Робоча програма навчальної дисципліни «Технологія виробництва молока»Сторінка1/5
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.54 Mb.
  1   2   3   4   5
MІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Житомирський національний АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Технологічний факультет
Кафедра технологій виробництва продукції тваринництва
Затверджую

декан технологічного факультету

__________________В.Ф.Андрійчук

«_____»___________________2011 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА

Навчальної дисципліни «Технологія виробництва молока»

(за вимогами КМСОНП)

для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»


Робоча програма складена на підставі програми дисципліни «Технологія виробництва молока» затвердженої Департаментом аграрної освіти, науки та дорадництва Міністерства аграрної політики України 12 жовтня 2007 р.
Програму підготовив : доцент кафедри технологій виробництва продукції тваринництва, канд. с.-г. наук Ковальчук І.В.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри технологій виробництва продукції тваринництва «_____»____________2011 р., протокол № _______
Зав. кафедри І.В.Ковальчук

Схвалено методичною комісією технологічного факультету «_____»_______2011 р., протокол № ______

Голова методичної комісії І.В.Ковальчук


Форма навчання

Нормативні дані

Курс

Семестр

Лекції, год.

Лабораторні роботи, год.

Всього аудиторних занять, год.

Самостійні, індивіду-альні заняття, год.

Аудиторна і позаауди-торна робота, год.

Форма підсумкового контролю /семестр

Всього

годин

Кредитів ЕСТS

ДеннаУП-УШ

66

80

146

70

216

Залік

к/п, іспит/УШ216

4

2. Вимоги до знань та умінь студентів

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:


 • біологічні та технологічні особливості великої рогатої худоби;

 • особливості конституції, екстер’єру та інтер'єру худоби різних напрямків продуктивності, їх взаємозв'язок з функцією внутрішніх органів і продуктивністю;

 • сучасні вимоги до конституції та екстер’єру худоби в умовах інтенсифікації виробництва молока;

 • біологічні та фізіологічні основи молочної продуктивності;

 • зоотехнічну, технологічну та економічну характеристику найбільш поширених в Україні та за кордоном порід великої рогатої худоби молочного, комбінованого, напряму продуктивності;

 • особливості відтворної здатності худоби;

 • сучасні вимоги щодо технологічних рішень виробництва молока;

 • селекційні ознаки корів і бугаїв-плідників молочного напряму продуктивності та методи розведення і використання худоби в племінних і товарних господарствах.

Студент повинен вміти визначати:

 • планувати осіменіння, запуск і отелення маточного поголів’я;

 • оцінювати відтворну здатність худоби;

 • визначати вік і живу масу бичків і телиць при першому паруванні;

 • визначати структуру стада в залежності від рівня спеціалізації;

 • складати щомісячний і річний рух стада;

- доїти корів з використанням сучасного технічного обладнання;

 • вести облік кількості та контроль якості одержаного молока;

 • визначати надій і виробництво молока індивідуально, по групі і по

стаду;

 • визначати і планувати ріст ремонтного молодняка;

 • розраховувати витрати кормів на одиницю приросту;

 • оцінювати технологічні та функціональні властивості вим'я корів;

 • бонітувати худобу молочних та молочно-м'ясних порід;

 • визначати реалізаційну вартість племінного молодняку;

 • оформляти документи зоотехнічного обліку;

 • уміти моделювати технологічний процес виробництва запланованої кількості молока та вирощування ремонтного молодняка для конкретних господарських умов.


3. Анотація дисципліни

Технологія виробництва молока – прикладна дисципліна, яка вивчає біологічні, конституційні і продуктивні якості великої рогатої худоби у розрізі порід та їх поліпшення, вибір оптимального варіанту виробництва (пропорційність, погодженість, ритмічність, потоковість, безперервність) визначає засоби виробництва (рівень механізації та автоматизації виробничих процесів відповідно технологічних ліній), встановлює оптимальні процеси фізіолого-біологічного циклу і режиму використання тварин, організаційну форму виробництва без порушень екології.Курс «Технологія виробництва молока» базується на вивченні таких дисциплін як: біохімія; прикладна зоологія; генетика з біо­метрією; морфологія с.-г. тварин; фізіологія с.-г. тварин; біотехнологія; годівля с.-г. тварин; розведення с.-г. тварин; гігієна с.-г. тва­рин; кормовиробни­цтво з основами агрономії; БЖД; профілактика хвороб тварин; організація виробництва в с.-г. підприємствах; технологія продуктів забою; менеджмент і маркетинг у тваринництві; технологія переробки продукції тваринництва; технологія відтворення тварин; машини і механізми виробничих процесів у тваринництві; економіка виробництва продукції тваринництва; інформаційно-обчислювальні системи в селекції; технологія переробки молока.
4. Структура залікового кредиту з дисципліни «Технологія виробництва молока»


№ п/п

Назва теми

К-сть навчальних годин

К-сть балів за відвідування

К-сть балів за конспект

К-сть балів за тесту-вання та самостійну роботу

Всього балів

лекції

лабораторні

Самостійна робота

всього

лекції

лабораторні

лекції

лабораторні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Модуль 1. Біологія великої рогатої худоби молочного напрямку продуктивності

Змістовий модуль 1. Біологічні особливості молочної худоби

1

Вступ

2

-

-

2

0,1

-

0,45

-

-

0,35

2.

Біологічні та господарські особливості молочної худоби

8

12

14

34

0,4

1,2

0,45

6

12,6

20,65

Всього за ЗМ 1, год/балів

10

12

14

34

0,5

1,2

0,9

6

12,6

21,2

Змістовий модуль 2. Організація відтворення поголів’я у молочному скотарстві

3

Відтворення молочної худоби

4

12

4

20

0,2

1,2

0,5

6

2,4

10,3

Всього за ЗМ 2, год/балів

4

12

4

20

0,2

1,2

0,5

6

2,4

10,3

Всього за модуль 1 год/балів

14

24

18

56

0,7

2,4

1,4

12

15,0

31,5
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка