Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія держави та права» Підготовки бакалаврів з галузі знань 0304Скачати 411.63 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації30.12.2016
Розмір411.63 Kb.
  1   2   3
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державна пенітенціарна служба України

Чернігівський юридичний коледж
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник начальника коледжу з навчальної роботи - начальник навчального відділу,

кандидат педагогічних наук, доцент,

полковник внутрішньої служби

С.О Чебоненко

«_____» ______________ 2013 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«Теорія держави та права»

Підготовки бакалаврів з галузі знань 0304 « Право»

зі спеціальності 6.030402 « Правоохоронна діяльність»

денної та заочної форми навчання

для 2013 року набору

Чернігів - 2013

Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія держави і права» для курсантів (слухачів) 1 курсу підготовки фахівців з галузі знань 0304 «Право» зі спеціальності 6.030402 «Правоохоронна діяльність».


Складена «____ » _____________________ 201__ року – __с.

Розробник:

Викладач циклу загальноюридичних дисциплін

кандидат юридичних наук , доцент
_____________ Л. П. Самофалов

Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні циклу загальноюридичних дисциплін,

протокол від «____» ________________201__ року № ___

Завідувач циклу загальноюридичних дисциплін,

кандидат наук з державного управління
______________ М.М.Ребкало
«____»___________________ 201__ року

Схвалено методичною радою Чернігівського юридичного коледжу Державної пенітенціарної служби України, протокол від. «____» ________________201__ року № ___


Заступник голови методичної ради коледжу,

заступник начальника навчального відділу,

кандидат педагогічних наук, доцент,

полковник внутрішньої служби_______________ В.В. Дрижак
«____»________________201__ року

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

0304 «Право»

Нормативна

Спеціалізація підготовки

6.030402 «Правоохоронна діяльність»

Модулів

Спеціалізація (професійне

спрямування):

діяльність Державної пенітенціарної служби України

Рік підготовки:

Змістових модулів – 8

2013
Індивідуальне науково-дослідне завдання: 1

Семестр – 1-й

Загальна кількість годин – 144
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«бакалавр»


32 год.
Практичні, семінарські

40 год.
Лабораторні

Самостійна робота

36 год.
Індивідуальні завдання:

36

Вид контролю: усне опитування, письмова робота, виконання тестів, екзамен
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка