Робоча програма навчальної дисципліниСкачати 387.93 Kb.
Дата конвертації21.11.2016
Розмір387.93 Kb.


Дніпровська академія музики ім. М. Глінки
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчальної роботи

______________ С.В. Хананаєв

«____» ______________2016 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність: 025 «Музичне мистецтво»


спеціалізації: «Фортепіано, орган», «Оркестрові, струнні інструменти», «Оркестрові, духові та ударні інструменти», «Народні інструменти»,

«Академічний спів», «Естрадний спів», «Хорове диригування», «Музичне мистецтво естради», «Музикознавство».


факультет: музичний

Дніпро


2016 рік

Робоча програма Історія педагогіки


для студентів за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво».

«17» серпня 2016 року – 23 с.

Розробник: к.п.н. Сізов В.В.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри Соціально-гуманітарних дисциплін_
Протокол від “27” серпня 2016 року № 01
Завідувач кафедри

Соціально-гуманітарних дисциплін _______________ (В.В. Сізов)

(підпис)

Схвалено Вченою радою академії

Протокол № 1 від «29» серпня 2016 року

 Дніпровська академія

музики ім. М. Глінки, 2016 рік

 1. Опис навчальної дисципліни

Історія педагогіки дає змогу зрозуміти зв’язок педагогічних явищ із суспільно-культурними відносинами епохи і країни, виробляє історичну перспективу, дозволяє глибше, критичніше і більш всебічно оцінити стан освітніх і педагогічних систем і прагнень сучасності, збуджує живе зацікавлення педагогічними проблемами, прищеплює культ педагогічних традицій, може служити засобом формування почуття патріотизму та інтернаціоналізму.

Мета вивчення дисципліни:


 • формування історико-педагогічного мислення і наукового світогляду студентів;

 • формування комплексу педагогічного світогляду на базі положень гуманної педагогіки;

 • виявлення логіки й об’єктивних закономірностей історико-педагогічного процесу та необхідністі гуманізації педагогічного процесу;

 • оволодіння студентами методологією і методами наукового пізнання;

 • розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішенні практичних завдань;

 • розширення теоретичного мислення і науково-педагогічної ерудиції студентів.Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –4

Галузь знань

02- «Культура і мистецтво»


Нормативна


Спеціальність

025 – «Музичне мистецтво»


Модулів – 1

Спеціалізація:

«Фортепіано, орган»,

«Оркестрові, струнні інструменти», «Оркестрові, духові та ударні інструменти», «Народні інструменти», « Академічний спів», «Естрадний спів», «Хорове диригування», «Музичне мистецтво естради».


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

-
Семестр

Загальна кількість годин - 120

1-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1

самостійної роботи студента – 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

38

-

практичні

-

-

семінарськи

-

-

Самостійна робота

82 год.

 • год.

Індивідуальні завдання: -

Вид контролю:

залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1: 2 1. Заплановані результати навчання


В результаті засвоєння дисципліни студент повинен:

Знати:

 • основні закономірності виникнення та розвитку педагогічної науки;

 • пріоритетні напрями розвитку педагогічної науки у сучасний період;

 • основні принципи гуманної педагогіки і методи їх використання;

 • загальні напрями історико-педагогічного процесу, закономірності й особливості;

 • роль видатних педагогів в теорії і практиці педагогіки;

 • суттєву характеристику періодів розвитку педагогічних ідей;

 • особливості, напрями, проблеми та перспективи розвитку педагогічної теорії у сучасному світі.Вміти:

 • використовувати методи гуманної педагогіки в теоретичної та практичної педагогіці;

 • самостійно визначити мету, завдання, методику проведення наукового дослідження з історико-педагогічної проблематики;

 • використовувати історико-педагогічні знання у практичної педагогічної діяльності

 • знаходити необхідну літературу для поповнення своїх теоретичних знань і проведення самостійного дослідження з педагогічних проблем;

 • творчо використовувати скарби педагогічних систем і концепцій минулого у сучасних умовах, у набутті навичок через вирішення освітніх завдань виробляти своє власне бачення розв’язку важливих соціальних проблем.

 • навчаючись аналізувати, зіставляти, узагальнювати педагогічні системи, теорії, концепції, різноманітні школи;

 • моделювати ситуації, прогнозувати можливі наслідки виховних впливів. 


 1. Програма навчальної дисципліни


Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 1. Вступ


Предмет, завдання, значення та структура курсу «Історія педагогіки». Історія педагогіки як історична і педагогічна наука. Зв’язок історії педагогіки з історієюматеріальної і духовної культури. Історія педагогіки як фахова і

як культурологічнадисципліна. Принципи побудови і методи дослідження історії педагогіки. Джерела історії педагогіки, їх класифікація. 
Тема 2.  Виховання, школа і зародження педагогічної думки в державах стародавнього світу,  середньовічній Європі, в епоху Відродження та Реформації

Освітньо-виховні системи у державах Стародавньої Греції. Зародження педагогічної теорії у філософських вченнях древньогрецьких мислителів. Педагогічні ідеї ДемокритаСократаПлатона, Аристотеля. Виховання й шкільна освіта у Ствродавньому Римі.  Педагогічні ідеї М.Ф. Квінтіліана. 


Загальна характеристика виховання й освіти епохи середньовіччя у Європі. Розвиток університетської освіти у середньовічній Європі. Структура, зміст освіти, методи навчання, атестація випускних університетів. 
Загальна характеристика й умови виникнення європейського  Відродження  (ХІУ-ХУІ ст.) Основні ознаки педагогіки епохи гуманізму. Школа і педагогічна думка епохи Відродження. Педагогічні ідеї педагогів-гуманістів ( М.Монтень, Т.Мор,Т. Кампанелла).  Розвиток освіти у період Реформації. Характеристика єзуїтського виховання й освіти. 

Тема 3. Педагогічна система Яна Амоса Коменського 
Коменський і демократичний рух ХУІІ ст. Основні риси і суперечності світогляду. Педагогічна теорія Коменського як частка плану вдосконалення людства. Загальна мета і завдання виховання “Велика дидактика” – теоретичне обгрунтування педагогіки нового часу. Принципи природовідповідності та народності виховання – методологічна основа педагогічної теорії Коменського. Вчення про школу. Принципи побудови системи шкільної освіти. Вікова періодизація. Структура навчальних закладів, зміст освіти в них та вимоги до організації їх діяльності. 
Дидактичні погляди Коменського. Сутність процесу навчання і завдання освіти. Вимоги до визначення змісту освіти. Принципи навчання. “Золоте правило дидактики”. Проблема організації шкільного навчання. Обгрунтування класно-урочної системи. Вимоги до уроку. Методи і правила навчання. Проблемапідручника та вимогидо нього. Характеристика підручників, складених Коменським. 
Проблеми виховання і дисципліни у педагогічній теорії Коменського. Завдання, засоби та методи морального виховання. Проблема шкільної дисципліни. Коменський про педагогічну професію і вимоги до вчителя. 

Тема 4. Шкільництво та педагогічна думка у Європі ХУІІ – ХУІІІ ст. 
Англійська педагогіка ХУІІ ст. Французьке просвітництво ХУІІІ ст. Педагогічні ідеї французьких філософів-просвітників ХУІІІ ст. Педагогічна теорія Ж.-Ж. Руссо, загальні принципи розробленої ним виховної системи. Освітній абсолютизм у Європі. Педагогічна теорія Ж.-Ж. Руссо, загальні принципи розробленої ним виховної системи. Новаторський характер ідей Ж.-Ж. Руссо. Теорія природного і вільного виховання. Періодизація життя дитини, зміст і методи навчання й виховання на кожному з вікових періодів. Метод природних наслідків. Ж.-Ж. Руссо. про виховання жінок. Проблеми народної освіти у період французької революції кінця ХУІІІ ст. Особливості народної освіти у країнах Західної Європи ХУІІ-ХУІІІ ст. Моніторіальна система Бель-Ланкастера. 

Тема 5. Розвиток школи і педагогіки у зарубіжних країнах у ХІХ ст. 
Педагогічна система Й.Песталоцці. Життя і діяльність, педагогічні досліди Песталоцці. Соціологічніпсихологічні та загальнопедагогічні основи ідей Песталоцці. Принцип природовідповідності. Теорія елементарної освіти. Дидактичні погляди, започаткування теорії формальної освіти. Зміст і методи розумового, морального, фізичного і трудового виховання. Методика початкового навчання. Проблема поєднання навчання з продуктивною працею учнів. Проблема взаємодії сім’ї і школи у вихованні дітей, пріоритетність родинного виховання. Песталоцці про вчителя. 

Педагогічні погляди А.Дістервега. Загальнопедагогічні ідеї. Обгрунтування методологічних принципів виховання у творах Дістервега. Дидактика розвивального навчання. Дістервег про вчителя і його підготовку. 


Педагогічна теорія Й. Гербарта. Розробка Гербартом методологічних засад педагогіки. Теорія багатостороннього інтересу. Структура процесу навчання і його формальні ступені. Вчення про методи навчання. Ідея виховуючого навчання.Основні засоби керування дітьми. Система морального виховання. 
Педагогічне вчення Ф.Фребеля. Фребель про дошкільне виховання.
Тема 6. Реформаторська педагогіка зарубіжних країн у кінці ХІХ-ХХ ст. 

Прогресивна педагогіка в Росії. Педагогічні погляди і діяльність Л.Толстого. Теорія вільного виховання. Організація роботи Яснополянської школи.Педагогічні погляди П. Лесгафта, С. Шацького. 


Нові тенденції у педагогічній теорії і практиці зарубіжних країн кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Школа у провідних державах світу кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Педагогічний традиціоналізм. Основні наукові напрямки зарубіжної реформаторської педагогіки кінця ХІХ – поч. ХХ ст. і їх характеристика. (педагогіка “вільного виховання“, експериментальна педагогіка, педагогіка прагматизму, педагогіка “громадянського виховання“ і “трудової школи“, теорія “нового“ виховання і “нових шкіл“).

Педагогічна система М.Монтессорі. Експериментальна педагогіка та її представники. Зародження педології – наукового дитинознавства. Прагматична педагогіка. Педагогічні ідеї Дж. Дьюї. Теорія “громадянського виховання” і “трудової школи” Г. Кершенгштейнера. Педагогіка “нового виховання” і “нових шкіл”. Тема 7. Педагогічна система К.Д. Ушинського. Розвиток української педагогіки і шкільництва у другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 
Новаторство та педагогічна творчість К.Д.Ушинського. Теоретичне обгрунтуванняпедагогіки. 
Ушинський про педагогіку я науку і як мистецтво виховання. Проблема цілей виховання у працях Ушинського. Принцип народності виховання. Розробка Ушинським наукових засад національного виховання. Ушинський про рідну мову. Реалізація у спадщині Ушинського традицій народної педагогіки. 
Дидактичні погляди Ушинського. Основні закономірності процесу навчання. 
Вчення про ступені пізнання. Ушинський про формальну і матеріальну цілі навчання. Основні функції навчання. Новаторство Ушинського у розробці дидактичних принципів. Удосконалення класно-урочної системи навчання. Типи і структура уроків. Розробка методів навчання. Вимоги до підручників. Характеристика підручників, складених Ушинським: “Рідне слово”, “Дитячий світ”.
Ушинський про гармонійний розвиток особистості. Шість великих вихователів. Основні засоби і методи морального, фізичного, естетичного, трудового виховання. Роль праці у житті і вихованні людини. 
Ушинський про вчителя і його підготовку. Система і зміст педагогічної освіти.Педагогічна практика як елемент підготовки вчителя. Проблема підвищення кваліфікації вчителів. Вплив педагогічних ідей Ушинського на розвиток педагогіки і школи в Україні. 
Характеристика розвитку освіти в Україні під Російською імперією у другій пол. ХІХ ст. Вплив російських шкільних реформ 60 – 70 рр. на шкільництво України. Розвиток недільних шкіл. Розвиток приватних навчальних закладів. Реформа вищої освіти. Особливості вищої жіночої освіти в Україні. Фребелівський жіночий педагогічний інститут. Створення нових типів навчальних закладів. Характеристика системи народної освіти, яка склалася в Росії і на територіях підросійської України на пояатку ХХ ст. 
Тема 8. Розвиток освіти і шкільництва в Україні у ХХ ст. 

Розвиток освіти й шкільництва в Україні у першій половині XX ст. (педагогічна діяльність С.Русової та ін).

Педагогічні погляди і діяльність П.Блонського, Г.Ващенка.

Життя, педагогічна діяльність і теоретична спадщина Антона Семеновича Макаренка. Вчення про виховний дитячий колектив. Проблема виховання свідомої дисципліни. Питання трудового виховання дітей та поєднання навчання із продуктивною працею. Виховання дітей в сім’ї. Думки А.Макаренка з питань педагогічної майстерності. 


Життя, педагогічна діяльність і теоретична спадщина Василя Олександровича Сухомлинського. Сухомлинський і народна педагогіка. Проблема проектування людини. Питання формування культури розумової праці школярів у спадщині В.Сухомлинського. Всебічний і гармонійний розвиток особистості як основа виховання дитини. Створення авторських шкіл. Новаторська педагогіка 80-90-х років (В.Шаталов, М.Гузик, О.Захаренко та ін.). 


Тема 9. Історія музичної педагогіки України в контексті розвитку загально педагогічної думки. Педагогіка та музична педагогіка вищої школи

Виникнення музичної педагогіки. Поява багатоголосного (партесного) співу в Україні. ХY – ХYІ ст. Музичне виховання в «Братських» школах. Партесний спів у ХYІ ст. Братський церковний спів. Розвиток музичної науково-методичної думки у ХYІІ ст. Багатоголосний церковний спів. «Граматика мусикійська». Виникнення та розвиток фахової музичної освіти в Україні У ХYIII ст. Розвиток музичної освіти і виховання в Україні після 1917 р. Етапи розвитку музичної освіти в Україні.

Педагогіка та музична педагогіка вищої школи в Україні. Розвиток Болонського процесу. Зміст Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS). Адаптація вищої освіти України в Європейський освіт­ній простір. Закон України «Про вищу освіту» (2014р).

Основні положення кредитно-модульної системи та наслідки її впровадження.

Структура вищої освіти. Освітні і освітньо-кваліфікаційні рівні. Система вищих навчальних закладів України. Навчально-методичний комплекс за спеціальністю.

Навчальний графік, робочі програми і тематичні плани. Організація аудиторної роботи зі студентами. Організація праці викладача. Роль кафедри в управлінні навчальним процесом. Лекція, її функція і класифікація. Практичне заняття, його мета, функції і структура. Організація проведення практичного (семінарського) за­няття. Контроль знань студентів, його мета і функції. Критерії оцінювання знань студентів. Структура курсового й дипломної роботи. Вимоги до оформлення курсових і дипломних робот. Мета і завдання практичної підготовки студентів.

Мета і завдання самостійної роботи студентів. Форми самостійної роботи студентів.


 1. Структура (тематичний план) навчальної дисципліниНазви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

сем

інд

с.р.

л

п

сем

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1

Історія зарубіжної педагогіки

Тема 1. Вступ.

Принципи історії педагогіки. Джерела історії педагогіки.

Значення,предмет, завдання та структура навчального курсу «Історія педагогіки».


6

2


4Тема 2.  

Виховання, школа і зародження педагогічної думки в державах стародавнього світу,  середньовічній Європі, в епоху Відродження та Реформації
10

4


6Тема 3.  Педагогічна система Яна Амоса Коменського 10

4


6Тема 4.

Шкільництво та педагогічна думка у Європі ХУІІ – ХУІІІ ст. 

10

4


6Тема 5.
Розвиток школи і педагогіки у зарубіжних країнах у ХІХ ст. 10

4


6Тема 6.

Реформаторська педагогіка зарубіжних країн у кінці ХІХ-ХХ ст. 
10

4


6Всього змістовий модуль

56

22


34Змістовий модуль 2

Історія української педагогіки

Тема 7.

Педагогічна система К.Д.Ушинського. Розвиток української педагогіки і шкільництва у другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 

12

4


8Тема 8.

Розвиток освіти і шкільництва в Україні у ХХ ст. 
28

8


20Тема 9.

Історія музичної педагогіки України в контексті розвитку загально педагогічної думки. Педагогіка та музична педагогіка вищої школи
24

4


20Всього змістовий модуль

64

16


48


Всього годин


120

38


82

5. Завдання для самостійна робота


з/п


Назва теми

завдання

1

Тема 1. Вступ.

Принципи історії педагогіки. Джерела історії педагогіки.

Значення,предмет, завдання та структура навчального курсу «Історія педагогіки».Визначити предмет і завдання історії педагогіки.

Конкретизувати структуру курсу та його джерела, зв’язок з іншими наукам


2

Тема 2.  

Виховання, школа і зародження педагогічної думки в державах стародавнього світу,  середньовічній Європі в епоху Відродження та Реформації1.У чому полягає різниця між афінським і спартанським полісним вихованням?

2. Які зміни в культурно-освітній традиції Давньої Греції відбулися в епоху Еллінізму?

3. Охарактеризуйте систему шкіл Давнього Риму.

4. Що можна використати з досвіду давнього Сходу в сучасній педагогіці та освіті? Відповідь обґрунтуйте.

5. Підготуйте навчальну доповідь на тему: „Педагогічні погляди давньогрецького (або: давньоримського) філософа (за вибором)”.

6.Особливості розвитку філософсько-педагогічної думки в епоху Середньовіччя у Західній Європі.

7. Основна відмінність між церковними та міськими середньовічними школами?

8. Які традиції системи рицарського виховання ви вважаєте актуальними для сьогодення виховної практики?

9. Якими привілеями володіли середньовічні університети?

10. Поясність, чому в середньовічних університетах термін навчання чітко не визначався. Чи є приклади такого факту в сучасності?

11. Охарактеризуйте загальні педагогічні ідеї епохи Відродження, обґрунтуйте історичні умови їх формування.

12. Користуючись педагогічною хрестоматією або повними виданнями творів, підготуйте навчальне повідомлення на одну з тем:

а) „Ідея поєднання виробничої праці та всезагальної освіти Томаса Мора”;

б) „Реалізація наочного навчання з позицій Томазо Кампанелли”


3

Тема 3.  Педагогічна система Яна Амоса Коменського 

1.Принцип природовідповідності Я.А. Коменського та Ж.Ж. Руссо: порівняльний аналіз.

2.Порівняння вікової періодизації розвитку особистості Я.А. Коменського та Ж.Ж. Руссо.

3.Моральне виховання за Я.А. Коменським і сучасне моральне виховання.

4.Дидактичні погляди Я.А. Коменського і сучасність.

5. Педагогічна теорія Я.А. Коменського та використання ії елементів у музичному навчанні і вихованні.


4

Тема 4.

Шкільництво та педагогічна думка у Європі ХУІІ – ХУІІІ ст. 1. Схарактеризуйте, які нові, на Вашу думку, науково-методичні знахідки обґрунтував Й.Г. Песталоцці у своїх творах і педагогічній діяльності.

2. Проаналізуйте погляди Й.Г. Песталоцці на роль вчителя, сім’ї у становленні особистості дитини.

3. Доведіть, які, на Вашу думку, теоретичні та практико-методичні положення, висунуті і обґрунтовані Й.Г. Песталоцці, є актуальними та можуть бути використані з метою модернізації сучасної системи освіти в Україні.

4. Доведіть, які педагогічні ідеі Й.Песталоцці можливо використовувати у педагогічної діяльності з студентами музичних освітніх закладів?


5

Тема 5.

Розвиток школи і педагогіки у зарубіжних країнах у ХІХ ст. 

1. Схарактеризуйте, які нові, на Вашу думку, науково-методичні знахідки обґрунтував А.В. Дістервега у «Керівництві до освіти німецьких учителів».

2. Проаналізуйте погляди А.В. Дістервега на роль вчителя у становленні особистості дитини.

3. Дати характеристику засобів морального виховання за Й.Ф.Гербартом.

4. Узагальнити прийоми, засоби, шляхи здійснення виховуючого навчання.

5. Виокремити внесок Й.Ф.Гербарта в розробку принципу виховуючого навчання.

6.Реалізація педагогічної теорії Фребеля у сучасній Україні.

7. Реалізація ідей Дістервега, Гербарта, Фребеля в системі сучасної музичної освіти в Україні


6

Тема 6.

Реформаторська педагогіка зарубіжних країн у кінці ХІХ-ХХ ст. 
1.Узагальнити гуманістичні ідеї реформаторської педагогіки, актуальні для сьогодення України.

2.Проведіть паралелі між провідними чинниками виховної системи теорії “нового“ виховання і “нових шкіл“ і завданнями сучасної школи у формуванні особистості.

3.Порівняти провідні ідеї виховання і навчання у реформаторській з гуманістичними засадами педагогічної системи В.О.Сухомлинського.

4. Узагальнити нові тенденції у педагогічній теорії і практиці зарубіжних країн у кін. XIX – поч. XX ст. (педагогіка “вільного виховання“, експериментальна педагогіка, педагогіка прагматизму, педагогіка “громадянського виховання“ і “трудової школи“, теорія “нового“ виховання і “нових шкіл“), можливість використання їх елементів у сучасної музичної освіті.


7

Тема 7.

Педагогічна система К.Д.Ушинського. Розвиток української педагогіки і шкільництва у другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 

1. Розкрийте сутність та шляхи реалізації ідеї народності виховання за К.Д.Ушинським.

2. У чому сутність антропологічного розуміння К.Д.Ушинським?

3. Які вимоги до уроку і домашньої самостійної роботи сформулював К.Д.Ушинський?

4. Назвіть групи методів навчання, виділенні К.Д.Ушинським.

5. Які вимоги до особистості вчителя висловлював славетний просвітник?

6. Які навчальні книги підготував К.Д.Ушинський? У чому полягала новизна цих книг?

7. Користуючись роботами К.Д.Ушинського, складіть логічну схему «Система підготовки педагогічних кадрів у творчій спадщині К.Д.Ушинського».

8.Які педагогічні ідеі К.Д. Ушинського можна реалізувати у сучасній музичної освіті?


8

Тема 8.

Розвиток освіти і шкільництва в Україні у ХХ ст. 
1. Проаналізувати педагогічні пошуки П.П.Блонського і Г. Ващенка.

2. Педагогічні ідеі П.П.Блонського і Г. Ващенката, можливість їх використання у музичної освіті та вихованні.

3.Проаналізуйте обґрунтовану А.С. Макаренком систему виховання гармонійно розвиненої особистості на засадах демократизму, гуманізму та оптимізму.

4.Поясніть, чому А.С. Макаренко визначав педагогіку як одну з найбільш діалектичних і складних наук, а головною метою наукової педагогіки вважав формування програми людської особистості. Розкрийте висновки, які зробив педагог, виходячи з діалектичного характеру педагогіки, щодо теорії виховання.

5.Розкрийте сутність і зміст основних принципів виховання особистості в колективі обгрунтованих А.С. Макаренком: “система перспективних ліній”, “педагогіка паралельної дії”, індивідуальний підхід до особистості. Взаємозв’язок продуктивної праці з навчанням. Наведіть приклади впровадження цих принципів у життя колективів колонії ім. М.Горького та комуни ім. Ф.Дзержинського.

6.Сформуйте принципи побудови системи самоврядування, яка була запропонована педагогом і використовувалася в колонії та комуні. Чи була вона, на ваш погляд, демократичною і гуманною.

7.Проаналізуйте вимоги А.С. Макаренка до особистості вихователя-вчителя, особливостей та рис його характера, професійно-педагогічної майстерності. Скористайтеся творами педагога: “Мої педагогічні переконання”, “Операційний план педагогічної роботи трудової комуни імені Ф. Дзержинського та іншими”.

8.Які, на вашу думку, висунуті й обгрунтовані А.С. Макаренком питання виховання і навчання є найбільш актуальними і можуть бути творчо використані в сучасних навчальних закладах та в системі сучасної музичної освіти?

9. Проаналізуйте погляди В.О.Сухомлинського на природу дитини у порівнянні з позицією Ж-Ж Руссо, Л.Толстого, М.Монтессорі, Д.Дьюї.

10. Ознайомившись з творами В.О.Сухомлинського («Методика виховання колективу») й А.С.Макаренко («Методика організації виховного процесу»), проаналізуйте погляди педагогів на проблему взаємодії дитячої особистості з дитячим колективом. Виявіть спільне та відмінне у розумінні цього питання.

11. Уважно ознайомившись з такими фундаментальними роботами В.О.Сухомлинського, як «Серце віддаю дітям», «100 парад учителеві», «Павлиська середня школа», визначте особливості діяльності учителів Павлиської школи з питань розумового, трудового, морального, естетичного та фізичного виховання учнів. Складіть таблицю.

12.Яким чином ідеі В.Сухомлинського спроможні приймати участь у вихованні та освіті студентів – музикантів?

13. Порівняйте між собою авторські системи А.С.Макаренка і В.О.Сухомлинського, який вплив вони оказали на новаторську педагогіку другий половині ХХ ст.?

14. Проаналізуйте основні недоліки створення шкіл нового типу в 90-ті роки ХХ ст.

15. Новаторська педагогіка другий половині ХХ століття й сучасна музична освіта в Україні.9

Тема 9.

Історія музичної педагогіки України в контексті розвитку загально педагогічної думки. Педагогіка та музична педагогіка вищої школи
1.Поява музичної педагогіки в Україні у ХУІІ ст.

2.Діяльність Ділецького у напряму розвитку української музичної педагогіки.

3.Етапи становлення і розвитку музичної освіти й виховання дітей та молоді в Україні ХУІІ – перша половина ХХст.

4.Періодизація розвитку музично-педагогічної освіти другої пол. ХХ поч. ХХІ ст.

5. Інноваційна педагогіка в Україні у другій половині ХХ століття й музична освіта.

6. Індивідуальні завдання
1.Предмет, завдання, значення та структура курсу «Історія педагогіки».

2.Історія педагогіки як історична і педагогічна наука.

3.Історія педагогіки як фахова і як культурологічнадисципліна.

4.Принципи побудови і методи дослідження історії педагогіки.

5.Джерела історії педагогіки, їх класифікація. 

6.Освітньо-виховні системи у державах Стародавньої Греції. 7.Педагогічні ідеї ДемокритаСократаПлатона, Аристотеля.

8.Виховання й шкільна освіта у Ствродавньому Римі.  Педагогічні ідеї М.Ф. Квінтіліана. 

9.Загальна характеристика виховання й освіти епохи середньовіччя у Європі. 10Розвиток університетської освіти у середньовічній Європі.

11.Основні ознаки педагогіки епохи гуманізму. 

12.Школа і педагогічна думка епохи Відродження.

13.Педагогічні ідеї педагогів-гуманістів ( М.Монтень, Т.Мор,Т. Кампанелла).  

14.Педагогічна теорія Коменського як частка плану вдосконалення людства. 15.“Велика дидактика” – теоретичне обгрунтування педагогіки нового часу. 16.Принципи природовідповідності та народності виховання – методологічна основа педагогічної теорії Коменського. 


17.Дидактичні погляди Коменського. 

18.Обгрунтування класно-урочної системи Коменського. Вимоги до уроку. Методи і правила навчання.

19.Проблема підручника та вимогидо нього. Характеристика підручників, складених Коменським. 
20.Педагогічна теорія Ж.-Ж. Руссо, загальні принципи розробленої ним виховної системи.

21.Теорія природного і вільного виховання Ж.-Ж Руссо.

22.Метод природних наслідків Ж.-Ж. Руссо.

23.Педагогічна система Й.Песталоцці.

24.Принцип природовідповідності Песталоцці.

25.Теорія елементарної освіти Песталоцці.

26.Дидактичні погляди, започаткування теорії формальної освіти Песталоцці.

27.Педагогічні погляди А.Дістервега.

28.Обгрунтування методологічних принципів виховання у творах Дістервега. 

29.Дидактика розвивального навчання.

30.Педагогічна теорія Й. Гербарта. Розробка Гербартом методологічних засад педагогіки.

31.Вчення про методи навчання Й Гербарта. Ідея виховуючого навчання.

32.Педагогічне вчення Ф.Фребеля. Фребель про дошкільне виховання.

33.Педагогічні погляди П. Лесгафта, С. Шацького. 


34.Основні наукові напрямки зарубіжної реформаторської педагогіки кінця ХІХ – поч. ХХ ст. і їх характеристика. (педагогіка “вільного виховання“, експериментальна педагогіка, педагогіка прагматизму, педагогіка “громадянського виховання“ і “трудової школи“, теорія “нового“ виховання і “нових шкіл“).

35.Педагогічна система М.Монтессорі. 

36.Експериментальна педагогіка та її представники.

37.Новаторство та педагогічна творчість К.Д.Ушинського.

38.Розробка Ушинським наукових засад національного виховання.
39.Дидактичні погляди Ушинського. Основні закономірності процесу навчання. 

40.Розвиток освіти й шкільництва в Україні у першій половині XX ст. (педагогічна діяльність С.Русової та ін).

41.Педагогічні погляди і діяльність П.Блонського, Г.Ващенка.

42.Життя, педагогічна діяльність і теоретична спадщина Антона Семеновича Макаренка.

43.Вчення Макаренка про виховний дитячий колектив.

44.Макаренко про трудове виховання дітей та поєднання навчання із продуктивною працею.

45.Життя, педагогічна діяльність і теоретична спадщина Василя Олександровича Сухомлинського.

46.Сухомлинський і народна педагогіка.

47.Питання формування культури розумової праці школярів у спадщині В.Сухомлинського. Всебічний і гармонійний розвиток особистості як основа виховання дитини.

48.Новаторська педагогіка 80-90-х років (В.Шаталов, М.Гузик, О.Захаренко та ін.). 

49.Виникнення музичної педагогіки. Поява багатоголосного (партесного) співу в Україні. ХY – ХYІ ст.

50.Виникнення та розвиток фахової музичної освіти в Україні У ХYIII ст.

51Розвиток музичної освіти і виховання в Україні після 1917 р.

52.Етапи розвитку музичної освіти в Україні.

53.Педагогіка та музична педагогіка вищої школи в Україні.

7. Методи контролю

Поточний контроль:

Метод усного контролю: співбесіда, фронтальне опитування, підготовка доповідей та ін.

Методи письмового контролю: тестові завдання, виконання контрольних робот, виконання рефератів та ін.
Підсумковий контроль – залік.


8. Схема нарахування балів

для залікуПоточне тестування та самостійна робота


СУМА

100


МОДУЛЬ 1

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9


10

10

10

10

12

12

12

12

12


Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової роботи, практики

для заліку

90 – 100

А

5

відмінно

зараховано82 – 89

В

4

добре

74 – 81

С

4

64 – 73

D

3

задовільно

60 – 63

Е

3

35 – 59

FX

2

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Критерії оцінки знань і вмінь:За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Відмінно

90 – 100

A

у випадках, коли студент глибоко й впевнено засвоїв весь матеріал, послідовно, логічно вірно його відтворює. Може пов’язати теоретичні та практичні сторони дисципліни, вільно відповідає на нестандартні запитання, показує знання монографічного матеріалу з питання, вірно обґрунтовує наукові поняття, володіє навичками виконання практичних завдань, виявляє вміння самостійно узагальнювати матеріал, не допускає при цьому помилки.

За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Добре

82 – 89

B

74 – 81

С

у випадках, коли студент знає програмний матеріал, не допускає суттєвих недоліків у відповіді, може вірно використовувати теоретичні положення й володіє навичками при виконанні практичних завдань.


За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Задовільно

64 – 73

D

60 – 63

E

у випадках, коли студент засвоїв лише основний матеріал, але погано орієнтується в окремих положеннях, припускається помилок або неточностей у формулюваннях, порушує логіку та послідовність у викладенні програмного матеріалу та має складнощі при виконанні практичних завдань.

За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Незадовільно з можливістю повторного складання

35 – 59

FX

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

0 – 34

F

у випадках, коли студент не володіє знаннями щодо значної частини програмного матеріалу, припускається суттєвих помилок, з великими труднощами виконує практичну роботу.

9. Рекомендована література

Основна:
1.Антология педагогической мысли Украинской ССР : [антология / сост. Н. Калениченко]. — М. : Педагогика, 1988. - 640 [1] с.

2.Джуринский А.Н. История педагогіки / Александр Наумович Джуринский. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 432 с.

3.Духавнева А.В. История зарубежной педагогики и философия образования / А.Духавнева, Л.Столяренко. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 480. [1]с. – (Серия «Учебники, учебные пособия»).

4.Зайченко І.В. Історія педагогіки. У двох книгах. Книга І. Історія зарубіжної педагогіки: [навч. пос.] / І.В.Зайченко. – К.: Слово, 2010. – 624 с.

5.Зайченко І.В. Історія педагогіки. У двох книгах. Книга ІІ. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні: [навч. пос.] / І.В.Зайченко. – К.: Слово, 2010. – 1032 с.

6.Історія педагогіки: [за ред. Гриценка М.]. — К.: Вища школа, 1973. – 447 с.

7.История образования и педагогической мысли за рубежом и в России / [Андреева И.Н., Буторина Т.С., Васильева З.И. и др.]; под ред. З.И.Васильевой. – [2-е изд.]. - М.: Академия, 2005. – 432 с.

8.История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца ХХ в. / Пискунов А.И., Вендровская Р.Б., Кларин В.М. и др.; под ред. А.И.Пискунова. – [2-е изд.]. - М.: ТЦ Сфера, 2001. - 512 с.

9.Історія української школи і педагогіки: хрестоматія / [упоряд. Любар О.О.; ред. Кремень В.Г.]. – К.: Знання, 2003. – 766 с. (Серія «Вища освіта ХХІ століття»). 

10.Коваленко Є.І. Історія зарубіжної педагогіки: хрестоматія [для студ. вищ. навч. зал.] / Є.І.Коваленко, Н.І. Бєлкіна . – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 664 с.

11.Константинов Н.А. История педагогики / Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. – М.: Просвещение, 1982. – 447 с. 

12.Левківський М.В. Історія педагогіки / Михайло Васильович Левківський. – К: Центр навчальної літератури, 2008. – 190 с.

13.Любар О.О. Історія української школи і педагогіки / Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. – К.: Знання, КОО, 2003. – 450 с.

14.Макаренко А.С. Методика виховної роботи / Антон Семенович Макаренко. – К.: Радянська школа, 1990. – 366 с.

15.Мельничук О.С. Історія педагогіки України / Ольга Сергіївна Мельничук. – Кіровоград: КДПУ ім. В.К.Винниченка, 1998. – 169 с.

16.Пискунов А.И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики / Алексей Иванович Пискунов. – М.: Просвещение, 1981. – 528 с.

17.Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги: [підручник] / А.М.Бойко, В.Д.Бардінова / Заг. ред. А.М.Бойко. – К.: Професіонал, 2004. – 576 с.

18.Сисоєва С.О. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / С.О.Сисоєва, І.В. Соколова. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 308 с.

19.Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека (Советы воспитателям) / Василий Александрович Сухомлинский. – К.: Радянська школа, 1975. – 235 с.

20.Сухомлинский В.А. Разговор с молодым директором школы / Василий Александрович Сухомлинский. – М.: Просвещение, 1982. – 206 с.

21.Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / Василий Александрович Сухомлинский. – К.: Радянська школа, 1969. – 247 с.

22.Українська педагогіка в персоналіях: у 2 т. / [укл. Сухомлинська О.В., Дічек Н.П., Самоплавська Т.О.; за ред. Сухомлинської О.В.]. – К.: Либідь, 2005. – Кн. 1: Х-ХІХ ст. – 2005. – 624 с.

23.Українська педагогіка в персоналіях: у 2 т. / [укл. О.В. Сухомлинська, Н.П Дічек, Т.О.Самоплавська / За ред. О.В. Сухомлинської]. – К.: Либідь, 2005. – Кн. 2: ХХ ст. – 2005. – 552 с.

24.Хрестоматия по истории школы и педагогики в России / [сост. С.Ф.Егоров / Под ред. Ш. Ганелина].– М.: Просвещение, 1974. – 527 с.
Допоміжна:

1.Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / Сергей Гессен. – М.: «Школа-Пресс», 1995. – 322 с.

2.Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / Семен Устинович Гончаренко. – К.: Либідь, 2007. – 376 с. 

3.Смирнов В.З. Очерки по истории прогрессивной русской педагогики ХІХ века / Василий Захарович Смирнов. – М.: Учпедгиз, 1963. – 312 с. 


4.Історія української культури: [за ред. І.Крип’якевича ].–К.: Либідь, 2002– 656,[1] с.

4.Кавалеров В.Л. Феофан Прокопович як методист математики / В.Л.Кавалеров // Науковий вісник Півден-ноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. - Одеса, 1997. - Вип. 10-11. - С. 30-34.

5.Карсавин Л.П. Культура средних веков /Лев Карсавин. – К.: «Символ», 1995.–186 с.

6.Латышина Д. История педагогики / Дарьяла Латышина– М.: Гардарики, 2006. – С.19-21.

7.Монтень М. Об искусстве жить достойно. Философские очерки / Мишель Монтень. – М.: Дет. литература, 1975. – 206 с.

8.Тайлор Э.Б. Первобытная культура / Едуард Бернетт Тайлор. – К.: Политиздат, 1989. – 573 с.

9.Утопический роман XVI-XVII века // Библиотека всемирной литературы. Серия первая. – Т. 34. – М.: Художественная литература, 1971. – 494 с.

10.Хмелюк Р.Л. К.Д. Ушинский об отборе к педагоги­ческой деятельности / Р.Л. Хмелюк // Науковий вісник Південноукраїнсь­кого державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. - Одеса, 1997. — Вип. 10-1. — С. 11-15.

11.Радина К.Д. Лекции по истории педагогики: Учебное пособие, - спб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2011. – 154с.

12.Рерих Н.К. Антология гуманной педагогики М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2004, - 224с.

13.История педагогики в таблицах Л, 2012 – 37с.

14.Лещинский В.И. и др. Краткий справочник по курсу История образования и педагогической мысли: Учебн. пособие. – Воронеж, 2004.- 188с.

15.Історія педагогіки: курс лекцій навч. посібник / К., 2004. – 106с.

16.Левківський М.В. Історія педагогіки К.: центр учбової літератури, 2011. – 190 с.

17.Лузан П.Г. Васюк О.В. Історія педагогіки та освіти в Україні: Навч. пос.- 2 ге вид., доп. і перероб. – К., ДАККІН, 2010.- 296с.

18.Варенова Т.В. Краткая история педагогіки. Минск: Асар, 2004. – 129с.

19.Вульферт В.Я. История педагогіки и филисофия образования: Учебное пособие, часть 1. Инженерный інститут, 2007.- 102с.

20.Вульферт В.Я. История педагогіки и филисофия образования: Учебное пособие, часть 2. Инженерный інститут, 2008.- 47с.

21.Васюк О.В., Сопівник І.В. Хрестоматія з історії педагогіки. Київ, 2010. – 600с.
10. Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. www. Info-Library/com.ua

2. www. Pedagogy.webukr.net

3. www. Megalib. com. ua

4. www. Pedagogika. Vcoz.ua

5. Дніпропетровська обласна універсальна бібліотека – www.libr.dp.ua

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка