Робоча програма навчальної дисципліни «Web-технології» Галузь: 01 «Педагогічна освіта»Скачати 145.39 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір145.39 Kb.


Бердянський державний педагогічний університет

Інститут фізико-математичної і технологічної освіти

Кафедра технічних дисциплін


«Затверджую»

Директор інституту

___________________________

«____»_______________2012 р.

Робоча програма

навчальної дисципліни

«Web-технології»
Галузь: 01 «Педагогічна освіта»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Напрям підготовки: 6.010104 «Професійна освіта»
Курс ІV

Семестр 7


Форма навчання: денна

Загальна кількість годин – 162

Кредитів – 4,5

Змістових модулів – 5

Лекцій: 12 годин

Лабораторних занять: 60 годин

Самостійна робота: 90 годин

Вид контролю: залік

2012 р.

Робоча навчальна програма складена на основі типової навчальної програми для вищих навчальних закладів освіти «Web-технології» (БДПУ, 2012 р.), «Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою» та «Положення про рейтингову систему оцінювання», запроваджену наказом ректора від 26 грудня 2006 р., протокол № 6.Виконавець: старший викладач кафедри професійної підготовки, інженерної і комп’ютерної графіки Синицький Юрій Анатолійович.

Робоча навчальна програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри професійної підготовки, інженерної і комп’ютерної графіки, протокол № 1 від « » ___________ 2012 р.


Завідувач кафедри ____________________________ І. Т. Богданов

Робоча програма схвалена

Вченою радою

Інституту фізико-математичної і технологічної освіти

Протокол № 1 від « » ______ 2011 р.

Голова ради __________ А.О. Малихін
 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 4,5

Галузь знань

0101 Педагогічна освіта

Спеціальність підготовки

6.010104


Професійна освіта

Змістових модулів – 5

Спеціальність (професійне

спрямування): професійна освіта

Рік підготовки:

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

Семестр

Загальна кількість годин - 162

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр12 год.

Практичні, семінарські

- год.

Лабораторні

60 год.

Самостійна робота

90 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 72:90


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – ознайомлення студентів із сучасними Internet засобами, формування системи знань і навичок, необхідних для освоєння спеціальної області знань, пов'язаної з WEB-технологіями.

Завдання дисципліни: • навчити основним засобам, що використовуються для створення WEB-технологій;

 • пояснити структуру побудови всесвітньої мережі Інтернет;

 • ознайомити з принципами механізмів взаємодії складових мережі;

 • ознайомити з принципами організації інформаційних баз даних у мережі Інтернет;

 • ознайомити з принципами організації інформаційних баз даних у мережі Інтернет;

 • розвивати логічне мислення у студентів тощо.

Вивчення дисципліни передбачає наявність у студентів наступних

знань: про

умінь:

 • виконувати розробку базових клієнських та серверних сценаріів та додатків;

 • створювати найпростіші статичні та динамічні сайти.
 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Основні поняття з web-технології.

Тема 1. Введення у веб-технології.

Тема 2. Структура й принципи Веб.

Змістовий модуль 2. Робота з текстовими елементами.

Тема 1. Текстові елементи HTML. Атрибути стилю.

Тема 2. Механізми CSS. Позиціонування засобами CSS.

Змістовий модуль 3. Робота зі зображеннями, списками та таблицями.

Тема 1. Використання та розміщення зображень та списків.

Тема 2. Таблиці. Таблична й безтаблична верстка.

Змістовий модуль 4. Додаткові технології.

Тема 1. Сценарії Javascript.

Тема 2. Динамічний HTML і Об'єктна Модель Документа. Події. Об'єкт event.

Тема 3. HTML-Форми. Впровадження об'єктів у документ HTML.

Змістовий модуль 5. Перспективи HTML.

Тема 1. Знайомство з HTML 5.

Тема 2. Перспективи й поширення HTML. 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1. Основні поняття з web-технології.

Тема 1. Введення у веб-технології.

6

2

-

-
4

Тема 2. Структура й принципи Веб.

8

-

-

4
4

Разом за змістовим модулем 1

14

2

-

4
8

Змістовий модуль 2. Робота з текстовими елементами.

Тема 1. Текстові елементи HTML. Атрибути стилю.

12

2

-

4
6

Тема 2. Механізми CSS. Позиціонування засобами CSS.

12

-

-

6
6

Разом за змістовим модулем 2

24

2

-

10
12

Змістовий модуль 3. Робота зі зображеннями, списками та таблицями.

Тема 1. Використання та розміщення зображень та списків.

18

2

-

6
10

Тема 2. Таблиці. Таблична й безтаблична верстка.

18

-

-

6
12

Разом за змістовим модулем 3

36

2

-

12
22

Змістовий модуль 4. Додаткові технології.

Тема 1. Сценарії Javascript.

22

2

-

8
12

Тема 2. Динамічний HTML і Об'єктна Модель Документа. Події. Об'єкт event.

16

2

-

4
10

Тема 3. HTML-Форми. Впровадження об'єктів у документ HTML.

24

-

-

12
12

Разом за змістовим модулем 4

62

4

-

24
34

Змістовий модуль 5. Перспективи HTML.

Тема 1. Знайомство з HTML 5.

21

1

-

10
10

Тема 2. Перспективи й поширення HTML.

5

1

-

-
4

Разом за змістовим модулем 5

26

2

-

10
14

Усього годин

162

12

-

60
90


5. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Знайомство з HTML та CSS

4

2

Знайомство з текстовими елементами HTML

4

3

Знайомство з основними стильовими правилами CSS

6

4

Знайомство з основними правилами використання, позиціонування та оформлення зображень

6

5

Створення динамічного меню навігації за допомогою списків і правил CSS

6

6

Створення макета сторінки засобами правил CSS

6

7

Обробка подій за допомогою сценаріїв Javascript

6

8

Динамічний HTML

6

9

Створення форми з динамічною перевіркою

4

10

Знайомство з Silverlight

2

11

Знайомство з новими елементами HTML, та прикладами їх використання

10
Усього годин

606. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


денна

1

Мова XML загальне поняття

4

2

Мови опису cхем XML

4

3

Організація процесу розробки веб-контента

6

4

Групування елементів, спецсимволи HTML

6

5

Роловери, карти, атрибути ismap и usemap

10

6

Програмне створення таблиць

12

7

Клієнтські сценарії, Використання регулярних виражень

12

8

Програмна обробка XML документів за допомогою XML DOM

10

9

Введення в технологію AJAX

12

10

Покращення форм, представлення API для малювання, псевдокласи

10

11

Додаткові міри, при користуванні HTML5

4
Усього годин

90


7. Методи навчання
Лекція, бесіда, презентація, практична робота, самостійна робота.


8. Методи контролю
Залік

9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна роботаПідсумковий тест (екзамен)

Сума

ЗМ1

ЗМ2

ЗМ3

ЗМ4

ЗМ5

50

100

Т1

Т2

Т1

Т2

Т1

Т2

Т1
Т1

Т2

2

4

6

6

6

6

6

6

4

4Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни10. Методичне забезпечення:
Конспекти лекцій, комп’ютерні презентації, Методичні рекомендації до виконання практичних робіт, методичні рекомендації до самостійної роботи, критерії оцінювання знань студентів, питання до заліку.

11. Рекомендована література

Базова

 1. Храмцов П.Б., Брик С.А., Русак А.М., Сурин А.И. «Основы web-технологий» БИНОМ. Лаборатория знаний, нтернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2007. – 376c.

 2. Муссиано, Ч., Кеннеди, Б. «HTML и XHTML. Подробное руководство, 6-е издание» СПб: Символ-Плюс, 2008. – 752c.

 3. Макфарланд, Д. «Большая книга CSS» СПб.: Питер, 2010. – 512с.

 4. Мейер, Э. «CSS - каскадные таблицы стилей. Подробное руководство, 3-е издание» СПб: Символ-Плюс, 2008. – 576с.

 5. Гудман, Д., Моррисон, М. «JavaScript. Библия пользователя, 5-е издание» М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2006. – 1186с.

 6. Морони, Л. «Введение в Microsoft Silverlight 3» Microsoft Press, 2009. – 290с.

Допоміжна

 1. Столбовский Д.Н. «Основы разработки Web-приложений на ASP.NET» БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2008. – 304c.

 2. Шмитт, К. «CSS. Рецепты программирования. 2-е изд» М.: Издательство "Русская Редакция"; СПб.: "БХВ-Петербург", 2009. – 672с.


12. Інформаційні ресурси
1. Сайт бібліотеки БДПУ http://edu.bdpu.org

2. Сайт БДПУ http://bdpu.org3. Медіотека ІФМТО
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка