Робоча програма навчальної дисципліни зовнішня політика та політичні системи французької республіки та федеративної республіки німеччини галузь знань 0302 МіжнародніСкачати 208.66 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір208.66 Kb.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ТА ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ

Галузь знань 0302 Міжнародні відносини

Спеціальність 8.03020101 Міжнародні відносини

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання
Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0302 – Міжнародні відносиниВибіркова

Напрям підготовки

8.03020101 – Міжнародні відносиниМодулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування): Міжнародні відносиниРік підготовки:

Змістових модулів – 2

V-й
Загальна кількість годин – 110

I-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4,5

самостійної роботи студента – 11


Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр


22 год.
Практичні, семінарські

16 год.ЛабораторніСамостійна робота

72 год.Вид контролю: модуль 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою курсу «Зовнішня політика та політичні системи Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччини» є розробка комплексу проблем, пов’язаних з визначенням теоретичних основ зовнішньої політики Французької Республіки та ФРН, визначення і характеристика її вузлових проблем, аналіз основних параметрів політичних систем зазначених держав. У рамках курсу студенти розглядають основні чинники, що впливають на зовнішню політику Франції та ФРН, а також еволюцію та зміни в зовнішньополітичних концепціях вищезазначених держав в пост біполярний період.

Основними завданнями, які ставить навчальна дисципліна є:

- ознайомити студентів з понятійно-категоріальним апаратом навчального курсу «Зовнішня політика та політичні системи Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччини»;

- вивчення формування і розвиток політичних систем Французької Республіки і Федеративної Республіки Німеччини;

- вивчення цілей і методів зовнішньої політики Франції та ФРН;

- використання міждисциплінарних знань та вміння їх застосувати в даному курсі для більш повного уявлення про зовнішню політику та політичні системи Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччини на сучасному етапі.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:знати:

- друковані, електронні та мультимедійні джерела зовнішньополітичної інформації;

- студент повинен знати основні аспекти зовнішньої політики та політичних систем Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччини;

навчатися вільно інтерпретувати та аналізувати на основі знань події та явища міжнародного життя;

- особливості системного і комплексного підходу в дослідженнях політичних систем і зовнішньої політики Франції та ФРН;


 • загальну структуру зовнішньополітичних досліджень;

 • добирати, систематизувати й аналізувати зовнішньополітичну інформацію;

 • знати, що предмет «Зовнішня політика та політичні системи Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччини» – це невід’ємна частина цілісного комплексу гуманітарних дисциплін, тобто наукових знань про глобальний комплекс сучасної цивілізації.


вміти:

 • самостійно організовувати навчальну діяльність;

 • аналізувати головні проблеми становлення та розвитку політичних систем Франції та ФРН;

 • вміти застосовувати набуті знання для самостійного аналізу процесів та явищ, що стосуються зовнішньої політики та політичних систем Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччини;

 • аналізувати події, факти, документи з історії П’ятої Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччини;

 • виділяти у взаємовідносинах ФРН і Франції з іншими країнами закономірності і випадковості;

 • робити правильні висновки, оцінки, видобувати уроки з минулого для сучасного і майбутнього;

 • вести наукову дискусію і відстоювати свою точку зору;

 • застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 110 годин / 3 кредити ECTS. 1. Програма навчальної дисципліниЗмістовний модуль №1. Зовнішня політика та політична система Федеративної Республіки Німеччини.

Політична система ФРН.

Конституційний устрій. Німецький федералізм. Виборча система. Партійна система.Цілі і методи зовнішньої політики ФРН.

Організація зовнішньополітичної діяльності. Концептуальні засади зовнішньополітичної стратегії ФРН.Зовнішня політика ФРН в період «холодної війни».

Становлення зовнішньої політики ФРН. «Ера Аденауера». Зовнішня політика ФРН в період канцлерства Л.Ерхарда та К.Кізінгера. Канцлерство В.Брандта: від конфронтації до розрядки. «Стратегія рівноваги» Г.Шмідта. Пріоритети зовнішньої політики Г.Коля.Домінанти зовнішньої політики ФРН в постбіполярний період.

Зовнішня політика Німеччини після об’єднання. Зовнішньополітичні пріоритети «червоно-зеленої» коаліції. Головні напрямки зовнішньої політики за канцлерства А.Меркель.


Змістовний модуль №2. Зовнішня політика та політична система Французької Республіки.

Політична система Французької Республіки.

Становлення П’ятої Республіки. Конституція 1958 р. Конституційний устрій. Виборча система. Партійна система.Зовнішня політика п’ятої Французької республіки.

Організація зовнішньополітичної діяльності сучасної Франції. Становлення і реалізація голлістської зовнішньої політики. Дипломатія Ж.Помпіду. Франція в світовій політиці в період президентства В. Жискар д’Естена. Антигегемонізм Ф.Міттерана. Зовнішня політика президента Ж.Ширака. Пріоритети зовнішньої політики Н.Саркозі.4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

У тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Зовнішня політика та політична система Федеративної Республіки Німеччини.

Політична система ФРН

24

6

612Цілі і методи зовнішньої політики ФРН

8

2

-6Зовнішня політика ФРН в період «холодної війни»

12

2

-10Домінанти зовнішньої політики ФРН в постбіполярний період

10

2

-8Проміжний модуль №1

2

-

2
Разом за змістовим модулем 1

56

12

838Змістовий модуль 2. Зовнішня політика та політична система Французької Республіки.

Політична система Французької Республіки

30

6

618Зовнішня політика п’ятої Французької республіки

22

4

-18ПМК

2

-

2-Разом за змістовим модулем 2

54

10

836


Усього годин


110

22

1672

5.Теми практичних занятьз/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Політична система Федеративної Республіки Німеччини

Виборча система.

Політична культура та етапи розвитку партійної системи.

«Народна партія»: Християнсько-демократичний союз Німеччини.

Християнський соціальний союз в Баварії.

«Народна партія»: Соціал-демократична партія Німеччини.

Вільна демократична партія.

Ліві.

«Союз 90 / Зелені».

Німецькі партії «третього ешелону».

[2, 4, 5, 7, 15, 17, 19, 22 – 26, 30, 32, 33, 39, 40, 42]
6

2.

Політична система Французької Республіки

Виборча система.

Політична культура та етапи розвитку партійної системи.

Голлістські партії в політичній системі Франції.

Соціалістична партія.

Французька комуністична партія.

Національний фронт.

Центристські партії.

Троцькісти.

Зелені.

[1, 3, 8, 11, 18, 28, 42, 45, 47]
66. Методи навчання:

читання лекцій із застосуванням технічних засобів навчання, аналіз сучасних тенденцій зовнішній політиці та політичних системах ФРН та Франції; застосовуються тематичні відеоматеріали та інтернет-ресурси.7. Методи контролю:

поточне оцінювання, проміжний модульний контроль, підсумковий модульний контроль.
Модуль 1

Модуль 2

Проміжний модульний контроль №1

Підсумковий модульний контроль

Сума

Т.1

Т.215

15

20

50

100


8. Питання для проміжного модульного контролю.

 1. Конституційний устрій ФРН.

 2. Німецький федералізм.

 3. Виборча система ФРН.

 4. Політична культура та етапи розвитку партійної системи ФРН.

 5. СДПН в політичній системі ФРН.

 6. ХДС/ХСС в політичній системі ФРН.

 7. ВДП в політичній системі ФРН.

 8. Ліві та Союз 90/Зелені в політичній системі ФРН.

 9. Організація зовнішньополітичної діяльності ФРН.

 10. Концептуальні засади зовнішньополітичної стратегії ФРН.

 11. Становлення зовнішньої політики ФРН. «Ера Аденауера».

 12. Зовнішня політика ФРН в період канцлерства Л.Ерхарда та К.Кізінгера.

 13. Канцлерство В.Брандта: від конфронтації до розрядки.

 14. «Стратегія рівноваги» Г.Шмідта.

 15. Пріоритети зовнішньої політики Г.Коля.

 16. Зовнішня політика Німеччини після об’єднання.

 17. Зовнішньополітичні пріоритети ФРН в період перебування при владі «червоно-зеленої» коаліції.

 18. Головні напрямки зовнішньої політики ФРН за канцлерства А.Меркель.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ, САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ, ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

 1. Конституційний устрій ФРН.

 2. Німецький федералізм.

 3. Виборча система ФРН.

 4. Політична культура та етапи розвитку партійної системи ФРН.

 5. СДПН в політичній системі ФРН.

 6. ХДС/ХСС в політичній системі ФРН.

 7. ВДП в політичній системі ФРН.

 8. Ліві та Союз 90/Зелені в політичній системі ФРН.

 9. Організація зовнішньополітичної діяльності ФРН.

 10. Концептуальні засади зовнішньополітичної стратегії ФРН.

 11. Становлення зовнішньої політики ФРН. «Ера Аденауера».

 12. Зовнішня політика ФРН в період канцлерства Л.Ерхарда та К.Кізінгера.

 13. Канцлерство В.Брандта: від конфронтації до розрядки.

 14. «Стратегія рівноваги» Г.Шмідта.

 15. Пріоритети зовнішньої політики Г.Коля.

 16. Зовнішня політика Німеччини після об’єднання.

 17. Зовнішньополітичні пріоритети ФРН в період перебування при владі «червоно-зеленої» коаліції.

 18. Головні напрямки зовнішньої політики ФРН за канцлерства А.Меркель.

 19. Становлення П’ятої Французької Республіки. Конституція 1958 р.

 20. Конституційний устрій Франції.

 21. Виборча система сучасної Франції.

 22. Політична культура та етапи розвитку партійної системи Франції.

 23. Голлістські партії в політичній системі Франції.

 24. СПФ та ФКП в політичній системі Франції.

 25. Центристські партії в політичній системі Франції.

 26. Крайні праві та ліві партії в політичній системі Франції.

 27. Організація зовнішньополітичної діяльності сучасної Франції.

 28. Становлення і реалізація голлістської зовнішньої політики.

 29. Дипломатія Ж.Помпіду.

 30. Франція в світовій політиці в період президентства В. Жискар д’Естена.

 31. Антигегемонізм Ф.Міттерана.

 32. Зовнішня політика президента Ж.Ширака.

 33. Пріоритети зовнішньої політики Н.Саркозі.9. Шкала оцінювання


Підсумковий рейтинговий бал

Підсумкова оцінка за шкалою ECTS

Підсумкова оцінка за

4-бальною шкалою

91-100

A

5 (відмінно)

83-90,9

B

4 (добре)

76-82,9

C

(4 добре)

68-75,9

D

3 (задовільно)

61-67,9

E

3 (задовільно)

20-60,9

FX

2 (незадовільно з можливістю повторного складання)

0-19,9

F

2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу)


Оцінка «відмінно» ставиться студенту за таких умов:

– виконання повного обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

– високого рівня теоретичної та практичної підготовки, прояву впевненості, творчості, ініціативності, організованості;

– чітких і логічних відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт.Оцінка «добре» ставиться студенту за таких умов:

– виконання повного обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

– чітких і логічних відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт;

– у разі недостатнього рівня аналізу, творчості, ініціативності.Оцінка «задовільно» ставиться студенту за таких умов:

– нечітких відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт;

– у разі недостатнього рівня аналізу, творчості, ініціативності

– виконання програми курсу та індивідуальних завдань;Оцінка «незадовільно» ставиться студенту за таких умов:

 • невиконання обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

 • невчасного виконання завдань передбачених курсом без поважних причин.


10. Методичне забезпечення:
опорні конспекти лекцій, ілюстративні матеріали, відеоматеріали, інтернет-ресурси.
11. Рекомендована література:

 1. Амплеева А. Эволюция партийного государства в ФРГ на рубеже столетий / А. Амплеева // Актуальные проблемы Европы: Пробл.темат сб. № 1. Объединенная Германия: десять лет. – М., 2001. – С. 90–111.

 2. Арзаканян М. Валери Жискар д’Эстен / М.Арзаканян // Эхо планеты. – 1991, №5. – С.14-17.

 3. Брандт В. Демократический социализм. Статьи и речи / В.Брандт. – М.: Республика, 1992. – 447 с.

 4. Братчиков И. Внешняя политика ФРГ на пороге XXI в. / И.Братчиков. – М.: РИСИ, 2000.

 5. Васютинский В. Франсуа Миттеран / В.Васютинский // Вопросы истории. – 1993. – №1. – С. 55-71.

 6. Ватлин А. Германия в 2000 – 2010 годах / А. Ватлин // Новая и новейшая история. – 2010. – №6. – С.18-39.

 7. Вплив франко-американських взаємовідносин на формування військово-політичної стратегії П’ятої республіки Франції // Людина і політика. – 2003. – №5. – С.23-35.

 8. Германия. Вызовы XXI века / Под ред. В.Белова. – М.: Весь мир, 2009. – 792 с.

 9. Диманис М. Европейские «зеленые»: рост политического влияния и прорыв к власти (на примере ФРГ) / М.Диманис // Актуальные проблемы Европа. – М.: ИНИОН, 2000. – 246-261.

 10. Дудо А. Голлизм как модель национальной безопасности Франции / А.Дудо // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 2002. – № 2.

 11. Зарубежные страны: Конституции и законодательные акты: Сборник документов / Сост. В.Мальцев. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2000. – 640 с.

 12. Зверева Т. Внешняя политика Франции после прихода к власти Николя Саркози / Т.Зверева // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – № 6. – С.34-48.

 13. Зуева К. Внешняя политика Франции в епоху «неоголлизма» / К.Зуева // Мировая економика и международные отношения. – 2004. – №1. – С.70-79

 14. Имангалиев Р. Новая Германия в меняющемся мире: международное положение и внешняя политика Германии на рубеже XX – XXI вв. / Р.Имангалиев. – М.: Новое знание, 2006. – 252 с.

 15. Иорданская Э. Расширение ЕС на восток: позиции Германии / Э. Иорданская // Мировая економика и международные отношения. – 2002. – №2. – С.67-74.

 16. Іваницька О. Зовнішня політика країн Західної Європи та Північної Америки у постбіполярний період (1990-і – 2000-і роки) / О.Іваницька. – К.: Слово, 2012. – 720 с.

 17. Кокеев А. О соотношении атлантизма и европеизма во внешней политике ФРГ / А. Кокеев // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – №7. – С.21-27.

 18. Коломийцев В. Франсуа Миттеран: политик и человек / В.Коломийцев // Новая и новейшая история. – 1999. - №1. – С.63-80.

 19. Копійка В. Європейський Союз: історія і засади функціонування: Навч. посібн / В.Копійка, Т.Шинкаренко. – К.: Знання, 2009. – 751 с.

 20. Кривонос Р. Німеччина після виборів 1998 р.: проблеми і перспективи / Р.Кривонос // Людина і політика. – 1999. – №1.

 21. Кудряченко А. Об’єднана Німеччина: нові геополітичні виміри / А.Кудряченко // Віче. – 2003. – №8.

 22. Майер Т. Трансформация социал-демократии. Партия на пути в XXI век / Т.Майер. – М.: Памятники исторической мысли, 2000. – 284 с.

 23. Манжола В. Політична інновація французької дипломатії / В.Манжола, О.Шаповалова // Зовнішні справи. – К., 2008. – № 11. – С. 10-14.

 24. Молчанов H. Генерал де Голль / Н.Молчанов. – М.: Международные отношения, 1973. – 503 с.

 25. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век. 1954 – 2000. / Под. ред. А. Родригеса. – М., 2001. – Ч.3.

 26. Новиков Г. Голлизм после де Голля. Идейная и социально-политическая эволюция. 1969-1981 / Г.Н. Новиков. – М.: Наука, 1984. – 302 с.

 27. Новиков Г. Де Голль, голлисты и голлизм / Г.Новиков // Новая и новейшая история. – 1990, № 3. – С.37-52.

 28. Новиков Г. Кризис голлизма и образование голлисгской партии объединение в поддержку Республики (ОПР) / Г.Новиков // Французский ежегодник. 1980. – М.: Наука, 1982. – С.25-41.

 29. Обичкина Е. Голлистская традиция в современной французской дипломатии / Е.Обичкина // Новая и новейшая история. – 2004. – №6. – С.66-78.

 30. Орлов Б. Политический портрет Герхарда Шредера / Б. Орлов. – М., 1999.

 31. Павлов Н. Внешняя политика ФРГ в постбиполярном мире. – М.: Наука, 2005. – 410 с.

 32. Павлов Ю. Американо-германские отношения: партнерство и соперничество / Ю.Павлов. – М.: РИСИ, 1997.

 33. Патрушев А. Германия в ХХ веке: учеб. Пособие для вузов / А.Патрушев. – М.: Дрофа, 2004. – 432 с.

 34. Погорельская С. Йошка Фишер: политический портрет/ С.Погорельская. – М.: ИНИОН РАН, 2003. – 108 с.

 35. Погорельская С. Некоторые аспекты европейской политики обьединенной Германии / С. Погорельская // Мировая экономика и международные отношения . – 2000 – №1. – С.89-95.

 36. Преображенская А. Французская социалистическая партия и европейская социал-демократия / А.Преображенская // Мировая экономика и международные отношения. – 2000, № 6. – С. 47-52.

 37. Рубинский Ю. В. Жискар д’Эстен: биография, взгляды, деятельность / Ю.Рубинский.(Научно-аналитический обзор). – М.: ИНИ0Н РАН, 1975. – 95 с.

 38. Рубинский Ю. Франция. Время Саркози. Cерия «Лица современной политики» / Ю.Рубинский. – М.: Международные отношения, 2011. – 320 c.

 39. Рубинский Ю., Белик Т. Политическая система Франции: незаконченная модернизация / Ю.Рубинский, Т.Белик. – М.: Огни, 2006.

 40. Рудольф П. Основные направления внешней политики ФРГ / П.Рудольф // Проблемы внешней и оборонной политики. – М.: РИСИ, 1994. – С. 62-87.

 41. Рудько С. Зовнішня політика країн Західної Європи в постбіполярний період: навчально-методичний посібник із курсу / С.Рудько. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2012. – 412 с.

 42. Рудько С. Зовнішня політика та політичні системи Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччини : підручник із курсу / С. Рудько. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 298 с.

 43. Сабов А. Третий лидер голлизма (Жак Ширак) / А.Сабов // Политические портреты. – М.: Международные отношения, 1989. – С.67-83.

 44. Саркози Н. Моё мнение. Франция, Европа и мир в ХХI веке / Пер. с франц. и англ. А.Смирновой и А.Глебовской. – СПб.: «Александрия» - «Симпозиум», 2009. – 304 с.

 45. Сергеенкова И. Партии и партийные системы стран Западной Европы и США в ХХ - начале ХХI века / И.Сергеенкова. – Ижевск, 2012. – 402 с.

 46. Синдеев А. Двусторонние отношения США и ФРГ: из пришлого в будуще / А. Синдаев // США – Канада: экономика, политика, культура. – 2010. – №10. – С.73-82.

 47. Сироткин В. История Франции: Пятая республика: Учеб. Пособие для вузов по спец. «История» / В.Сироткин. – М.: Высшая школа, 1989. – 199 с.

 48. Спасский Е. Германские политические партии в процессе и после объединения Германии: монография / Е.Спасский. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2006. – 168 с.

 49. Спасский Е. Левая партия в партийной системе ФРГ: от изоляции к укоренённости / Е.Спасский // Политэкс. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. – Том 2. № 1. – С. 118-139.

 50. Спасский Е. Утраченная стабильность: Свободно-демократическая партия после объединения Германии / Е.Спасский // Политэкс. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. – Том 2. № 2. – С. 43-57.

 51. Спасский Е. Утраченные надежды: Партия республиканцев после объединения Германии / Е.Спасский // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2006. – № 3.– С. 106-109.

 52. Спасский Е. Христианские партии ФРГ на рубеже столетий / Е.Спасский // Религиоведение. – Благовещенск, Москва: Изд-во АмГУ, 2006. – № 3. – С. 129-142.

 53. Степанов В. А. Досвід реалізації зовнішньої політики Федеративної Республіки Німеччина (1990 – 2005 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / В. А. Степанов; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України, Ін-т історії України НАН України. – К., 2008. – 20 с.

 54. Сумленный С. Немецкая система. Из чего сделана Германия и как она работает / С.Сумленный. – М.: «Группа Эксперт», 2010. – 456 с.

 55. Федеров С. Европейская политика Н.Саркози / С. Федеров // Международная жизнь. – 2008. – №8/9. – С.39-59.

 56. Филатова А. Франция – НАТО: что стоит за решением о возврате в военную структуру / А. Филатова // Современная Европа. – 2010. – №3. – С.96-107.

 57. Фишер М. Внешняя политика Германии на рубеже ХХ-ХХI веков / М.Фишер. – СПб., 1998.

 58. Франция. В поисках новых путей / Отв. ред. Ю.Рубинский. – М.: Весь мир, 2007. – 624 с.

 59. Фрольцов В. Внешняя политика ФРГ после Герхарда Шредера: проблемы и перспективы // Wider Europe review. – 2005. – Т.2. – №4. Електронний режим доступу http://www.review.w-europe.org/6/1.html

 60. Шадурский В.Г. Внешняя политика Франции (1945 – 2002): Учеб. пособие / В.Шадурский. – Минск: БГУ, 2004. – 175 с.

 61. Шрёдер Г. Решения. Моя жизнь в политике / Г.Шрёдер. – М.: Европа, 2007. – 549 с.

 62. Milza P. Les relations internationals de 1973 a nos jours. – Paris: Hachete Livre, 1996. – 255 p.

 63. Prate A. La France en Europe. – Paris: Economica, 1995. – 365 p.

 64. Rupp H. K. Politische Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. – 3. völlig überarbeitete, erweitere und aktualisierte Auflage. – München: R.Oldenbourg Verlag, 2000. – 448 p.

 65. Schöllgen G. Der Auftritt. Deutschlands Rückkehr auf die Weltbühne. – Berlin: Propyläen Verlag, 2003. – 175 p.

 66. Schöllgen G. Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. – München: Beck, 2004. – 277 p.

 67. Sturm R. Das neue deutsche Regierungssystem. Die Europäisierung von Institutionen, Entscheidungsprozessen und Politikfelder in der Bundesrepublik Deutschland. – Opladen, Leske + Budrich, 2001. – 259 p.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка