Робоча програма навчальної дисципліни трудове право галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»Сторінка6/6
Дата конвертації15.05.2017
Розмір0.89 Mb.
1   2   3   4   5   6

Зробіть правильний вибір з наведеного переліку і запишіть номер поряд

з відповідною літерою:
Основні ознаки трудового правовідношення [А] та інші відносини пов’язані

з трудом [Б]

1) працівник входить до складу трудового колективу

2) працівник має право передоручити свою роботу іншій особі

3) підпорядкування внутрішньому трудовому розпорядкові

4) виконується будь-яка робота

5) працівник не входить до трудового колективу

6) на працівника поширюються гарантії встановлені трудовим

законодавством

7) виконується робота згідно професії, спеціальності

8) робота виконується у будь-який зручний для працівника час

9) працівник виконує роботу особисто

10) на працівника не поширюються гарантії встановлені трудовим

законодавством

11) оплата праці проводиться за встановленими нормами

12) оплата праці проводиться за угодою сторін

А____________ Б)_______________
Джерела трудового права поділяються за сферою дії [А] та за формою [Б]

1) загальнодержавні

2) закони

3) укази


4) галузеві

5) місцеві17

6) розпорядження

7) міжгалузеві

8) постанови

9) обласні

10) рішення

11) роз’яснення

12) накази

А____________ Б)_______________


Безробітними визнаються громадяни [А] та не визнаються громадяни[Б]

1) працездатного віку

2) які не мають заробітку (трудового доходу) з незалежних від них

причин


3) зареєстровані в службі зайнятості

4) які не мають заробітку через відсутність належної роботи

5) які справді шукають роботу та здатні приступити до праці

6) які іноді працюють, але їм не вистачає заробітку

7) пенсіонери

8) які не працювали не менше двох місяців

А__________________ Б__________________
Риси притаманні нормам права [А] та принципам права [Б ]

1) не встановлюють зразка поведінки

2) містять лише загальні правила чи ідею

3) не мають складових елементів

4) не визначають свободи вибору

5) не враховують поєднання інтересів працівників і суспільства

6) встановлюють правила поведінки

7) мають складові елементи ( гіпотезу, диспозицію, санкцію)

8) бувають міжгалузеві, галузеві, та окремих інститутів

А_______________ Б_________________Перелік залікових питань з курсу „Трудове право України"


 1. Право на працю в системі прав людини.

 2. Становлення розвиток трудового права.

 3. Предмет трудового права: індивідуальні й колективні трудові відносини.

 4. Поняття трудового права як галузі права. Відмежування трудового права від
  суміжних галузей права (цивільного, адміністративного права, права соціального
  забезпечення, цивільного процесу).

 5. Поняття та особливості методу трудового права в умовах переходу до ринкових
  відносин.

 6. Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин.

Система трудового права як галузі права.

 1. Джерела трудового права:: поняття, особливості, види.

 2. Загальна характеристика основних принципів трудового права.

 3. Основоположні принципи і права у сфері праці (Декларація МОП про
  основоположні принципи і права у сфері праці від 18 червня 1998р).

 4. Поняття і класифікація суб'єктів трудового права.

 5. Трудове законодавство: поняття, структура, сфера дії.

 6. Поняття і джерела міжнародно-правового регулювання праці.

 7. Міжнародна організація праці, її структура, основні напрями діяльності.

 8. Поняття, форми та державні гарантії (загальні й додаткові) зайнятості населення.

 9. Поняття, види, правова організація працевлаштування.

 10. Державна служба зайнятості: структура, обов'язки й права.

 11. Правовий статус безробітного.

 12. Поняття та особливості індивідуальних трудових правовідносин, їх структура.

 13. Підстави виникнення, зміни та припинення індивідуальних трудових
  правовідносин.

 14. Трудова правосуб'єктність працівників: виникнення, зміст, випадки обмеження.

 15. Трудові права іноземців в Україні.

 16. Ознаки трудової правосуб'єктності роботодавця.

 17. Поняття трудового договору, його відмінності від суміжних цивільно-правових
  договорів, пов'язаних з працею (підряду, доручення, авторського та ін.).

 18. Зміст і форма трудового договору.

 19. Загальний порядок укладення трудового договору, його оформлення.

 20. Випробування при прийнятті на роботу.

 21. Контракт як особливий вид трудового договору, сфера його застосування.

 22. Порядок укладення контракту з керівником державного підприємства.

 23. Порядок укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників.

 24. Суміщення професій (посад) та його значення.

 25. Трудовий договір про роботу за сумісництвом.

 26. Трудовий договір з молодим фахівцем.

 27. Поняття та види переведень на іншу роботу.

 28. Переміщення на інше робоче місце, його відмінності від переведення.

 29. Зміна істотних умов праці та її правові наслідки.

 30. Атестація працівників та її значення.

 31. Поняття і випадки відсторонення від роботи.

 32. Класифікація підстав припинення трудового договору.

 33. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

 34. Загальні й додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи
  роботодавця.

 35. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

 36. Порядок оформлення звільнення працівників і здійснення розрахунків з ними.
  Вихідна допомога.

 37. Поняття і види робочого часу.

 38. Режим робочого часу та його види. Ненормований робочий день як особливий
  режим робочого часу.

 39. Поняття надурочних робіт і порядок їх застосування.

 40. Поняття і види часу відпочинку.

 41. Види відпусток за Законом України „Про відпустки".

 42. Щорічна відпустка і порядок її надання.

 43. Види щорічних додаткових відпусток і порядок їх надання.

 44. Поняття і значення нормування праці. Види норм праці. .

 45. Правове визначення поняття заробітної плати та її структура.

 46. Сфери регулювання заробітної плати, їх співвідношення.

 47. Мінімальна заробітна плата та умови визначення її розміру.

 48. Тарифна система та її елементи.

 49. Системи заробітної плати.

 50. Порядок обчислення середньої заробітної плати.

 51. Поняття і види гарантійних виплат і доплат.

 52. Поняття і види компенсаційних виплат.

 53. Поняття і засоби забезпечення дисципліни праці.

 54. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

 55. Заохочення за успіхи в роботі: поняття, підстави, види,, порядок застосування.

 56. Поняття та види дисциплінарної відповідальності працівників.

 57. Дисциплінарні стягнення, порядок їх застосування, оскарження і зняття.

 58. Поняття і правова природа матеріальної відповідальності сторін трудового
  договору, її відмінність від цивільно-правової відповідальності.

 59. Підстава і умови матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну
  майну роботодавця.

 60. Види матеріальної відповідальності працівників.

 61. Визначення розміру шкоди, заподіяної працівником і порядок її відшкодування.

 62. Матеріальна відповідальність роботодавця за порушення права працівника на
  працю.

 63. Матеріальна відповідальність роботодавця в трудових правовідносинах: підстава,
  умови, розміри.

 64. Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням його здоров'я на
  виробництві.

 65. Відшкодування роботодавцем моральної шкоди у трудових правовідносинах.

 66. Поняття охорони здоров'я на виробництві, її правове забезпечення.

 67. Організація охорони здоров'я працівників на підприємстві.

 68. Спеціальні правила охорони здоров'я на важких, небезпечних і шкідливих
  роботах

 69. Правила особливої охорони здоров'я та працездатності жінок і молоді на
  виробництві.

 70. Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і
  аварій на виробництві.

 71. Види пільг працівникам, які суміщують працю з навчання.

 72. Поняття, види і причини виникнення індивідуальних трудових спорів.

 73. Комісії з трудових спорів, їх організація і компетенція.

 74. Розгляд індивідуальних трудових спорів судом.

 75. Колективні трудові правовідносини: поняття, особливості, види.

 76. Поняття і форми соціального партнерства у сфері праці.

 77. Поняття і види трудових колективів, їх повноваження.

 78. Правовий статус профспілок у сфері праці: загальна характеристика.

 79. Права та обов'язки профспілок за Законом України „Про професійні спілки, їх
  права та гарантії діяльності".

 80. Правовий статус організацій роботодавців у соціально-трудовій сфері: загальна
  характеристика.

 81. Повноваження організацій роботодавців та їх об'єднань за Законом України „Про
  організації роботодавців".

 82. Поняття і сторони колективного договору, сфера його укладання.

 83. Зміст і структура колективного договору.

 84. Порядок укладення, зміни колективного договору, строк його дії.

 85. Поняття і роль колективних угод у регулюванні трудових відносин, сторони угод.

 86. Види угод, сфера їхньої дії, зміст.

 87. Порядок укладення, зміни угод.

 88. Генеральна угода як акт соціального партнерства,

 89. Відповідальність за порушення і невиконання колективних договорів, угод.

 90. Поняття, види, причини виникнення колективних трудових спорів.

 91. Порядок вирішення колективних трудових спорів.

 92. Право на страйк та його обмеження. Порядок проведення страйку.

 93. Поняття та основні види нагляду і контролю за додержання законодавства про
  працю, охорону здоров'я на виробництві.

 94. Система органі, які здійснюють державний нагляд і контроль за додержання
  законодавства про працю, охорону здоров'я на виробництві.

 95. Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю:
  завдання, повноваження.

 96. Державний комітет з нагляду за охороною праці: завдання, повноваження.

 97. Громадський контроль за додержанням законодавства про працю, охорону
  здоров'я на виробництві.

 98. Відповідальність роботодавця за порушення законодавства про працю, охорону
  здоров'я на виробництві.

1. Конституція України – http://www.president.gov.ua/content/constitution.html

2. Кодекс законів про працю України: Офіційний текст. - К.: Атіка, 2009. - 104 с.

3. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю /. Стичинський Б.С, Зуб І.В., Ротань В.Г. // Вид. 8-ме, доп. та перероб. -К.:Вид-воА.С.К.,2007.

4. Трудове право України у запитаннях та відповідях: Навчально-методичний посібник / За ред. В.В. Жернакова. - X.: «Одіссей», 2010. - 280 с.

5. Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009. – 728 с.

6. Трудове право України в схемах і таблицях : [Навчальний посібник] / С. М. Прилипко, О.М. Ярошенко та інші. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2010. – 560 с.

7. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підруч. / Вид. 4-те, стер. - К.: Вікар, 2006. - 725 с.

8. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Монографія. -Львів: Видавн. центр Львів, нац. ун-ту імені І. Франка, 1999.

9. Прилипко С.М. Розмежування права соціального забезпечення і трудового права//Право України. - 1999. -№10. -С. 58-61.

10. Процевский А.И. Предмет советского трудового права. - М: Юрид. лит., 1979.

11. Процевский А.И. Метод правового регулирования трудовых отношений. -М.: Юрид. лит., 1972.

12. Бару М.И. Унификация и дифференциация норм трудового права // Сов. гос-во и право. - 1971. -№ 10. -С. 45 - 50.

13. Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудових отношений. - Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1977.-151 с.

14. Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: Монографія. - X.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. - 456 с.

15. Лазор В.В. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права і сторона трудових спорів // Право України. - 2003. - № 10. - С. 100-103.

16. Барабаш О.Т. Щодо властивостей трудових правовідносин // Право України. - 1998. - № 3. - С. 64 - 69.

17. Єрьоменко В. Вольовий характер підстав виникнення трудових правовідносин // Право України. - 1998. - № 11. - С. 96 - 98.

18. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. - Одеса: Юрид. літ., 2001.

19. Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2003.

20. Сільченко С.О. Строковий трудовий договір за законодавство України: поняття, види, умови укладення, зміни та припинення. - X.: Золоті сторінки, 2005.

21. Венедиктов В. Рабочее время и время отдыха: Текст лекций. - X.: Харьк. юрид. ин-т, 1987.

22. Гончарова Г.С., Жернаков В.В., Жигалкин П.І. Научно-практический комментарий Закона Украины «Об отпусках». - X.: Консум, 1997.

23. Гетьманцева Н. Співвідношення централізованого і локального правового регулювання оплати праці // Право України. - 1997. - № 12. - С.66-70.

24. Колот А.М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення. – К.: Фірма «Праця», 1997 р.

25. Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений, организаций: Постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 20.07.1984 г., № 213 // Юрид. вісн. України.-1999.-№ 15.

26. Барабаш О.Т. Відповідальність за порушення трудової дисципліни. -К.: Вища школа, 1997.

27. Неумивайченко Н.М. Правила поведінки державних службовців // Право України. - 2001. - № 2. - С. 80-83.

28. Ярошенко О.М. Дисципліна праці і відповідальність за її порушення // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. - Харків: Нац. юрид. акад. України, 1998. - Вип. 34. - С. 142 - 146.

29. Бару М.И. Регрессные обзательства в трудовом праве // Антологія української юридичної думки. Т.9. : Юридична наука радянської доби.- К.: Вид. Дім «Юрид. кн.», 2004. - С. 489-503.

30. Стависский П.Р. Проблеми материальной ответственности в советском трудовом праве. - Одесса: Вища шк., 1982.

31. Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин: Монографія. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002.

32. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Постанова Верховної Ради України від 19.11.1992 р., № 2801-ХИ. - Відом. Верховної Ради України. - !993. - № 4. - Ст.19.

33. Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві: Постанова КМ України від 25.08.2004 р., № 1112 // Відом. Верховної Ради України. -2004.-№35.-Ст. 2337.

34. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці: затв. наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р., № 15 // Відом. Верховної Ради України. - 2005. - № 8. - Ст. 455.

35. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 р., № 9 // Бюл. зак-ва і юрид. практики України. - 2004. - № 5.

36. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 р., № 9 // Бюл. зак-ва і юрид. практики України. - 2006. - № 2.

37. Про практику застосування судами законодавства про оплату праці: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.12.1999 р., № 13 // Вісн. Верховного Суду України (додаток). - 2000. - № 1.

38. Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1992 р, № 14 // Трудове право України: Збірник нормативно-правових актів // Упорядник П.А.Бущенко, І.А. Вєтухова. - X.: Вид. друге доповн. та переробл. Консул, 2002.-С. 211-223.

39. Бурак В.Я. Трудові спори: Порядок їх вирішення в Україні. - К.: Т- во "Знання", КОО, 2003.

40. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. - Одеса: Юрид. літ., 2001.41. Швець Н.М. Право на страйк та умови його реалізації: Монографія. - X.: Право, 2009.-224 с.


1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка