Робоча програма навчальної дисципліни трудове право галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»Сторінка1/6
Дата конвертації15.05.2017
Розмір0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Форма № Н - 3.04


Міністерство освіти і науки України


ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри

___________________ В.С. Шестак

«___»__________________ 2014р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Трудове право
галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
ОКР «бакалавр»

факультет права та соціального управління

форма навчання денна, заочна

Донецьк – 2014


Робоча навчальна програма з дисципліни «Трудове право» для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, денної, заочної форми навчання.

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:
викладач К.С. Ємельяненко

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри

теорії та історії держави і права
Протокол від ___ _____________ 2014 року №

Завідувач кафедрик.ю.н., доцент В.С. Шестак

ЗМІСТ
Опис навчальної дисципліни ………………...……………………………………..

4Мета та завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі …………...……..

6Розподіл дисципліни на змістові модулі, її обсяг і форми контролю……………

7Розподіл балів за рейтинговою системою оцінювання за видами діяльності..…

9Плани проведення семінарських занять з кожної теми…………………..…..…..

9Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів ………………..…….

14Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань ……..…………

18Методи навчання ……………………………………………..…………………….

24Форми та засоби контролю знань студентів ……………………...…………….…

25Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів………………..……

37Шкала оцінювання: національна та ECTS…………………………………………

39Методичне забезпечення (навчально-методичні матеріали)….......................……

39Рекомендована література ………………………………………...……..…………

39Інформаційні ресурси ……………………………………...………………..………

40

1. Опис навчальної дисципліни

Денна форма навчання


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів

– 3


галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»


Нормативна

Модулів –

Рік підготовки

Змістових модулів – 2

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – реферат

Семестр

Загальна кількість годин – 108

1-й

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


Лекції

16 год.


Семінарські

32 год.


Самостійна робота

30 год.


Індивідуальні завдання

30 год.


Форма контролю:

Залік2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета - формування у студентів системи професійних моральних, етичних, національних і культурних цінностей та вироблення практичних навиків роботи юриста з клієнтом чи відвідувачем.

Завдання:

знайомство з основними рисами професії юриста; з’ясування сутності, змісту і вимог складових професійної культури юриста; значення і ролі моралі та психології у виконанні юристом своїх посадових функцій; розкриття поняття і змісту юридичної науки, освіти, практики та їх взаємозв’язків.


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • сутність державної, економічної, соціальної та правоохоронної політики держави і механізму захисту прав громадян інституціями держави;

  • поняття та ознаки державної, економічної, соціальної та правоохоронної діяльності зазначених органів, їх структуру та правове положення, основні завдання та мету призначення;

  • основні положення та правові аспекти реалізації основних прав, свобод та законних інтересів людини, громадянина.

вміти:

  • проводити системний аналіз правовідносин, що виникають у зв’язку з діяльністю державних органів України;

  • формулювати та тлумачити цілі та завдання діяльності правоохоронних органів в Україні;

  • тлумачити та застосовувати положення нормативно-правових актів щодо державної та соціальної політики, правоохоронної діяльності, економічних аспектів розвитку України;

  • застосовувати отриманні знання в практичній діяльності.

3. Розподіл дисципліни за змістовими модулями,

її обсяг і форми контролю

денна форма навчання


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Усього

у тому числі

Форма контролю

лекції

семінарські заняття

індивідуальні

завдання

СРС

Заліковий модуль № 1. Загальні положення трудового права України

Тема 1. Предмет, метод, система трудового права України, його принципи та джерела.

13

2

4

4

3

Усне опитування, рішення практичних завдань, доповіді

Тема 2. Трудові правовідносини та їх суб'єкти

14

2

4

4

4

Тема 3. Трудовий договір. Правове регулювання робочого часу, часу відпочинку та оплати праці

13

2

4

4

3

Тема 4. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору. Дисципліна праці

14

2

4

4

4

Тема 5. Охорона праці і здоров'я працівників на виробництві, професійне навчання і підвищення кваліфікації працівників

14

2

4

4

4

Разом за модуль 1

68

10

20

20

18

Модульна контрольна робота

Заліковий модуль 2. Колективне трудове право. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю

Тема 6. Колективний договір

13

2

4

3

4

Усне опитування, рішення практичних завдань, доповіді

Тема 7. Трудові спори

14

2

4

4

4

Тема 8. Державний нагляд і контроль за додержання законодавства про працю та охорону праці на виробництві

13

2

4

3

4

Разом за модуль 2

40

6

12

10

12

Модульна контрольна робота

ІНДЗВсього

108

16

32

30

30

екзамен  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка