Робоча програма навчальної дисципліни теорія та методика психологічного тренінгуСкачати 226.72 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір226.72 Kb.
Державний заклад

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К.Д.Ушинського

Кафедра теорії та методики практичної психології«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор з навчальної

та науково-педагогічної роботи

________________О.А.Копусь

_____” ________________2015 рокуРобоча програма навчальної дисципліни

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ

(психологічний спецпрактикум по спецкурсам)

Напрям підготовки 6.030102- Психологія*

Факультет психологічної освіти

ОДЕСА – 2015 рік


Робоча програма «Теорія та методика психологічного тренінгу» (психологічний спецпрактикум по спецкурсам) для слухачів за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія*». – Одеса : ПНПУ, 2015 рік. – 13 с.


Розробник: к. психол.н., доцент кафедри теорії та методики практичної психології Сінєльнікова Т.В.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та методики практичної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, протокол від «____» ____________ 2015 року, №1.


Завідувач кафедри теорії

та методики практичної психології

Південноукраїнського національного

педагогічного університету

імені К.Д. Ушинського

«_____» _________ 2015 року _____________ О.Я. Чебикін

Схвалено науково-методичною комісією

Державного закладу «Південноукраїнський

національний педагогічний університет

імені К.Д. Ушинського», протокол № 1

від «_____» _____________ 2015 року

Голово науково-методичної комісії ____________ О.А.Копусь

Вчений секретар науково-методичної ____________ Т.Ю. Осипова

комісії

«______» _____________ 2015 року


© Південноукраїнський національний

педагогічний університет

імені К.Д. Ушинського, 2015 рік

 Т.В. Сінєльнікова, 2015 рік
 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3,5

Галузь знань
0301 – Соціально-політичні науки


За вибором


Модулів – 2

Напрям підготовки

6.030102- Психологія*
Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3 -й

-

Індивідуальне науково-дослідне завдання: фрагмент тренінгу

Семестр

Загальна кількість годин – 105

2 -й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 6

самостійної роботи студента – 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

"бакалавр"


-

Практичні, семінарські

72 год.

-

Лабораторні
-

Самостійна робота

31 год.

-

Індивідуальні завдання:

2 год.

-

Вид контролю: іспит

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить

- для денної форми навчання – 69:31%

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
В останні роки в Україні спостерігається постійне зростання попиту на проведення психологічних тренінгів. Дані технології мають надзвичайно широкий спектр застосування в різних сферах діяльності (психології, педагогіці, медицині, політиці, бізнесі тощо) і використовуються з метою профілактики, корекції, навчання, розвитку особистості. При такому масштабі практичного застосування, а також, неузгодженості і неясності в теоретичних питаннях дуже актуальною є проблема якісної підготовки та перепідготовки виконавців тренінгів, а саме – практичних психологів. Адже, інтенсивний розвиток практичної психології вимагає від психолога оволодіння різноманітними технологіями корекційно-розвиваючої спрямованості, до яких належать психологічні тренінги.

У звязку з цим, дуже важливим завданням на сьогодняшній день є професійна підготовка психологів до розробки та здійснення зазначеного виду психологічної роботи на належному методологічному і методичному рівнях.

Тому в програмі навчання визначена дисципліна Теорія та методика психологічного тренінгу.
Мета дисципліни: надати слухачам систематизовані знання з планування, розробки, організації та проведення психологічних тренінгів.

Завдання:


 1. Оволодіти знаннями щодо сутності й видів психологічних тренінгових технологій.

 2. Вивчення теоретико-методологічних основ психологічного тренінгу.

 3. Визначення основних вимог: до розробки тренінгових програм, організації тренінгового процесу та підготовки тренера.

Очікувані результати

Після прослуховування дисципліни слухачі повиннізнати:

  • Теоретико-методологічрі засади психологічних тренінгів

  • Вимоги до проектування і проведення тренінгу та комплектування тренінгової групи

  • методи й умови ефективної роботи психолога-тренера.діяльності практичного психолога


уміти:

 • розробляти план, програму тренінгів на належному методичному та методологічному рівнях

 • застосовувати базові психологічні знання для планування та організації діяльності психолога-тренера

 • вибирати ефективні форми і методи реалізації тренінгової діяльності

 • здійснювати контроль за ходом тренінгу та оцінювати результати його ефективності


3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовний модуль 1. Теоретико-методологічні підходи до конструювання тренінгових технологій.

Тема 1. Поняття “тренінг”, “тренінгова технологія”. Види тренінгів. Психологічний тренінг.

Уточнення основних категорій «тренінг», «психологічний тренінг», «тренінгові технологія».

Тема 2.Теоретико-методологічні основи тренінгових технологій.

Методологічні основи тренінгових технологій та вимоги до їх змісту. Тренінги, що базуються на глибинній психології. Психологічний тренінг в гуманістичній психології. Гештальт-тренінги. Тренінги в НЛП.

Тема 3. Методичні рекомендації з підбору і техніки використання тренінгових вправ..

Структура тренінгової вправи. Види та спрямованість тренінгових вправ. Результативність тренінгових процедур.

Тема 4. Використання метафор в психологічному тренінгу.

Тема 5. Роль, стиль, функції ведучого тренінга та його помічників. Основні ролі ведучого тренінгу: керівник, фасілітатор, учасник. Авторитарний, демократичний та ліберальний стилі проведення тренінгу. Ко-тренерство.

Тема 6. Здійснення контролю за ходом тренінга (зворотній звязок).

Види та форми зворотнього звязку. Ефекти зворотнього звязку).

Тема 7. Проведення процедури завершення тренінгу. «Граундінг» в тренінгу.Змістовний модуль 2. Методика роботи тренера і групи в

психологічному тренінгу
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістовних

модулів і тем
Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд.

с.р.

л

п

С.р

інд

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

Модуль 1 «Теорія та методика психологічного тренінгу»

Змістовний модуль 1.

Теоретико-методологічні підходи до конструювання психологічних тренінгів.


Поняття “тренінг”, “тренінгова технологія”. Види тренінгів. Психологічний тренінг.
104
Теоретико-методологічні основи тренінгових технологій. Загальні принципи психологічного тренінга.

104
Методичні рекомендації з підбору і техніки використання тренінгових вправ..104Використання метафор в психологічному тренінгу.


108
Разом за змістовним модулем 1
4020
Змістовний модуль 2.

Методика роботи тренера і групи в психологічному тренінгу.


Роль, стиль, функції ведучого тренінга та його помічників.124
Здійснення контролю за ходом тренінга

6
2

4
Проведення процедури завершення тренінгу.

143
Разом за змістовним модулем 2.
3211
Усього годин72
2

31

6. САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п

Назва теми

(питання до самопідготовки)

Кількість годин

денна форма навчання

заочна

форма навчання1

Тема3. Методичні рекомендації з підбору і техніки використання тренінгових вправ..

2
Вправи- айсберкери в психологічному тренінгу.

2

Загальні принципи психологічного тренінга.

4
Ознайомлення з принципами групової роботи, корекційної роботи тощо.3

Конфлікти в тренінгу.

4
Відпрацювання конфліктних ситуацій в тренінгу. Робота із складними учасниками групи.4

Використання відеозйомки та музики в тренінгу.

4
Етика використання відео та музики в тренінгу.5

Використання метафор в психологічному тренінгу.

4
Робота із історіями, притчами в тренінгу. Метафорічний тренінг.
6

Зворотній зв'язок в тренінговій групі.

2

Значення отримання зворотної інформації від учасників групи.

7

Проведення процедури завершення тренінгу.


4

Етапи та ритуали завершення тренінгу. Закриття групи. Граундінг.

8

Роль, стиль, функції ведучого тренінга та його помічників.
4

Ознайомлення з основними ролями та стилями роботи тренера.

9

Здійснення контролю за ходом тренінга


4

Розроблення підсумкових анкет.

10

Робота із групами, що складені примусово.

1

Труднощі в примусово-організованих групах.
Разом
33

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні завдання мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які слухачі отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці (аналітичні, контрольні, творчі роботи, у т. ч. підготовка конспектів, міні-доповідей, рефератів, опорних схем тощо).

Індивідуальні завдання виконуються слухачами самостійно під керівництвом викладача. Під час вивчення навчальної дисципліни» слухачам, за їх бажанням, пропонується підготувати реферати, опорні схеми або конспекти міні-доповідей з питань, що представлені у змісті тем практичних, семінарських занять або переліку завдань для самостійної роботи.

Для обов`язкового виконання слухачам пропонується виконати такий вид позааудиторної індивідуальної роботи як індивідуальне науково-дослідне завдання, а саме реферат з тематичним малюнком.

Метою даної роботи є самостійний вибір й систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань слухача з навчального курсу в цілому.

Орієнтовна структура реферату має передбачати наявність:

- вступу – зазначається тема та її актуальність, мета та завдання роботи;

- теоретичного обґрунтування - виклад базових теоретичних положень, законів, принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання;

- висновків (із наведенням особистої думки слухача стосовно розглянутого питання);

- списку використаної літератури;

- додатків (за необхідності) та малюнку.

Порядок подання та захист індивідуального науково-дослідного завдання:

1. Реферат оформлюється у вигляді скріплених аркушів формату А4 з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій змісту завдання (за об'ємом до 10 арк.)

2. Реферат подається викладачу, який проводить семінарські, лабораторні та практичні заняття з даної дисципліни за тиждень до семестрового контролю.

3. Оцінка за реферат виставляється на заключному занятті з навчальної дисципліни на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом індивідуального завдання. Можливий захист завдання шляхом усного звіту слухача про виконану роботу (до 5 хв.).

4. Оцінка за реферат враховується при виведенні підсумкової оцінки з навчального курсу.


8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ:

лекції із застосуванням наочного матеріалу, практичні роботи, метод мозкового штурму, групова дискусія, тренінгові вправи, діалогові технології, ділові ігри, аналіз життєвих ситуацій та ін.


9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ:

поточні опитування на практичних заняттях, оцінка якості виконання практичних завдань, підсумковий реферат з тематичним малюнком.До підсумкового контрольного випробування допускаються слухачі, що прослухали лекційний курс, взяли активну участь у практичних заняттях, успішно виконали самостійну роботу, представили звіт про виконання індивідуальної роботи.


Теми рефератів
1.Особливості комунікативного тренінгу.

2. Особливості конфліктологічного тренінгу.

3. Відмінності коучингу і тренінгу.

4. Основні види Ко-тренерства.

5. Основні ролі ведучого тренінгу.

6. Використання притч у тренінгу.

7. Особливості метафоричного тренінгу.

8. Особливості вправ-айсберкерів.

9.Особливості аутотренінгу.

10. Психоаналітичні тренінги.


Питання до самоконтролю:

 1. Поняття “тренінг”, “тренінгова технологія”. Види тренінгів. Психологічний тренінг.

 2. Історичні передумови в розробці психологічних тренінгів

 3. Теоретико-методологічні основи тренінгових технологій.

 4. Методичні рекомендації з підбору і техніки використання тренінгових вправ.

 5. Розробка плану і програми тренінгу.

 6. Вимоги до комплектування тренінгової групи.

 7. Групова динаміка. Фази розвитку тренінгової групи.

 8. Роль ведучого тренінга та його помічників.

 9. Здійснення контролю за ходом тренінга.

 10. Оцінювання результатів ефективності тренінга (поточне, підсумкове).

 11. Групи тренінгу (Т-групи).

 12. Гуманістично-орієнтовані групи (В-групи).

 13. Гештальт-підхід в груповій роботі.

 14. Характеристика основних тренінгових форм.

 15. Характеристика особистості групового тренера.

 16. Зворотній зв'язок в тренінговій роботі.

 17. Робота в примусово організованих групах.

 18. Особливості тренінгу особистісного росту.

 19. Профілактичний тренінг.

 20. Особливості соціально-психологічного тренінгу.

 21. Ко-тренерство.

 22. Ритуали початку тренінгу.

 23. Структура тренінгового заняття.

 24. Особливості та структура тренінгових вправ.

 25. Функції ведучого тренінгу.

 26. Використання притч та метафор в психологічному тренінгу.

 27. Стиль ведучого тренінга та його помічників.

 28. Ритуали завершення тренінгу.10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СЛУХАЧІ

«Теорія та методика психологічного тренінгу»

Поточне тестування та самостійна робота

Сума балів

Змістовний модуль № 1

Змістовний модуль № 2
Теми змістовних модулів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
Кількість балів

100


1-40

1-60

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS


Cума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90-100

А

відмінно

зараховано

82-89

B

добре

74-81

С

задовільно

64-73

D

60-63

E

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

не зараховано з обов`язковим повторним вивченням дисципліни11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

опорні конспекти лекцій; спеціальна література, яка представлена у бібліотеці університету та в мережі Інтернет; друковані періодичні видання; електронні видання та комп`ютерні методики; ілюстративний матеріал.12. ЛІТЕРАТУРА

Список основної літератури
1. Алдер Г. НЛП : Современные психотехнологии /СПб.: Изд.-во «Питер»,

2000.- 160с.

2. Большаков В.Ю. Психотренинг. Социодинамика, упражнения, игры, СПб.:

Соц.-психол. Центр, 1996.- 379с.

3. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники:

Учебное пособие.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство «Ось-89»,

2005.- 256с.

4. Гиппиус С.В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств.- СПб.:

Речь, 2001.- 346с.

5. Гриндер Дж., Бэндлер Р. Из лягушек в принцы.- Воронеж: НПО

«МОДЭК», 1993.- 208с.

6. Групповая психотерапия./ Г.Л.Исурина (СССР) и др., Б.Биго (ПНР) и др.;

Под ред. Б.Д. Карвасарского (СССР), С.Ледера (ПНР) – М.: Медицина,

1990.- 380с.

7. Евтихов О.В. Практика психологического тренинга.- СПб.: Издательство

«Речь», 2004.- 256с.

8. Захаров В.П., Хрящева Н.Ю. Социально-психологический тренинг:

Учебное пособие / ЛГУ- Л.: ЛГУ, 1989.- 55с.

9. Камп Ди. Идеальный тренер. НЛП в действии.- М.: «КСП+», 2003.- 256с.

10.Кипнис М. Тренинг коммуникации. – М.: «Ось-89», 2005.- 128с.

11.Кипнис М. Тренинг креативности. – М.: «Ось-89», 2005.- 128с.

12.Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения.- Екатеринбург:

АРД ЛТД, 1997.- 137с.

13.Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: Теория и практика. – М.:

Академический проект, 2000.- 312с.

14.Ли Дэвид. Практика группового тренинга.- СПб.: Питер, 2001.- 128с.

15.Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками :Учеб. пособие для

студ. высш. учеб. заведений.- М.: Издат. Центр «Академия», 2003.- 256с.

16.Макаров.Ю.В., Исаков В.В. Тренинг как объект психологического

анализа. – СПб, 1996.- 18с.

17.Макшанов С.И. Психология тренинга.-СПб., 1997.- 255с.

18.Осипова О.О. Введение в теорию психокорекции. Москва-Воронеж,

2000.- 390с.

19.Петровская Л.А. Теоретические и методические проблемы социально-

психологического тренинга. – М.: Изд.-во МГУ, 1982.- 168с.

20.Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии 20-го века. М.: Рефл-бук;

К.: Ваклер, 2001.- 252с.

21.Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг в школе. 2-е изд.,

дополн. и перераб.- М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.- 640с.

22.Тренінги спілкування / упорядник Т. Гончаренко.- К.: Ред. загальнопед.

газ., 2004.- 120с.

23.Фопель К. Барьеры, блокады и кризис в групповой работе: Сборник

упражнений / Пер. с нем. Янкова М..- М.: Генезис, 2003.- 160с.

24.Фопель К.В. Технология ведения тренинга: Теория и практика / Пер. с

нем. Полякова М. – М.: Генезис, 2003.- 272с.

25.Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения. – М.:

Независимая фирма «Класс», 1999.
Список додаткової літератури

1.Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. – М.:

Международная педагогическая академия, 1994.-237с.

2.Бакли Р., Кэйпл Дж. Теория и практика тренинга. – СПб.: Питер, 2002.

3.Бишоп С. Тренинг ассертивности. СПб.: Питер, 2001.- 111с.

4.Берн Э. Трансактный анализ в группе.- М.: Лабиринт, 1994.- 176с.

5.Битянова Н.Р. Психология личностного роста. Практическое пособие по

проведению тренинга личностного роста психологов, педагогов,

социальных работников.- М.: Международная педагогическая академия,

1995.- 199с.

6.Болстад Р., Хэмблетт М. НЛП в психотерапии / - СПб.: Питер, 2003.- 240с.

7.Бурнард Ф. Тренинг межличностного взаимодействия.- СПб.: Питер,

2002.- 304с.

8.Ван Ментс М. Эффективный тренинг с помощью ролевых игр. – СПб.:

Питер, 2002.- 128с.

9.Вачков И.В., Дерябо С.Д. Окна в мир тренинга. Методологические основы

субъектного подхода к групповой работе.- СПб.: Речь, 2004.- 272с.

10.Витакер Д.С. Группы как инструмент психологической помощи.- М.:

независимая фирма “Класс2, 2000.- 224с.

11.Гольдштейн А., Хомик В. Тренінг умінь спілкування: як допомогти

проблемним підліткам. К.: “Либідь”, 2003.- 520с.

12.Горин С. А. НЛП: техники россыпью. – 16 –е изд. – М.: «КСП+», 2003. –

560с.

13.Денисов А.В. Десять дней абсурда, или пробуждение сознания.Психологический тренинг.- СПб.: ИД “ВЕСЬ”, 2001.- 256с.

14.Джексон П. Импровизация в тренинге – The Inspirational Trainer / Пер. с

англ. Польская Я.- СПб.: Питер, 2002.- 256с.

15.Димлик С. Успешная коммуникация через НЛП: Руководство для

инструкторов.- М.: «КСП+», 2003.- 224с.

16.Иванов Ю.М. Как управлять собой и влиять на других людей. Методы

психотренинга. – М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2000.- 370с.
14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ:


 • мережі "Інтернет" (корисні сайти:

www.socd.univ.kiev.ua; testolog.narod.ru; www.ht.ru; psyfactor.org);

www.mon.gov.ua • електронної бібліотеки; бібліотеки університету;

 • журналів: «Практична психологія і соціальна робота», «Педагогіка і психологія», «Наука і освіта», «Психологический журнал», «Вопросы психологии» та ін. періодичних видань


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка