Робоча програма навчальної дисципліниСторінка1/5
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.63 Mb.
  1   2   3   4   5


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)

Форма № Н - 3.04

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.М.ГОРЬКОГО

"Затверджую"

Перший проректор ДонНМУ

проф. П.Г. Кондратенко

____________________

"__" ___________ 2015 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


_________________________Патофізіологія__________________________

( назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки _________________1201 – медицина ________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність _________7.12010001 – «Лікувальна справа», 7.12010002 – «Педіатрія», 7.12010003 – «Медико-профілактична справа»__________________________

(шифр і назва спеціальності)

факультет______________________медичний_________________________________________

(назва факультету, відділення)

Кафедра ______фізіології та патологічної фізіології____________________________________

(назва кафедри)

Нормативні дані:

Форма

навчання


Курс

Кількість годин

кредитів

ВСЬОГО

годин


аудиторних

СРС


лекцій

практичних

денна

III

7

210

40

70

100

Робочу програму складено на підставі типового навчального плану, затвердженого наказом МОЗ України від 08.07.2010 р. №539 (даний наказ вносить зміни до навчального плану підготовки фахівців ОКР «спеціаліст» кваліфікації «лікар», затвердженого наказом МОЗ від 19.10.2009 р. №749).
Робочу програму склав __зав. кафедри д.мед.н., доц. С.В. Татарко __________________
Програму обговорено на засіданні кафедри “_27_” _ серпня _______2015 р.

Протокол № __1___

Завідувач кафедри______доц. С.В. Татарко_________________________________________

(вчене звання, ПІБ, підпис)


Програму ухвалено на засіданні циклової комісії “_31_”_____ серпня _____2015 р.

Протокол № ___1___

Голова циклової методичної комісії ._________ доц. С.В. Татарко ___________________

вчене звання, ПІБ, підпис)


2015–2016 навчальний рік

Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 7

Галузь знань

22 – охорона здоров’я

(шифр і назва)


НормативнаНапрям підготовки

1201 - медицина

(шифр і назва)


Модулів – 2

Спеціальність:

7.12010001 - лікувальна справа,

7.12010002 - педіатрія, 7.12010003 - медико-профілактична справа


Рік підготовки

Змістових модулів – 7

Індивідуальне завдання

_____________________

(назва)


3-й

Семестр

Загальна кількість годин – 210

5-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 26,2
самостійної роботи студента – 23,8

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
____спеціаліст______


20 год.

20 год.

Практичні, семінарські

33 год.

37 год.

Лабораторні

не передбаченоСамостійна робота

50 год.

50 год.

Індивідуальні завдання:

не передбаченоВид контролю:
ПМК
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка