Робоча програма навчальної дисципліни трудове право галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»Сторінка5/6
Дата конвертації15.05.2017
Розмір0.89 Mb.
1   2   3   4   5   6
Тема 8. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю та охорону праці на виробництві

Практичні завдання

Задача №1.

ЦК профспілки трудящих ся металургійної і гірничодобувної промисловості України виступив з ініціативою початку колективних переговорів з розробки і укладення галузевої угоди гірничо-металургійного комплексу України на 2004-2005 роки. Сторону власників

підприємств, установ, організацій галузі під час переговорів представляли Міністерство промислової політики України, Фонд державного майна України, виробничі об'єднання. Після завершення переговорів і розробки проекту колективної угоди виникла низка питань: хто має підписати угоду від сторони власників та працівників? Коли нагода набуває чинності -з моменту підписання її уповноваженими представниками сторін чи реєстрації Міністерством праці та соціальної політики України? Яка сфера дії укладеної угоди?

Задача № 2.

Однією з організаційно-правових форм соціального партнерства у сфері праці є примирно-посередницькі процедури вирішення колективних трудових спорів. Назвіть функції примирної комісії з вирішення колективного трудового спору. Який порядок формування комісії і хто має право представляти інтереси працівників і роботодавців при розгляді і вирішенні колективного трудового спору?

Задача № 3.

Генеральний директор Донецького державного виробничого об'єднання „Автосервіс" вирішив укласти контракт з гр. Доценко про його роботу на посаді директора Макіївського філіалу , яке входить до складу об'єднання. Рада трудового колективу заперечила проти такої кандидатури. Генеральний директор ВО поставив ряд запитань юрисконсульту.

Чи потрібно узгоджувати контракт з профкомом?

Чи має юридичне значення думка ради трудового колективу?

Чи може в цій ситуації бути підписаний контракт?

Задача № 4.

Виборний орган первинної профспілкової організації підприємства пред'явив вимогу про звільнення майстра дільниці Струка за те, що він неодноразово без згоди виборного органу залучав працівників до надурочних робіт, не виконував заходи щодо охорони праці, передбачені в колективним договором. Директор відмовився виконати вимогу виборного органу, мотивуючи тим, що Струк забезпечує виконання плану в своєму цеху, а виборний орган не має права вимагати його звільнення, оскільки на роботу Струка брав він, директор, а не виборний орган.

Чи має юридичну силу вимога виборного органу первинної профспілкової організації про звільнення або покарання керівних працівників підприємства? Щодо яких саме керівників виборний орган первинної профспілкової організації має право вимагати звільнення?

Які заходи може вжити виборний орган первинної профспілкової організації, якщо вважає, що цього працівника необхідно звільнити з посади?Задача № 5.

Профспілкові збори державного педагогічного інституту винесли рішення про недовіру директору інституту і вимагали від Міністерства освіти і науки України розірвати з ним контракт у зв'язку з тим, що директор систематично затримував виплату заробітної плати працівникам, індексація заробітної плати не провадилася. Крім того, заборгованість по виплаті стипендії аспірантам становила 12 місяців, незважаючи на те, що кошти на такі цілі з бюджету були перераховані.

Міністерство відмовилося розірвати контракт. Профком звернувся до юрисконсульта за роз'ясненням про права профспілки щодо контролю за додержанням трудового законодавства. Представників профкому цікавило також, чи може профком звернутися до суду за захистом прав працівників?
Література

1. Конституція України – http://www.president.gov.ua/content/constitution.html

2.   Трудове право України у запитаннях та відповідях: Навчально-методичний посібник / За ред. В.В. Жернакова. - X.: «Одіссей», 2010. - 280с.

3.    12. Бару М.И. Унификация и дифференциация норм трудового права //Сов. гос-во и право. - 1971. -№ 10. -С. 45 - 50.

4. Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудових отношений. - Львов: Изд-во Львов. ун-та,1977.-151 с.

5. Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: Монографія. - X.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М.,2006. - 456 с.

6. Лазор В.В. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права і сторона трудових спорів // Право України. - 2003. - № 10. - С. 100-103.

7. Барабаш О.Т. Щодо властивостей трудових правовідносин // Право України. - 1998. - № 3. - С. 64 - 69.

8. Єрьоменко В. Вольовий характер підстав виникнення трудових правовідносин // Право України. - 1998. - № 11. - С. 96 - 98.

9. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. - Одеса: Юрид. літ., 2001.Теми ІНДЗ

 1. Проблеми працевлаштування іноземців в Україні.

 2. Проблеми правового забезпечення оплати праці за надурочні роботи.

 3. Проблема використання законодавства стосовно праці жінок.

 4. Випробування при прийнятті на роботу: правовий аспект.

 5. Суміщення професій (посад) та його значення

 6. Правовий статус організацій роботодавців у соціально-трудовій сфері: загальна
  характеристика.

 7. Тарифна система оплати праці та її елементи

 8. Зміст і форма трудового договору

 9. Види угод, сфера їхньої дії, зміст.

 10. Генеральна угода як акт соціального партнерства.


8. Методи навчання
Метод навчання - це певний спосіб цілеспрямованої реалізації процесу навчання, досягнення поставленої мети. Правильний підбір методів відповідно до мети та змісту навчання, вікових особливостей студентів сприяє розвитку їхніх пізнавальних здібностей, озброєнню їх уміннями й навичками використовувати здобуті знання на практиці, готує студентів до самостійного набуття знань, формує їхній світогляд.

Це різноманітні спроби, які допомагають студентам засвоїти програмний матеріал, сприяють активізації навчального процесу, з боку студентів - це набуття навчальних компетентностей. У дидактиці метод навчання - це певний спосіб цілеспрямованої реалізації процесу навчання, досягнення поставленої мети. Правильний підбір методів відповідно до мети та змісту навчання, вікових особливостей студентів сприяє розвитку їхніх пізнавальних здібностей, озброєнню їх уміннями й навичками використовувати здобуті знання на практиці, готує студентів до самостійного набуття знань, формує їхній світогляд.

Під час вивчення дисципліни «Право інтелектуальної власності в системі права України» використовуються наступні методи навчання: методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності, методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методи контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), корекції (самокорекції, взаємокорекції) та бінарні, інтегровані (універсальні) методи.

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. • за джерелом передачі навчальної інформації включає в себе:

- словесні методи – це бесіда, лекція. Бесіда відноситься до найдавніших і найпоширеніших методів дидактичної роботи. Провідною функцією даного метода є мотиваційно-стимулююча. Бесіда - це діалог між викладачем та студентом, який дає можливість за допомогою цілеспрямованих і вміло сформульованих питань спрямувати студентів на активізацію отриманих знань. Лекція служить для пояснення теми; її типовими ознаками, є тривалість запису плану та рекомендованої літератури, уведення та характеристика нових понять, розкриття та деталізація матеріалу, завершальні висновки викладача, відповіді на запитання.

- наочні методи - ілюстрація, демонстрація. Ілюстрація - допоміжний метод при словесному методі, її значення полягає в яскравішому викладенні та показі власної думки. Засоби ілюстрації є таблиці, схеми. Демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування: слайд – шоу, навчальний фільм чи його фрагмент.

- практичні методи - навчальна праця, це реферати студентів.


 • за ступенем керівництва навчальною роботою поділяють методи на два види:

- навчальна робота на семінарських заняттях – робота студентів в аудиторії. До неї належать відповіді на теоритичні питання, вирішення практичних задач, тестування, самостійні письмові роботи, та тощо;

- самостійна робота - самостійна робота студентів. Мова йде про завдання, які студенти виконують самостійно до них належать: питання для семінарського заняття, вирішення практичних завдань, підготовка рефератів, виконання індивідуальних завдань, тощо.

Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності.


 • методи стимулювання інтересу до навчання:

 • створення ситуації інтересу при викладанні того чи іншого матеріалу (використання пізнавальних ігор, перегляд навчальних фільмів). Розвиток інтересу в учнів - це засіб активізації навчання, що сприяє кращому засвоєнню знань;

 • пізнавальні ігри як метод набувають великого значення для стимулювання та формування інтересу до знань (ділові ігри, брейн-рінгі тощо).

 • навчальні дискусії призвані викликати інтерес до предмета. Викладач попередньо готує тему, питання, що обговорюватимуться. студенти читають різноманітну навчальну та наукову літературу з проблеми. Проводиться у формах брейн-рингів та круглих столів;

 • аналіз життєвих (практичних) ситуацій викликає інтерес як метод застосування теоретичних знань на практиці.

 • методи стимулювання обов'язку й відповідальності:

 • роз'яснення мети навчальної дисципліни;

 • вимоги до вивчення навчальної дисциплін.

 • заохочення та покарання в навчанні: оцінка студента за успіхи, усне схвалення, та осуд викладача.

Зазначені методи використовувались викладачем у взаємозв’язку для забезпечення всебічності вивчення дисципліни.
9. Форми та засоби контролю знань студентів

При організації навчання за кредитно-модульною системою для визначення рівня знань студентів застосовується процедура формування підсумкової оцінки з навчальної дисципліни за двома складовими – результатами поточної навчальної діяльності та результатами діагностики якості знань при складанні екзамену (переважно у письмовій формі). Поточна навчальна діяльність передбачає послідовне і систематичне накопичення балів за виконання всіх запланованих видів робіт, зазначених у робочих навчальних програмах навчальних дисциплін.

Система контролю успішності студента включає наступні різновиди: поточний, модульний, підсумковий модульний та семестровий (академічний) контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських та практичних занять і має на меті перевірку і визначення рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і відображаються у робочій навчальній програмі навчальної дисципліни (у розділах «Розподіл дисципліни (навчального модуля) на змістові модулі, її обсяг і форми модульного контролю» та «Засоби контролю знань студентів з кожного залікового модуля»). Вони можуть бути різними: усне опитування, обговорення проблемних питань, розв’язання ситуаційних завдань, виконання тестів, виконання аудиторних та позааудиторних контрольних робіт тощо.

Модульний контроль за окремий заліковий модуль може здійснюватися як під час проведення останнього семінарського заняття, так і у вигляді проведення модульної контрольної роботи (МКР), якщо це окремо передбачено змістом робочої навчальної програми. Переважна форма проведення модульного контролю - виконання за встановленим кафедрою порядком тестових завдань, які повинні бути представлені в повному обсязі у робочій навчальній програмі або видані у вигляді окремих матеріалів.

Підсумковий модульний контроль є відображенням рівня опрацювання студентом теоретичного та практичного матеріалу, рівня засвоєння ним вказаного матеріалу. Підсумковий модульний контроль відображає результат накопичення студентом балів (від 1 до 100 балів) в процесі поточної навчальної діяльності.

Повний і остаточний підсумок вивчення студентами навчальної дисципліни здійснюється під час семестрового (академічного) контролю. При семестровому контролі враховуються результати всіх попередніх видів контролю вивчення навчальної дисципліни.

Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виводиться із суми балів за поточну успішність.

На семестровий (академічний) контроль графіком навчального процесу передбачено по одному тижню в кожному семестрі.

Перелік питань для семестрового контролю, що охоплює зміст навчальної дисципліни та виноситься на семестровий (академічний) контроль, наводиться в робочій навчальній програмі (розділ «Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів»).
Засоби контролю:

Поточний контроль:

На денному відділенні: оцінювання усних відповідей на семінарах, доповідей, рефератів, виконання практичних і методологічних завдань, індивідуальних або контрольних завдань.Модульний контроль:

Модульна контрольна робота проводиться письмово у вигляді тестових завдань.


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ
Оберіть правильну відповідь - твердження, позначену літерою під

запитанням:

Твердження «Громадянин України має право самостійно укладати трудовий

договір з будь-якого віку, але не молодше 18 років»

А) вірне Б) невірне


Чи обов’язково проходять медичний огляд у разі прийняття на роботу особи,

молодші 18 років?

А) так Б) ні7
Твердження, що система норм трудового права поділяється на загальну й

особливу частини:

А) вірне Б) невірне
Твердження, що трудові правовідносини можуть виникати тільки на

державних підприємствах, в установах, організаціях:

А) вірне Б) невірне
Твердження, що колективний договір може укладатись в структурних

підрозділах підприємств, установ, організацій:

А) вірне Б) невірне
Твердження «Громадянин України має право самостійно укладати трудовий

договір з будь-якого віку, але не молодше 16 років»

А) вірне Б) невірне
Чи обов’язково проходять медичний огляд працюючі особи, молодші 21

року?


А) так Б) ні
Твердження, що система норм трудового права поділяється на загальну й

спеціальну частини:

А) вірне Б) невірне
Твердження, що трудові правовідносини можуть виникати на підприємствах,

в установах, організаціях будь якої форми власності та виду діяльності:

А) вірне Б) невірне
Твердження «колективний договір, угода зберігають чинність у разі

реорганізації підприємства»

А) вірне Б) невірне
Твердження, що колективний договір укладається лише на державних

підприємствах

А) вірне Б) невірне
Твердження, що особи винні у порушенні умов колективного договору

несуть адміністративну відповідальність

А) вірне Б) невірне8
Твердження, що допомога по безробіттю виплачується не менше мінімальної

заробітної плати:

А) вірне Б) невірне
Твердження, що колективні договори реєструються в місцевих органах

державної виконавчої влади:

А) вірне Б) невірне
Твердження «Колективний договір, угода зберігають чинність у разі зміни

власника підприємства»

А) вірне Б) невірне
Твердження, що особи винні у порушенні умов колективного договору

несуть кримінальну відповідальність

А) вірне Б) невірне
Твердження, що диференціація джерел трудового права залежить від віку і

статі працівника:

А) вірне Б) невірне

З наведеного переліку оберіть правильну(і) відповідь(і):

Визначення поняття трудового права включає:

А) Поєднання суспільних, колективних і особистих інтересів

працівників

Б) Сукупність відносин, які регулюються правовими нормами

В) Систему правових норм, що регулюють сукупність трудових та

інших відносин

Г) Визначення суб’єктів та їх компетенцію


Трудові правовідносини можуть виникати:

А) Між особою, що виконує роботу та особою яка її надає

Б) В утвореннях зі змішаною формою кооперації

В) Тільки між фізичною та юридичною особою

Г) На підприємствах , в установах та організаціях
Система норм трудового права має такі ознаки:

А) Єдність і відокремлення

Б) Єдність і диференціація

В) Єдність та специфіка окремих норм


За сферою дії нормативно-правові акти поділяються на:

А) Галузеві та обласні9

Б) Обласні та місцеві

В) Загальнодержавні та місцеві

Г) Галузеві та відомчі
Спеціальні джерела трудового права:

А) Передбачають підвищену відповідальність

Б) Визначають юридичну рівність сторін

В) Конкретизують загальні норми права


Джерела трудового права

А) Акти компетентних державних органів

Б) Встановлення і санкціонування норм права

В) Визначеність сфери дії норм права


Значення основних принципів трудового права полягає:

А) У подальшому розвитку трудового законодавства

Б) В об’єднанні окремих норм трудового права в систему даної галузі

В) У визначенні системи інституту трудового права


Повна трудова правосуб’єктність громадянина виникає з досягненням:

А) 14 років

Б) 18 років

В) 16 років

Г) 21 року
Чи реєструються професійні спілки в державних органах:

А) Обов’язково

Б) Обов’язково, але за рішенням загальних зборів

В) Обов’язково, але за рішенням профкому


Сторонами колективного договору є:

А) робітник та власник підприємства

Б) робітник та профспілка

В) власник та профспілка

Зміст колективного договору визначається:

А) роботодавцем

Б) профспілкою

В) сторонами в межах їх компетенції

Г) із закону
Колективний договір поширюється:

А) на всіх працюючих на підприємстві

Б) на працівників, які є членами профспілок

В) на працюючих лише за трудовим договором10


Контроль за виконанням колективного договору здійснюється:

А) профспілковими органами

Б) безпосередньо сторонами

В) радами трудових колективів


Не можуть бути суб’єктами трудового права особи:

А) які не мають спеціальної освіти

Б) які повернулися із міст позбавлення волі

В) неповнолітні

Г) недієздатні
Кодекс законів про працю було прийнято у:

А) 1971 році

Б) 1991 році

В) 2001 році

Г) 1996 році
Колективні договори бувають таких видів:

А) Підприємства, цеху, бригади

Б) Підприємства, структурного підрозділу

В) Підприємства, цеху, групи працівників


Строки ведення колективних переговорів установлюються:

А) Чинним законодавством

Б) Угодою сторін

В) Підзаконними і локальними актами


Що не включає метод трудового права:

А) договірний порядок виникнення трудових відносин

Б) поєднання рівності з підлеглістю

В) поєднання централізованого і локального регулювання

Г) нормативне і договірне регулювання норм праці

Д) несудовий порядок застосування санкцій і охорони праці


До функцій трудового права належать:

А) виховна

Б) ідеологічна

В) запобіжна

Г) виробнича

Д) захисна

Ж) соціальна

З) процесуальна


Диференціація джерел трудового права зумовлена:

А) об’єктивними умовами11

Б) суб’єктивним становищем суб’єктів

В) територіальним розміщенням підприємств


Види суб’єктів трудового права:

А) працівники ( робітники та службовці)

Б) власник підприємства (адміністрація)

В) трудові колективи

Г) громадські організації

Д) будь-яка юридична особа


Повноваження трудового колективу здійснюють:

А) Загальні збори

Б) профспілковий комітет

В) рада трудового колективу

Г) органи управління ( адміністрація)
Предметом трудового права є:

А) лише трудові правовідносини

Б) трудові та тісно пов’язані з трудовими правовідносини

В) правовідносини, які пов’язані з використанням праці


До тісно пов’язаних з трудовими відносин не відносяться:

А) відносини з підвищення кваліфікації

Б) відносини, що виникають із трудової угоди

В) відносини із вирішення спорів

Г) відносини у зв’язку з працевлаштуванням
Колективний договір, угода:

А) обов’язкові для обох сторін, підприємств

Б) не повинні суперечити чинному законодавству

В) визнаються недійсними, якщо погіршують становище працівників

Г) усі зазначені відповіді
У принципах трудового права розкриваються:

А) закономірність суспільного розвитку

Б) зміст права і його сутність

В) тенденції і потреби суспільного життя

Г) сутність колективного договору

Д) особливості джерел трудового права


Характерні ознаки джерел трудового права:

А) Особливі види суспільних відносин

Б) нормотворча діяльність держави

В) наявність чисельних локальних норм права

Г) спеціальні нормативні акти

Д) джерела, що приймаються спеціальними органами12


У системі правових норм розрізняють:

А) загальні і міжгалузеві принципи

Б) галузеві принципи і принципи окремих інститутів

В) тільки загальні і спеціальні

Г) тільки загальні і галузеві

Д) тільки принципи окремих інститутів галузі права


Види осіб, як суб’єктів трудового права:

А) фізичні особи

Б) юридичні особи

В) будь-які кооперативні організації


Здатність громадянина до праці залежить:

А) від його фізичного стану

Б) від його розумового стану

В) від досягнення ним повноліття

Г) від його фізичного і розумового стану
Функції трудового колективу реалізуються:

А) радою трудового колективу

Б) загальними зборами трудового колективу

В) профспілковим комітетом

Г) профспілковим комітетом разом з радою трудового колективу
Конституція України, як основне джерело трудового права була прийнята:

А) 24 серпня 1991 року

Б) 23 червня 1994 року

В) 28 червня 1996 року

Г) 1 травня 1998 року
Зміст принципу права на працю забезпечується нормами інституту:

А) трудового договору

Б) охорони праці

В) зайнятості та працевлаштування

Г) трудових спорів

Д) державного соціального страхування


Основу предмету трудового права становлять:

А) жива праця, її організація та умови

Б) інші індивідуальні та колективні правовідносини

В) індивідуальні, кооперативні відносини і відносини спільних

підприємств
Основний принцип трудового права ширший:

А) від суб’єктивного основного трудового права13

Б) від юридичних гарантій права на працю

В) від права на освіту, зарплату, зайнятість

Г) від повноти основного принципу трудового права в поєднанні з

правовими гарантіями


Зміст права на працю включає єдність таких можливостей суб’єктів

трудового права:

А) отримання роботи і можливість бути працівником виробництва будь-

якої форми власності

Б) вільний вибір роботи, професії, спеціальності

В) реалізація здібностей до праці в безпечних і здорових умовах

Г) вимога поновлення порушеного права на працю

Д) обов’язковість членства у профспілковому органі


Риси, що об’єднують фізичних і юридичних осіб як суб’єктів трудового

права:


А) обов’язкове додержання норм трудового права

Б) належність до державного устрою

В) можливість бути наймачем робочої сили

Г) дотримання норм КЗпП

Д) Збереження обов’язкової квоти працевлаштування
До основних трудових прав працівників належать права:

А) на працю, зайнятість, відпочинок

Б) на здорові й безпечні умови праці

В) на об’єднання в професійні спілки

Г) на матеріальне забезпечення

Д) на звернення до суду з приводу вирішення трудового спору


Чи впливає профком на виникнення трудових правовідносин:

А) так, у разі прийняття на роботу неповнолітніх

Б) так, як наймач робочої сили

В) так, за умови встановлення випробувального терміну більше 3

місяців

Г) не впливає, бо це не його функція


До порядку укладення колективного договору входить:

А) підготовка і обговорення проекту

Б) схвалення і прийняття проекту

В) підписання і реєстрація договору

Г) внесення до договору змін і доповнень

Д) усі перелічені відповіді


Щодо форми колективного договору:

А) форма письмова або протокольна14

Б) усна

В) тільки письмова


До основних взаємних зобов’язань сторін виробничого характеру належать:

А) зміни в організації виробництва і праці

Б) забезпечення продуктивної зайнятості

В) нормування, оплата праці

Г) усе перелічене
Трудове право як самостійна і провідна галузь права включає:

А) систему галузі і систему законодавства

Б) систему науки і систему начального курсу

В) систему галузі і систему прийняття норм


Будівнича і провідна роль трудового права в загальній системі права

виявляється в такому:

А) посиленні економічних методів управління

Б) активізації госпрозрахунку і самофінансування

В) розширенні демократичних заходів управління підприємством

Г) регулювання міри праці і пенсійних відносин

Д) визначенні роду і виду трудової діяльності
За Конституцією України органи держави наділені:

А) нормотворчою діяльністю

Б) формою вираження нормативних актів, що приймаються ними

В) правом встановлювати обсяг прав для працівників


За органами правотворчості джерела права можуть видаватися:

А) вищими органами влади і управління

Б) центральними органами управління

В) місцевими органами народовладдя

Г) власниками (керівниками ) підприємств

Д) трудовими колективами спільно з профкомами


Диференціація джерел трудового права залежить від:

А) галузі виробництва або умов праці

Б) віку і статі працівника

В) характеру трудового зв’язку

Г) мети регулювання трудових відносин

Д) економічної і соціальної основи держави


Основні принципи трудового права:

А) всезагальність праці і рівність трудових прав

Б) вільний вибір місця роботи та охорони праці

В) розподіл за працею та матеріальне забезпечення15

Г) додержання трудової дисципліни й вибір роду роботи

Д) розподіл за працею й оплата за трудовою угодою


Юридичною гарантією права на працю є:

А) законодавче встановлення порядку прийняття, переведення та

звільнення працівника

Б) заборона необґрунтованої відмови в прийнятті на роботу

В) заборона встановлення гірших умов праці порівняно з тими, які

передбачено законом

Г) заборона поєднання державної та приватної оплати праці
Фізичні особи можуть бути суб’єктами трудового права лише за умов:

А) досягнення певного віку

Б) наявності відповідної професійної підготовки

В) підвищення кваліфікації

Г) включення до складу бригади
Обмеження працівника у трудовій правосуб’єктності допускається :

А) тільки безпосередньо законом

Б) на підставі закону чи постанови

В) локальними нормами права

Г) законом або на його підставі судом чи державним органом
Юридичним особам як суб’єктам трудового права властиві такі риси:

А) організаційна єдність

Б) відокремленість майна

В) наявність фонду оплати праці

Г) самостійна відповідальність перед другою стороною
Чи може бути членом профспілки пенсіонер:

А) це питання вирішує профком

Б) може без будь-яких обмежень

В) це питання вирішують загальні збори

Г) не може
Визначення поняття трудових правовідносин включає:

А) вид суспільних відносин

Б) їх врегулювання нормами трудового права

В) забезпечення працівників належними умовами праці


До суб’єктів трудових правовідносин належать:

А) працівники (робітники та службовці)

Б) власники підприємств усіх форм власності

В) окремі громадяни як наймачі робочої сили

Г) тільки юридичні особи

Д) тільки особи віком старше 18 років16


Стадії укладення колективного договору:

А) підготовка проекту

Б) обговорення і прийняття проекту

В) підписання і реєстрація

Г) схвалення і набрання чинності

Д) усе перелічене


Щодо строку дії колективного договору:

А) діє доти, поки сторони не укладуть новий

Б) діє щонайбільше рік

В) діє 3 роки


Взаємні зобов’язання в галузі трудових відносин охоплюють:

А) режим праці, тривалість робочого часу та відпочинку

Б) умови та охорону праці

В) встановлення гарантій, компенсацій, пільг

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка