Робоча програма навчальної дисципліни з циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплінСторінка1/10
Дата конвертації23.05.2017
Розмір1.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки

молоді та спорту України

29 березня 2012 р. № 384

(у редакції наказу Міністерства

Освіти і науки України від 05 червня 2013 року №683


Форма №Н -3.04
Міністерство освіти і науки України

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

В.І. Токарева

«____»___________2014 року
РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

З циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін

Історія держави і права зарубіжних країн

галузь знань 0304 Право

напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

ОКР «бакалавр»

Факультет права та соціального управління

форма навчання денна, заочна


Донецьк – 2014

Робоча програма з циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін «Історія держави і права зарубіжних країн» для студентів галузі знань 0304 напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»-Донецьк:ДонДУУ, 2014.-75с.

Розробник:
ст.викладач Є.О. Бутирін

Робоча програма розглянута на засіданні предметно-методичної комісії з теорії та історії держави і права


Протокол від 02.12.2013 року № 5

Завідувач кафедри В.С. Шестак

Схвалено на засіданні вченої ради факультету права та соціального управління
Протокол від « » ____________2014 року №

Голова вченої радифакультету ПтаСУ _______________ І.І. Голос


ЗМІСТ
Опис навчальної дисципліни ……………………………………………………….

4Мета та завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі ………………….

6Розподіл дисципліни на змістові модулі, її обсяг і форми контролю……………

7Розподіл балів за рейтинговою системою оцінювання за видами діяльності..…

10Плани проведення семінарських занять з кожної теми…………..………………

11Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів ………………………

22Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань ………………..

32Методи навчання ……………………………………………………………………

41Форми та засоби контролю знань студентів ……………………….……………...

42Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів…...………………...

84Шкала оцінювання: національна та ECTS………………….……………………...

86Методичне забезпечення (навчально-методичні матеріали)…...………………..

87Рекомендована література …………………………………..……………………...

87Інформаційні ресурси …………………………………………..…………………..

88

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів

– 6


Галузь знань

0304 «Право»Нормативна

Напрям підготовки

6.030401 «Правознавство»Модулів –6

Рік підготовки

Змістових модулів

– 19


1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – реферат

Семестр

Загальна кількість годин – 216

2-й

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 6

самостійної роботи студента – 3


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


Лекції

36 год.


Семінарські

36 год.


Самостійна робота

72 год.


Індивідуальні завдання

72 год.


Форма контролю:

екзамен
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

заочна форма навчання

Кількість кредитів

– 6


Галузь знань

0304 «Право»Нормативна

Напрям підготовки

6.030401 «Правознавство»Модулів –6

Рік підготовки

Змістових модулів

– 19


1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – реферат

Семестр

Загальна кількість годин – 216

2-й
Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


Лекції

4 год.


Семінарські

4 год.


Самостійна робота

204год.


Індивідуальні завдання

4 год.


Форма контролю:

екзамен2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» є здійснення ідеї громадянської злагоди, вірніше пошук її загально цивілізаційних засад як в контексті історії, так і в умовах нашого суперечливого і конфліктного сьогодення.

Основними завданнями дисципліни ««Історія держави і права зарубіжних країн» є вивчення закономірностей історичного розвитку, виявлення головних причин і наслідків виникнення, розвитку і падіння державно-правових систем.


Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • визначення історії держави і права зарубіжних країн, її предмет, метод, систему.

 • еволюцію зарубіжної державної традиції в цілому.

 • принципи та методи пізнання історико-правових явищ.

 • основні риси права у різні періоди історії.

 • характеристики окремих державно-правових інститутів.

вміти:

 • вивчати факти і виявляти закономірності історичного розвитку;

 • досліджувати взаємозв’язки державних структур (органів влади, судових органів, управління і та ін.), правових інститутів (окремих норм, галузей законодавства);

 • аналізувати розвиток механізмів державної влади в зарубіжних країнах;

 • вміти вивчати державно-правові інститути в їхній історичній конкретності та хронологічній послідовності; 1. Розподіл дисципліни за змістовими модулями, її обсяг і форми контролю
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Усього

у тому числі

Форма контролю

лекції

семінарські заняття

індивідуальні

завдання

СРС

Змістовий модуль 1. Держава та право Стародавнього світу

Тема 1. Предмет та метод історії держави та права зарубіжних країн. Держава та право давньосхідних рабовласницьких держав

11

2

2

4

3

Усне опитування, доповіді, реферати

Тема 2. Держава та право античного світу


12

2

2

4

4

Разом за модуль 1

23

4

4

8

7

Тестування

Змістовий модуль 2. Середньовічна держава та право

Тема 3. Ранньофеодальна держава та право

10

2

2

4

4

Усне опитування, доповіді, реферати

Тема 4. Станово-представницька монархія та право

10

2

2

4

4

Тема 5. Абсолютна монархія та право

10

2

2

4

4

Тема 6. Феодальна держава і право в країнах Азії і Африки.

10

2

2

4

4

Разом за модуль 2

40

8

8

16

16

Тестування

Змістовий модуль 3. Виникнення буржуазних державно-політичних систем

Тема 7. Виникнення й розвиток буржуазної держави та права в Англії

12

2

2

4

4

Усне опитування, доповіді, реферати

Тема 8. Виникнення й розвиток буржуазної держави та права в Північній Америці

12

2

2

4

4

Тема 9. Виникнення й розвиток буржуазної держави та права у Франції

12

2

2

3

4

Разом за модуль 3

36

6

6

11

12

Тестування

Змістовий модуль 4. Еволюція державного устрою країн Європи, Азії, та Латинської Америки у др. пол. XIX - на поч. XX ст.

Тема 10. Революційні спроби буржуазних перетворень в Німеччині, Японії, Китаю., Латинській Америці.

12

2

2

2

4

Усне опитування, доповіді, реферати

Тема 11. Еволюція державного устрою провідних країн Західної Європи

14

2

2

4

4

Разом за модуль 4

26

4

4

6

8

Тестування

Заліковий модуль 5. Держава та право Новітнього часу у США та країнах Західної Європи.

Тема 12. Держава та право США в першій половині ХХ ст.

12

2

2

4

4

Усне опитування, доповіді, реферати


Тема 13. Держава та право Англії в першій половині ХХ ст.

14

2

2

4

4

Тема 14. Держава та право Франції в першій половині ХХ ст.

12

2

2

4

4

Тема 15. Держава та право Германії першій половині ХХ ст.

12

2

2

4

4

Тема 16. Держава та право Італії та Японії у першій половині ХХ ст.

10

2

2

4

4

Разом за модуль 5

60

8

10

20

20

Тестування

Заліковий модуль № 6. Держава та право Новітнього часу у країнах Східної Європи, Азії та Африки

Тема 17. Держава та право Китаю в першій половині 20 ст.


10

2

2

4

3

Усне опитування, доповіді, реферати

Тема 18. «Народно-демократичні» держави у країнах Центральної та Південно-Східної Європи після Другої світової війни.

14

2

2

4

4

Тема 19. Ліквідація колоніальних імперій та формування нових держав у країнах Азії та Африки.

7

23

2

Разом за модуль 6

31

6

4

11

9

Тестування

ІНДЗВсього

216

36

36

72

72

екзаменНазви змістових модулів і тем

Кількість годин

заочна форма

Усього

у тому числі

Форма контролю

лекції

семінарські заняття

індивідуальні

завдання

СРС

Змістовий модуль 1. Держава та право Стародавнього світу

Тема 1. Предмет та метод історії держави та права зарубіжних країн. Держава та право давньосхідних рабовласницьких держав

12

21

14

Усне опитування, доповіді, реферати

Тема 2. Держава та право античного світу


122

-

16

Разом за модуль 1

24

2

2

1

30

Тестування

Змістовий модуль 2. Середньовічна держава та право

Тема 3. Ранньофеодальна держава та право

14

21

16

Усне опитування, доповіді, реферати

Тема 4. Станово-представницька монархія та право

142

-

6

Тема 5. Абсолютна монархія та право

8

-

14

Тема 6. Феодальна держава і право в країнах Азії і Африки.

12

-

6

Разом за модуль 2

48

2

2

1

42

Тестування

Змістовий модуль 3. Виникнення буржуазних державно-політичних систем

Тема 7. Виникнення й розвиток буржуазної держави та права в Англії

12

-

16

Усне опитування, доповіді, реферати

Тема 8. Виникнення й розвиток буржуазної держави та права в Північній Америці

8

-

14

Тема 9. Виникнення й розвиток буржуазної держави та права у Франції

12

1

6

Разом за модуль 3

36

1

36

Тестування

Змістовий модуль 4. Еволюція державного устрою країн Європи, Азії, та Латинської Америки у др. пол. XIX - на поч. XX ст.

Тема 10. Революційні спроби буржуазних перетворень в Німеччині, Японії, Китаю., Латинській Америці.

12

1

16

Усне опитування, доповіді, реферати

Тема 11. Еволюція державного устрою провідних країн Західної Європи

12

-

16

Разом за модуль 4

24

1

32

Тестування

Заліковий модуль 5. Держава та право Новітнього часу у США та країнах Західної Європи.

Тема 12. Держава та право США в першій половині ХХ ст.

12

-

16

Усне опитування, доповіді, реферати


Тема 13. Держава та право Англії в першій половині ХХ ст.

10

-

6

Тема 14. Держава та право Франції в першій половині ХХ ст.

10

-

14

Тема 15. Держава та право Германії першій половині ХХ ст.

12

-

6

Тема 16. Держава та право Італії та Японії у першій половині ХХ ст.

12

-

6

Разом за модуль 5

56

4

48

Тестування

Заліковий модуль № 6. Держава та право Новітнього часу у країнах Східної Європи, Азії та Африки

Тема 17. Держава та право Китаю в першій половині 20 ст.


12

-

6

Усне опитування, доповіді, реферати

Тема 18. «Народно-демократичні» держави у країнах Центральної та Південно-Східної Європи після Другої світової війни.

8

-

4

Тема 19. Ліквідація колоніальних імперій та формування нових держав у країнах Азії та Африки.

12

-

6

Разом за модуль 6

32

-

16

Тестування

ІНДЗВсього

216

4

4

4

204

екзамен
 1. Розподіл балів за рейтинговою системою оцінювання за видами діяльностіСума балів за змістовий модуль

Змістовий модуль 1

Модульний контроль

Змістовий модуль 2

Модульний контроль

Змістовий модуль 3

Модульний контроль

Змістовий модуль 4

Модульний контроль

Змістовий модуль 5

Модульний контроль

Змістовий модуль 5

Модульний контроль

ІНДЗ

Сума балів за дисципліну

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

Т18

Т19

Кількість балів за видами робіт:


Лекції

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Семінарські заняття

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1
Індивідуальні

завдання


1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

СРС

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ІНДЗ
3

Всього балів

4

4

3

4

4

4

4

3

4

5

5

3

4

4

3

4

4

4

4

5

3

5

4

3

3

3

100


5. Плани проведення семінарських занять з кожної теми

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

ДЕРЖАВА ТА ПРАВО СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ
Тема 1. Предмет та метод історії держави та права зарубіжних країн. Держава та право давньосхідних рабовласницьких держав

План

1. Історія держави та права зарубіжних країн як наука.а) предмет та метод вивчення курсу;

б) періодизація курсу;

в) навчальна література;

г) форми вивчення курсу;

д) наукова робота слухачів;

е) форми контролю знань слухачів.

2. Виникнення права та держави в Стародавньому Світі.а) організація суспільної влади у додержавному суспільстві;

б) звичаї;

в) виникнення держави.

Питання.

1. Докладно розкрити головні причини виникнення давньосхідних рабовласницьких держав.

2. Дати оцінку державного устрою Єгипту та Вавілону.

3. Проаналізувати суспільний устрій давньосхідного Китаю.Рекомендована література

 1. История государства и права зарубежных стран. Под. ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. - М., 2006. – Ч.1. – с. ІХ-ХІІІ, с.3-10.

 2. Страхов М.М. Держава і право стародавнього світу. – Х., 2004. С.10.

 3. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: [Підручник для студентів юридичної спеціальності вищих закладів освіти]. – Харків: Право, 2009., с. 6-23.

 4. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. У 2 т.– К., 2008. – Т. І. – с. 3-9

 5. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М., 2006. С.9-23.Тема 2. Держава та право античного світу.


План

 1. Найдавніші джерела Римського права.

 2. ХІІ таблиць – найдавніша пам’ятка Римського права.

а) право власності;

б) зобов’язальне право;

в) кримінальне право;

 1. Друге “підкорення” світу Римом.


Питання

1. Докладно розкрити головні причини проведення реформи Клісфена

2. Дати оцінку державному устрою Афін.

3. Проаналізувати діяльність органів вищої державної влади Спарти.Рекомендована література

Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2009., с. 32-71.

Хрестоматія з історії держави та права зарубіжних країн /Під ред. проф. Гончаренко В.Д. У 2 т. – К., 2009., Т.1. с. 88-144.

История государства и права зарубежных стран. Под. ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. - М., 2006. – Ч.1. – с. 123-184.

Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М., 2006. С.95-114.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СЕРЕДНЬОВІЧНА ДЕРЖАВА ТА ПРАВО
Тема 3. Ранньофеодальна держава та право.

План


 1. Походження Салічної Правди та її загальна характеристика.

 2. Злочини проти власності за Салічною Правдою.

 3. Злочини проти особи.

 4. Феодальна ієрархія в праві Салічної Правди.

 5. Судовий процес.


Питання

1. Докладно розкрити головні причини виникнення Франкської держави.

2. Дати оцінку правової системи феодальної Франції.

3. Проаналізувати діяльність органів вищої державної влади феодальної Англії.
Рекомендована література

Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: [Підручник для студентів юридичної спеціальності вищих закладів освіти]. – Харків: Право, 2009., с.110-125.

Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн./ Під ред. проф. Гончаренка В.Д. У 2 т.– К., 2009. – Т. І. – с. 144-151

Галанза П.Н. Феодальное государство и право. – М., 2003.

История государства и права зарубежных стран /под ред. Жидкова О.А., М., - 2007, Т.І, С. 282-301.

История государства и права зарубежных стран: Рабовладельческое и феодальное государство и право /под ред. П.Н. Галанзы, Б.С. Громакова,т- М., 2000.

Федоров Історія держави і права зарубіжних країн. К. 2004, Вища школа. С. 228-229.

Хрестоматия по истории государства и права зарубежніх стран /под ред. Черниловского З.М., М., 2008, С. 67-81.

Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права зарубежных стран. – М., 2006, Юрист. С. 123-132.

Тема 4. Станово-представницька монархія та право

План

1. Особливості державного розвитку Англії в період раннього феодалізмуа) Суспільно-політичний розвиток Англії до середини ХІ ст.

б) Норманське завоювання Англії у 1066 р. Реформи Генріха ІІ.

2. Прийняття Великої Хартії Вольностей 1215 р.

3. Правове становище різних груп населення Англії згідно з Великою Хартією Вольностей.

4. Історичне значення Великої Хартії Вольностей 1215.Питання

1. Докладно розкрити головні причини виникнення станово-представницької монархії у Франції.

2. Дати оцінку державному устрою Німеччини.

3. Проаналізувати діяльність органів вищої державної влади Англії.Рекомендована література

 1. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: [Підручник для студентів юридичної спеціальності вищих закладів освіти]. – Харків: Право, 2009., с. 78-83, 92-95.

 2. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. / Під ред. проф. Гончаренка В.Д. У 2 т.– К., 2009. – Т. І. – с. 368-371.

 3. Галанза П.Н. Феодальное государство и право. М., 2003.

 4. История государства и права зарубежніх стран: Рабовладельческое и феодальное государство и право / под ред. Галанзы П.Н., Громакова Б.С., М., 2000.

 5. История государства и права зарубежных стран /под ред. Жидкова О.А., М., - 2007, Т.2, С. 253-266.

 6. Страхов Н.Н. Государство и право феодальной Англии. – Харьков: Юр. Ин-т., 2004. С.8-19

 7. Федоров Історія держави і права зарубіжних країн. К. 2004, Вища школа. С. 253-266.

 8. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран /под ред. Черниловского З.М., М., 2008, С. 129-132.

 9. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права зарубежных стран. – М., 2006, Юрист. С. 115-116, 121-122, 134-135, 137-139.


Тема 5. Абсолютна монархія та право
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка