Робоча програма навчальної дисципліни «Захист прав людини в Європейському суді з прав людини»Скачати 295.79 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір295.79 Kb.


Український католицький університет

Факультет суспільних наук

Кафедра теорії права та прав людини
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

з _______________________

Українського католицького університету

________________________

________________________

«__» ___________ 2016 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«Захист прав людини
в Європейському суді з прав людини»

галузь знань 08 право

(шифр і назва напряму підготовки)

напрям підготовки 081 «Право»

(шифр і назва спеціальності)

Факультет суспільних наук

(назва інституту, факультету, відділення)

Львів – 2016 рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Захист прав людини в Європейському суді з прав людини» складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО МОН магістра галузі знань 08 «Право» нормативної частини освітньо-професійної програми напряму підготовки 081 «Право».
«___» ________, 2016 року, 21 с.
________________________________________________________

Розробник: Гудима Дмитро Анатолійович, канд. юрид. наук, доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії права та прав людини факультету суспільних наук Українського католицького університету
Протокол № __ від «__» ___________ 2016 року
Завідувач кафедри О. Головко-Гавришева
«_____»___________________ 2016 року

Схвалено Вченою радою факультету суспільних наук


Протокол від «____»________________2016 року № ___
«_____»________________2016 року
Голова __________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 Д.А. Гудима, 2016 рік

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

08 Право


(шифр і назва)

Нормативна

Напрям підготовки

081 Право

(шифр і назва)


Модулів – 1
Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

5-й
Семестр

Загальна кількість годин – 90

1-й

Лекції

Тижневих годин:

аудиторних – 2,

для самостійної роботи – 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр права16 год.

Практичні, семінарські

14 год.
Самостійна робота

60 год.
Вид контролю:

залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить для денної форми навчання 1:2.
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Захист прав людини в Європейському суді з прав людини» є забезпечення оволодіння студентами знаннями про роль і значення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі також – Конвенція) та практики Європейського суду з прав людини (далі також – Суд) у національному та міжнародному механізмі захисту прав людини, а також вироблення базових умінь і навичок щодо застосування Конвенції та практики Суду в юридичній практиці на національному рівні.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Захист прав людини в Європейському суді з прав людини» є:

  • з’ясування історичних причин і умов підписання Конвенції;

  • ознайомлення зі змістом Конвенції та Протоколів до неї в їх тлумаченні Судом;

  • засвоєння особливостей ратифікації Конвенції, її дії, внесення змін до неї, висловлення застережень, а також денонсації;

  • виявлення місця Конвенції у національній правовій системі України та інших держав-членів Ради Європи;

  • загальна характеристика правового статусу, юрисдикції та порядку роботи Суду;

  • встановлення особливостей рішень Суду, їх пошуку та застосування;

  • засвоєння процедури виконання рішень Суду;

  • з’ясування особливостей тлумачення та застосування Конвенції Судом.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • каталог конвенційних прав і свобод;

 • види юрисдикції Суду;

 • принципи тлумачення Конвенції Судом;

 • процедуру розгляду справи у Суді;

 • процедуру виконання в Україні рішень Суду;

вміти:

 • відшуковувати релевантні до конкретної ситуації положення Конвенції та рішення Суду;

 • визначати держави, відповідальні за гарантування конвенційних прав і свобод на певній території;

 • відшукувати ratio decidendi у рішеннях Суду;

 • застосовувати рішення Суду для обґрунтування правової позиції у конкретній справі на національному рівні.
 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. «Захист прав людини в Європейському суді з прав людини»
Тема 1 «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: минуле, теперішнє, майбутнє»

 1. Історичні причини й умови підписання Конвенції.

 2. Етапи розвитку конвенційного механізму захисту прав людини.

 3. Ізмірська, Інтерлакенська, Брайтонська та Брюссельська декларації і їх імплементація.


Тема 2 «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколи до неї: загальна характеристика»

 1. Вихідні засади, структура, сфера дії Конвенції та Протоколів до неї.

 2. Застереження до Конвенції, внесення змін до неї та денонсація.

 3. Протоколи до Конвенції: загальна характеристика.

 4. Імплементація Конвенції та Протоколів до неї у національну юридичну практику України.


Тема 3 «Конвенційні права та свободи: загальна характеристика»

 1. Види конвенційних прав і свобод.

 2. Особливості обмеження конвенційних прав і свобод. Тест Суду на відповідність застосованих обмежень прав і свобод Конвенції та Протоколам до неї.

 3. Обов’язки держави, що випливають з Конвенції та Протоколів до неї.


Тема 4 «Європейський суд з прав людини: загальна характеристика»

 1. Субсидіарність конвенційного механізму захисту прав людини.

 2. Порядок формування, склад та організаційна структура Суду.

 3. Компетенція функціональних підрозділів Суду.

 4. Особливості оформлення заяв до Суду та ведення з ним переписки.

 5. Особливості розгляду індивідуальних заяв Судом. Політика пріоритету. Процедура мирного врегулювання.


Тема 5 «Юрисдикція Європейського суду з прав людини»

 1. Юрисдикція ratione personae (за колом осіб).

 2. Юрисдикція ratione materiae (предметна).

 3. Юрисдикція ratione temporis (часова).

 4. Юрисдикція ratione loci (територіальна).


Тема 6 «Рішення Європейського суду з прав людини: загальна характеристика»

 1. Правова природа, види та структура рішень Суду.

 2. Справедлива сатисфакція: поняття, склад, особливості присудження.

 3. Процедура винесення Судом пілотного рішення.

 4. Пошук рішень Суду за допомогою системи «HUDOC».


Тема 7 «Особливості виконання та застосування рішень Європейського суду з прав людини»

 1. Порядок набрання чинності рішеннями Суду.

 2. Процедура виконання рішень Суду в Україні.

 3. Заходи (загальні, спеціальні) з виконання рішень Суду.

 4. Контроль Комітету Міністрів Ради Європи за виконанням рішень Суду.

 5. Особливості застосування рішень Суду.


Тема 8 «Особливості тлумачення Європейським судом з прав людини Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод»

 1. Методи тлумачення Конвенції:

  1. Філологічне тлумачення.

  2. Історичне тлумачення.

  3. Телеологічне тлумачення.

  4. Системне тлумачення.

  5. Функціональне тлумачення.

 2. Принципи тлумачення Конвенції:

  1. Принцип свободи розсуду держави.

  2. Принцип автономного тлумачення.

  3. Принцип забезпечення правової визначеності.

  4. Принцип ефективного та динамічного тлумачення.

  5. Принцип пропорційності та забезпечення рівноваги інтересів.

  6. Принцип забезпечення мінімальних гарантій прав людини.

  7. Принцип урахування загальновизнаних норм міжнародного права.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

Змістовий модуль 1. «Захист прав людини
в Європейському суді з прав людини»


Тема 1 «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: минуле, теперішнє, майбутнє»

6

2


4

Тема 2 «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколи до неї: загальна характеристика»

6

2


4

Тема 3 «Конвенційні права та свободи: загальна характеристика»

14

2

410

Тема 4 «Європейський суд з прав людини: загальна характеристика»

14

2

210

Тема 5 «Юрисдикція Європейського суду з прав людини»

14

2

210

Тема 6 «Рішення Європейського суду з прав людини: загальна характеристика»

14

2

28

Тема 7. «Особливості виконання та застосування рішень Європейського суду з прав людини»

12

2

28

Тема 8. «Особливості тлумачення Європейським судом з прав людини Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод»

10

2

26

Разом за змістовим модулем 1

90

16

1460

Усього годин


90

16

1460
 1. Теми практичних занять
з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 3 «Конвенційні права та свободи: загальна характеристика»

4

2

Тема 4 «Європейський суд з прав людини: загальна характеристика»

2

3

Тема 5 «Юрисдикція Європейського суду з прав людини»

2

4

Тема 6 «Рішення Європейського суду з прав людини: загальна характеристика»

2

5

Тема 7. «Особливості виконання та застосування рішень Європейського суду з прав людини»

2

6

Тема 8. «Особливості тлумачення Європейським судом з прав людини Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод»

2


6. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 1 «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: минуле, теперішнє, майбутнє»

4

2

Тема 2 «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколи до неї: загальна характеристика»

4

3

Тема 3 «Конвенційні права та свободи: загальна характеристика»

10

4

Тема 4 «Європейський суд з прав людини: загальна характеристика»

10

5

Тема 5 «Юрисдикція Європейського суду з прав людини»

10

6

Тема 6 «Рішення Європейського суду з прав людини: загальна характеристика»

8

7

Тема 7. «Особливості виконання та застосування рішень Європейського суду з прав людини»

8

8

Тема 8. «Особливості тлумачення Європейським судом з прав людини Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод»

6


7. Методи навчання

1. Лекційні заняття

2. Практичні заняття

3. Демонстрація

4. Самонавчання
8. Методи контролю

1. Поточний (усне опитування, перевірка письмових завдань).

2. Модульний (підсумкова контрольна робота, тести).

3. Семестровий (залік).


9. Розподіл балів, які отримують студенти


Підсумкова оцінка за предмет

Сума

Середня поточна успішність (включаючи самостійну роботу)

Модуль

від 26 до 50

від 26 до 50

100


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

81 – 89

В

добре

71 – 80

С

61 – 70

D

задовільно

51 – 60

Е

26 – 50

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0 – 25

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


10. Методичне забезпечення

 1. Підручники та посібники.

 2. Презентації.

 3. Рішення Європейського суду з прав людини (з електронних ресурсів).

 4. Практичні завдання.

 5. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях.


11. Рекомендована література
Документи:

 1. Брайтонська декларація від 20 квітня 2012 року. URL: http://www.echr.coe.int/Documents/2012_Brighton_FinalDeclaration_ENG.pdf [In English].

 2. Брюссельська декларація від 27 березня 2015 року. URL: http://www.echr.coe.int/Documents/Brussels_Declaration_ENG.pdf [In English].

 3. Вибрані рішення Європейського суду з прав людини щодо України – 2005 / Харківська правозахисна група; Художн.-оформлювач Б.Є. Захаров – Харків: Права людини, 2008. – 536 с. URL: http://library.khpg.org/files/docs/1240730697.pdf.

 4. Вибрані рішення Європейського суду з прав людини щодо України – 2006 / Харківська правозахисна група; Художн.-оформлювач Б.Є. Захаров – Харків: Права людини, 2008. – 496 с. URL: http://library.khpg.org/files/docs/1224925672.pdf.

 5. Вибрані рішення Європейського суду з прав людини щодо України – 2007 / Харківська правозахисна група. – Харків: Права людини, 2010. – 388 с. URL: http://library.khpg.org/files/docs/1271832281.pdf.

 6. Вибрані рішення Європейського суду з прав людини щодо України – 2008 / Харківська правозахисна група. — Харків: Права людини, 2011. – 512 с. URL: http://library.khpg.org/files/docs/1326275215.pdf.

 7. Вибрані рішення Європейського суду з прав людини щодо України – 2009 / упоряд. Є. Ю. Захаров; ГО «Харківська правозахисна група». – Харків: ТОВ «Видавництво права людини», 2014. – 580 с. URL: http://library.khpg.org/files/docs/1426921830.pdf.

 8. Вибрані рішення Європейського суду з прав людини щодо України – 2010. Частина перша / упоряд. Є. Ю. Захаров; ГО «Харківська правозахисна група». – Харків: ТОВ «Видавництво „Права людини“», 2015. – 376 с.

 9. Вибрані рішення Європейського суду з прав людини щодо України — 2010. Частина друга / упоряд. Є. Ю. Захаров; ГО «Харківська правозахисна група». – Харків: ТОВ «Видавництво „Права людини“», 2015. – 380 с. URL: http://library.khpg.org/files/docs/1472568096.pdf.

 10. Європейська угода про осіб, які беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини від 5 березня 1996 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_324.

 11. Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" від 23 лютого 2006 року. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3477-15 [In English].

 12. Ізмірська декларація від 27 квітня 2011 року. URL: http://www.echr.coe.int/Documents/2011_Izmir_FinalDeclaration_ENG.pdf [In English].

 13. Інтерлакенська декларація від 19 лютого 2010 року. URL: http://www.echr.coe.int/Documents/2010_Interlaken_FinalDeclaration_ENG.pdf [In English].

 14. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з протоколами № 11 і № 14 до Конвенції. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

 15. Перший протокол від 20 березня 1952 року. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_535.

 16. Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»" від 31 травня 2006 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/784-2006-%D0%BF [In English].

 17. Протокол № 12 від 4 листопада 2000 року. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_537.

 18. Протокол № 13 від 3 травня 2002 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_180.

 19. Протокол № 4 від 16 вересня 1963 року. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_059.

 20. Протокол № 6 від 28 квітня 1983 року. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_802.

 21. Протокол № 7 від 22 листопада 1984 року. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_804.

 22. Регламент Європейського суду з прав людини зі змінами та доповненнями. URL: http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf [In English].

 23. Рішення Європейського суду з прав людини проти України за статтями 2 та 3 Конвенції щодо порушення прав позбавлених волі на медичну допомогу / упоряд. Є. Ю. Захаров, Г. В. Токарев; ГО «Харківська правозахисна група». — Харків: ТОВ «Видавництво права людини», 2015. — 560 с. URL: http://library.khpg.org/files/docs/1427610673.pdf.

 24. Рішення Європейського суду з прав людини щодо України. Випуск 1 / Харківська правозахисна група; Худож.-оформлювач Б.Захаров. – Харків: Права людини, 2006. – 312 с. URL: http://library.khpg.org/files/docs/Issue1.pdf.

 25. Рішення Європейського суду з прав людини щодо України. Випуск 2 / Харківська правозахисна група; Худож.-оформлювач Б.Захаров. – Харків: Фоліо, 2004. – 288 с. URL: http://library.khpg.org/files/docs/euro_.pdf.

 26. Рішення Європейського суду з прав людини щодо України. Випуск 2 / Харківська правозахисна група; Худож.-оформлювач Б.Захаров. – Харків: Права людини, 2006. – 288 с. URL: http://library.khpg.org/files/docs/Issue2.pdf.

 27. Рішення Європейського суду з прав людини щодо України. Випуск 3 / Харківська правозахисна група; Худож.-оформлювач Б.Захаров. – Харків: Права людини, 2006. – 280 с. URL: http://library.khpg.org/files/docs/Issue3.pdf.

Базова:

 1. Case-law guides. – Strasbourg: European Court of Human Rights, 2010-2016. URL: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=#n14278064742986744502025_pointer.

 2. Case-law research reports. – Strasbourg: European Court of Human Rights, 2010-2016. URL: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=#n1347459030234_pointer.

 3. Factsheets. – Strasbourg: European Court of Human Rights, 2010-2016. URL: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets.

 4. Афанасьев Д.В. Подача жалобы в Европейский Суд по правам человека. – М.: Статут, 2012. – 606 с. (серия «Практика Европейского Суда по правам человека: комментарии, судебные прецеденты». Кн. 1).

 5. Банчук О.А., Куйбіда Р.О. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод до процедури здійснення судочинства / О.А. Банчук, Р.О. Куйбіда. – К.: ІКЦ «Леста», 2005. – 116 с. URL: http://www.wcenter.org.ua/files/6st.pdf.

 6. Бурков А.Л. Конвенция о защите прав человека в судах России / А.Л. Бурков ; предисл. — А.И. Ковлер. — М. : Волтерс Клувер, 2010. – 448 с. URL: http://sutyajnik.ru/documents/4679.pdf.

 7. Бущенко А. П. Проти катувань. Стаття 2 Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Систематизований дайджест рішень Європейського суду з прав людини. / А.П. Бущенко; Харківська правозахисна група; Худож.-оформлювач Б.Є. Захаров. – Х. : Права людини, 2006. – 244с. URL: http://library.khpg.org/files/docs/1241102783.pdf.

 8. Бущенко А.П. Застосування статей 3 та 5 Європейської конвенції з прав людини в національній судовій практиці. / Харківська правозахисна група; Художн.-оформлювач Б.Є. Захаров – Харків: Права людини, 2007. — 216 с. URL: http://library.khpg.org/files/docs/Digest-3.pdf.

 9. Бущенко А.П. Стаття 2 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод [Текст] : систематизований дайджест рішень Європейського суду з прав людини / Аркадій Бущенко. – Х. : Права людини, 2010. – 366 с.

 10. Бущенко А.П. Стаття 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод [Текст] : систематизований дайджест рішень Європейського суду з прав людини / А. П. Бущенко. – Х. : Права людини, 2009. – 412с. URL: http://library.khpg.org/index.php?id=1183660733.

 11. Бущенко А.П. Стаття 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод [Текст] : систематизований дайджест рішень Європейського суду з прав людини / А. П. Бущенко. – Х. : Права людини, 2008. – 432 с.

 12. Бущенко А.П. Стаття 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод [Текст] : систематизований дайджест рішень Європейського суду з прав людини / А. П. Бущенко; Харківська правозахисна група; Худож.-оформлювач Б.Є. Захаров. – Х. : Фоліо, 2003. – 288 с. URL: http://library.khpg.org/files/docs/Article5.pdf.

 13. Гом’єн Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини / Донна Гом’єн; пер. Сергій Ткачук. — 3-є вид. — К. : Фенікс, 2006. — 192с. URL: http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ECHR.htm.

 14. Дженніс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав людини: Джерела і практика застосування / М. Дженніс, Р. Кей, Е. Бредлі. – К.: АртЕк, 1997. – 583с. URL: http://www.twirpx.com/file/1840554/.

 15. Дудаш Т. І. Практика Європейського суду з прав людини: навч. посіб. / Т. І. Дудаш. – 3-тє вид., стереотипнє. – К.: Алерта, 2016. – 488 с.

 16. Европейские стандарты права на справедливое судебное разбирательство и российская практика / Под общ. ред. А.В. Деменевой. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004. – 240 с. (Междунар. защита прав человека; вып.2, кн.1). URL: http://sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr2/echr_2.pdf.

 17. Европейский Суд по правам человека: правила обращения и судопроизводства / Под общей ред. А. Деменевой, Б. Петранова. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2001. – 200 с. (Междунар. защита прав человека; вып. 1). URL: http://sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr1/echr1.pdf.

 18. Європейська конвенція з прав людини : основні положення, практика застосування, український контекст / ред. О.Л. Жуковська ; Спілка адвокатів України, Рада Європи, Міжнар. центр з юрид. захисту прав людини. — К.: ВІПОЛ, 2004. — 960 с.

 19. Запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания в рамках Европейской конвенции о защите прав человека (Статья 3): Interrights руководство для юристов / Ш. Льюис-Энтони, К. Китчинг, В. Вандова, Д. Ведерникова, М. Ферштман. – Совет Европы, 2009. – 110 с. URL: http://www.echr.ru/documents/manuals/Article03/Article%203%20Manual%20in%20Russian_FINAL_30March09.pdf.

 20. Карсс-Фриск М. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Статья 1 Протокола № 1: Право собственности / М. Карсс-Фриск, А.Н. Жеребцов, В.В. Меркулов, А.Г. Эртель. – М., 2002. – 112 с. URL: http://www.echr.ru/documents/manuals/HandbookJudges/HandbookJudges.pdf.

 21. Ковальски М. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Статья 8: Право на уважение частной и семейной жизни, жилища и корреспонденции. Прецеденты и комментарии / М. Ковальски; пер. с пол. Л. Керимов. – Варшава, 2007. – 68 с. URL: http://edu.helsinki.org.ua/ru/library/privatlife/files/docs/1277589879.pdf.

 22. Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике ее применения / Алексеева Л.Б., Водолагин С.В., Гаджиев Г.А., Кудрявцев Ю.В., и др.; Под общ. ред. д.ю.н., проф. В.А. Туманова и д.ю.н., проф. Л.М. Энтина. – М.: Норма, 2002. – 336 c. URL: http://www.echr.ru/documents/manuals/Norma01/Norma_01.pdf.

 23. Лукьянцев Г.Е. Европейские стандарты в области прав человека: теория и практика функционирования Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод / Лукьянцев Г.Е.; Редкол.: Даниэль А.Ю., Еремина Л.С., Жемкова Е.Б., Касаткина Т.И., Кораллов М.М., Охотин Н.Г., Рачинский Я.З., Рогинский А.Б. – М.: Звенья, 2000. – 279 c. URL: http://www.memo.ru/about/biblio/Book_80.htm.

 24. Льюис-Энтони Ш., Ведерникова Д. Право на свободу и личную неприкосновенность в рамках Европейской конвенции о защите прав человека (Статья 5): Interrights руководство для юристов / Ш. Льюис-Энтони, Д. Ведерникова; под ред. Ф. Лича и Д.И. Страйстеану. – Совет Европы, 2007. – 100 с. URL: http://www.echr.ru/documents/manuals/Article05/Interights-Right%20to%20Liberty_RUS.pdf.

 25. Макбрайд Дж. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес [Текст] : [посібник] / Джеремі Макбрайд ; [пер. Д. Шкрьоба] ; Рада Європи, Ген. директорат з прав людини і прав. питань. – К. : К.І.С., 2010. – 576с. URL: http://nsj.gov.ua/files/documents/ECHR%20and%20Criminal%20procedure%20Mc%20Bride%20ukr.pdf.

 26. Маковей М., Разумков С.А. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Статья 5: Право на свободу и личную неприкосновенность / М. Маковей, С.А. Разумков. – М., 2002. – 59 с. URL: http://www.echr.ru/documents/manuals/Article05/Article5.pdf.

 27. Маковей М., Чефранова Е.А. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Статья 10 Конвенции: Право на свободу выражения своего мнения. Прецеденты и комментарии / М. Маковей, Е.А. Чефранова. – М., 2001. – 166 с. URL: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/publi/materials/988.pdf.

 28. Манукян В.И. Европейский суд по правам человека: право, прецеденты, комментарии: Научно-практическое пособие. – К.: Истина, 2007. — 368 с.

 29. Мармазов В.Є. Захист прав та майнових інтересів у Європейському суді з прав людини [Текст] : Навч.-практ.посіб. / В.Є. Мармазов, П.В. Пушкар ; ред. М.В. Оніщук. – К. : Видавничий Дім "Юридична книга", 2001. – 156 с.

 30. Моул Н., Харби К., Алексеева Л.Б. Статья 6: Право на справедливое судебное разбирательство. Прецеденты и комментарии / Н. Моул, К. Харби, Л.Б. Алексеева. – М., 2001. – 75 с. URL: http://echr.ru/documents/manuals/Article06/Article6.rtf, http://www.twirpx.com/file/953603/.

 31. Обязательства государств-участников Европейской конвенции о защите прав человека по исполнению постановлений Европейского суда / Под ред. Л.М. Чуркиной; Общ. ред. С. И. Беляева. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005. – 134 с. (Международная защита прав человека; вып. 5). URL: http://sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr5/echr5.pdf.

 32. Основные идеи Европейской конвенции по правам человека. – Страсбург, 2007. – 64 с.

 33. Пашук Т.І. Право людини на ефективний державний захист її прав та свобод / Т.І. Пашук // Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України. – Вип. 15. – Львів: Край, 2007. – 220 с. URL: http://www.twirpx.com/file/1586678/.

 34. Посібник з європейського антидискримінаційного права. – Люксембург: Видавничий дім Європейського Союзу, 2011; К.: ТОВ «К.І.С.», 2013. – 196с. URL: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_case_law_handbook_uk.pdf.

 35. Право на жизнь, запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания: европейские стандарты, российское законодательство и правоприменительная практика / Под общ. ред. С.И. Беляева. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005. – 244с. (Международ. защита прав человека; вып. 4). URL: http://sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr4/echr4.pdf.

 36. Право на свободу и личную неприкосновенность: европейские стандарты и российская практика / Под общ. ред А. В. Деменевой. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005. – 198 с.(Международ. защита прав человека; вып. 3). URL: http://sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr3/text.pdf.

 37. Право на справедливый суд в рамках Европейской конвенции о защите прав человека (Статья 6): Interrights руководство для юристов / Ш. Льюис-Энтони, Д. Ведерникова, Д. Виткаукас, Д.И. Страйстеану. – Совет Европы, 2009. – 105 с. URL: http://www.echr.ru/documents/manuals/Article06/Interights-Art6-manual_RUS.pdf.

 38. Практичний посібник щодо прийнятності заяв. – Страсбург, 2014. – 101 с. URL: http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_UKR.pdf.

 39. Применение Европейской конвенции по правам человека в судах России / Под ред. А.Л. Буркова. ― Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2006. ― 250 с. (Междунар. защита прав человека; вып. 6). URL: http://sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr6/echr6.pdf.

 40. Разумов С.А., Берестнев Ю.Ю. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Статья 3: Запрещение пыток. Прецеденты и комментарии / С.А. Разумов, Ю.Ю. Берестнев. – М., 2002. – 80 с. URL: http://www.echr.ru/documents/manuals/Article03/Article3.pdf.

 41. Сванідзе Е. Ефективне розслідування фактів жорстокого поводження. Керівні принципи застосування європейських стандартів [Текст] / Ерік Сванідзе ; [пер. С. Колесник] ; Ген. директорат з прав людини і прав. питань, Рада Європи. – К. : К.І.С., 2009. – 142с. URL: https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/virtual_library/ill-treatment_guidelines_uk.pdf.

 42. Стандарты Европейского Суда по правам человека и российская правоприменительная практика: Сборник аналитических статей / Под ред. М.Р. Воскобитовой. – М.: Издательство «Анахарсис», 2005. — 528 с. URL: http://library.khpg.org/files/docs/1441282578.pdf.

 43. Тлумачення та застосування Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод Європейським судом з прав людини та судами України: Навчальний посібник / Авт. кол.: М.В. Мазур, С.Р. Тагієв, А.С. Беніцький, В.В. Кострицький; [Відп. ред. канд. іст. наук, доц. В.М. Карпунов]. — Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. — 600 с. — Бібліографія: С. 586-591. URL: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTq5GGtqHPAhWC6RoKHSthCmIQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Feu.prostir.ua%2Fdata%3Ft%3D1%26q%3D1574&usg=AFQjCNHeL7LcCoILN0StW6B-KdYiv-MLBg&sig2=wO5_6dsCmaLY5mfC9wPUFg

 44. Чуркина Л.М. Исполнение постановлений Европейского суда по правам человека. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2006. (Судебная практика и права человека; вып.3). – 114 с. URL: http://sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/Ispolnenie.pdf.

 45. Шевчук С. Судовий захист прав людини. Практика Європейського суду з прав людини у контексті західної правової традиції / С. Шевчук. – К.: Реферат, 2006. – 829 с.

Допоміжна:

 1. Europejska Konwencja praw czlowieka / Marek A. Nowicki. – Warszawa, 1998. – 520 s.

 2. Harris D. J. Law of the European Convention on Human Rights / D. J. Harris, M. O’Boyle, C. Warbrick. – London, 1995. – 751 p.

 3. Van Dijk, P. Theory and Practice of the European Convention on Human Rights / P. Van Dijk, G. J. H. Van Hoof. – The Hague etc., 1998. – 850 p.

 4. Абашидзе А.Х., Алисиевич Е.С. Право Совета Европы. Конвенция о защите прав человека и основных свобод: Учебное пособие / А.Х. Абашидзе, Е.С. Алисиевич. – М.: Междунар. отношения, 2007. – 304 с.

 5. Адвокат в Европейском Суде по правам человека. Информационно-методические материалы и комментарии: Практическое пособие / Сонькин Н.Б.; Под общ. ред.: Галоганов А.П. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 288 c.

 6. Андріанов К.В. Роль контрольного механізму Конвенції про захист прав і основних свобод людини в процесі реалізації її норм: дис… канд. юрид. наук / К.В. Андріанов. – К., 2002. – 185 с. URL: http://www.disslib.org/rol-kontrolnoho-mekhanizmu-konventsiyi-pro-zakhyst-prav-i-osnovnykh-svobod-ljudyny-v.html.

 7. Антонович М.М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини : теорія і практика / М.М. Антонович. — К., 2007. — 384 с.

 8. Биштыга А. Европейский суд по правам человека / А. Биштыга; науч. ред. А.Е. Вашкевич; пер. с пол. Е.Г. Генделя. – Минск: Тесей, 2000. – 240 с.

 9. Буроменский М.В. Обращение в Европейский суд по правам человека: практика Суда и особенности украинского законодательства / М. Буроменский. – Харьков: Фолио, 2000. – 32 с. URL: http://library.khpg.org/files/docs/br_rus_.pdf.

 10. Буроменський М. Застосування міжнародно-правових норм про права людини у внутрішньому правопорядку України / М. Буроменський // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – №1. – С.86-94. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/4364/1/Buromenskyi_86.pdf.

 11. Вибрані рішення Європейського суду з прав людини: В 2 т. / Ю. Зайцев (уклад. ), О. Павліченко (уклад. ) — Т. 2 — К. : Фенікс, 2006 — 688с.

 12. Вибрані рішення Європейського суду з прав людини: В 2 т. / Ю. Зайцев (уклад.), О. Павліченко (уклад.) — Т. 1 — К. : Фенікс, 2005 — 688с.

 13. Вибрані справи Європейського суду з прав людини. Вип. 1 [Текст]. – К. : [б.в.], 2003. – 288 с.

 14. Вибрані справи Європейського суду з прав людини. Вип. 5 [Текст] / уклад. О. Павліченко. – [Б. м.] : [б.в.], 2007. – 656 с.

 15. Гомьен Д., Зваак Л., Харрис Д. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: право и практика. / Гомьен Д., Зваак Л., Харрис Д.; Науч. ред.: Архипова Л.Б.; Пер. с англ. – М.: Изд-во МНИМП, 1998. – С. 20-487.

 16. Гудима Д.А. Антропологічні сюжети у практиці Страсбурзького Суду (на прикладі захисту прав «квірів») / Д.А. Гудима // Право України. – 2011. – № 7. – С. 33-41. URL: http://www.info-pressa.com/article-1097.html.

 17. Гудима Д.А. деякі філософсько-правові засади обмеження свободи митецького вираження / Д.А. Гудима // Право України. – 2011. – № 8. – С. 195-202. URL: http://www.info-pressa.com/article-1204.html.

 18. Гудима Д.А. Частина 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: деякі проблеми реалізації у судах загальної юрисдикції в Україні / Д.А. Гудима // Практика Європейського суду з прав людини: загальнотеоретичні дослідження. – Львів: Малий видавничий центр юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – (Праці лабораторії дослідження теоретичних проблем прав людини. Вип. 2). – С. 114-129. URL: http://www.c50.com.ua/article/gudyma-d-1-st-6-konventsiyi-1950-roku-deyaki-problemy-realizatsiyi-u-sudakh-zagalnoyi-yurysd.

 19. Гусейнов Л. Просторові межі дії Європейської конвенції з прав людини / Л. Гусейнов // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 1999. – №4. URL: http://www.eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=108.

 20. Дамирли М.А., Анцупова Т.А. Право Совета Европы: схемы, таблицы, определения и комментарии. Учебное пособие. – Изд.2-е, изм. – Одесса: Феникс, 2008. – 284 с.

 21. Європейський суд з прав людини : Рішення щодо України [Текст] / Міністерство юстиції України. – К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. – 96 с. – (Серія "Права людини в міжнародних актах").

 22. Європейський суд з прав людини [Текст] : організація, діяльність, процес / упоряд. І. Шевчук [та ін.] ; відп. ред. В.В. Лутковська. – К. : Праксіс, 2005. – 166 с.

 23. Європейський суд з прав людини. Рішення щодо України [Текст]. – [К.] : [б. в.], 2001. – 58 с.

 24. Європейський суд з прав людини. Судова практика / за заг. ред. В. Г. Буткевича. — К. : Ред. журн. «Право України», 2011. — Дод. до журн. «Право України». – Вип. 1, ч. 1–2 : Стаття 3 ЄКПЛ. Заборона катувань : у 3 ч. — К., 2011. — 936 с.

 25. Європейський суд з прав людини. Судова практика / за заг. ред. В. Г. Буткевича. — К. : Ред. журн. «Право України», 2011. — Дод. до журн. «Право України». – Вип. 1, ч. 3 : Стаття 3 ЄКПЛ. Заборона катувань : у 3 ч. — К., 2011.

 26. Європейський суд з прав людини. Судова практика / за заг. ред. В. Г. Буткевича. — К. : Ред. журн. «Право України», 2011. — Дод. до журн. «Право України». – Вип. 2, ч. 1 : Стаття 2 ЄКПЛ. Право на життя : у 2 ч. — К., 2011.

 27. Європейський суд з прав людини. Судова практика / за заг. ред. В. Г. Буткевича. — К. : Ред. журн. «Право України», 2011. — Дод. до журн. «Право України». – Вип. 2, ч. 2 : Стаття 2 ЄКПЛ. Право на життя : у 2 ч. — К., 2011.

 28. Заборона катування. Практика Європейського суду з прав людини [Текст] / уклад. Ю. Зайцев, О. Павліченко. – К. : Український Центр Правничих Студій, 2001. – 192 с.

 29. Збірка рішень Європейського Суду, які стосуються захисту прав психічно хворих людей [Текст] / упоряд. Т. С. Яблонська ; Асоціація психіатрів України. – К. : Сфера, 2007. – 100 с.

 30. Избранные решения Европейского суда по правам человека. Вопросы сексуальной ориентации и гендерной идентичности ; [сост., авт. «Введения» и ст. Ксения Кириченко]. – М. : Московская Хельсинкская группа, 2010. — 104 с. URL: http://www.mhg.ru/files/2013/IzbrRe.pdf.

 31. Исполнение решений Европейского суда по правам человека в Украине. Х.: Права людини, 2014. – 288 с. URL: http://library.khpg.org/files/docs/1405970349.pdf.

 32. Карташян С.Р. Постановление Европейского суда по правам человека и особенности их выполнения [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Карташян Степан Рубенович ; Академия гос. управления Республики Армения. – Ереван, 2009. – 24 с.

 33. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні / Міністерство юстиції України. — Офіц. вид. — К., 2006. — 176 с.

 34. Кононенко В.П. Звичаєва природа прецедентного характеру рішень Європейського суду з прав людини [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Валерій Петрович Кононенко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2009. – 197 с. URL: http://www.disslib.org/zvychayeva-pryroda-pretsedentnoho-kharakteru-rishen-yevropejskoho-sudu-z-prav-ljudyny.html.

 35. Кононенко В.П. Звичаєва природа прецедентного характеру рішень Європейського суду з прав людини [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Валерій Петрович Кононенко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2009. – 20 с. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_low/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09kvpspl.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.

 36. Паліюк В.П. Застосування судами загальної юрисдикції України Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у разі «неякісного» законодавства (положення ст. 10 Конвенції щодо свободи вираження поглядів) / В.П. Паліюк // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – № 4(19). – С. 66-84. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Chcks_2014_4_7.pdf.

 37. Паліюк В.П. Застосування судами України Конвенції про захист прав людини та основних свобод / В.П. Паліюк. — К., 2004. — 264 с.

 38. Пастухова Л.В. Європейський механізм забезпечення прав людини: Навч. посібник. – Сімферополь: Таврія, 2009. – 224 с. URL: http://www.twirpx.com/file/367208/.

 39. Право на справедливий суд: Застосування Європейської Конвенції з прав людини в кримінальному процесі України [Текст] : Програма і матеріали семінару, Київ, 22-23 квітня 1999 р. / Верховний Суд України, Центр прав людини Ноттінгемського університету. – Ноттінґем : [б.в.], 1999. – 59 с. – (Проект "Система кримінальної юстиції в Україні").

 40. Право України. – 2011. – № 7. – С. 6-127 (Актуальна тема номера: «Європейський суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України»).

 41. Практика Європейського суду з прав людини: загальнотеоретичні дослідження / Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України / Редкол.: П.М. Рабінович (голов. ред.) та ін.Серія І. Дослідження та реферати. – Вип. 21. – Львів: Край, 2009. – 152 с. URL: http://www.twirpx.com/file/1543292/.

 42. Рабінович П. Рішення Європейського суду з прав людини: до характеристики концептуально-методологічних засад їх обґрунтування / П. Рабінович // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 1999. – №1. URL: http://www.eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=31.

 43. Рабінович П.М. Рішення Європейського суду з прав людини як «праволюдинні» стандарти / П.М. Рабінович // Європейський суд з прав людини. Матеріали практики (1993-2003 рр.) / Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України. – К.: Фенікс, 2004. – С. 9-24.

 44. Рабінович П.М., Дудаш Т.І. Європейські стандарти виборчих прав (у світлі практики Страсбурзького суду) / П.М. Рабінович, Т.І. Дудаш // Юридичний вісник України.  2007.  №36.  С.13.

 45. Рабінович П.М., Раданович Н.М. Європейська конвенція з прав людини: проблеми національної імплементації (загальнотеоретичні аспекти): Праці Львів. лаб. прав людини і громадянина / П.М. Рабінович, Н.М. Раданович ; Акад. прав. наук України, Наук.-дослід. ін-т держ. буд-ва та місц. самоврядування. — Львів : Астрон, 2002. — 192 с.

 46. Рабінович П.М., Сивий Р.Б. Права людини: критерії «цивілістичності» (у світлі практики Страсбурзького суду) / П.М. Рабінович, Р.Б. Сивий // Вісник Академії правових наук. – 2007. – №4. – С. 19-29.

 47. Рабінович П.М., Соловйов О.В. Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики Страсбурзького суду в Україні (загальнотеоретичні аспекти) / Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України. – К., 2014. – 208с. URL: http://www.twirpx.com/file/1586669/.

 48. Рабінович П.М., Федик С.Є. Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини ) / П.М. Рабінович, С.Є. Федик / Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України. – Львів: Астрон, 2002 – 171 с.

 49. Рекомендації Європейських інституцій щодо боротьби з дискримінацією в Україні [Текст] / [Українська Гельсінська спілка з прав людини]. – Х. : Права людини, 2008. – 324 c.

 50. Репецький В.М., Мотиль В.І. Місце Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року в правовій системі Німеччини та України : порівняльний аналіз / В.М. Репецький, В.І. Мотиль. — Львів, 2005. — 180 с.

 51. Сальвиа М. де. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002г. — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – 1072с. URL: http://library.khpg.org/files/docs/1363784018.pdf.

 52. Трагнюк О.Я. Тлумачення міжнародних договорів: теорія і досвід європейських міжнародних судових органів [Текст] : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / О.Я.Трагнюк ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2003. – 205 с.

 53. Туманов В.А. Европейский суд по правам человека. Очерк организации деятельности / В.А. Туманов. – М. Издательство НОРМА, 2001. – 304 с. URL: http://www.twirpx.com/file/1343058/.

 54. Фулей Т.І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя: Науково-методичний посібник для суддів. – 2-ге вид. випр., допов. – К., 2015. – 208 с. URL: http://www.osce.org/uk/ukraine/232716?download=true.

 55. Червяцова А. О. Право на життя та заборона катувань у рішеннях Європейського суду з прав людини: аналіз судової практики за статтею 2 і 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: Навчальний посібник/ А. О. Червяцова. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 308 с. URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/7585/2/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8F%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D1%82.2-3%D0%84%D0%9A%D0%9F%D0%9B.doc.

 56. Шевчук С. Порівняльне прецедентне право з прав людини [Текст] / С. Шевчук. – К. : Реферат, 2002. – 344 с.

 57. Шевчук С. Свобода вираження поглядів: практика Європейського Суду з прав людини у порівняльній перспективі [Текст] / С. Шевчук. – К. : Реферат, 2005. – 192 с.

 58. Шевчук С.В. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод: практика застосування та принципи тлумачення у контексті сучасного українського праворозуміння / С.В. Шевчук // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 1999. – №2. – С.221–238. URL: http://www.eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=416.

 59. Юридична газета. – 2011. – № 45 (тема номера: «Міжнародне законодавство / Європейський суд з прав людини»). – С. 10-15.

 60. Ягунов Д.В. Практика Європейського суду з прав людини [Текст] : прецеденти та коментарі з питань кримінального судочинства / Д.В. Ягунов ; за ред. та зі вступ. сл. Й. Л. Бронза ; Адвок. об-ня "Одес. обл. колегія адвокатів". – Одеса : Фенікс, 2010. – 253, [3] с.

 61. Ягунов Д.В. Практика Європейського суду з прав людини: питання кримін. судочинства / "Одес. обл. колегія адвокатів", адвокат. об-ня ; [уклад. : Д.В. Ягунов]. – Одеса : Фенікс, 2010. – 165 с.

 62. Як і коли можна звернутися до Європейського суду з прав людини? /Автори-упорядники Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда. – К., 2011. – 56 с. URL: http://www.court.gov.ua/documents/97/7412/Evrop_sud_z_prav_ludyni.pdf.


12. Інформаційні ресурси


 1. http://helsinki.org.ua/index.php?r=1.4.4

 2. http://library.khpg.org

 3. http://pravo.prostir.ua/?news=867&lang=ukr

 4. http://precedent.in.ua/

 5. http://www.c50.com.ua

 6. http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_EN

 7. http://www.eurocourt.in.ua/GetArticlesByCategory.asp?CategoryId=2

 8. http://www.hr-lawyers.org

 9. http://www.khpg.org/index.php?r=1.3.5

 10. http://www.lawyer.org.ua/?i=267

 11. http://www.medialaw.kiev.ua/zmisud/ecourt/

 12. http://www.minjust.gov.ua/9329

 13. http://www.twirpx.com/

 14. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgiБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка