Робоча програма навчальної дисципліни трудове право галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»Сторінка2/6
Дата конвертації15.05.2017
Розмір0.89 Mb.
1   2   3   4   5   6

4. Розподіл балів за рейтинговою системою оцінювання

за видами діяльності

денна форма навчання


Сума балів за Тема

Тема1

Модульний контроль

Тема2

Модульний контроль

ІНДЗ

Сума балів за дисципліну

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Кількість балів за видами робіт:

Лекції

1

1

1

1

1

1

1

1

Семінарські заняття

2

2

2

2

2

2

2

2

Індивідуальні

завдання


2

2

2

2

2

2

2

2

СРС

2

2

1

2

2

2

2

2

ІНДЗ

10

Всього балів

9

7

6

9

9

10

9

7

7

10

10

100


Примітка: для форми контролю – залік, використовується накопичувальна система за 100 бальною шкалою

5. Плани проведення семінарських занять з кожної теми
Семінарські заняття проводяться з метою ефективного усвоєння студентами курсу «Трудове право». При цьому в ході проведення семінарських занять та при підготовці до них у студентів виробляються вміння використування аналітичного підходу в використуванні рішень по конкретним ситуаціям і теоретичних познань в практичній діяльності.

З цією метою студентам в ході семінарських занять будуть пропонуватися деякі проблемні ситуації та рішення практичних завдань.

Підготовку к семінарським заняттям пропонується проводити таким чином:

1.Уяснити план семінарського заняття, характер постановочних питань.

2.Проробити конспект лекцій та відповідних розділів учбових посібників.

3.Уважно вивчити правові акти по даній проблемі.

4.Ознайомитися з юридичною літературою, вказаною у плані семінарських занять.

5.По вказівці викладача по окремим проблемним питанням студенти готують реферативні повідомлення.


Заліковий модуль 1

Загальні положення трудового права України

Тема1. Предмет, метод, система трудового права України, його принципи та джерела.

План

 1. Виникнення та розвиток трудового законодавства.

 2. Поняття і предмет, система, метод та функції трудового права.

 3. Визначення і система принципів трудового права.

 4. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види.

 5. Загальна характеристика джерел трудового права


Питання до самоконтролю

 1. Тенденції розвитку трудового права України.

 2. Правові проблеми удосконалення трудового з конодавства.

 3. Проблеми загальної частини трудового права.

 4. Систем трудового права і законодавства про працю.

 5. Співвідношення трудового та цивільного з конодавств України.

 6. Поняття основних принципів трудового права України

 7. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин.

 8. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю.

 9. Зміст принципів трудового права.

 10. Поняття джерел трудового права і форми їх вираження.

 11. Особливості та класифікація джерел трудового права.


Література

1. Конституція України – http://www.president.gov.ua/content/constitution.html

2.   Трудове право України у запитаннях та відповідях: Навчально-методичний посібник / За ред. В.В. Жернакова. - X.: «Одіссей», 2010. - 280с.

3.    Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009. – 728 с.

4.    Трудове право України в схемах і таблицях : [Навчальний посібник] / С. М. Прилипко, О.М. Ярошенко та інші. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2010. – 560 с.

5.    Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підруч. / Вид. 4-те, стер. - К.:Вікар, 2006. - 725 с.


Тема 2. Трудові правовідносини та їх суб'єкти.

План

 1. Поняття трудових правовідносин.

 2. Умови виникнення трудових правовідносин

 3. Підстави виникнення трудових правовідносин

 4. Суб’єкти трудових правовідносин


Питання до самоконтролю

  1. Поняття трудових правовідносин

  2. Умови виникнення трудових правовідносин

  3. Підстави виникнення трудових правовідносин

  4. Зміст трудових правовідносин


Література

1. Конституція України – http://www.president.gov.ua/content/constitution.html

2.   Трудове право України у запитаннях та відповідях: Навчально-методичний посібник / За ред. В.В. Жернакова. - X.: «Одіссей», 2010. - 280с.

3.    Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009. – 728 с.

4.    Трудове право України в схемах і таблицях : [Навчальний посібник] / С. М. Прилипко, О.М. Ярошенко та інші. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2010. – 560 с.

5.    Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підруч. / Вид. 4-те, стер. - К.:Вікар, 2006. - 725 с.


Тема 4. Трудовий договір. Правове регулювання робочого часу, часу відпочинку та оплати праці

План

 1. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період.

 2. Сторони трудового договору.

 3. Зміст трудового договору.

 4. Порядок укладення трудового договору.

 5. Види трудового договору.

 6. Зміна умов трудового договору.

 7. Припинення трудового договору.


Питання до самоконтролю

 1. Сформулюйте поняття та назвіть сторони трудового договору.

 2. Який зміст трудового договору.

 3. Назвіть особливості контрактної форми укладання трудового договору.

 4. Назвіть строки та форми укладання трудового договору.

 5. Які встановлені гарантії та обмеження при укладанні трудового договору.

 6. Який загальний порядок укладання трудового договору.

 7. Назвіть окремі види трудових договорів.

 8. В яких випадках встановлюється строк випробування при прийомі на роботу та яка тривалість строку випробування.

 9. В чому відмінність переводів на іншу роботу від переміщень.

 10. Назвіть види переводів.

 11. Правова характеристика та класифікація підстав припинення трудового договору.

 12. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

 13. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

 14. Поняття робочого часу за трудовим правом.

 15. Види робочого часу.

 16. Порядок надурочних робіт і порядок їх проведення.

 17. Поняття та види часу відпочинку.

 18. Щорічні чергові і додаткові відпустки.

 19. Порядок надання відпусток.

 20. Відпустки без збереження заробітної плати.

 21. Поняття заробітної плати. Методи її правового регулювання.

 22. Сфери регулювання оплати праці.

 23. Гарантійні та компенсаційні виплати та їх види.

 24. Нормування праці.

 25. Обмеження відрахувань із заробітної плати


Література

1. Конституція України – http://www.president.gov.ua/content/constitution.html

2.   Трудове право України у запитаннях та відповідях: Навчально-методичний посібник / За ред. В.В. Жернакова. - X.: «Одіссей», 2010. - 280с.

3.    Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009. – 728 с.

4.    Трудове право України в схемах і таблицях : [Навчальний посібник] / С. М. Прилипко, О.М. Ярошенко та інші. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2010. – 560 с.

5.    Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підруч. / Вид. 4-те, стер. - К.:Вікар, 2006. - 725 с.


Тема 4. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору. Дисципліна праці

План

1. Поняття, значення, функції матеріальної відповідальності сторін трудового договору.

2. Підстава та умови, види матеріальної відповідальності працівників. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівником.

3. Підстава, умови і види матеріальної відповідальності роботодавця.

4. Поняття, значення та правове регулювання трудової дисципліни. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

5. Поняття і види дисциплінарної відповідальності працівників. Підстава та умови дисциплінарної відповідальності працівників. Порядок застосування дисциплінарних стягнень.


Питання до самоконтролю

 1. Матеріальна відповідальність працівника.

 2. Поняття дисципліни праці.

 3. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 4. Поняття дисциплінарної відповідальності.

 5. Заходи громадського стягнення за порушення трудової дисципліни.


Література

1. Конституція України – http://www.president.gov.ua/content/constitution.html

2.   Трудове право України у запитаннях та відповідях: Навчально-методичний посібник / За ред. В.В. Жернакова. - X.: «Одіссей», 2010. - 280с.

3.    Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009. – 728 с.

4.    Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Монографія. -Львів:Видавн. центр Львів, нац. ун-ту імені І. Франка, 1999.

5. Прилипко С.М. Розмежування права соціального забезпечення і трудового права//Право України. - 1999. -№10. -С. 58-61.


Тема 5. Охорона праці і здоров'я працівників на виробництві, професійне навчання і підвищення кваліфікації працівників

План

 1. Охорона праці.

 2. Організація охорони праці на підприємстві

 3. Охорона здоров'я жінок, неповнолітніх і осіб зі зниженою працездатністю.

 4. Професійне навчання і підвищення кваліфікації працівників


Питання до самоконтролю

 1. Поняття охорони праці.

 2. Гарантії прав громадян на охорону праці.

 3. Організація охорони праці на підприємстві.

 4. Труд жінок та молоді

 5. Професійне навчання і підвищення кваліфікації працівників


Література

1. Конституція України – http://www.president.gov.ua/content/constitution.html

2.   Трудове право України у запитаннях та відповідях: Навчально-методичний посібник / За ред. В.В. Жернакова. - X.: «Одіссей», 2010. - 280с.

3.    Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009. – 728 с.

4.    Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Монографія. -Львів:Видавн. центр Львів, нац. ун-ту імені І. Франка, 1999.

5. Прилипко С.М. Розмежування права соціального забезпечення і трудового права//Право України. - 1999. -№10. -С. 58-61.Заліковий модуль 2. Колективне трудове право. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю
Тема 6. Колективний договір
План

 1. Колективний договір.

 2. Колективні угоди та їх види.

 3. Соціальне партнерство

 4. Права профспілок та трудових колективів


Питання до самоконтролю

 1. Дайте визначення та перелічите сфери укладення колективних договорів.

 2. Назвіть сторони колективних договорів.

 3. Кому надається право на ведення переговорів та укладання колективного договору.

 4. Який порядок укладання колективних договорів.

 5. Визначте зміст колективних договорів.

 6. Які заходи дисциплінарної та адміністративної відповідальності встановлені за порушення умов колективних договорів.

 7. Соціальне партнерство

 8. Права профспілок та трудових колективів


Література

1. Конституція України – http://www.president.gov.ua/content/constitution.html

2.   Трудове право України у запитаннях та відповідях: Навчально-методичний посібник / За ред. В.В. Жернакова. - X.: «Одіссей», 2010. - 280с.

3.    12. Бару М.И. Унификация и дифференциация норм трудового права //Сов. гос-во и право. - 1971. -№ 10. -С. 45 - 50.

4. Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудових отношений. - Львов: Изд-во Львов. ун-та,1977.-151 с.

5. Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: Монографія. - X.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М.,2006. - 456 с.

6. Лазор В.В. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права і сторона трудових спорів // Право України. - 2003. - № 10. - С. 100-103.

7. Барабаш О.Т. Щодо властивостей трудових правовідносин // Право України. - 1998. - № 3. - С. 64 - 69.

8. Єрьоменко В. Вольовий характер підстав виникнення трудових правовідносин // Право України. - 1998. - № 11. - С. 96 - 98.

9. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. - Одеса: Юрид. літ., 2001.


Тема 7. Трудові спори

План

1. Поняття трудових спорів, їх види та причини виникнення

2. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

3. Порядок вирішення колективних трудових спорів

4. Право на страйк та його реалізація. Правові наслідки законного та незаконного страйку
Питання до самоконтролю


 1. Поняття трудових спорів та причини їх виникнення. Класифікація трудових спорів.

 2. Комісії по трудовим спорам, порядок їх організації та діяльності.

 3. Судовий порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.

 4. Порядок виконання рішень комісій по трудовим спорам і судових органів.

 5. Покладання матеріальної відповідальності на службових осіб за незаконні звільнення і переведення.

 6. Поняття, предмет та сторони колективних трудових спорів (конфліктів).

 7. Розгляд колективних трудових спорів примірювальною комісією.

 8. Право на страйк та його реалізацію.


Література

1. Конституція України – http://www.president.gov.ua/content/constitution.html

2.   Трудове право України у запитаннях та відповідях: Навчально-методичний посібник / За ред. В.В. Жернакова. - X.: «Одіссей», 2010. - 280с.

3.    12. Бару М.И. Унификация и дифференциация норм трудового права //Сов. гос-во и право. - 1971. -№ 10. -С. 45 - 50.

4. Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудових отношений. - Львов: Изд-во Львов. ун-та,1977.-151 с.

5. Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: Монографія. - X.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М.,2006. - 456 с.

6. Лазор В.В. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права і сторона трудових спорів // Право України. - 2003. - № 10. - С. 100-103.

7. Барабаш О.Т. Щодо властивостей трудових правовідносин // Право України. - 1998. - № 3. - С. 64 - 69.

8. Єрьоменко В. Вольовий характер підстав виникнення трудових правовідносин // Право України. - 1998. - № 11. - С. 96 - 98.

9. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. - Одеса: Юрид. літ., 2001.


Тема 8. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю та охорону праці на виробництві

План

 1. Поняття та основні види нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю, охорону здоров'я на виробництві.

 2. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю й охорону здоров'я на виробництві.

 3. Система органів, що здійснюють державний нагляд і контроль за додержанням
  законодавства про працю та охорону праці на виробництві.

 4. Основні завдання та повноваження Державного комітету України з нагляду за
  охороною праці.


Питання до самоконтролю

 1. Поняття та основні види державного нагляду і контролю за додержанням
  законодавства про працю, охорону здоров'я на виробництві.

 2. Роль прокуратури у нагляді за додержанням законодавства про працю та про
  охорону праці.

 3. Повноваження місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого
  самоврядування щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про працю.

4. Громадський контроль за додержанням законодавства про працю та охорону
здоров'я на виробництві.
Література

1. Конституція України – http://www.president.gov.ua/content/constitution.html

2.   Трудове право України у запитаннях та відповідях: Навчально-методичний посібник / За ред. В.В. Жернакова. - X.: «Одіссей», 2010. - 280с.

3.    12. Бару М.И. Унификация и дифференциация норм трудового права //Сов. гос-во и право. - 1971. -№ 10. -С. 45 - 50.

4. Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудових отношений. - Львов: Изд-во Львов. ун-та,1977.-151 с.

5. Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: Монографія. - X.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М.,2006. - 456 с.

6. Лазор В.В. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права і сторона трудових спорів // Право України. - 2003. - № 10. - С. 100-103.

7. Барабаш О.Т. Щодо властивостей трудових правовідносин // Право України. - 1998. - № 3. - С. 64 - 69.

8. Єрьоменко В. Вольовий характер підстав виникнення трудових правовідносин // Право України. - 1998. - № 11. - С. 96 - 98.

9. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. - Одеса: Юрид. літ., 2001.


6. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів

Самостійна робота студента є однією з основних форм організації навчання. Вона є найважливішим засобом оволодіння знаннями з певної дисципліни.

Мета самостійної роботи: сприяти закріпленню, поглибленню і узагальненню знань, одержаних студентами за час навчання, виробленню навичок їхнього застосування для вирішення конкретного завдання. Під час виконання такої роботи у студентів виробляються навички і вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, використовуючи сучасні інформаційні засоби і технології.

Заліковий модуль 1

Загальні положення трудового права України

Тема1. Предмет, метод, система трудового права України, його принципи та джерела.

Приступаючи до вивчення питань цієї теми необхідно попередньо звернутися до навчально-методичних матеріалів, про які йшлося раніше. При відпрацюванні питань теми слід мати на увазі, що ця тема є першою у курсі і носить так би мовити базовий характер для всього курсу. Тому основну увагу необхідно приділити вивченню основних понять курсу: 1. Виникнення та розвиток трудового законодавства.

 2. Поняття і предмет, система, метод та функції трудового права.

 3. Визначення і система принципів трудового права.

 4. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види.

 5. Загальна характеристика джерел трудового права

Література

1. Конституція України – http://www.president.gov.ua/content/constitution.html

2.   Трудове право України у запитаннях та відповідях: Навчально-методичний посібник / За ред. В.В. Жернакова. - X.: «Одіссей», 2010. - 280с.

3.    Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009. – 728 с.

4.    Трудове право України в схемах і таблицях : [Навчальний посібник] / С. М. Прилипко, О.М. Ярошенко та інші. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2010. – 560 с.

5.    Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підруч. / Вид. 4-те, стер. - К.:Вікар, 2006. - 725 с.


Тема 2. Трудові правовідносини та їх суб'єкти.

План

При організації самостійної роботи по вивченню питань цієї теми слід особливу увагу звернути на поняття трудових правовідносин, умови та підстави виникнення трудових правовідносин, суб’єкти трудових правовідносин.

Вивчаючи теоретичні основи виникнення правової держави необхідно звернутися до нормативних актів, що регулюють на сьогодні її фактичне існування в Україні, та на наступні питання:


 1. Поняття трудових правовідносин

 2. Умови виникнення трудових правовідносин

 3. Підстави виникнення трудових правовідносин

 4. Зміст трудових правовідносин


Література

1. Конституція України – http://www.president.gov.ua/content/constitution.html

2.   Трудове право України у запитаннях та відповідях: Навчально-методичний посібник / За ред. В.В. Жернакова. - X.: «Одіссей», 2010. - 280с.

3.    Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009. – 728 с.

4.    Трудове право України в схемах і таблицях : [Навчальний посібник] / С. М. Прилипко, О.М. Ярошенко та інші. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2010. – 560 с.

5.    Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підруч. / Вид. 4-те, стер. - К.:Вікар, 2006. - 725 с.


1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка