Робоча програма навчальної дисципліни участь адвоката в цивільному процесі: теорія І практика для студентівСкачати 266.29 Kb.
Дата конвертації30.04.2017
Розмір266.29 Kb.
ДОДАТОК 2
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
юридичний факультет

Кафедра нотаріального і виконавчого процесу та адвокатури«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана/директора


з навчальної роботи


______________________

«____»____________20__ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Участь адвоката в цивільному процесі: теорія і практикадля студентів
напрям підготовки «Діяльність в сфері права». Клас 69.1:69.10

спеціальність 8.03040201 «правознавство»

спеціалізація «адвокатура»


КИЇВ – 2013

Робоча програма ______________________________________________________

(назва спеціальності)

для студентів напряму підготовки _____________________________, спеціальності ____________________________________________________.

«____» ______________ 20___ року - ___с.


Розробники: д.ю.н., проф.Фурса С.Я., к.ю.юн., ас. Рабовська С.Я.


Робоча програма дисципліни Участь адвоката в цивільному процесі: теорія і практика


затверджена на засіданні кафедри нотаріального і виконавчого процесу та адвокатури юридичного факультету
Протокол № .....від “....” 20___ року
Завідувач кафедри нотаріального і виконавчого процесу та адвокатури

_____________________ (Фурса С.Я.)

(підпис)

«_____» ___________________ 20___ року


Протокол № 1 від “13”вересня 2013 року

Схвалено науково - методичною комісією факультету/інституту________________

_____________________________________________________________________
Протокол від «18» вересня 2013 року № 1/1

Голова науково-методичної комісії ____________________ (________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____» _________________ 20___ року


Голова предметної комісії з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету _________________________________________________________

_____________________ (З.О.Луцишин)

(підпис)

«_____» ___________________ 20___ року


© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рікВСТУП

Навчальна дисципліна «Участь адвоката в цивільному процесі: теорія та практика» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «____________________» галузі знань ______________ з напряму підготовки _________________, спеціальності - __________________

Дана дисципліна _________________________________________________

(нормативна, за вибором)

за спеціальністю (спеціалізацією) ____________________________________.

(зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію)

Викладається у 1 семестрі 2 року магістратури в обсязі – ___ год.

( ___ кредитів ECTS1) зокрема: лекції – 34 год., семінарські заняття –34 год., самостійна робота – ___ год. У курсі передбачено 1 змістовий модуль та 1 модульна контрольна робота. Завершується дисципліна – іспитом.

Мета дисципліни – формування у студентів таких елементів професійного досвіду як навички та вміння допроцесуальної роботи адвоката, здобуття навичок втілення результатів проведеної підготовчої роботи при зверненні до суду, та вміння визначати напрямки діяльності адвоката на різних стадіях судового процесу та при наданні правової допомоги в оскарженні судових рішень в залежності від обставин справи.

Завдання – полягає у дослідженні теоретичних та практичних аспектів визначення правових підстав представництва адвокатом інтересів клієнта та процесуальної діяльності адвоката в суді.
Структура курсу

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен • знати: правові основи участі адвоката в цивільному процесі та методико-прикладні аспекти процесуальної діяльності адвоката у цивільних справах та процесуальні особливості участі адвоката в цивільному процесі.

 • вміти: давати правову характеристику щодо конкретних ситуацій, що виникають під час здійснення адвокатом представницької діяльності в цивільних справах

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців відповідного напряму).

Зв’язок з іншими дисциплінами. Курс «Участь адвоката в цивільному процесі:теорія і практика» тісно пов»язаний з дисципліною «Цивільний процес» та спецкурсами «Адвокатура України», «Сучасний цивільний процес», «Методологія адвокатської діяльності», «Консультативна робота адвоката».

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 3. Обов’язковим для іспиту є усні відповіді, доповіді на семінарах та підготовка реферату з однієї (мінімум) лекційних тем.
Оцінювання за формами контролю: (як приклад)
ЗМ1

Min. – _ балів

Max. – __ бали

Усна відповідь

0,1

1

Доповнення

0,1

0,5

Доповідь на семінарі

0,1

1,5

Реферат

0,1

0,5

Модульна контрольна робота

1

5

3” мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент.

1 мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань.
Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів для одержання іспиту/заліку обов’язково (слід зазначити умови, які висуває лектор).

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.При простому розрахунку отримаємо:
Змістовий модуль

іспит

Підсумкова оцінка

Мінімум

40

20

60

Максимум

60

40

100

При цьому, кількість балів:

 • 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

 • 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

 • 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

 • 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

 • 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

 • 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

 • 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».

Шкала відповідності (за умови іспиту)

За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

не задовільно

1 – 34ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль Форми участі адвоката у цивільному процесі
Тема 1. Реалізація адвокатом повноважень по захисту прав і інтересів в цивільному судочинстві (5 год.)
Поняття та значення представництва в суді. Види представництва. Правова допомого в цивільному судочинстві. Роль адвоката у цивільному процесі. Правові аспекти участі адвоката в цивільному процесі.
Тема 2. Процесуальні особливості участі адвоката в цивільному процесі (6 год.)

Процесуальні права і обов»язки представника в цивільному процесі. Процесуальні та не процесуальні форми здійснення представницької діяльності в цивільному судочинстві. Види процесуальної діяльності адвоката в цивільному процесі.


Тема 3. Організація представницької діяльності адвоката на різних стадіях цивільного судочинства (6 год.)
3.1. Робота адвоката під час ведення цивільних справ в суді першої інстанції.Професійна відповідальність адвоката: поняття, форми та місце в системі юридичної відповідальності. Договір про надання правової допомоги. Сутність професійного спілкування адвоката у цивільному процесі. Методико-прикладні аспекти допроцесуальної діяльності адвоката у цивільних справах. Підготовка адвокатом позовної заяви до суду. Підготовка адвокатом доказової бази в цивільному процесі. Обгрунтування доказової стратегії адвоката та зміст окремих засобів доказування.

3. 2.Права та обов»язки представника під час ведення цивільних справ у стадіях апеляційного та касаційного провадження

Рішення суду, законність і обґрунтованість судових рішень у цивільних справах. Аналіз адвокатом рішення у цивільній справі. Надання правової допомоги в оскарженні судових рішень. Проблемні питання повноважень та процесуальної діяльності адвоката в апеляційному провадженні. Проблеми діяльності адвоката у стадії касаційного провадження.3.3. Участь адвоката у різних видах цивільного судочинства .

Проблеми діяльності адвоката у стадіях наглядного провадження та перегляду судових рішень. Справи окремого провадження. Підготовка і ведення адвокатом таких справ. Перегляд судових рішень у зв»язку з нововиявленими обставинами, надання адвокатом правової допомоги у таких справах. Надання адвокатом юридичної допомоги сторонам на стадії виконання судових рішень. Надання адвокатом правової допомоги в ситуаціях зупинення та закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

п/п

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

С/Р

Змістовий модуль 1 Назва

1

Тема 1 Реалізація адвокатом повноважень по захисту прав і інтересів в цивільному судочинстві

7

6
2

Тема 2. Процесуальні особливості участі адвоката в цивільному процесі

7

8
3

Тема 3. Організація представницької діяльності адвоката на різних стадіях цивільного судочинства


20

20Модульна контрольна робота

ВСЬОГО

34

34
Загальний обсяг _____ год., в тому числі:

Лекцій – 34 год.

Семінари – 34 год.

Самостійна робота - ____ год.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ

Форми участі адвоката у цивільному процесі

Тема 1. Теоретичні та правові основи статусу і діяльності представника в цивільному процесі. – (7 год.)
Лекції 1-3. Правові аспекти участі адвоката в цивільному процесі.

Семінари – 6 год.

 1. Представництво як вид юридичної допомоги.

 2. Поняття і види судового представництва.

 3. Поняття, структура, зміст і значення процесуального статуса представника в цивільному процесі.

 4. Повноваження представника в цивільному процесі.

 5. Правові підстави представництва адвоката в цивільному процесі.

 6. Відповідальність адвоката в зв»язку із здійсненням ним представництва в цивільній справі.

 7. Законодавче регулювання оплати праці адвоката-представника в цивільному процесі.

Завдання для самостійної роботи ( ___ год.)

 1. Правова допомога в цивільному судочинстві.

 2. Роль адвоката у цивільному процесі.

 3. Правові аспекти участі адвоката в цивільному процесі.

 4. Професійна відповідальність адвоката: поняття, форми та місце в системі юридичної відповідальності.

 5. Договір про надання правової допомоги.

Контрольні запитання та завдання

 1. Види, суб»єкти, підстави і форми представництва в цивільному процесі.

 2. Особливості правового регулювання діяльності адвоката як представника в цивільному процесі.

 3. Специфіка визначення правового положення адвоката як представника в цивільному процесі.

 4. Конституційні підстави діяльності адвоката-представника в цивільному судочинстві.

 5. Оплата праці адвоката за участь у цивільній справі.

Рекомендована література:1,2,7,13,17,22,43, 47, 55, 57.

Тема 2. Процесуальні основи діяльності адвоката-представника в цивільному судочинстві. – (7 год.)
Лекція 4-6. Процесуальні особливості участі адвоката в цивільному процесі.

Семінари – 6 год.

 1. Сутність професійного спілкування адвоката у цивільному процесі.

 2. Методико-прикладні аспекти допроцесуальної діяльності адвоката у цивільних справах.

 3. Діяльність адвоката на стадії підготовки судового розгляду.

 4. Підготовка адвокатом позовної заяви до суду.

 5. Підготовка адвокатом доказової бази в цивільному судочинстві.

 6. Обґрунтування доказової стратегії адвоката та зміст окремих засобів та способів доказування.

 7. Проблема отримання інформації за адвокатським запитом.

 8. Проблеми отримання адвокатом інформації про зміст норм іноземного права під час представництва інтересів клієнта в цивільному судочинстві.


Завдання для самостійної роботи ( ___ год.)

 1. Право адвоката на збір доказів.

 2. Способи збору адвокатом доказів.

 3. Діяльність адвоката по попередженню, виявленню та виправленню судових помилок в цивільному судочинстві.

Контрольні запитання та завдання

1. Загальні положення процесуальної діяльності адвоката в суді першої інстанції.

2. Межі тлумачення правовідносин між адвокатом і судом.

3. Складання адвокатом процесуальних документів.

4. Адвокат у процесі доказування та доведення.

Рекомендована література: 1,2,17,19, 22, 23, 38, 48, 66, 87, 90, 91.
Тема 3. Реалізація адвокатом повноважень по захисту прав і інтересів в цивільному судочинстві (20год)
Лекції 7-10. Робота адвоката під час ведення цивільних справ в суді першої інстанції. – (7 год.).

Семінари – 8 год.

1. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду цивільних справ.

2. Забезпечення позову і забезпечення доказів. Діяльність адвоката з цих питань.

3. Фіксування судового процесу. Журнал судового засідання. Робота адвоката з журналом судового засідання.

4. Рішення суду. Законність і обґрунтованість судових рішень у цивільних справах. Аналіз адвокатом рішення у цивільній справі.

5. Справи окремого провадження. Підготовка і ведення адвокатом таких справ.


Завдання для самостійної роботи ( ___ год.)

1. Пред'явлення позовної заяви.

2. Відкриття провадження у справі.

3. Діяльність адвоката щодо забезпечення доказів: нотаріат і суд.

4. Процесуальна діяльність адвоката на стадії попереднього судового засідання.

5. Підготовка справи до судового розгляду.

6. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду.

7. Участь адвоката у вирішенні питань про укладення мирової угоди, відмови від позову або його визнання.Контрольні запитання та завдання

 1. Правова позиція адвоката в цивільній справі.

 2. Доказова діяльність адвоката-представника як форма реалізації правової позиції по цивільній справі.

 3. Робота адвоката з доказами по цивільній справі.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 22, 31, 32, 38, 87.
Лекції 11-14. Права та обов»язки представника під час ведення цивільних справ у стадіях апеляційного та касаційного провадження.. – (7 год.)
Семінари – 8 год.

1. Надання правової допомоги в оскарженні судових рішень.

2. Проблемні питання повноважень та процесуальної діяльності адвоката в апеляційному провадженні.

3. Проблеми діяльності адвоката у стадії касаційного провадження та перегляду судових рішень.

4. Перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами, перегляд судових рішень ВСУ. Надання адвокатом правової допомоги у таких справах.

5. Виконання судових рішень. надання адвокатом юридичної допомоги сторонам на цій стадії.

6. Зупинення та закриття провадження у справі. Залишення заяви без розгляду. Надання адвокатом правової допомоги у таких ситуаціях.
Завдання для самостійної роботи ( ___ год.)

1. Процесуальна діяльність адвоката в апеляційному провадженні.

2. Участь представника у касаційному провадженні.

3. Участь адвоката при перегляді судових рішень ВСУ.4. Перегляд рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Контрольні запитання та завдання

 1. Робота адвоката під час ведення цивільних справ у стадіях апеляційного та касаційного провадження, а також провадження у зв»язку з нововиявленими обставинами.

 2. Адвокат у касаційній інстанції.

Рекомендована література: 1, 2, 12, 30, 34, 39, 50, 51, 53, 80.
Лекції 15-17. Участь адвоката у різних видах цивільного судочинства. – (6 год.)
Семінари – 6 год.

 1. Проблеми діяльності адвоката у стадії перегляду судових рішень.

 2. Справи окремого провадження. Підготовка і ведення адвокатом таких справ.

 3. Перегляд судових рішень у зв»язку з нововиявленими обставинами, перегляд судових рішень ВСУ, надання адвокатом правової допомоги у таких стадіях.

 4. Надання адвокатом юридичної допомоги сторонам на стадії виконання судових рішень.

 5. Надання адвокатом правової допомоги в ситуаціях зупинення та закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду.


Завдання для самостійної роботи ( ___ год.)

 1. Діяльність адвоката у заочному розгляді справи.

 2. Процесуальна діяльність адвоката при розгляді справ окремого провадження.

 3. Діяльність адвоката у наказному провадженні.

Контрольні запитання та завдання

 1. Діяльність адвоката при розгляді справ у позовному провадженні: процесуальна співучасть, заміна неналежного відповідача, процесуальне правонаступництво.

Рекомендована література: 1, 2, 6, 58, 62, 69, 73, 85, 86, 93.

ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


 1. Розкрийте особливості і специфіку правового положення адвоката в цивільному судочинстві.

 2. Назвіть й охарактеризуйте вимоги, якими має керуватись адвокат при прийнятті доручення на здійснення правової допомоги.

 3. Назвіть та проаналізуйте вимоги до формування правової позиції адвоката-представника по цивільним справам.

 4. Доказова діяльність адвоката-представника в цивільній справі, як форма реалізації правової позиції по цивільній справі.

 5. Права, обов»язки та відповідальність адвоката як представника в цивільному процесі.

 6. Види процесуальної діяльності адвоката в цивільному процесі.

 7. Форми, види і зміст юридичної допомоги адвоката-представника по цивільним справам.

 8. Поняття, структура, зміст та значення процесуального статусу представника в цивільному судочинстві.

 9. Організаційно-правові засоби, що застосовує адвокат з метою попередження, виявлення та виправлення судових помилок в цивільному судочинстві.

 10. Діяльність адвоката в судовому розгляді справи.

 11. Право адвоката на збір доказів.

 12. Способи збору доказів адвокатом.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Базова:

 1. Адвокатура України: навч. посібник:у 2 кн. / Центр правових досліджень Фурси / Світлана Ярославівна Фурса (ред.). - К. : КНТ, 2007. - 940с.

 2. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. - М., 2000. - С.20.

 3. Тертишніков Р.В. Доказування і докази в судочинстві України: Науково-практичний посібник. - Х.: Видавництво «ФІНН», 2009. - с. 56.

 4. Трубников Н. Н. О категориях «цель», «средство», «результат» / Н. Н. Трубников. - М. : Вища школа, 1968. - 148 с.

 5. Цивільний процес України: акад. курс: [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / [С.Я.Фурса та ін.]; за ред. С.Я.Фурси; Центр прав. дослідж. Фурси. - К.: Фурса С.Я.: КНТ, 2009. - 848 с.

 6. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Адвокат у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. –К.,:Видавець Фурса С.Я.:КНТ, 2006, -446с. _(Серія»Процесуальні науки»).Шевчук П.І., Кривенко В.В. Апеляційне і касаційне оскарження судових рішень. - К.: Видавничий дім «Юридична книга», 2003. - 78 с.


Додаткова:

 1. Адвокатура в рішеннях українських судів / Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України / Сергій Федорович Сафулько (заг.ред.). - К. : Ін Юре, 2008. - 240с.

 2. Алексеев С.С. Проблемы теории права: курс лекцій: в 2-х т. / С.С. Алексеев. - Свердловск, 1972. - Т. 1. - 396 с.

 3. Банчук О. А. Правова допомога: зарубіжний досвід та пропозиції для України / О. А. Банчук, М. С. Демкова. - К. : Факт, 2004. - 336 с.

 4. Бараненко Б. І. Сучасні методологічні проблеми теорії та практики ОРД / Б. І. Бараненко, Е. О. Дідоренко, М. Й. Курочка // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України. - 2002. - № 4. - С. 143-153.

 5. Безлюдько І.О., Бичкова С.С., Бобрик В.І. Цивільне процесуальне право України: навч. посібник / І.О. Безлюдько, С.С. Бичкова, В.І. Бобрик [та ін.]; [зазаг. ред. С.С. Бичкової]. - К.: Атіка, 2006. - 384 с.

 6. Біда К.М. Виникнення і розвиток касації // Вісник Хмельницького інституту регіонального управляння та права. - 2004.- № 3.- С. 112-121.

 7. Бірюкова А. М. Щодо проекту Закону України «Про правову допомогу», розробленого Міністерством юстиції України. Зауваження і пропозиції / А. М. Бірюкова, С. В. Гончаренко // Адвокат. - 2004. - № 1. - С. 21.

 8. Борисова В.І. Цивільне право України: підручник: у 2 т. / [В.І. Борисова, Л.М. Баранова, І.В. Жилінкова та ін.]. - К. : Хрінком Інтер, 2007. - Т. 1. - 480 с.

 9. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность / С.Н. Братусь. - М., 1976. - 214 с.

 10. Бризгалов І. В. Юридична деонтологія : короткий курс лекцій / І. В.Бризгалов. - 3-є вид., стереотип. - К. : МАУП, 2003. - 48 с.

 11. Буркацький Л.К. Захист цивільного права та інтересу. - К., 2005. - С. 164-165.

 12. Варфоломеева Т. В. Защита в уголовном судопроизводстве / Т. В. Варфоломеева. - К. : Ин-т адвокатуры при Киевском ун-те им. Тараса Шевченко, 1998. - 204 с.

 13. Варфоломеєва Т. В. Суб’єкти надання правової допомоги / Т. В. Варфоломеєва //Адвокат. - 2001. - № 6. - С. 3-5.

 14. Варшавский М.Ю. Бизнес-адвокатура в США и Германии : учеб. пособие / М.Ю. Варшавский. - М. : Белые альвы, 1995. - С. 50.

 15. Васильев С.В. Гражданский процесс: учебное пособие / С.В. Васильєв. - изд. второе, дополненное. - Харьков: Одиссей, 2007. - 512 с.

 16. Ватман Д.П., В.А. Елизаров. Адвокат в гражданском процессе. - М., 1969. - С.47.

 17. Власов А. Вещественные доказательства в гражданском процессе // Советская юстиция. - 1986. - № 8. - с. 24.

 18. Волков А. Бесплатная юридическая помощь / А. Волков, А. Гаврушко // Юридическая практика. - 2003. - 12 августа. - № 32 (294).

 19. Галимуллина С. К. Применение иностранного права в международном частном праве: теория, законодательство и судебная практика Российской Федерации / С. К. Галимуллина // Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Казань, 2006. - 31 с.

 20. Галимуллина С. К. Применимое право при разрешении споров в Международном коммерческом арбитражном суде при Торговопромышленной палате РФ / С. К. Галимуллина // Сборник аспирантских научных работ юридического факультета КГУ. Выпуск 6. - Казань : Центр инновационных технологий, 2005. - С. 133-139.

 21. Гловацький Г.А. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі. - К.: Атіка, 2003. - 351 с.

 22. Гончаренко С. В. Професійні права адвоката: Європейський стандарт // Адвокат. - 2002. - № 6. - С. 19-22.

 23. Гражданский процесс / Под ред. В. Яркова. - М., 2004 г. - С. 257.

 24. Гусаров К. В. Європейські стандарти доступності правосуддя на стадіях апеляційного й касаційного перегляду судових рішень // Проблеми законності. - Х., 2008. - Вип. 99. - С. 153-162.

 25. Диба І. Представник у цивільному процесі / І. Диба // Юридичний Вісник України. - 2006. - № 15. - С. 12.

 26. Добровольський А.А. Исковая форма защиты права (основне вопросы учения об иске). - М., 1965. - Гл.1.

 27. Дубинский А. Я. Понятие, структура и содержание уголовно-процессуальной деятельности / А. Я. Дубинский // Проблемы социалистической законности : респ. межвед. науч. сб. - Х. : Вища школа, 1989. - Вып. 24. - С. 46-52.

 28. Ємельянова І.І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти / І.І. Ємельянова // Право України. - 2004. - № 2.

 29. Загальна теорія держави і права: навч. посіб. / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков та ін.; ред.: В.В. Копєйчиков; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - Стереотип. вид. - К. : Юрінком Інтер, 1999. - 317 с.

 30. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства. Прийнято делегацією дванадцяти країн-учасниць на пленарному засіданні у Страсбурзі в жовтні 1988 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України «Адвокатура в Україні» - К. Юрінком, 2000. - № 1.

 31. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» № 2453-VI від 07.07.2010 р. // Офіційний вісник України вiд 30.07.2010 - 2010 р., / № 55/1 /, стор. 7, стаття 1900, код акту 52172/2010.

 32. Захарова О.С. Участь адвоката у цивільному судочинстві // Вісник Чернівецького університету. - № 2. - С.37.

 33. Зейкан Я. П. Про повноваження адвоката в апеляційному провадженні / Я.П. Зейкан // Судова апеляція. - 2009. - № 3(16). - С. 21-26.

 34. Зейкан Я.П. Адвокат: навички професії: практ. посібник - 2-ге вид, стер. - К. : КНТ, 2008. - 788 c.

 35. Зейкан Я.П. Коментар цивільного процесуального кодексу України: (За станом на 7 жовт. 2005 р.). - К.: Юрид. практика, 2006. - 559 с.

 36. Йоффе О. Ответственность по советскому гражданскому праву / О Йоффе. - М., 1955. - 310 с.

 37. Іванцова А. В. Організаційні форми діяльності адвокатури : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / А. В. Іванцова; Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2010. - 20 с.

 38. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 35.

 39. Карташов В. Н. Юридическая деятельность : понятие, структура, ценность / В. Н. Карташов; под ред. Н. И. Матузова. - Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1989. - 219 с.

 40. Клейман А.Ф. Основные вопросы учения об иске в советском гражданском процессе. - М., 1959. - С.76.

 41. Ковтун Л. Представництво в цивільному процесі: окремі проблеми / Л. Ковтун // Право України. - 2004. - № 1. - С. 139-143.

 42. Ковтун Л. Представництво у цивільному процесі / Л. Ковтун // Юридичний Вісник України. - 2003. - № 47. - С. 15.

 43. Кодекс України про адміністративні правопорушення: закон України від 7 грудня 1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1984. - № 51. - Ст. 1122.

 44. Колотило О.О. Судова апеляція, реальність і перспективи / О.О. Колотило // Судова апеляція. - 2009. - № 3. - С. 112-116.

 45. Колтунова О. Переваги і недоліки системи перегляду судових рішень в Україні / О. Колтунова // Юридичний Вісник України 2005.- №49. - С. 15.

 46. Костюченко О.Ю. Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза» / О.Ю. Костюченко. - К., 2005. - 19 с.

 47. Кульчак Л. До питання щодо суті і завдань стадії касаційного провадження // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. - Львів, 2003. - С.508-510.

 48. Курпякова С.И. Некоторые вопросы страхования ответственности аудита / С.И. Курпякова, Т.А. Попова // Адвокат. - 2005. - № 12. - С. 79-80.

 49. Лазько Г.З. Джерела інституту представництва у цивільному процесуальному праві України // Часопис Київського університету права. Випуск 3. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005. - С. 112-117.

 50. Лазько Г.З. До питання визначення поняття процесуального представництва у цивільному процесі // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 26. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. - С.375-379.

 51. Лазько Г.З. Питання правого регулювання повноважень представника у цивільному процесі // Юридичні читання молодих вчених: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 23-24 квітня 2004 р. - К.: НПУ імені М.Д. Драгоманова, 2004. - С. 372-375.

 52. Лазько Г.З. Правові питання представництва в цивільному процесі України // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 20. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. - С. 269-272.

 53. Лазько Г.З. Хто може бути адвокатом. Професійні та суспільні права та обов’язки адвоката / Г.З. Лазько, О.М. Лазько // Адвокатура України: навч. посібник: у 2 кн. / за ред. доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. - К. : Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2007. - Кн 1. - С. 107-120, 134-141.

 54. Маврин С.П. Понятие должностного лица в советском трудовом праве / С.П. Маврин, И.П. Плиев // Правоведение. - 1983. - № 4.

 55. Матузов Н.И. Правовая система и личность / Н.И. Матузов - Саратов : Издательство Саратовского университета, 1987. - 294 с.

 56. Меліхова О.В. Адвокатура в Україні: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2005. - 90с.

 57. Москаленко В. В. Соціальна психологія : підруч. для студ. вузів / В. В. Москаленко. - К. : Центр навчальної книги, 2005. - 624 с.

 58. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / за ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.). Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - Т. II. - 2008. - 1088 с.

 59. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України, Тертишніков, Харків - 2007. - С.78.

 60. Наумов Д.В. Гражданско-правовое регулирование обязательного страхования профессиональной имущественной ответственности адвокатов : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / Д.В. Наумов. - Волгоград, 2011. - 26 с.

 61. Нешатаева Т. Н. Международное частное право и международный гражданский процесс: Учебный курс в трех частях / Т. Н. Нешатаева. - М.: ОАО «Издательский дом «Городец», 2004. - 624 с.

 62. Оверчук С.В. Вектор судової реформи: перспективи, помилки та напрямки // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні. Зб. матлів Всеукраїнської науково-практичної конференції. 29 квітня - 1 травня 2010 р. - К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2010. - С. 56 - 58.

 63. Павлуник І. А. Представництво в цивільному процесі України: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. - К, 2002. - 21 с.

 64. Постанова Пленуму ВГСУ «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» № 5 від 23 березня 2012 року.

 65. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 51 (23.12.2011). - Ст. 577.

 66. Про страхування: Закон України від 07 березня 1996 р. № 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 18. - Ст. 78.

 67. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства : монографія / В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баранкова [та ін.] ; за заг. ред. проф. В. В. Комарова. - X : Харків юридичний, 2008. - 928 с.

 68. Рабинович П.М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посібник [видання 5-те, зі змінами] / П.М. Рабінович. - К. : Атіка. - 2001. - 174 с.

 69. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16листопада 2000р. // Офіційний вісник України. - 2000. - № 47. - Ст. 2045.

 70. Розова М.Ю. Обращение за судебной защитой по советскому гражданскому процессуальному праву: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Свердловск, 1983. - С. 20.

 71. Саржаровська Т.В. Форма участі органів опіки і піклування в цивільному процесі // Держава і право. - 2005. - Спецвипуск. - с. 530-534.

 72. Святоцький О. Д., Михеєнко М. М. Адвокатура України: Навч. посіб. для студентів юрид. вищих навч. закладів і фак. - К.: Ін Юре. - 1997. - 224 с.

 73. Семиченко В. А. Психология общения / В. А. Семиченко. - 2-е изд. - К. : Магістрі, 1998. - 150 с.

 74. Сердюк В.В. Дублювання касаційних повноважень як викривлення суті касації / В.В. Сердюк // Вісник Верховного Суду України. - 2008. - № 3(91).

 75. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: учеб. пособие / Государственное высшее учебное заведение «Запорожский национальный ун- т» МОН Украины. - Х. : Право, 2008. - 496c.

 76. Сотников С.Л. Страхование профессиональной ответственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / С.Л. Сотников. - Томск, 2010. - 26 с.

 77. Социальная психология : учеб. пособие / ред. А. М. Столяренко. - М. : Юнити-Дана, 2001. - 543 с.

 78. Стан судової реформи в Україні / В. В. Шцтович, Н. І. Бесєдіна // Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: монографія / за заг. ред. Ю.Г. Рубана; Національний ін-т стратегічних досліджень.-К.: НІСД, 2009.-С. 99-112.

 79. Тарло Е. Г. Профессиональное представительство в суде : монография / Е. Г. Тарло. - М. : Известия, 2004. - 416 с.

 80. Тацій Л.В. Функції адвоката в цивільному судочинстві // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. - Вип. 67. - С. 178 - 182.

 81. Тертишніков В.І. Проблеми доказового права у юридичній науці та судовій практиці // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій пам'яті професора О.А. Пушкіна (23 травня 2009 р.). - Х.: Вид-во Харк. Нац. ун-ту внутр. справ, 2009. - с. 300.

 82. Тихомиров Ю.А. Теория компетенции / Ю.А. Тихомиров. - М.: Зерцало, 1999.

 83. Тлумачний словник сучасної української мови / [укладачі Л.П. Коврига, Т.В. Ковальова, В.Д. Пономаренко; за ред. В.С. Калачника]. - Харків: Белкар-книга, 2005. - 800 с.

 84. Треушников М.К. Доказательства и доказывание в советском гражданском процессе. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - с. 90.

 85. Файєр O.A. Поняття професійної відповідальності та підстави її виникнення / O.A. Файєр // Форум права. - 2009. - № 3. - С. 627-633. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009- 3/09foapiv.pdf

 86. Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник. - Вид. 2-ге, випр. і доп. - К. : Алерта, 2008. - 431с.

 87. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. Ред. С.Я. Фурси. - К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006. - Т. 1. - 912 с.

 88. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №№ 40-44. - Ст.356.

 89. Цивільний процес: Навч. посіб. / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов,
  Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. - За ред. Ю.В. Білоусова. - К.: Прецедент, 2005. - 293 с.

 90. Цивільний процес: Навчальний посібник. / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусова, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. - За ред. Ю.В. Білоусова. - К.: Прецедент, 2005. - 293 с.

 91. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004 р. - № 40, (№№ 40-42). - Ст. 492.

 92. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [за ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, В.В. Васильченка, Н.Ю. Голубєвої]. - Харків: Одіссей, 2009. - 952 с.

 93. Цивільний процесуальний кодекс України: Текст із змінами та доповненнями станом на 15 березня 2004 р.. - Офіц. вид. - К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2004. - 341 с.

 94. Шкарупа В.К., Філонов О.В., Титов А.М., Кінаш Ю.Я. Адвокатура України: навч. посіб. / Віктор Костянтинович Шкарупа (ред.). - 2-ге вид., випр. - К. : Знання, 2008. - 398с.

 95. Шпагіна І. «Функція», «повноваження», «компетенція» як правові категорії /І. Шпагіна // Українське право. - 2008. - № 1.

 96. Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України: академічний курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. /М. Й. Штефан. - К. : Ін Юре, 2005. - 624 с.

 97. Шумелда Я.П. Страхування: навч. посібник / Я.П. Шумелда ; 2-ге вид., розширене. - К. : Міжнародна агенція «БІЗОН», 2007. - 384 с.

 98. Юдин Е. Г. Системный поход и принципы деятельности. Методологические проблемы современной науки / Е. Г. Юдин. - М. : Наука, 1978. - 392 с.

 99. Юридичний словник / За ред. Б.М. Бабія. - К., 1983. - С.400.

 100. Sofie Geeroms Foreign law in civil litigation. A comparative and functional analysis / Sofie Geeroms. - Oxford : University press, 2004. - 415 p.

 101. Supreme Court of Japan. Overview of the Judicial System in Japan : [Електронний ресурс] / Supreme Court of Japan. - Режим доступу : http://www.courts.go.jp/english/system/system.html#02.

Питання на іспит


 1. Поняття та значення представництва в суді.

 2. Види представництва.

 3. Правова допомога в цивільному судочинстві.

 4. Роль адвоката у цивільному процесі.

 5. Правові аспекти участі адвоката в цивільному процесі.

 6. Процесуальні права і обов»язки представника в цивільному процесі.

 7. Процесуальні та не процесуальні форми здійснення представницької діяльності в цивільному судочинстві.

 8. Види процесуальної діяльності адвоката в цивільному процесі.

 9. Професійна відповідальність адвоката: поняття, форми та місце в системі юридичної відповідальності.

 10. Договір про надання правової допомоги.

 11. Сутність професійного спілкування адвоката у цивільному процесі.

 12. Методико-прикладні аспекти допроцесуальної діяльності адвоката у цивільних справах.

 13. Підготовка адвокатом позовної заяви до суду.

 14. Підготовка адвокатом доказової бази в цивільному процесі.

 15. Обґрунтування доказової стратегії адвоката та зміст окремих засобів доказування.

 16. Проблеми отримання інформації за адвокатським запитом.

 17. Проблеми отримання адвокатом інформації про зміст норм іноземного права під час представництва інтересів клієнта в цивільному судочинстві.

 18. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду цивільних справ.

 19. Забезпечення позову і забезпечення доказів. Діяльність адвоката з цих питань.

 20. Фіксування судового процесу. Журнал судового засідання. Робота адвоката з журналом судового засідання.

 21. Рішення суду, законність і обґрунтованість судових рішень у цивільних справах.

 22. Аналіз адвокатом рішення у цивільній справі.

 23. Надання правової допомоги в оскарженні судових рішень.

 24. Проблемні питання повноважень та процесуальної діяльності адвоката в апеляційному провадженні.

 25. Проблеми діяльності адвоката у стадії касаційного провадження.

 26. Проблеми діяльності адвоката у стадіях перегляду судових рішень.

 27. Справи окремого провадження. Підготовка і ведення адвокатом таких справ.

 28. Перегляд судових рішень у зв»язку з нововиявленими обставинами, регляд судових рішеньВСУ, надання адвокатом правової допомоги у таких стадіях.

 29. Надання адвокатом юридичної допомоги сторонам на стадії виконання судових рішень.

 30. Надання адвокатом правової допомоги в ситуаціях зупинення та закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду.1 кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 108 год.).


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка