Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнароднихСкачати 291.59 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір291.59 Kb.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Галузь знань 0302 Міжнародні відносини

Напрям підготовки 6.030200 Міжнародні відносини

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань

Гуманітарні наукиНормативна


Напрям підготовки

0302 Міжнародні відносиниМодулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):

міжнародні відносини


Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – реферат

Семестр

Загальна кількість годин – 90

3-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 6

самостійної роботи студента – 6,5


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


28 год.

4 год.

Практичні, семінарські

16 год.

4 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

46 год.

82 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: ПМК, модуль 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни є ознайомити майбутніх спеціалістів з теоретичними аспектами дослідження міжнародних відносин, основними поняттями міжнародних відносин і світового політичного процесу та концептуальними і методологічними особливостями аналізу міжнародної політики. Засвоєння проблематики курсу передбачає також оволодіння студентами необхідними навиками пошуку та аналізу наукової літератури, представленої різними напрямками та школами ТМВ.

Завданнями курсу “Теорія міжнародних відносин” є:


 • окреслити коло теоретичних знань, яким повинні оволодіти студенти-країнознавці, включаючи як класичні надбання ТМВ, так і новітні її досягнення;

 • надати студентам системні теоретичні знання з міжнародних відносин, які необхідні для формування навичок професійної роботи;

 • ознайомити студентів із основними методами теоретичного дослідження, головними школами і напрямками в ТМВ, системою та суб’єктами міжнародних відносин, їх потребами, інтересами та цілями, конфліктним і кооперативним виміром міжнародних відносин;

 • вказати на можливі сфери застосування знань, отриманих в ході навчання;

 • навчити студентів використовувати теоретичні знання при аналізі поточних міжнародних подій.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 • специфіку ТМВ як науки, особливості її становлення і розвитку та її місце у системі гуманітарних наук;

 • методи теоретичних досліджень міжнародних відносин;

 • основні парадигми і школи в теорії міжнародних відносин, їх концептуальні і методологічні особливості;

 • основні поняття міжнародних відносин, специфіку міжнародної системи і середовища, різновиди учасників міжнародних відносин, їх цілі засоби і стратегії, роль правових і моральних принципів, як регуляторів міжнародного життя, проблеми конфлікних та кооперативних взаємодій між учасниками міжнародних відносин;

а також вміти:

 • знаходити необхідну літературу, документи, довідкові матеріали з проблематики дисципліни;

 • орієнтуватися в поточних міжнародних подіях та використовувати набуті теоретичні знання при їх аналізі;

 • висловлювати власні судження стосовно тих чи інших тенденцій і процесів у сфері міжнародних відносин.
 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Вступ до ТМВ. Основні парадигми і школи в ТМВ
Тема 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Міжнародні відносини як предмет дослідження окремих наук. Становлення теоретичної науки про міжнародні відносини. Функція теоретичного узагальнення ТМВ та її місце серед інших наук.

Дискусії щодо дефініювання поняття “міжнародні відносини”. Понятійно-категоріальний апарат ТМВ. Видова структура міжнародних відносин. Форми міжнародних відносин. Сутність, цілі та функції міжнародної політики. Проблема співідношення внутрішньої і зовнішньої політики держави.

Методологічні принципи ТМВ. Основні методи теоретичного дослідження міжнародних відносин.

Література: 16, 23, 25, 27, 28, 42, 43, 47, 48, 49.
Тема 2. ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ, УНІВЕРСАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН Поліцентризм (“плюралізм суверенітетів”) у сфері міжнародних відносин. Системність, глобальність, економічна детермінованість, культурний плюралізм та інформаційна залежність міжнародних відносин.

Характер законів у природничих і соціальних науках. Проблема закономірності у сфері міжнародних відносин. Універсальні закономірності міжнародних відносин: глобалізація та фрагментація. Їх зміст, історична ретроспектива. Сучасні процеси інтеграції та дезінтеграції як прояви універсальних закономірностей міжнародного життя.

Сучасні тенденції гуманізації, демократизації та інституалізації світової політики. Розширення складу і ріст багатоманітності міжнародних акторів. Нові виклики у сфері безпеки та зміна характеру міжнародних конфліктів.

Література: 4, 13, 23, 25, 27, 41, 42, 43, 47, 48, 49.


Тема 3. ТРАДИЦІЇ І ПАРАДИГМИ В ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Міжнародні відносини в історії політичної думки. Класична традиція дослідження міжнародних відносин (аналіз поглядів Фукідіда, Н. Макіавеллі, Т. Гоббса та ін). Теорія “балансу сил”. Ліберально ідеалістична традиція в теорії міжнародних відносин (аналіз поглядів Ф. Вітторіа, І. Канта, Г. Гроція). Марксистська концепція міжнародних відносин.

Політичний ідеалізм у теорії міжнародних відносин: ключові положення, методологічні принципи, приклади практичного втілення у світовій політиці. Школа політичного реалізму: погляди Г. Моргентау, Е. Карра, Р. Нібура та ін. “Великі суперечки” у теорії міжнародних відносин.

Неореалізм та неолібералізм. Транснаціоналізм, теорія світового суспільства, теорія “демократичного миру”. Теорії модернізму та системні теорії міжнародних відносин.

Література: 23, 27, 28, 42, 43, 47, 48, 49.
Тема 4. МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ

Особливості системного підходу до аналізу міжнародних відносин. Переваги системного підходу. Поняття “система” та її функції. Особливості міжнародних систем. Традиційно-історичний, історико-соціологічний, евристичний та змішаний підходи до вивчення міжнародних систем.

Типи, структури та закони функціонування міжнародних систем. Проблема стабільності різних типів міжнародних систем. Системна теорія М. Каплана. Системна теорія Р. Роузкранца.

Історичні етапи розвитку міжнародних систем. Вестфальська система міжнародних відносин та її підсистеми. Формування сучасної системи міжнародних відносин.

Література: 17, 23, 27, 41, 42, 43, 47, 48, 49.
Тема 5. ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Сутність цивілізаційного підходу. Проблеми визначення поняття “цивілізація”. Цивілізаційний фактор у міжнародних відносинах.

Класичні теорії цивілізацій. Теорія культурно-історичних типів Миколи Данилевського. “Занепад Європи” Освальда Шпенглера. Цивілізаційна теорія Арнольда Тойнбі.

Сучасні цивілізаційні теорії. Концепція “протистояння цивілізацій” Самюеля Хантінгтона. Проблема занепаду західної цивілізації у трактуванні Патріка Бьюкенена.

Література: 13, 27, 44, 47, 49.
Змістовий модуль 2. Інтереси та цілі учасників міжнародних відносин, механізми регулювання міжнародних відносин
Тема 6. УЧАСНИКИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Проблема термінології: смислові відтінки понять “учасник”, “актор”, “суб’єкт”. Типи міжнародних акторів. Проблема ієрархії міжнародних акторів. Державоцентризм та транснаціоналізм як основні підходи до трактування проблеми суб’єктності в міжнародних відносинах.

Сутність і роль держави як учасника міжнародних відносин. Походження, функції та історичні форми держави. Національно-державний суверенітет та його значення у міжнародних відносинах. Роль міждержавних відносин у системі міжнародних відносин. Погляди вчених на проблему зміни ролі держави у сучасному світі. Ієрархія держав на міжнародній арені. Симетричні та асиметричні міжнародні відносини.

Недержавні учасники міжнародних відносин. Міжнародні міжурядові організації та їх типологія. Міжнародні неурядові організації і їх види. Транснаціональні компанії та інші недержавні учасники міжнародних відносин.

Література: 1, 20, 23, 25, 27, 28, 47, 48, 49.

Тема 7. ЦІЛІ, ЗАСОБИ І СТРАТЕГІЇ УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Зміст понять “цілі” і “засоби”. Типологія цілей міжнародних акторів. “Вічні цілі” держав у трактуванні Р. Арона. Різновиди засобів ведення зовнішньої політики держав.

Стратегія як єдність цілей і засобів. Зміст понять “стратегічні інтереси” та “стратегічне партнерство”.

Сила й насилля у складі цілей і засобів. Співвідношення понять “ресурси”, “потенціал”, “сила”, “могутність”, “вплив”. Основні компонети зовнішньополітичної могутності міжнародного актора. “Традиційні” і “модерні” елементи сили. Форми та різновиди міжнародної політики з позицій сили. Засоби силової політики.

Література: 16, 25, 42, 43, 47, 48, 49.


Тема 8. НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ, НАЦІОНАЛЬНА ТА МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА

Поняття “національного інтересу”. Співвідношення понять “національні інтереси”, “суспільні інтереси”, “державні інтереси”, “національно-державні інтереси”. Погляди вчених на природу національного інтересу: позиції “об’єктивістів” та “суб’єктивістів”.

Структура національних інтересів. Типології національних інтересів. Проблема визначення та аналіз національних інтересів України. Глобалізація і національні інтереси.

Сутність, параметри і види безпеки. Співвідношення національної, регіональної та міжнародної безпеки. Еволюція підходів до проблеми безпеки. Еволюція співвідношення елементів безпеки: зростання ролі та значення невійськових факторів. Основні загрози міжнародній безпеці. Нові глобальні загрози. Механізми підтримання міжнародної безпеки.

Література: 11, 17, 22, 23, 27, 43, 47, 48, 49, 50.
Тема 9. ПРАВОВІ І МОРАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Місце правових і моральних норм у сфері міжнародних відносин. Історичні форми та особливості регулятивної ролі міжнародного права. Основні принципи сучасного міжнародного права. Право прав людини і міжнародне гуманітарне право. Концепція дотримання прав людини і державний суверенітет. Проблема “гуманітарного втручання” у сучасних міжнародних відносинах.

Взаємодія права і моралі в міжнародних відносинах. Генетична, функціональна та нормативно-ціннісна спільність права і моралі. Відмінності між правом та мораллю.

Основні підходи до розуміння місця моралі в міжнародних відносинах: скептицизм, космополітизм та комунітаризм. Норми міжнародної моралі і соціокультурні спільноти. Дієвість моральних норм на міжнародній арені.

Література: 7, 16, 21, 23, 27, 43, 47, 48, 49.
Тема 10. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Виникнення та основні етапи розвитку міжнародних організацій. Погляди прихильників різних парадигм на роль і місце міжнародних організацій у світовій політиці.

Сутність та ознаки міжнародних організацій. Напрямки діяльності, функції та типології міжнародних організацій. Значення універсального актора на міжнародній арені. Роль і місце міжнародних організацій у сучасній системі міжнародних відносин (ООН, ОБСЄ, Рада Європи, НАТО, СНД тощо). Міжнародні економічні та фінансові організації. Неурядові міжнародні організації як “міжнародні групи тиску”.

Література: 6, 10, 22, 28, 32, 41, 46.


Тема 11. ДИПЛОМАТІЯ ЯК ЗАСІБ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Сутність поняття “дипломатія”. Поява та етапи розвитку дипломатії. Макіавеллівська та етично-нормативна дипломатичні школи.

Форми і методи дипломатії. Секретна, відкрита та змішана форми дипломатії. Переваги і недоліки дипломатії на високому і найвищому рівнях. Особливості професії дипломата. Функції дипломатії. Особливості сучасної дипломатії. “Другий напрямок” дипломатії. Розвиток української дипломатії періоду незалежності.

Література: 16, 27, 41, 48, 49.


Змістовий модуль 3. Явища і процеси в міжнародному житті
Тема 12. КОНФЛІКТИ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

Поняття “міжнародного конфлікту”. Основні напрямки дослідження міжнародного конфлікту: стратегічні дослідження, дослідження конфлікту і дослідження миру.

Види міжнародних конфліктів. Структура міжнародного конфлікту. Основні фази розвитку конфлікту. Класичний і компромісний варіанти розвитку міжнародного конфлікту.

Особливості сучасних міжнародних конфліктів. Проблеми розв’язання воєнних конфліктів. Сучасні підходи до регулювання міжнародних конфліктів. Роль ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організацій у регулюванні міжнародних конфліктів.

Література: 18, 23, 27, 43, 47, 48, 49.
Тема 13. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Поняття “міжнародне співробітництво”. Види міжнародного співробітництва. “Внутрішньоспрямоване” та “зовнішньоспрямоване” співробітництво за А. Уолферсом.

Міжнародне співробітництво та інтеграційні процеси. Співвідношення понять “співробітництво” та “інтеграція”. Функціоналізм та федералізм як основні теоретичні концепції інтеграції. Сучасні концепції інтеграції в теорії міжнародних відносин. Форми і різновиди міжнародної інтеграції. Стадіальна модель міжнародної інтеграції та її критика. Стан інтеграційних процесів у сучасному світі.

Транскордонне співробітництво. Єврорегіони.Література: 8, 14, 15, 27, 30, 33, 37, 39, 40, 45, 47, 48, 49.
Тема 14. МІЖНАРОДНИЙ ПОРЯДОК НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Поняття “міжнародного порядку”. Історичні типи міжнародного порядку.

Нова геополітична карта світу і тенденції геополітичних змін у постбіполярному світі. Формування нового світового порядку. Дилеми однополярного і багатополярного світу. Виникнення нових світових центрів сили.Тенденції та закономірності сучасної системи міжнародних відносин. Регіоналізм, демократизація, лібералізація світової економіки, економізація міжнародної політики як основні риси сучасної світової системи. Нові параметри міжнародної безпеки. Україна у сучасній системі міжнародних відносин.

Література: 2, 3, 9, 12, 24, 29, 36, 41, 47, 48, 49.
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Вступ до ТМВ. Основні парадигми і школи в ТМВ

Тема 1. Предмет і методи теорії міжнародних відносин

4

2

-

-

-

2Тема 2. Основні особливості, універсальні закономірності і сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин

4

2

-

-

-

2Тема 3. Традиції і парадигми в теорії міжнародних відносин

10

2

4

-

-

4

2

2

Тема 4. Міжнародні системи

8

2

2

-

-

4

2

2

Тема 5. Цивілізаційний підхід до аналізу міжнародних відносин

6

2

-

-

-

4Разом за змістовим модулем 1

32

10

6

-

-

16Змістовий модуль 2. Інтереси та цілі учасників міжнародних відносин, механізми регулювання міжнародного життя

Тема 1. Учасники міжнародних відносин

6

2

2

-

-

2

2
2


Тема 2. Цілі, засоби і стратегії учасників міжнародних відносин

6

2

-

-

-

4Тема 3. Національні інтереси, національна і міжнародна безпека

8

2

2

-

-

4

2
2


Тема 4. Правові та моральні принципи регулювання міжнародних відносин

4

2

-

-

-

2Тема 5. Міжнародні організації як механізми регулювання міжнародних відносин

6

2

-

-

-

4Тема 6. Дипломатія як засіб регулювання міжнародних відносин

6

2

-

-

-

4Разом за змістовим модулем 2

32

12


20Змістовний модуль 3. Явища і процеси в міжнародному житті

Тема 1. Конфлікти в міжнародних відносинах

6

2

2

-

-

2Тема 2. Міжнародне співробітництво

6

2

-

-

-

4Тема 3. Міжнародний порядок на початку ХХІ ст.

6

2

-

-

-

4Разом за змістовим модулем 3

18

6

210


Усього годин


90

28

16

-

-

46

8

4

4

 1. Теми семінарських занять
з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

ТРАДИЦІЇ І ПАРАДИГМИ В ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 1. Міжнародні відносини в історії політичної думки.

 2. Ідеалізм в науці про міжнародні відносини.

 3. Політичний реалізм в теорії міжнародних відносин.

 4. Марксиське розуміння сутності міжнародних відносин.

 5. Модернізм.

 6. Неореалізм та неолібералізм.
4

2

СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 1. Виникнення і сутність системної теорії. Особливості системного підходу в аналізі міжнародних відносин.

 2. Структура, типи і закони функціонування міжнародних систем.

 3. Теорії міжнародних систем М.Каплана, С. Хоффмана, Р. Роузкранца.

 4. Історичні етапи розвитку міжнародних систем.
2

3

ЦІЛІ, ЗАСОБИ І СТРАТЕГІЇ УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 1. Поняття цілей та засобів у міжнародних відносинах.

 2. Стратегія як єдність цілей і засобів.

 3. Основні компоненти зовнішньополітичної могутності міжнародного актора.

 4. Роль сили в міжнародних відносинах. Збройне насилля і його форми.2

4

НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ, НАЦІОНАЛЬНА ТА МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА

 1. Поняття “національного інтересу”. Співвідношення понять “національні інтереси”, “суспільні інтереси”, “державні інтереси”, “національно-державні інтереси”.

 2. Структура національного інтересу. Проблема визначення та аналіз національних інтересів України.

 3. Сутність, параметри і види безпеки. Співвідношення національної, регіональної та міжнародної безпеки.

 4. Еволюція підходів до проблеми безпеки.
2

5

КОНФЛІКТНИЙ ТА КООПЕРАТИВНИЙ ВИМІРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 1. Сутність, структура, функції і фази розвитку міжнародного конфлікту. Типологія міжнародних конфліктів.

 2. Особливості сучасних міжнародних конфліктів і шляхи їх розв’язання.

 3. Поняття і типи міжнародного співробітництва.

 4. Співробітництво та інтеграційні процеси.
25. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

ТРАДИЦІЇ І ПАРАДИГМИ В ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Завдання для самостійної роботи

Опрацюйте уривки з праць Е. Карра, Г. Моргентау, К. Уолца, Дж. Ная та Р. Кохена, поміщені в хрестоматії з теорії міжнародних відносин (Теория международных отношений: Хрестоматия / Под ред. П. А. Цыганкова. – М., 2002).

Проаналізуйте текст виступу будь-якого політичного діяча із зовнішньополітичних питань або будь-який програмний зовнішньополітичний документ з точки зору того, які теретичні підходи до міжнародних відносин знаходять у ньому відображення.

Виберіть будь-яку подію, яка відбулась у міжнародному житті за останні роки (наприклад, російсько-грузинський конфлікт серпня 2008 р.) і проаналізуйте її з точки зору основних теоретичних шкіл.
10

2

СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Завдання для самостійної роботи

Проаналізуйте три системи міжнародних відносин: систему Віденського конгресу, Версальсько-Вашингтонську і Ялтинсько-Потсдамську – і дайте відповідь на такі питання: • скільки років проіснувала кожна з них?

 • що стало причиною зміни системи?

 • які фактори забезпечували стабільність/дестабілізацію кожної?

 • наскільки важливе, на вашу думку, значення цих факторів у сучасних умовах?
10

3

ЦІЛІ, ЗАСОБИ І СТРАТЕГІЇ УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Завдання для самостійної роботи

Зробіть аналіз зовнішньополітичного потенціалу України: його складових, тенденцій та перспектив розвитку.


10

4

НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ, НАЦІОНАЛЬНА ТА МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА

Завдання для самостійної роботи

Проаналізуйте проблему визначення та реалізації національних інтересів України у зовнішньополітичній сфері.
6

5

КОНФЛІКТНИЙ ТА КООПЕРАТИВНИЙ ВИМІРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Завдання для самостійної роботи

Проаналізуйте один із конфліктів кінця ХХ–початку ХХІ ст. із врахуванням наступних параметрів. Хто був учасниками конфлікту? Хто виступав третьою стороною (сторонами) у врегулюванні конфлікту? Які використовувались процедури і методи його врегулювання? Наскільки ефективними вони виявились?
10
Разом

46


6. Методи навчання

Для досягнення завдань вивчення дисципліни передбачено різні форми і методи роботи: лекції, семінари, самостійна робота студентів, ділові ігри, робота в групах, модульні зрізи знань та ін.


7. Методи контролю

Оцінюється робота студентів на семінарських заняттях; 3 модульних контрольних роботи, самостійна робота студентів. Підсумковий рейтинг студента фіксується у відомості за прийнятою в університеті системою оцінювання із зазначенням кількості балів.
8. Розподіл балів, які отримують студенти


Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Проміжний модуль 1

Проміжний модуль 2

Підсумковий модульний контроль

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8-9


5

5

5

5

5

5

5

5


10

10

40

1009. Шкала оцінювання


Підсумковий рейтинговий бал

Підсумкова оцінка за шкалою ECTS

Підсумкова оцінка за

4-бальною шкалою

91-100

A

5 (відмінно)

83-90,9

B

4 (добре)

76-82,9

C

(4 добре)

68-75,9

D

3 (задовільно)

61-67,9

E

3 (задовільно)

20-60,9

FX

2 (незадовільно з можливістю повторного складання)

0-19,9

F

2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу)


Оцінка «відмінно» ставиться студенту за таких умов:

– виконання повного обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

– високого рівня теоретичної та практичної підготовки, прояву впевненості, творчості, ініціативності, організованості;

– чітких і логічних відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт.Оцінка «добре» ставиться студенту за таких умов:

– виконання повного обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

– чітких і логічних відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт;

– у разі недостатнього рівня аналізу, творчості, ініціативності.Оцінка «задовільно» ставиться студенту за таких умов:

– нечітких відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт;

– у разі недостатнього рівня аналізу, творчості, ініціативності

– виконання програми курсу та індивідуальних завдань;Оцінка «незадовільно» ставиться студенту за таких умов:

 • невиконання обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

 • невчасного виконання завдань передбачених курсом без поважних причин.


10. Методичне забезпечення

Навчально-методична розробка з ТМВ (кафедра країнознавства), опорний конспект лекцій (кафедра країнознавства), зразки модульних контрольних робіт, тестів (кафедра країнознавства).


11. Рекомендована література

Камінський А. Вступ до міжнародних відносин. – Львів, 1995.

Лебедева М.М. Мировая политика: Учебник для ВУЗов. – М., 2004.

Маддісон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин. – К., 1997.

Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин. – К., 2003.

Международные отношения: теории, конфликты, организации / Под. ред. проф. П.А. Цыганкова. – М., 2004.

Мировая политика и международные отношения / за ред. С. А. Ланцова, В. А. Ачкасова. – Спб., 2009.

Теория международных отношений на рубеже столетий / Под ред. К. Буга и С. Смита. – М., 2002.

Теория международных отношений. Хрестоматия / Научный ред. проф. П.А. Цыганков. – М. 2002.

Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин: Навч. посіб. – Львів, 2005.

Цыганков П.А. Теория международных отношений. – М., 2003.

Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин. – К., 2004.


Допоміжна

 1. Асиметрія міжнародних відносин / Під ред. Г.М. Перепелиці, О.М. Субтельного. – К., 2005.

 2. Байдак А., Ціватий В. Україна і світ // Політика і час. – 2000. – № 21.

 3. Бжезінський З. Вибір: світове панування чи світове лідерство. – 2006.

 4. Біляцький С. Константа флюїдності. Аспекти соціально-економічних змін у сучасному світовому співтоваристві // Політика і час. – 2002. – № 4.

 5. Біляцький С., Хахлюк А., Ярова Н. Не змарнуймо свій шанс // Політика і час. – 2004. – № 4.

 6. Бодрук О. Європейські прагнення та американські можливості. Вплив взаємовідносин США та їх європейських партнерів на подальшу долю НАТО // Політика і час. – 2004. – № 3.

 7. Бруз В. Гуманітарні катастрофи та “гуманітарні” інтервенції // Політика і час. – 2001. – № 3.

 8. Волес В., Волес Г. Творення політики в Європейському Союзі. – К., 2004.

 9. Гальчинський А.С. Україна на перехресті геополітичних інтересів. – К., 2002.

 10. Голуб Н.В., Клімкін П.А. Україна та міжнародні організації. – К., 2003.

 11. Горбулін В. Національна безпека України та міжнародна безпека // Політична думка. – 1997. – № 1.

 12. Дергачов О. Україна в європейському та євразійському інтер’єрі // Політична думка. – 2000. – № 4.

 13. Діалог цивілізацій: протиріччя глобалізації. Матеріали Другої Всесвітньої конференції. – К., 2003.

 14. Європейський Союз: політика, економіка, право. Навчальний посібник / За ред. Н.В. Антонюк, М.М. Микієвича. – Львів, 2005.

 15. Європейська інтеграція / Укладачі Маркус Яхтенфукс, Беата Колєр-Кох. – К., 2007.

 16. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин. – Львів, 1995.

 17. Коппель О.А., Пархомчук О.С. Міжнародні системи. Світова політика. Навчальний посібник. – К., 2001.

 18. Котигоренко В. Причини етноконфліктів: впливи глобалізації // Політична думка. – 2002. – №1.

 19. Кравченко С. Тривожні тенденції. Центральна Азія: виклики стабільності та проблеми регіональної безпеки // Політика і час. – 2003. – № 10.

 20. Кремень Т. Державний суверенітет у добу глобалізації // Політика і час. – 2003. – № 10.

 21. Круглий стіл в Українському товаристві зовнішньої політики на тему “Право і сила в міжнародних відносинах” // Політика і час. – 2003. – № 6.

 22. Кучинський В. З розумінням потреби істотних змін. ООН та геополітичні виклики сучасності: роль та ефективність організації у розв’язанні глобальних проблем // Політика і час. – 2004. – № 3.

 23. Лебедева М.М. Мировая политика: Учебник для ВУЗов. – М., 2004.

 24. Лукин А. Россия, США, Китай и война в Ираке // Международная жизнь. – 2003. – № 4.

 25. Маддісон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин. – К., 1997.

 26. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Сучасна українська геополітика. – К., 2003.

 27. Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин. – К., 2003.

 28. Международные отношения: теории, конфликты, организации / Под. ред. проф. П.А. Цыганкова. – М., 2004.

 29. Михальченко М. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич–Київ, 2004.

 30. Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України / Під. ред. Л.С. Голопатюка. – К., 2005.

 31. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності / А.С. Філіпченко, В.С. Будкін, М. А. Дудченко. – К., 2004.

 32. Міжнародні організації: Навч. посібник / За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського. – К., 2003.

 33. Ніколас Мусис Усе про спільні політики Європейського Союзу. – К., 2005.

 34. Перепелиця Г. Як жити відрізняючись, але в гармонії. Теоретичні аспекти міждержавних відносин // Політика і час. – 2002. – № 4.

 35. Пражский самит и преобразование НАТО: Справочник-путеводитель. – 2003.

 36. Роберт Каган Про рай і владу. Америка і Європа у новому світовому порядку. – Львів, 2004.

 37. Рябінін Є. Процеси інтеграції у ХХ ст.: основні концепції їх вивчення // Політичний менеджмент. – 2006. – № 5.

 38. Сакович В. Антиглобалізм: стан і перспективи // Політичний менеджмент. – 2005. – №1.

 39. Світова та європейська інтеграція / За ред. проф. Я.Й. Малика. – Львів, 2005.

 40. Світова та європейська інтеграція: організаційні засади / За ред. Я.Й. Малика, М.З. Мальського. – Львів, 2002.

 41. Современные международные отношения / Под ред. проф. А.В. Торкунова. – М., 2000.

 42. Теория международных отношений на рубеже столетий / Под ред. К. Буга и С. Смита. – М., 2002.

 43. Теория международных отношений. Хрестоматия / Научный ред. проф. П.А. Цыганков. – М. 2002.

 44. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Полис. – 1994. – № 1.

 45. Хахлюк А. Міжнародне співробітництво // Політична думка. – 2002. – № 2.

 46. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: Навчальний посібник. – К., 2001.

 47. Цыганков П.А. Теория международных отношений. – М., 2003.

 48. Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин: Навч. посіб. – Львів, 2005.

 49. Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин. – К., 2004.

 50. Шергін С. Переборюючи протиріччя. Азійсько-тихоокеанська дилема: асиметрична інтеграція та регіональна безпека // Політика і час. – 2004. – № 7-8.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка