Робоча програма навчальної дисципліни «Засоби вимірювання екологічних параметрів»Скачати 184.39 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір184.39 Kb.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)
Форма № Н - 3.04
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра екології
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри


_______________________________

“____”________________20___ року


Робоча програма навчальної дисципліни
«Засоби вимірювання екологічних параметрів»
напрям підготовки: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування»

спеціальність: 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

галузь знань: 0401 “Прриродничі науки”

гірничо-екологічний факультет

2014 – 2015 навчальний рік
Робоча програма «Засоби вимірювання екологічних параметрів» для студентів за напрямом підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування”, спеціальністю 7.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища".

Розробники: к.т.н., доц. Єльнікова Т.О.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри екології
Протокол від 27 серпня 2014 року № 1
Завідувач кафедри (голова циклової комісії) проф. Краснов В.П.
_______________________ (Краснов В.П.)

(підпис)

 Єльнікова Т.О., 2014 рік

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість

кредитів – 3Галузь знань:

0401 «Природничі науки»Вибіркова

Напрям підготовки:

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Рік підготовки:

Модулів – 1

7.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища"

Змістових
модулів – 3

5-й

Семестр

8-й

7-й

Загальна кількість годин – 108

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«Спеціаліст»
Лекції

Лекції

18 год.

6 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи
студента – 8,5


Лабораторні

Лабораторні

18 год.

4 год.

Самостійна робота

Самостійна робота

72 год.

98 год.

Індивідуальні завдання: 0 - год.

Індивідуальні завдання: 0 - год.

Вид контролю: залік

Вид контролю: залікПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 36/72;

для заочної форми навчання – 10/98.Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни – формування у студентів теоретичних знань основних фундаментальних відомостей існуючих методів та засобів вимірювання екологічних параметрів навколишнього середовища та практичних навиків щодо їх застосування.

Завдання вивчення курсу:

 • розкрити студентам основні відомості щодо вимірювання екологічних параметрів;

 • висвітити принцип дії, переваги та недоліки застосування засобів вимірювання екологічних параметрів;

 • представити методику статистичної обробки результатів вимірювання екологічних параметрів відповідними засобами;

 • детально розглянути методи і засоби вимірювання параметрів навколишнього середовища;

 • навчити студентів методологічних основ практичного використання засобів вимірювання екологічних параметрів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:


 • основні відомості щодо вимірювання екологічних параметрів;

 • принцип дії, переваги та недоліки застосування засобів вимірювання екологічних параметрів;

 • методику статистичної обробки результатів вимірювання екологічних параметрів відповідними засобами;

 • методологію оцінки екологічних параметрів і моделювання процесів та явищ, що відбуваються у довкіллі.

Студент повинен вміти:

 • виділяти, визначати та оцінювати основні екологічні параметри навколишнього середовища;

 • застосовувати базові знання при розв’язанні практичних проблем та при виконанні екологічних досліджень і експертиз;

 • обробляти та аналізувати результати вимірювання екологічних параметрів;

 • розробити і рекомендувати заходи з раціонального використання та охорони природних ресурсів, здійснювати контроль за їхнім виконанням. 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Основні положення про вимірювання екологічних параметрів

Тема 1. Вступ. Основи метрології. Характеристики вимірювального обладнання

Тема 2 . Основні відомості про вимірювання екологічних параметрів.

Тема 3. Статистична обробка результатів вимірювання екологічних параметрів.

Змістовий модуль 2. Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ). Вимірювальні перетворювачі та прилади.

Тема 1. Загальні положення про засоби вимірювання екологічних параметрів. Класифікація ЗВТ.

Тема 2. Загальні положення про методи вимірювання параметрів навколишнього середовища.

Тема 3. Вимірювальні перетворювачі та прилади.

Змістовий модуль 3. Методи і засоби вимірювання параметрів навколишнього середовища.

Тема 1. Методи і засоби вимірювання еколого-кліматичних параметрів навколишнього середовища.

Тема 2. Вимірювання енергетичних параметрів об’єктів довкілля.

Тема 3. Аналіз хімічного складу об’єктів довкілля.
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Основні положення про вимірювання
екологічних параметрів

Тема 1. Вступ. Основи метрології. Характеристики вимірювального обладнання

8

2


6

15

1
4
10

Тема 2. Основні відомості про вимірювання екологічних параметрів

8

2


6

11

1


10

Тема 3. Статистична обробка результатів вимірювання екологічних параметрів

14

2
4
8

10

1


10

Разом за змістовим модулем 1

33

5
8
20

36

3
4
30

Змістовий модуль 2. Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ). Вимірювальні перетворювачі та прилади

Тема 1. Загальні положення та класифікація ЗВТ

10

2
4
4

10

10

Тема 2. Загальні положення про методи вимірювання параметрів навколишнього середовища

10

2


8

10

10

Тема 3. Вимірювальні перетворювачі та прилади

16

2
4
10

10

12

Разом за змістовим модулем 2

35

5
8
22

32

32

Змістовий модуль 3. Методи і засоби вимірювання параметрів навколишнього середовища

Тема 1. Методи і засоби вимірювання еколого-кліматичних параметрів навколишнього середовища.


16

2
4
10

13

2


12

Тема 2. Вимірювання енергетичних параметрів об’єктів довкілля


12

2


10

15

1


14

Тема 3. Аналіз хімічного складу об’єктів довкілля


16

2
2
12

12

10

Разом за змістовим модулем 3

46

6
8
32

40

3


36

Усього годин


108

18
18
72

108

6
4
98


5. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Вимірювання тиску. Корекція рідинних манометрів

4

2

Вимірювання параметрів вітру. Моделювання зміни швидкості вітру

4

3

Оцінка вібрацій. Вимірювання рівні шуму

4

4

Вимірювання температури. Математичні методи моделювання і прогнозування часової зміни температури повітря

4

5

Вивчення засобів вимірювання параметрів радіаційних полів та їх джерел

2
Разом

18


6. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Метрологічна діяльність на Україні. Зв’язок стандартизації і метрології

2

2

Аналіз випадкових і систематичних похибок

4

3

Класи точності ЗВТ в екології

2

4

Генераторні вимірювальні перетворювачі неелектричних величин

4

5

Параметричні вимірювальні перетворювачі неелектричних величин

4

6

Електронно-променеві осцилографи

4

7

Електровимірювальні прилади зрівноважування

4

8

Екологічне значення сонячної радіації. Методи вимірювання сонячної радіації

4

9

Електрохвилі. Параметри електромагнітних хвиль

4

10

Основні параметри йонізуючого випромінювання. Вимірювання йонізуючих випромінювань

4

11

Методи і засоби вимірювань атмосферних опадів

4

12

Засоби вимірювання атмосферних забруднень

4

13

Сучасні засоби вимірювальної техніки контролю та вимірювання параметрів шуму та вібрації

4

14

Засоби вимірювання вологості повітря та грунту

4

15

Засоби вимірювання параметрів води і стічних вод

4

16

Засоби вимірювання впливу парникового ефекту

4

17

Дистанційне зондування компонентів біосфери

4

18

Біологічні методи дослідження стану довкілля

4
Разом

687. Методи навчання

Під час викладення дисципліни “Засоби вимірювання екологічних параметрів” використовуються всі три групи методів навчання: словесні, наочні, практичні.

Серед словесних методів під час аудиторних занять переважно застосовуються методи лекції, пояснення, бесіди. Також, серед словесних методів важливе місце у навчальному процесі займає інструктаж. Він передбачає розкриття норм поведінки, особливостей використання методів і навчальних засобів, дотримання правил під час виконання навчальних операцій. Під час самостійної роботи студентів чільне місце серед групи словесних методів посідає метод роботи з книгою. Під час самостійної роботи, книга – це основне джерело отримання наукової інформації.

Ефективне навчання неможливе без широкого використання наочних методів. Під час вивчення дисципліни “ Засоби вимірювання екологічних параметрів ” застосовуються насамперед методи демонстрації та ілюстрації. При цьому варто зауважити, що ці методи застосовуються як прийоми реалізації інших методів.Практичні методи навчання спрямовані на досягнення завершального етапу процесу пізнання. Вони сприяють формуванню вмінь і навичок, логічному завершенню ланки пізнавального процесу стосовно конкретної теми, розділу. Серед практичних методів під час вивчення дисципліни «Засоби вимірювання екологічних параметрів» застосовуються методи лабораторної роботи, які спрямовані на використання набутих знань у виконанні лабораторних завдань сутність яких полягає у цілеспрямованому, багаторазовому повторенні студентами окремих дій чи операцій з метою формування умінь та навичок.

Застосування методів навчання дозволить студенту більш повно та комплексно засвоїти основні теми аудиторної та самостійної роботи.
8. Методи контролю
Результати засвоєння матеріалу аудиторних занять контролюються шляхом написання трьох модульних контрольних робіт (під час четвертого, шостого та восьмого тижня вивчення дисципліни “Засоби вимірювання екологічних параметрів”).

Виконання самостійної роботи студентами контролюється під час лабораторних занять у вигляді виконання студентами лабораторної роботи, підготовки письмового звіту роботи та опитування.Підсумковий контроль вивчення дисципліни здійснюється шляхом складання заліку.

9. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль
№2

Змістовий модуль
№ 3
Т1

Т2

Т3

Т5

Т6

Т7

Т8

Т10

Т11

100

5

5

15

5

5

20

10

10

25
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS

За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою університету
(в балах)


A

Відмінно

90-100

B

Добре

82-89

C

74-81

D

Задовільно

64-73

E

60-63

FX

Незадовільно, з обов’язковим перескладанням окремих модулів

35-59

F

Незадовільно, з обов’язковим перескладанням повного курсу

1-3413. Методичне забезпечення

1. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Засоби вимірювання екологічних параметрів» для студентів гірничо-екологічного факуцльтету спеціальності 7.04010601 «Екологія, охорона навколишнього середовища» (денної та заочної форми навчання) / к.т.н. Єльнікова Т.О., к.с.-г.н. Давидова, Кірейцева Г.В., - Житомир: ЖДТУ, 2010 – 24 с.


14. Рекомендована література

Базова

 1. Безвесільна О.М, ВойцицькийА.П., Єльнікова Т.О., Киричук Ю.В. Засоби вимірювання екологічних параметрів: Підручник. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 508 с.

 2. Коваленко І.О. Метрологія та вимірювальна техніка. Вимірювання неелектричних величин: Навч. посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 550 с.

 3. Посудін Ю.І. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: Підручник. – Київ: Світ, 2003. – 288 с.

 4. Головко Д.Б., Рего К.Г., Скрипник Ю.О. Основи метрології та вимірювань. – К.Ж Либідь, 2001.

 5. Коваленко І.О., Коваль А.М. Метрологія та вимірювальна техніка. – Житомир: ЖІТІ,2001.

 6. Зори А.А., Коренев В.Д., Хламов М.Г. Методы, средства системы измерения и контроля параметров водных сред. – Донецк: РИА Дон ГТУ, 2000. – 388 с.


Допоміжна

 1. Алиев Т.М., Тер-Хачатуров А.А. Измерительная техника. – М.: "Высш. Шк.", 1991.

 2. Левшина Е.С., Новицкий П.В. Электрические изменения физических величин. – Л.: Энергоатомиздат, 1983.

 3. Качурин Л.Г. Методы метеорологических измерений. Л.: Гидрометеоиздат, 1985.

 4. Спектор С.А. Электрические измерения физических величин. – Л.: Энергоатомиздат, 1987.

 5. Охрана окружающей среды (под ред. С.В. Белова). – М.: „Высшая школа”, 1991.

 6. Голубев И.Р., Новиков Ю.В. Окружающая среда и её охрана. – М.: „Просвещение”, 1985.

 7. Справочная книга по охране труда в машиностроении (под общей ред. О.Н. Русака). – Л: „Машиностроение”, 1989.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка