Робоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література ХХ століттяСкачати 188.42 Kb.
Дата конвертації05.05.2017
Розмір188.42 Kb.


Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І. І. Мечникова

від “___” ___________ 20 __ р. №___Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

(повна назва вищого навчального закладу)

Кафедра зарубіжної літератури

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор
___________________________

“______”_______________20___ р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Зарубіжна література ХХ століття

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 020303 філологія

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності 6. 020303 англійська мова та література

(шифр і назва спеціальності (тей) (переклад)

спеціалізації бакалавр (денне)

(назва спеціалізації)

інституту, факультету романо-германської філології

(назва інституту, факультету)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

2012–2013
Зарубіжна література ХХ століття. Робоча програма навчальної дисципліни

(назва навчальної дисципліни)

для студентів за напрямом підготовки філологія, спеціальністю англійська мова та література (переклад)

„___” ________ 20___. — __ с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади)

Ковальчук Л. В. — к. ф. н., доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________
Протокол № __ від “__” ________ 2012 р.
Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________
_______________________ (Силантьєва В. І.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю) 020303 філологія (6.020303 ангійська мова і література (переклад)

(шифр, назва)

Протокол № __ від “___” ________ 2012 р.
“_____”________________2012 р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0203 гуманітарні науки

(шифр і назва)Нормативна


Напрям підготовки

020303 філологія

(шифр і назва)Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):мова і література (англійська) (переклад)


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й


Семестр

Загальна кількість годин – 69

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2Освітньо-кваліфікаційний рівень:

6.020303

бакалавр (денне)

28 год.

Семінарські

8 год.

ЛабораторніСамостійна робота

18 год.

Інд:Вид контролю:

іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить для денної форми навчання 1:12. Мета і завдання навчальної дисципліни

Місце дисципліни у навчальному процесі. Історико-літературні дисципліни відіграють важливу роль у формуванні гуманітарного кругозору майбутніх філологів і перекладачів, сприяють вдосконаленню їх естетичного смаку, творчих та аналітичних здібностей. Курс історії зарубіжної літератури XХ ст. вивчається у VІІ семестрі та є частиною обов’язкового загального курсу зарубіжної літератури, передбаченого навчальним планом. Вивчення курсу здійснюється у зв’язку з іншими теоретичними та літературними дисциплінами (літературознавство, історія вітчизняної та російської літератури), завдяки чому студенти розширюють своє уявлення про світову літературу.

Мета курсу: розглянути західноєвропейську літературу та літературу американського континенту XХ ст. як важливий етап безперервного розвитку світової літератури, особливо відзначивши своєрідність національних варіантів цього розвитку. Програма базується на суміщенні двох принципів: типологічного та монографічного. Зважаючи на спеціалізацію студентів, головна увага приділяється англомовній літературі, яка дала світові цілий ряд видатних митців і збагатила світову культуру.

Завдання курсу:

  • дати студентам уяву про генезис, основні етапи, риси і закономірності літературного процесу Західної Європи та Америки XX ст.;

  • розкрити його специфічну самобутність, відмовляючись від упередженого та тенденційно спрощеного його тлумачення;

  • дати уяву про суперечливі проблеми вивчення зарубіжної літератури того часу.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: художні тексти, що наведені в списку рекомендованої літератури; основні етапи розвитку літератури означеного періоду; характеристику провідних напрямків та течій; основні теоретичні поняття;

вміти: працювати з навчальною та науково-критичною літературою з питань курсу; окреслити творчий шлях письменника і визначити місце твору, що вивчався, у його спадку; охарактеризувати ідейні та художні особливості окремих творів; проводити типологічні зіставлення.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Зарубіжна література першої половини ХХ століття.
Тема 1. Вступ до курсу «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.»

Періодизація літературного процесу. Співвідношення між реалізмом і модернізмом. Модернізм як напрямок в мистецтві та літературі першої половини ХХ ст. Витоки модернізму. Вплив філософії А. Бергсона, школи психоаналізу З. Фрейда, аналітичної філософії К. Юнга, на формування модернізму. Головні риси модерністської естетики, нові принципи художнього моделювання: орієнтація на суб’єктивне бачення, принцип інтроспекції, зображення підсвідомісті, відмовлення від принципу репрезентативності, «зникнення» автору. Розповсюдження нових жанрових модифікацій роману (антиутопія, роман-міф, «інтелектуальний роман»). Національні варіанти класичного модернізму.2 год.
Тема 2. Естетика модернізму і творчість Ф. Кафки як одного з найяскравіших представників модерністського напрямку в західноєвропейській літературі. Трагізм особистої долі письменника. Щоденники та листи Кафки, їх значення для художньої творчості Кафки. Кафка і експресіонізм. Проблеми провини і волі. Романи Кафки «Америка», «Процес», «Замок» як міфічні моделі абсурдного світу. Своєрідність фантастики, співвідношення «реальне — дивовижне» життєподібність неймовірного. Соціальні і філософські тлумачення творів Кафки. Новела «Перевтілення» як класичний зразок «кафкіанства». Ідея тотальної самотності людини, абсурдності повсякденного буття, зло як складова світобудови.

2 год.
Тема 3. Літературна ситуація в Англії у 1920–1930-х роках.

<...> 2 год.
Тема 4. Літературна ситуація у Франції у 1920–1930-х роках.

<...> 2 год.
Тема 5. Літературна ситуація у США в 1910–1930 роках.

<...> 2 год.
Тема 6. Філософія екзистенціалізму і вплив її на розвиток літератури.

Втілення ідей екзистенціальної філософії у творах А. Камю і Ж. П. Сартра. Основні екзистенціальні проблеми: усвідомлення абсурдності буття, тотальної самотності, діалектики свободи вибору та відповідальності. Повість А. Камю «Сторонній», тема відчуження людини у сучасному світі. «Немотивована» поведінка екзистенціального герою, його зіткнення з офіційною мораллю та суспільними нормами. Історична основа алегоризму в романі А. Камю «Чума». Система персонажів роману, полемічність – композиційна основа роману. Проблема герою, «Чума» як роман-хроніка. Екзистенціальна та антифашистська проблематики новели Ж. П. Сартра «Стіна». Переосмислення міфологічних моделей поведінки у пєсі Сартра «Мухи».2 год.
Тема 7. Літературна ситуація у Німеччині в 1920–1940-х роках.

Німецька література періоду формування та панування тоталітаризму. Література вигнання. Співвідношення тенденцій модернізму і реалізму у німецькій літературі. Романна творчість Г. Гессе, Т. Манна. Формування жанру інтелектуального роману. Жанрові особливості романів «Чарівна гора» та «Доктор Фаустус». Гуманізація міфу. Антитеза як композиційний принцип романів Г. Гессе. Вплив філософії Е. Юнга та індійської філософії на творчість Г. Гессе. Суперечність феномену гри. Гра — символ самоцінності культури та її відриву від практики. Проблема свободи вибору та визнання особистої відповідальності у романах «Степовий вовк» та «Гра у бісер». Епічний театр Б. Брехта, основні естетичні позиції, втілення принципів епічного театру у драмі «Матінка Кураж та її діти».

4 год.
Змістовий модуль 2. Зарубіжна література другої половини ХХ століття
Тема 8. Літературна ситуація у Франції у 1940–1960-х роках.

<...> 2 год.
Тема 9. Англійський роман-антиутопія середини ХХ століття.

Жанр «роману ідей». Антиутопія в творчості О. Хакслі та Дж. Оруела. («О дивний новий світ», «Ферма тварин», «1984»). Основні жанрові риси. Проблематика і система персонажів у романах. Жанрова єдність та авторська відмінність у її інтерпретації. Політична складова романів. Засоби сатиричного зображення. Особливості організації романного художнього часу і художнього простору.

2 год.
Тема 10. Літературна ситуація в Англії після другої світової війни.

Нові тенденції в розвитку реалістичного роману. Екзистенціальні теми у романах А. Мердок і У. Голдінга. Роман А. Мердок «Дика роза» як зразок художнього втілення екзистенціальних ідей. Непередбаченість поведінки героїв, суттєва роль обставин як прояви екзистенціальної долі. Мердок про Сартра. Філософські аспекти побутової і психологічної прози А. Мердок («Чорний принц»). Притчева природа роману У. Голдінга «Володар мух»: протиставлення и зв’язок «образу» та «ідеї». Метафоричність деталей і портретних характеристик героїв. Художній синтез оповідальної, психологічної, символічної та пародійної складової в романі.2 год.
Тема 11. Особливості розвитку літературного процесу в країнах Латинської Америки. Поняття про «магічний реалізм».

Синтез західноєвропейських культурних традицій, місцевих та негритянських фольклорних джерел в сучасній літературі Латинської Америки. Концепція світу і людини в латиноамериканській літературі. Роман Г. Гарсіа Маркеса «Сто років самотності». Жанрові особливості роману. Проблема часу: історичного, лінійного і циклічного, міфологічного. Тема диктатури, насильства і самотності. Історія сім’ї Буендія і історія Макондо. Самотність – доля людства. Образ Мелькіадеса і роль його рукопису. Магічний реалізм поза латиноамерикан­ською літературою. Творчість Р. Баха.2 год.
Тема 12. Постмодернізм як феномен сучасної літератури і культури кінця ХХ ст.

<...> 4 год.

4. Структура навчальної дисципліни

<...>
5. Теми семінарських занять


№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Основні принципи естетики модернізму та їхнє втілення у творчості Ф. Кафки і Дж. Джойса

2


2

Основні принципи естетики екзистенціалізму та їхнє втілення у творчості А. Камю та Ж.-П. Сартра

2


3

Роман-притча у повоєнній літературі.

2

4

Основні принципи естетики постмодернізму та їхнє втілення у творчості П. Зюскінда

2
Плани семінарських занять
Тема 1. Основні принципи естетики модернізму та їхнє втілення у творчості

Франца Кафки і Джеймса Джойса
1. Основні принципи естетики модернізму.

2. Специфіка творчого шляху Ф. Кафки. Новела «Перевтілення»: абсурд та логіка, трагізм повсякденного існування. Абсурдизм романних ситуацій у Ф. Кафки, трагічні передбачення.

3. Естетика та художня творчість Дж. Джойса. «Улісс» як сучасна «Одіссея»: головні персонажі, композиція твору, основні засоби оповіді.

Тексти: Ф. Кафка Перевтілення.

Процес. Замок (1 роман за вибором)

Дж. Джойс Уліс (фрагменти).


Навчально-критична література:

1. Днепров В. Д. Идеи времени и формы времени. — М., 1980.

2. Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили. — К., 1985.

3. Затонский Д. В. Франц Кафка и проблемы модернизма. — М., 1978.

4. Дудова Л. В., Михальская Н. П., Трыков В. П. Модернизм в зарубежной литературе. — М., 2000.

5. Гениева Е. Ю. Джеймс Джойс. // Joice J. Dubliners. A portrait of the Artist as a Young Man. — M., Progress Publishers, 1982. — Р. 7–38.

6. Жантиева Д. Г. Джеймс Джойс. — М. : Высшая шк., 1962.

7. Жантиева Д. Г. Английский роман XX века. — М. : Наука, 1965.

8. Ивашева В. В. Английская литература XX века. — М. : Просвещение, 1967.


Тема 2. Основні принципи естетики екзистенціалізму та їхнє втілення у творчості

Альбера Камю та Жана-Поля Сартра
1. Основні принципи естетики екзистенціалізму.

2. Екзистенціальна проблематика творів А. Камю та Ж.-П. Сартра.

3. Тип екзистенціального героя в творах А. Камю та Ж.-П. Сартра.

4. Особливості сюжету та композиції романів А. Камю «Сторонній» та «Чума»

і новели Ж.-П. Сартра «Стіна». Алегоричне осмислення трагедій ХХ століття.
Тексти: А. Камю Чума

або: Сторонній

Міф про Сізіфа (додатково).

Ж.-П. Сартр Стіна

Екзистенціалізм це гуманізм (додатково).


Навчально-критична література:

1. Великовский С. В поисках утраченного смысла. — М., 1979.

2. Великовский С. Грани «несчастного сознания». — М., 1973.

3. Великовский С. «Проклятые вопросы» Камю // Умозрение и словесность. — М.-СПб., 1999.

4. Евнина Е. М. Современный французский роман. — М., 1962.

5. Шкунаева И. Д. Современная французская литература. — М., 1961.

6. Наливайко Д. Трагічний гуманізм Альбера Камю // Камю А. Вибрані твори. — К.: Дніпро, 1991.

7. История французской литературы. — Т. 3. — М., 1965.

8. Сумерки богов. — М., 1989.


Тема 3. Притча у повоєнній літературі. Твори Уільяма Голдінга і Ернста Хемінгуея
1. Жанрові ознаки притчі, основні її різновиди.

2. Жанрова природа роману У. Голдінга «Володар мух».

3. Символіка назви та образів у романі «Володар мух».

4. Співвідношення демократії та тоталітаризму у романі «Володар мух».

5. Жанрова природа повісті Е. Хемінгуея «Старий і море».

6. Образ Сантьяго. Особливості стилю повісті «Старий і море».


Тексти: У. Голдінг Володар мух

Е. Хемінгуей Старий і море


Навчально-критична література:

Анджапаридзе Г., Скороденко В. Уильям Голдинг // Английская литература 1945–1980 гг. — М., 1987.

Скороденко В. Притчи У. Голдинга // Голдинг У. Шпиль. — М., 1981.

Грибанов Б. Эрнест Хемингуэй: герой и время. — М., 1980.

Кашкин И. Эрнест Хемингуэй. — М., 1966.


Тема 4. Основні принципи естетики постмодернізму та їхнє втілення у творчості

Патріка Зюскінда

<...>
8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


Т 1

1. Хронологічні межі курсу, що вивчається

2. Періодизація курсу

3. Національні літератури, що вивчаються та їхні представники


1

Т 2

1. Основні принципи естетики модернізму

2. Риси модернізму у творах Ф. Кафки2

Т 3

1. Риси модернізму у творах Дж. Джойса

2. Риси модернізму у творах В. Вулф

3. Співвідношення реалізму і модернізму у творах Г. Лоуренса


2

Т 4

1. Співвідношення модернізму, імпресіонізму і реалізму у творах М. Пруста

2. Основні течії в авангардизмі1

Т 5

1. Представники реалістичної літератури США в 1920-40-і роки, своєрідність їхніх творів

2. Твори, в яких співіснують риси модернізму і реалізму1

Т 6

1. Основні естетичні принципи екзистенціалізму

2. Представники екзистенціалізм у французькій, англійській та німецькій літературах2

Т 7

1. Представники реалістичної літератури Германії в 1910-40-і роки, своєрідність їхніх творів

2. Твори, в яких співіснують риси модернізму і реалізму1

Т 8

1. Етапи модернізму в другій половині ХХ століття

2. Нові жанри у модернізмі і реалізмі цього періоду1

Т 9

1. Основні жанрові ознаки роману-антиутопії. Історична основа

2. Представники цього жанру в англійській літературі

2

Т 10

1. Основні жанрові ознаки роману-притчі. Історичні алюзії

2. Представники цього жанру в англомовній літературі середини ХХ ст.

2

Т11

1. Основні естетичні риси нового латиноамериканського роману і літератури магічного реалізму. Історична основа

2. Представники нового латиноамериканського роману

1

Т12

1. Основні принципи естетики постмодернізму

  1. 2. Риси постмодернізму у творах Дж. Фаулза

  2. 3. Риси постмодернізму у творах Т. Пінчона

  3. 4. Риси постмодернізму у творах П. Зюскінда

2
Разом

189. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

За навчальним планом не передбачені


10. Методи навчання

Методи: лекція, семінарське заняття, дискусія, постановка й обговорення проблемних питань, виконання самостійних завдань, робота в наукових бібліотеках та в інтернеті.


11. Методи контролю

Поточне оцінювання письмових завдань, виконаних як в межах лекційного матеріалу, так і вивченого самостійно; модульні контрольні роботи, іспит.


12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль № 1

Змістовий модуль № 2

колоквіум

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т1245

45

10

100


Шкала оцінювання: національна та ECTS

<...>
13. Методичне забезпечення

<...>
14. Рекомендована література

Cписок художніх текстів

Програма першого модулю

Дж. Джойс Уліс.

В. Вулф Місіс Деллоуей. На маяк (за вибором)

Г. Лоуренс Коханець леді Чаттерлей

Т.-С. Еліот Поезія (за вибором)

У. Фолкнер Галас та шаленство. Маєток (за вибором)О. Хакслі Жовтий Кром. Контрапункт. О дивний новий світ

(за вибором)

М. Пруст У пошуках втраченого часу (1 роман за вибором).

А. де Сент-Екзюпері Маленький принц.А. Камю Сторонній. Чума (за вибором)

Ж. П. Сартр Мухи. Стіна.

Ф. Кафка Процес. Замок (за вибором). Перевтілення.

Т. Манн Чарівна гора. Доктор Фаустус (за вибором)

Г. Гессе Степовий вовк. Гра у бісер (за вибором)

Б. Брехт Матінка Кураж та її діти. Життя Галілея (за вибором)

Програма другого модулю

У. Голдінг Володар мух

А. Мердок Дика роза. Чорний принц (за вибором).Дж. Оруел Ферма тварин. 1984 (за вибором)

Дж. Фаулз Колекціонер. Жінка французького лейтенанту (за вибором).

Е. Хемінгуей Старий і море

Ю. О’Ніл Любов під в’язами

Р. Бах Чайка по імені Джонатан Лівінгстон

Т. Пінчон Ентропія

Е. Іонеско Голомоза співачка

С. Беккет Очікуючи ГодоГ. Гарсія Маркес Сто років самотності

У. Еко Им’я рози

П. Зюскінд Запахи (Аромат. Парфюмер)
Наукова базова література

История французской литературы. М.: АН СССР, 1959. Т. 2, 3, 4.

История английской литературы. М.: АН СССР, 1953. — Т. 2, вып. 1, 2.

История английской литературы. М: АН СССР, 1958. Т. 3.

История немецкой литературы. М.: Наука, 1968. — Т. 3, 4.

История всемирной литературы. М.: Наука, 1989. — Т. 8, 9.

История зарубежной литературы 20-го века. Под ред. А. С. Дмитриева и Р. М. Самарина. М., 1970. Ч. 2, кн. 1, 2.

История зарубежной литературы 20-го века. Сост. М. Е. Елезарова, С. П. Гиждеу, Б. И. Колесников. М., 1972.

История зарубежной литературы 20 века. Под ред. проф. М. Е. Елезаровой и проф. Н. П. Михальской. М., 1970.

История зарубежной литературы 20 века. Под ред. Л. Г. Андреева. М., 1978.

Зарубежная литература XX века: Хрестоматия. М., 1990.

Наукова додаткова література

Андреев Л. Г., Козлова Н. П., Косиков Г. К. История французской литературы. М., 1987.


Аникин Г. В., Михальская Н. П. История английской литературы. М., 1985.
История всемирной литературы: В 9 т. М., 1989. Т. 8, 9.
Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили. Киев, 1985.

Адмони В. Г. Поэтика и действительность. Л., 1975.

Кеттл А. Введение в историю английского романа. М., 1966.

Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976.

О литературно-художественных течениях. М., 1966.

Пузиков А. А. Портреты французских писателей. М., 1981.

Чичерин А. В. Идеи и стиль. М., 1968.

Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западно-европейской литературы ХХ века. М., 1986.

Аллен У. Традиция и мечта. М., 1970.

Зарубежная эстетика и теория литературы ХIХ–ХХ вв. М., 1987.

Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М., 1998.

Великовский С. В поисках утраченного смысла М., 1979.

Ивашева В.В. Литература Великобритании ХХ века М., 1984.

Английская литература 1945–1990. М., 1995.

Руднев В.П.Словарь культуры ХХ века. М., 1997.

Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб, 2000.

Зарубежная литература ХХ века. М., 1996.

Литературная история Соединенных Штатов Америки. Т. 3. М., 1978.

Филюшкина С. Н. Современный английский роман. Воронеж. 1988.

Кутейщикова В. Н., Осповат Л.С. Новый латиноамериканский роман. М., 1983.

Д.Затонский Постмодернизм в историческом интерьере. Вопросы литературы, 1996, № 3.

16. Питання до підсумкового опитування

1. Тенденції розвитку літературного процесу Західної Європи XX сторіччя. Основні літературні течії та напрямки.

2. Особливості розвитку літературного процесу 1910–1930-х років. Поняття про модернізм. Етапи розвитку модернізму.

3. Кафка-новеліст. Художня своєрідність, композиційні особливості новел. Аналіз оповідання за вибором.

4. Художні та стильові особливості роману Ф. Кафки «Процес» або «Замок» (за вибором). Проблема героя.

5. Проблематика і поетика роману Дж. Джойса «Уліс». Міф та сучасність.

6. Загальна характеристика творчості М. Пруста та його циклу романів «втраченого часу».

7. В. Вулф-романіст. Аналіз одного з романів за вибором.

8. Г. Лоуренс як представник англійської «психологічної школи».

9. Поняття про «інтелектуальний» роман. Творчість О. Хакслі. Сатирична спрямованість його творів.

10. Жанр антиутопії в літературі XX сторіччя (О. Хакслі, Дж. Оруел).

11. Романи У. Фолкнера з йокнапатофської сагі. Загальна характеристика циклу (тема, проблеми,художня своєрідність).

12. Драматургічна спадщина Ю. О'Ніла.

13. Поняття про епічний театр. Естетичні погляди Б. Брехта, їх втілення в п'єсах 1930–1940-х років.

14. Роман-міф Т. Манна «Чарівна гора».

15. Розвиток філософської прози в Германії 20-30 років. Проблематика роману Г. Гессе «Гра в бісер».

16. Вплив філософії екзистенціалізму на літературу Західної Європи (Франція, Англія).

17. Відображення ідей екзистенціалізму в творчості А. Камю.

18. Творчість Ж. П. Сартра. Основні жанрові форми, художні особливості стилю.

19. Поняття про театр абсурду (Е. Іонеско, С. Беккет)

20. Літературна ситуація в країнах Західної Європи після Другої світової війни. «Новий» роман, його тематика і жанрові ознаки.

21. Творчість Е.. Хемінгуея після другої світової війни.

22. Риси екзистенціальної філософії в творчій спадщині У. Голдінга.

23. Жанр філософського роману в творчості А. Мердок.

24. Поняття про «магічний реалізм». Творчість Г. Г. Маркеса та його роман «Сто років самотності».

25. Постмодернізм в літературі Західної Європи.

26. Постмодерністські тенденції в творчості Дж Фаулза.

27. Відображення тенденцій постмодернізму в творчості У. Еко, П. Зюскінда, Дж. Фаулза.Колоквіум за темою: «Художні напрямки ХХ століття: їхнє співвідношення та взаємний вплив».

<...>База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка