Робоча програма навчальної дисципліни трудове право галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»Сторінка3/6
Дата конвертації15.05.2017
Розмір0.89 Mb.
1   2   3   4   5   6
Тема 3. Трудовий договір. Правове регулювання робочого часу, часу відпочинку та оплати праці

Вивчаючи цю тему необхідно детально розглянути поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період, сторони трудового договору, зміст трудового договору та порядок його укладення трудового договору. Види трудового договору, заміна його умов та припинення трудового договору.

Вивчаючи дану тему рекомендується додержуватися такого плану:


 1. Правова характеристика та класифікація підстав припинення трудового договору.

 2. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

 3. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

 4. Поняття робочого часу за трудовим правом. Види робочого часу.

 5. Порядок надурочних робіт і порядок їх проведення.

 6. Поняття та види часу відпочинку.

 7. Щорічні чергові і додаткові відпустки. Порядок надання відпусток. Відпустки без збереження заробітної плати.

 8. Поняття заробітної плати. Методи її правового регулювання. Сфери регулювання оплати праці. Гарантійні та компенсаційні виплати та їх види.

 9. Нормування праці.

 10. Обмеження відрахувань із заробітної плати


Література

1. Конституція України – http://www.president.gov.ua/content/constitution.html

2.   Трудове право України у запитаннях та відповідях: Навчально-методичний посібник / За ред. В.В. Жернакова. - X.: «Одіссей», 2010. - 280с.

3.    Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009. – 728 с.

4.    Трудове право України в схемах і таблицях : [Навчальний посібник] / С. М. Прилипко, О.М. Ярошенко та інші. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2010. – 560 с.

5.    Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підруч. / Вид. 4-те, стер. - К.:Вікар, 2006. - 725 с.


Тема 4. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору. Дисципліна праці

Вивчаючи дану тему необхідно визначити поняття, значення, функції матеріальної відповідальності сторін трудового договору, підстави та умови, види матеріальної відповідальності працівників, порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівником. З’ясувати підстава, умови і види матеріальної відповідальності роботодавця, поняття, значення та правове регулювання трудової дисципліни. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

Для з’ясування зазначених питань необхідно додержуватися наступного плану:


 1. Матеріальна відповідальність працівника.

 2. Поняття дисципліни праці.

 3. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 4. Поняття дисциплінарної відповідальності.

 5. Заходи громадського стягнення за порушення трудової дисципліни.


Література

1. Конституція України – http://www.president.gov.ua/content/constitution.html

2.   Трудове право України у запитаннях та відповідях: Навчально-методичний посібник / За ред. В.В. Жернакова. - X.: «Одіссей», 2010. - 280с.

3.    Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009. – 728 с.

4.    Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Монографія. -Львів:Видавн. центр Львів, нац. ун-ту імені І. Франка, 1999.

5. Прилипко С.М. Розмежування права соціального забезпечення і трудового права//Право України. - 1999. -№10. -С. 58-61.


Тема 5. Охорона праці і здоров'я працівників на виробництві, професійне навчання і підвищення кваліфікації працівників

Зазначена тем, під час її вивчення, вимагає визначення основних норм охорони праці, організацїя охорони праці на підприємстві, охорони здоров'я жінок, неповнолітніх і осіб зі зниженою працездатністю, професійного навчання і підвищення кваліфікації працівників

Для з’ясування зазначених питань необхідно додержуватися наступного плану:


 1. Поняття охорони праці.

 2. Гарантії прав громадян на охорону праці.

 3. Організація охорони праці на підприємстві.

 4. Труд жінок та молоді

 5. Професійне навчання і підвищення кваліфікації працівників


Література

1. Конституція України – http://www.president.gov.ua/content/constitution.html

2.   Трудове право України у запитаннях та відповідях: Навчально-методичний посібник / За ред. В.В. Жернакова. - X.: «Одіссей», 2010. - 280с.

3.    Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009. – 728 с.

4.    Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Монографія. -Львів:Видавн. центр Львів, нац. ун-ту імені І. Франка, 1999.

5. Прилипко С.М. Розмежування права соціального забезпечення і трудового права//Право України. - 1999. -№10. -С. 58-61.


Заліковий модуль 2. Колективне трудове право. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю
Тема 6. Колективний договір
Під час вивчення зазначеної теми, необхідно визначити основні поняття колективного договору, угоди та їх види. Розглянути соціальне партнерство та права профспілок та трудових колективів.

Вивчати тему рекомендується за таким планом: 1. Сфери укладення колективних договорів.

 2. Сторони колективних договорів.

 3. Право на ведення переговорів та укладання колективного договору.

 4. Порядок укладання колективних договорів.

 5. Зміст колективних договорів.

 6. Заходи дисциплінарної та адміністративної відповідальності, що встановлені за порушення умов колективних договорів.

 7. Соціальне партнерство

 8. Права профспілок та трудових колективів


Література

1. Конституція України – http://www.president.gov.ua/content/constitution.html

2.   Трудове право України у запитаннях та відповідях: Навчально-методичний посібник / За ред. В.В. Жернакова. - X.: «Одіссей», 2010. - 280с.

3.    12. Бару М.И. Унификация и дифференциация норм трудового права //Сов. гос-во и право. - 1971. -№ 10. -С. 45 - 50.

4. Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудових отношений. - Львов: Изд-во Львов. ун-та,1977.-151 с.

5. Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: Монографія. - X.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М.,2006. - 456 с.

6. Лазор В.В. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права і сторона трудових спорів // Право України. - 2003. - № 10. - С. 100-103.

7. Барабаш О.Т. Щодо властивостей трудових правовідносин // Право України. - 1998. - № 3. - С. 64 - 69.

8. Єрьоменко В. Вольовий характер підстав виникнення трудових правовідносин // Право України. - 1998. - № 11. - С. 96 - 98.

9. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. - Одеса: Юрид. літ., 2001.


Тема 7. Трудові спори

Під час вивчення зазначеної теми, необхідно визначити поняття трудових спорів, їх види та причини виникнення, порядок вирішення індивідуальних трудових спорів, порядок вирішення колективних трудових спорів, право на страйк та його реалізація. Правові наслідки законного та незаконного страйку

Вивчати тему рекомендується за таким планом:


 1. Поняття трудових спорів та причини їх виникнення. Класифікація трудових спорів.

 2. Комісії по трудовим спорам, порядок їх організації та діяльності.

 3. Судовий порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.

 4. Порядок виконання рішень комісій по трудовим спорам і судових органів.

 5. Покладання матеріальної відповідальності на службових осіб за незаконні звільнення і переведення.

 6. Поняття, предмет та сторони колективних трудових спорів (конфліктів).

 7. Розгляд колективних трудових спорів примірювальною комісією.

 8. Право на страйк та його реалізацію.


Література

1. Конституція України – http://www.president.gov.ua/content/constitution.html

2.   Трудове право України у запитаннях та відповідях: Навчально-методичний посібник / За ред. В.В. Жернакова. - X.: «Одіссей», 2010. - 280с.

3.    12. Бару М.И. Унификация и дифференциация норм трудового права //Сов. гос-во и право. - 1971. -№ 10. -С. 45 - 50.

4. Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудових отношений. - Львов: Изд-во Львов. ун-та,1977.-151 с.

5. Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: Монографія. - X.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М.,2006. - 456 с.

6. Лазор В.В. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права і сторона трудових спорів // Право України. - 2003. - № 10. - С. 100-103.

7. Барабаш О.Т. Щодо властивостей трудових правовідносин // Право України. - 1998. - № 3. - С. 64 - 69.

8. Єрьоменко В. Вольовий характер підстав виникнення трудових правовідносин // Право України. - 1998. - № 11. - С. 96 - 98.

9. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. - Одеса: Юрид. літ., 2001.


Тема 8. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю та охорону праці на виробництві

Під час вивчення зазначеної теми, необхідно визначити поняття та основні види нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю, охорону здоров'я на виробництві. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю й охорону здоров'я на виробництві. Систему органів, що здійснюють державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю та охорону праці на виробництві. Основні завдання та повноваження Державного комітету України з нагляду за


охороною праці.

Вивчати тему рекомендується за таким планом: 1. Поняття та основні види державного нагляду і контролю за додержанням
  законодавства про працю, охорону здоров'я на виробництві.

 2. Роль прокуратури у нагляді за додержанням законодавства про працю та про
  охорону праці.

 3. Повноваження місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого
  самоврядування щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про працю.

 4. Громадський контроль за додержанням законодавства про працю та охорону
  здоров'я на виробництві.


Література

1. Конституція України – http://www.president.gov.ua/content/constitution.html

2.   Трудове право України у запитаннях та відповідях: Навчально-методичний посібник / За ред. В.В. Жернакова. - X.: «Одіссей», 2010. - 280с.

3.    12. Бару М.И. Унификация и дифференциация норм трудового права //Сов. гос-во и право. - 1971. -№ 10. -С. 45 - 50.

4. Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудових отношений. - Львов: Изд-во Львов. ун-та,1977.-151 с.

5. Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: Монографія. - X.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М.,2006. - 456 с.

6. Лазор В.В. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права і сторона трудових спорів // Право України. - 2003. - № 10. - С. 100-103.

7. Барабаш О.Т. Щодо властивостей трудових правовідносин // Право України. - 1998. - № 3. - С. 64 - 69.

8. Єрьоменко В. Вольовий характер підстав виникнення трудових правовідносин // Право України. - 1998. - № 11. - С. 96 - 98.

9. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. - Одеса: Юрид. літ., 2001.


7. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Методологія процесу навчання та, відповідно, оцінювання знань студентів в ДонДУУ полягає в його переорієнтації із лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форму та на організацію самоосвіти студента.

У структурі навчального навантаження студента за системою ECTS індивідуальна робота розглядається також як один з основних компонентів навчальної діяльності і повинна займати значну частину його навчального навантаження.

Індивідуальна робота студента є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для як найповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їхніх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність.

Важливою формою організації навчання є індивідуальні завдання. Вони мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці (роз­рахунково-графічні, розрахункові, аналітичні, контрольні роботи, у т. ч. - курсові роботи чи проекти).

Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом викладачів. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів, у тому числі студенти, які навча­ються на різних факультетах і спеціальностях.

Різновидом індивідуальних занять є індивідуальні на­вчально-дослідні завдання (ІНДЗ), які відповідають інноваційним технологіям на­вчання. ІНДЗ - вид поза аудиторної індивідуальної роботи студента навчального, навчально-дослідницького характеру, яке вико­ристовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни.

ІНДЗ в університеті виконуються з нормативних дисциплін всіх циклів навчального плану і є складовою структурною частиною навчальної дисципліни. ІНДЗ, як і інші модулі в межах залікового кредиту, оцінюється і має питому частку в підсумковій оцінці залікового кредиту. За весь період вивчення дисципліни кожен студент виконує тільки одне ІНДЗ, з переліку запропонованих в НМК дисципліни.

Мета індивідуального навчально-дослідного завдання - самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи.

Зміст індивідуального навчально-дослідного завдання — це завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому.

Структура індивідуального навчально-дослідного завдання (орієнтовна):


 • вступ — зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її положення;

 • теоретичне обґрунтування - виклад базових теоретичних положень, законів, принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання;

 • методи (при виконанні практичних, розрахункових, моделюючих робіт) - вказуються і коротко характеризуються методи роботи;

 • основні результати роботи та їх обговорення - подаються статистичні або якісні результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз тощо;

 • висновки;

 • список використаної літератури;

 • додатки (за необхідності).

Порядок подання та захист індивідуального навчально-дослідного завдання:

1. Звіт про виконання ІНДЗ подається у вигляді скріплених аркушів формату А4 (реферату) з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій змісту завдання ( за об'ємом до 10 арк.)

2. ІНДЗ подається викладачу, який проводить семінарські заняття з даної дисципліни, не пізніше ніж за 2 тижні до семестрового контролю.

3. Оцінка за ІНДЗ виставляється на заключному семінарському занятті з курсу на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом ІНДЗ. Можливий захист завдання шляхом усного звіту студента про виконану роботу (до 5 хв.).

4. Оцінка за ІНДЗ є компонентом екзаменаційної оцінки (диференційованого заліку, заліку) і враховується при виведенні підсумкової оцінки з навчального курсу.

Виконання індивідуальних навчально – дослідних завдань (ІНДЗ), що передбачені в курсі навчальної дисципліни є обов’язковим. Оцінювання ІНДЗ здійснюється в межах 10 % від загальної кількості балів. Наприклад, із 100 балів за підсумкової оцінки за ІНДЗ виставляються від 1 до 10 балів.


Заліковий модуль 1

Загальні положення трудового права України

Тема1. Предмет, метод, система трудового права України, його принципи та джерела.

Теми рефератів

1. Тенденції розвитку трудового права України.

2. Правові проблеми удосконалення трудового законодавства.

3. Проблеми загальної частини трудового права.

4. Система трудового права і законодавства про працю.

5. Співвідношення трудового і цивільного законодавства України.

6. Конституція України як джерело трудового права України.

7. Кодекс законів про працю як джерело трудового права України.

8. Міжнародно-правове регулювання праці.

9. Єдність і диференціація у трудовому праві.

10. Дія нормативних актів у часі, просторі та за категоріями працівників.

11. Значення роз’яснень Пленуму Верховного Суду України.Завдання:

1. Попов уклав трудову угоду з директором ЗОШ № 152 , за якою його бригада зобов'язалась привести в порядок спортивний майданчик. Робота тривала 14 днів. Після закінчення роботи під час розрахунку Попов зажадав виплатити всім членам бригади винагороду за роботу. Директор відмовився, посилаючись на те, що угоду було укладено з одним Поповим і склад та прізвища членів його бригади в договорі не були вказані. Як вирішити спір між Поповим і директором школи? Які відносини виникли тепер?

2. Художник Галкін уклав трудову угоду з адміністрацією кафе на оформлення залу для проведення банкетів. Виконавши більшу частину роботи, він захворів і протягом двох тижнів знаходився на лікарняному. Після одужання Галкін повернувся до розпочатої роботи, а до адміністрації кафе звернувся з вимогою оплатити йому за лікарняним листком. Дайте пояснення щодо задоволення цієї вимоги Галкіна.

3. Іванова поступила на роботу гувернанткою в сім’ю акторів Малюк з умовою, що вона працюватиме щоденно з 10 до 20 годин крім неділі. Через деякий час Іванова почала вимагати додаткову доплату, мотивуючи це тим, що згідно із ст. 50 КЗпП тривалість робочого тижня не може перевищувати 40 годин. Малюки відмовили їй у задоволенні вимоги, посилаючись на те, що КЗпП не поширюється на домашніх працівників. Роз’ясніть Івановій її права.

4.На фаянсовому заводі з урахуванням особливос¬тей місцевих умов були розроблені правила внутрішнього роз¬порядку. Спочатку проект правил був обговорений у структур¬них підрозділах заводу. Після обговорення директор заводу і голова профспілкового комітету підписали правила і з моменту підпису ввели їх в дію. Чи правомірні дії директора і голови профкому? Хто і в якому порядку затверджує правила внутрішнього тру¬дового розпорядку?

5. Правилами внутрішнього трудового розпорядку встановле¬но, що робочий день розпочинається о 9 годині. Директор трикотажної фаб¬рики на зміну правил зобов'язав трьох майстрів виходити на роботу на годину раніше початку робочого дня з тим, щоб про¬контролювати підготовку підприємства до роботи. Цим же наказом зазначалось, що вони можуть на годину раніше за¬кінчувати свій робочий день.

Один з майстрів — Потапов — не погодився з такою зміною режиму робочого часу, пославшись на те, що у зв’язку з виробничими потребами раніше майстри закінчувати роботу не можуть, тому цим наказом директора збільшений на годину їх робочий день.

Чи має правову силу такий наказ директора?

6. У їдальні було встановлено обладнання для підігрівання води. На стенді було розташовано технічну інструкцію про правила користування цим обладнанням. Ця інструкція була не дотримана прибиральницею Морозовою, внаслідок чого обладнання вийшло з ладу. За порушення інструкції директор оголосив Морозовій догану. Морозова з цим не погодилася і звернулася до комісії з трудових спорів, мотивуючи це тим, що накладати їй стягнення не було підстав, оскільки нею порушено не закон, а технічну інструкцію.

Яке рішення може бути прийнято з даного спору?


Рекомендована література:

1. Конституція України// Відомості Верховної Ради України. - 1996.- № 30.- Ст. 141.

2. Закон України «Про зайнятість населення» від 19 вересня 1991р Відомості Верховної Ради України .- 1991.-№ 49.- Ст. 683.

3. Пилипенко П.Д. Трудове право України. Академічний курс: Підручник.- К., 2005.

4. Мацюк А.Р. Структура предмета советского трудового права // Советское государство и право. − 1979.-№ 11.

5. Прокопенко В.И. Предмет трудового права. – К., 1968.

6. Процевский А.И. Предмет советского трудового права.- М.: Юрид. лит-ра, 1979.

7. Процевский А.И. Метод правового регулирования трудовых отношений. − М., 1972.

8. Процевський О.І. Про предмет трудового права України // Право України.-2001.-№ 12.- С. 81-89.

9. Прилипко С. Розмежування права соціального забезпечення і трудового права // Право України. - 1999.-№ 10.- С.58-61.

10. Жернаков В.В. Правове регулювання праці: співвідношення тру-дового і цивільного права // Право України. - 2000.-№ 7.- С.49-52.
Тема 2. Трудові правовідносини та їх суб'єкти.

Теми рефератів:

1. Як розвиватиметься право, пов’язане з участю працівників в управлінні організацією?

2. Проблеми правового регулювання трудових відносин працюючих власників.

3. Тенденції розмежування прав трудових колективів і профспілок в організації як суб’єктів трудового права.


Завдання:

1. Неповнолітній Дуплій, якому тільки виповнилося 16 років, звернувся до директора заводу з проханням прийняти його на роботу. Директор відповів, що зможе його прийняти лише при наявності паспорта. Через деякий час Дуплій, отримавши паспорт, знову звернувся із проханням про своє працевлаштування, але директор запропонував йому принести письмовий дозвіл батьків.

Дайте пояснення щодо правомірності дій директора заводу.

2. Громадянин Росії Верич звернувся до дирекції супермаркету «Рост» з проханням взяти його на посаду продавця. Адміністрація відмовила йому у прийнятті на роботу, пославшись на те, що Верич є громадянином Росії, а не України, а іноземці на роботу в торгівлю не приймаються.

Чи правильна позиція дирекції?

3. Слюсар Охрименко влаштувався на роботу до ХТЗ. Через деякий час він вирішив вступити до профспілкової організації і довідався, що на заводі діють одночасно дві профспілкові організації. Охрименко звернувся до юрисконсульта заводу з такими питаннями: Чи може він бути членом двох профспілок одночасно? Чи обидні профспілки будуть захищати його права? Дайте відповіді на ці запитання.

4. Інженер Антонов був звільнений у зв’язку з невідповідністю обійманій посаді. Вважаючи звільнення неправомірним, Антонов звернувся до районного суду з позовом до директора підприємства про поновлення його на роботі та стягнення заробітної плати за вимушений прогул.

Районний суддя відмовив у прийнятті такої заяви, зазначивши, що відповідачем по справі може бути юридична особа - завод, а не директор. Директор може виступати у справі як третя особа.

Антонов звернувся до апеляційного суду зі скаргою, пославшись на те, що відповідно до ст. 21КЗпП України другою стороною трудового договору виступає роботодавець або уповноважений ним орган, а не підприємство.

Яку відповідь отримає Антонов в обласному суді?

5. Ярошенко працював водієм у фізичної особи Малюченка протягом 3 років. По закінченні роботи Ярошенко звернувся до Малюченка з проханням внести у трудову книжку запис про його роботу.

Йому було відмовлено. Поясність Ярошенку його права з цього приводу. Хто має зробити запис у трудовій книжці? Чи необхідно такий запис візувати? Де саме?Рекомендована література:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996.-№ 30.-Ст.141.

2. Кодекс законів про працю // Законодавство України про працю: збірник нормативно-правових актів .- Харків: Одіссей, 2004.-848с.

3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003року // Офіційний вісник України .- 2003.- № 11.-Ст 462.

4. Закон України «Про державну службу» // Відомості Верховної Ради України .-1993.- № 52.-Ст. 490.

5. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» // Відомості Верховної Ради України .- 1999.-№ 45.- Ст. 379.

6. Закон України «Про організації роботодавців» від 24 травня 2001 року // Відомості верховної Ради України .-2001.- № 32.-Ст. 171.

7. Гаращенко Л. Правові проблеми регулювання трудових відносин на підприємствах недержавних форм власності // Право України .- 1998.-№ 6.

8. Зуб І. Правове положення працівника в умовах переходу до ринкової економіки // Радянське право .- 1991.-№ 7.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка