохірургіяСторінка1/3
Дата конвертації29.12.2016
Розмір0.53 Mb.
  1   2   3
Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

__________________________

(підпис,прізвище, ініціали)

___ .____ .200 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

_________НЕЙРОХІРУРГІЯ________

(назва навчальної дисципліни)
_______________7.110101 Лікувальна справа___________________

(шифр, назва спеціальності)


Факультет ____ медичний______________________

Кафедра ______ нейрохірургії з курсом офтальмології_______________


Нормативні дані

Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Підсумко-

вий модуль

ний контроль (тиждень)


Підсумок по дисциплініВсього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні занят­тя

Лаборато-

рні


заняття

Семі

нарські


заняття

Денна

5

10

45

10

2015

18
Робочу програму склали: професор Потапов О.І., доцент Гринів Ю.В., асистент Ткачук Ю.Л.

Івано-Франківськ – 2009
стор. №2
Робоча програма складена: на основі типової програми з нейрохірургії , 2009р., Київ, кафедра нейрохірургії Національного медичного університету ім.. О.О.Богомольця.

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри ” ” __________ 200 р.

Протокол № ___

Завідувач кафедри _________________________________________________

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії ” ” _______ 200 р.

Протокол №____

Голова циклової комісії __________________________________________(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)


Зміст
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
1.1. Робочий навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
1.2. Тематичні плани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. Тематичний план лекцій . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Тематичний план практичних занять . . . . . . . . . . . . . . .
   1. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи .

   2. Структура залікових кредитів модулів. . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Засоби контролю знань студентів . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . .
1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань. .. .
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми. . . . . . . . . .
1.4. Перелік навчально-методичної літератури . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1. Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2. Додаткова . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Загальні методичні матеріали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Мета і завдання дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами. . . . . . . . . . . .
2.1.3 Методи активації і інтенсифікації навчання. . . . . . . . . . . .
2.1.4 Основні знання та вмінння. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок . . . . . . .
2.2. Методичні матеріали для викладачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Тези лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .
2.3. Методичні матеріали для студентів . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять
2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів . . . .
2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми . . . . . . . . . . . . . . . .
3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. . . . . . . . . . . . . . . .1. Робоча навчальна програма з нейрохірургії(медичний факультет)  1. Виписка з робочого навчального плану


Структурований план підготовки з дисципліни «Нейрохірургія»

(Лікувальна справа)


Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік нав­чан­ня

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практич­них занять

Модуль: «Нейрохірургія»

Змістових модулів 5:

 1. Травматичні ураження нервової системи

 2. Пухлини головного мозку. Гідроцефалія

 3. Судинні захворювання головного та спинного мозку

 4. Пухлини хребта та спинного мозку. Остеохондроз

 5. Функціональна та відновна нейрохірургія. Хірургія болю

45 год.

1,5 кредити10

18

10

5

Поточний, модульний контроль


Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять


3

Підсумко­вий модульний контроль

Підсумковий модульний контроль2

2
Разом годин

45 год.

1,5 кредити

10

20

15


  1. Тематичні плани


1.2.1 Тематичні плани лекцій№ пп

Теми лецій

Кількість годин

1.

Черепно-мозкова травма. Класифікація. Закрита черепно-мозкова травма. Патогенез, патанатомія. Струс, забій головного мозку. Клініка. Діагностика. Лікування. Ускладнення в гострому та віддаленому періодах.

2

2.

Черепно-мозкова травма(продовження). Стиснення головного мозку. Особливості клініці. Діагностика. Показання і методи хірургічного лікування. Наслідки. Відкрита черепно-мозкова травма. Клініка. Показання до хірургічного лікування. Ускладнення, їх профілактика. Реабілітація хворих у віддаленому періоді.

2

3.

Пухлини головного мозку. Класифікація. Патогенез симптомів. Клініка пухлин головного мозку різної локалізації. Основні принципи діагностики пухлин головного мозку. Значення сучасних методів для діагностики пухлин головного мозку. Хірургічне лікування пухлин головного мозку. Радикальні і паліативні операції. Комбіноване лікування злоякісних пухлин. Реабілітація хворих.

ФУНКЦІОНАЛЬНА І ВІДНОВНА НЕЙРОХІРУРГІЯ.

Значення стереотаксичного методу при лікуванні хворих епілепсією, паркінсонізмом, дитячим церебральним паралічем, торзійною дистонією та ін. Принципи стереотаксичних операцій. Відновна нейрохірургія. Перспективи розвитку функціональної та відновної нейрохірургії.
2

4.

Пухлини спинного мозку. Класифікація. Клініка пухлин спинного мозку в залежності від рівня його зараження і гістоструктури пухлини. Значення допоміжних методів при діагностиці пухлин. Принципи хірургічного лікування.

Травматичне пошкодження хребта і спинного мозку. Класифікація. Клініка в залежності від рівня його травматичного ураження. Діагностика. Надання допомоги хворим на етапах евакуації. Показання до хірургічного лікування. Ускладнення травматичного пошкодження спинного мозку, їх профілактика, лікування. Реабілітація хворих. Неврологічні ускладнення остеохондрозу хребта та їх хірургічне лікування.

2

5.

Судинні захворювання головного мозку, які потребують хірургічного лікування. Класифікація. Клінічні прояви артеріальних, артеріо-венозних та каротидно-кавернозних аневризм. Діагностика. Види хірургічного лікування аневризм, артеріо-венозних мальформацій, геморагічних та ішемічних інсультів. Ендоваскулярна нейрохірургія. Відновне лікування, реабілітація. Профілактика судинної патології.

2

Загальна кількість годин лекцій 101.2.2. Тематичні плани практичних занять

№ пп

Теми занять

Кількість годин

1

Черепно-мозкова травма. Класифікація. Закрита черепно-мозкова травма. Струс головного мозку, клініка, діагностика, лікування. Забій головного мозку, клінічні прояви, особливості консервативної терапії. Стиснення головного мозку, особливості клінічної картини. Показання до хірургічного лікування. Методи розкриття порожнини черепа. Методи зупинки кровотечі. Ранні та пізні ускладнення ЧМТ. Реабілітація хворих. Родова ЧМТ.

2

2

Відкрита черепно-мозкова травма. Комбінована та поєднана ЧМТ. Принципи надання першої допомоги хворим. Допоміжні методи дослідження при діагностиці ЧМТ. Первина хірургічна обробка ран черепа і мозку. Ранні та пізні ускладнення, їх лікування. Пластика дефектів кісток черепа, диспансерне спостереження, відновна терапія.

2

3

Пухлини головного мозку. Класифікація. Патофізіологічні механізми формування гіпертензійного синдрому. Клініка пухлин головного мозку. Локальні симптоми. Значення допоміжних методів: ЕхоЕГ, ЕЕГ, пневмографії, краніографії, комп’ютерної томографії, магнітно-ядерного резонансу в діагностиці пухлин головного мозку. Хірургічне лікування пухлин головного мозку. Радикальні і паліативні операції. Комбіноване лікування злоякісних пухлин. Реабілітація хворих після хірургічного втручання.

2

4

Гідроцефалія, патогенез, лікування.

Виродливості розвитку головного і спинного мозку. Принципи хірургічного лікування. Курація хворих.

2

5

Судинна патологія головного мозку. Класифікація, клініка. Діагностика. Судинні захворювання головного мозку, які потребують хірургічного лікування. Клініка, діагностика і лікування геморагічних та ішемічних інсультів, аневризм, артеріовенозних мальформацій. Ендоваскулярна нейрохірургія. Відновне лікування хворих з судинною патологією головного мозку. Функціональна нейрохірургія. Принципи стереотаксичних операцій. Показання до їх застосування при захворюваннях головного мозку.

2

6

Пухлини спинного мозку. Класифікація. Особливості клініки в залежності від локалізації і характеру її росту. Сучасні методи діагностики пухлин. Значення контрастних допоміжних методів в обстеженні хворих з пухлинами спинного мозку. Способи хірургічного лікування пухлин спинного мозку. Техніка ламінектомії. Відновне лікування в післяопераційному періоді. Реабілітація хворих після видалення пухлини спинного мозку.

2

7

Травматичне пошкодження хребта і спинного мозку. Класифікація. Клініка. Клініка пошкоджень спинного мозку і хребта в залежності від рівня пошкоджень. Діагностика. Застосування допоміжних методів діагностики травматичних пошкоджень спинного мозку і хребта. Показання до хірургічного лікування. Сучасні методи лікування. Профілактика і лікування ускладнень при травматичних пошкодженнях спинного мозку (уросепсису, сепсису, пролежнів). Реабілітація і реадаптація хворих.

2

8

Травматичні пошкодження периферичної нервової системи. Класифікація, клініка, діагностика. Невікладна допомога хворим з травматичним пошкодженням периферійних нервів. Відновне хірургічне лікування хворих з пошкодженням периферійних нервів. Принципи оперативних втручань. Реабілітація і реадаптація хворих з пошкодженням периферійних нервів. Захист історії хвороби.

2

9

Хірургічне лікування больових синдромів. Больові синдроми поперекового відділу хребта. Поняття про остеохондрози. Клінічні прояви. Принципи консервативного і хірургічного лікування. Больові синдроми обличчя. Їх лікування.

2

10

Підсумковий модульний контроль

2

Загальна кількість годин з практичних занять 20
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка